İşe "alkollü gelmek" haklı fesih kapsamına gelir mi

İşe "alkollü gelmek" haklı fesih kapsamına gelir mi

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi alkollü olarak işe gelmeninin fesih nedeni sayılıp sayılmayacağına ilişkin emsal bir karar vermiştir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yasada işyerine sarhoş olarak gelmenin haklı fesih nedeni olarak kabul edildiğine dikkat çekti. Yargıtay kararında, "İşyerine alkol alarak gelmek sarhoşluk derecesine ulaşmadıkça feshe sebep olmaz" ifadelerine yer verdi.

Tarih :
İşe
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi

Esas : 2009/22370
Karar : 2011/37030
Tarih : 12.10.2011

* KIDEM TAZMİNATI
Özet:
Davacı, kıdem, ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.
Yerel mahkeme, isteği hüküm ALTINA ALMIŞTIR.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi F. Benli tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, iş sözleşmesinin iş yerine alkollü geldiği gerekçesiyle işverence feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatlarının TAHSİLİNİ İSTEMİŞTİR.

B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının iş yerine alkollü gelerek verilen görevleri yerine getirmediğini, iş akdinin bu nedenle haklı sebebe dayalı feshedildiğini savunarak, davanın REDDİNİ İSTEMİŞTİR.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne KARAR VERİLMİŞTİR.

D) Temyiz:
Kararı davalı taraf TEMYİZ ETMİŞTİR.

E) Gerekçe:
Taraflar arasındaki uyuşmazlık, işçinin alkollü olarak işe gelmesi ve verilen görevleri yerine getirmemesi nedeni ile iş akdinin işverence haklı nedenle feshedilip edilmediği NOKTASINDA TOPLANMAKTADIR.
İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin II'nci bendinin d fıkrası uyarınca, işçinin aynı Kanun'un 84'üncü maddesine aykırı hareket etmesi, haklı nedenle derhal FESİH NEDENİDİR. İş Kanunu'nun 84'üncü maddesine göre, iş yerine sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve iş yerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde KULLANMAK YASAKTIR. Haklı fesih nedeninin doğumu için işçinin mutlaka alkolik veya uyuşturucu madde bağımlısı olması gerekli olmayıp İş Kanunu mad. 84/I'de belirtilen durumlardan birinin GERÇEKLEŞMESİ YETERLİDİR. İşçinin tıbbi anlamda hastalık olarak nitelendirilebilecek alkol bağımlılığı varsa, hastalığa dayalı işçinin yetersizliğinden kaynaklanan feshin İLKELERİ UYGULANMALIDIR. Alkolizm, bireyin beden ve ruh sağlığını, aile, sosyal ve iş uyumunu bozacak derecede sık ve fazla alkol alma ve alkol alma isteğini durduramamayla beliren BİR BOZUKLUKTUR. Bir başka anlatımla, aşırı ve sürekli alkol tüketimine olan fiziksel ve psişik bağımlılığı sonucunda, durumunu en iyi şekilde anlamasına rağmen alkol kullanımından vazgeçememe veya azaltamama, alkolizm olarak kabul edilir. İşçinin davranışlarına dayalı fesih sebebi açısından, işçinin alkol bağımlılığı söz KONUSU DEĞİLDİR. Bir başka anlatımla, işçinin davranışlarına dayalı fesihte, işçinin alkol tüketimi, hastalık DERECESİNDE DEĞİLDİR. İşçinin iş sözleşmesinden doğan yükümlülüğünün alkol kullanımı nedeniyle ihlali, alkol bağımlılığına dayanmıyorsa, işçinin davranışlarından kaynaklanan fesih sebebi söz konusu olur(Dairemizin 21.04.2008 gün ve 2007/31257 Esas, 2008/9580 Karar sayılı ilamı).

Somut olayda, davacı işçinin iş yerine alkollü bir şekilde gelerek verilen görevleri yerine getirmediği 16.11.2007 ve 20.11.2007 tarihli tutanak İÇERİKLERİNDEN ANLAŞILMAKTADIR. Davalı tanıkları da davacının işyerine alkollü olarak geldiğini ve verilen görevleri yerine getirmediğini, bu hususta uyarılmasına rağmen aynı davranışı devam ettirdiğini doğrulamışlardır. İşçinin işini yapmasını engellememesi halinde işe alkollü gelmek haklı fesih sebebi değil ise de, somut olayda olduğu gibi işçinin iş görme edimini yerine getirmesini engellemesi halinde iş yerine alkollü gelmek işverene iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme imkanı verir. Saptanan bu durum karşısında yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulduğunda davanın reddi gerekirken kabulüne karar VERİLMESİ İSABETSİZDİR.

F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 12.10.2011 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir