Kısa çalışma nedir?

Kısa çalışma nedir?

Tarih :
Kısa

Kısa çalışma nedir?

En az dört hafta en fazla üç ay süreyle işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılarak uygulanmasıdır.

Kısa çalışma ödeneği nedir?

Kısa çalışma, işin kısmen veya tamamen durması hallerinde yapılan ödemedir.

Hangi hallerde kısa çalışma talebinde bulunulabilir?

Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle geçici olarak işyerindeki işçilerin tamamının veya bir kısmının haftalık ortalama çalışma sürelerini en az üçte bir oranında azaltan veya işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen durduran işveren, gerekçeleri ile birlikte, Türkiye İş Kurumu ilgili birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya yazılı bildirimde bulunur. Ayrıca bu durum, işyerinde ilan edilmek suretiyle işçilere duyurulur.

Genel ekonomik kriz nedir?

Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır.

Dolayısıyla, ülke çapındaki bir ekonomik kriz nedeniyle, işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması kısa çalışma olarak nitelendirilmektedir. Ekonomik ya da yönetsel veya organizasyona dayalı olarak o işyerinin kendisinden kaynaklanan bir krize girmesi yahut pazara bağlı olarak sektörel bir kriz o işyerinde kısa çalışma yapılmasını haklı gösterecek nedenler arasında sayılmamaktadır.

Genel ekonomik krizin varlığını, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının iddia etmesi veya bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı krizin varlığı ve niteliği hakkında ilgili kuruluşların görüşlerini alarak duruma açıklık getirir.

Hangi haller zorlayıcı neden olarak kabul edilir?

İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine olanak bulunmayan, dışsal etkilerden ileri gelen, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması ve faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık, seferberlik ve benzeri nedenleridir.

Zorlayıcı sebeplerle haftalık çalışma süresini en az üçte bir oranında azaltan yada faaliyetini tamamen veya kısmen durduran işverenin, bildirimde bulunduğu veya zorlayıcı sebeplerin varlığının açıkça ortaya çıktığı durumlarda Bakanlık tarafından uygunluk tespiti yapılır.

Geçici olarak işin durması hali nedir?

En az dört hafta en fazla üç ay süreyle işyerindeki faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması halidir.

Kısa çalışma talebi nasıl yapılır?

İşveren, Türkiye İş Kurumuna yapacağı bildirimine aşağıdaki çizelgede belirtilen bilgi ve belgeleri ekler. Kurumca, söz konusu talep en kısa sürede uygunluk tespiti amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir.

Ø İşyeri unvanı,

Ø İşyeri adresi,

Ø Bakanlık Bölge Çalışma Müdürlüğü işyeri numarası,

Ø Sosyal güvenlik işyeri sicil numarası,

Ø Kısa çalışmanın başlatılacağı tarih,

Ø İşyerindeki genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebebin ne olduğu ve etkileri,

Ø İşveren, bildiriminde ileri sürdüğü kısa çalışma veya geçici olarak kısmen veya tamamen işin durdurulmasına ait kanıtlar,

Ø İşyerinde kısa çalışmanın başlatıldığı veya faaliyetin kısmen veya tamamen durdurulduğu/durdurulacağı süre.

Ø İşyerindeki kısa çalışma veya faaliyetin durdurulma kararının işyerinin bütününe ya da belli bölümlerine uygulanacağı

Ø Kısa çalışma nedeniyle kısa çalışma yaptırılacak işçilerin adı ve soyadı, sosyal güvenlik sicil numaraları ile haftalık ortalama çalışma sürelerini ve her işçi için ne kadar süreyle kısa çalışma yaptırılacağı (isim listesi) (haftalık ortalama çalışma süresinden daha az çalıştırılacak işçiler için)

Ø Faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması kararı nedeniyle çalıştırılmayacak işçilerin adı ve soyadı, sosyal güvenlik sicil numaraları ile her bir işçinin ne kadar süre ile çalıştırılmayacağı(bu durum sadece faaliyetin tamamen veya kısmen durması nedeniyle çalıştırılmayacak işçiler için)

Kısa çalışma sonuç bildirimi nasıl yapılır?

Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya faaliyetini tamamen veya kısmen durduran işverenin bildiriminin uygunluğu ivedilikle Bakanlıkça incelenir ve talebin uygun bulunup bulunmadığı Kuruma, Kurumca da işverene ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirilir.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları nedir?

İşçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için;

Ø Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya faaliyetini tamamen veya kısmen durduran işverenin talebinin Bakanlıkça uygun bulunması,

Ø Kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesine göre işçilerin, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar),

Ø İşyerinde genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya faaliyetin kısmen veya tamamen durmasına neden olan sebeplerin en az dört hafta sürmüş olması,

Ø İşçinin Kısa Çalışma Ödeneği Bildirgesi ile birlikte işyerinin bağlı bulunduğu yerdeki Kurum birimine müracaat etmesi,

gerekmektedir.

Kısa çalışma talebi uygun görülenler için hangi işlemler yapılır?

Kısa çalışma talebi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca uygun görülen işverenler, Kısa Çalışmanın Başlaması veya Faaliyetin Durdurulması nedeniyle hizmet akdini askıya aldıkları sigortalılar hakkında üç nüsha Kısa Çalışma Ödeneği Bildirgesini tam ve eksiksiz olarak düzenleyip bir nüshasını Türkiye İş Kurumu’nun ilgili ünitesine vermek, bir nüshasını sigortalı işsize vermek ve bir nüshasını da işyerinde saklamakla yükümlüdürler.

Kısa çalışma ödeneğinin hangi süreyle verilir?

Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, işsizlik ödeneğinin miktarı kadardır. Kısa çalışma ödeneği, zorlayıcı sebebin devamı süresini ve en fazla üç ayı aşamaz.

Kısa çalışma ödeneği nasıl hesaplanır?

Çalışma ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır.

Örneğin, 2013 yılının ilk altı aylık dönemindeki son dört aylık (120 gün) kazançlar toplamı asgariden bildirilen sigortalının kazanç toplamı 3.914,40 TL’dir. Toplam kazancın 120 güne bulunması sonucunda sigortalının ortalama günlük kazancı 32,62 TL, bunun da % 40’ı 13,05 TL’dir. Sigortalının aylık kısa çalışma ödenek miktarı 13,05 x 30 = 391,50 TL’dir.

Kısa çalışma ödeneğin üst sınırı var mı?

Sigortalının ortalama günlük kazancına göre belirlenen kısa çalışma ödeneği hiçbir şekilde 16 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin % 80’nini geçememektedir.

2013 yılı ilk altı aylık dönemde alınabilecek azami ödenek miktarı 978,60 x % 80 = 752,40 TL’yi geçemez.

Üst sınır hesaplamasına göre aynı dönemdeki günlük kazancı 62,70 TL olan sigortalının aylık prime esas kazancı 1881’TL’dir.

SGK’ya 1.881 TL ve üzerinde kazanç bildirimi yapan sigortalıların alacağı kısa çalışma ödeneği miktarı üst sınır uygulaması nedeniyle 752 TL’yi geçememektedir.

Kısa çalışma ödeneği hangi hallerde kesilir?

Kısa çalışma ödeneği alanların;

Ø İşe girmesi,

Ø Yaşlılık aylığı almaya başlaması,

Ø Herhangi bir sebeple silah altına alınması veya herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması halinde,

Kısa çalışma ödeneği kesilir.

Kısa çalışma ödeneğinin kesildiği süre içerisinde hastalık ve analık sigortası primi ödenmez.

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir