İş kazası nedeniyle açılabilecek maddi ve manevi tazminat davaları

İş kazası nedeniyle açılabilecek maddi ve manevi tazminat davaları

Tarih :
İş kazası nedeniyle açılabilecek maddi ve manevi tazminat davaları
İş kazası, bazen işçinin yaralanması ve bazen de ölümü ile sonuçlanabilmektedir.

Bu tür durumlarda ilgili kolluk güçleri ve Cumhuriyet Savcısı gerekli soruşturmayı yaparak ilgililer aleyhine ceza davası açabilecektir.

Söz konusu bu süreç, ölüm halinde genel olarak kamu davasına dönüşecek ve mirasçıların takip etmesine lüzum kalmaksızın ceza mahkemesi tarafından sonuçlandırılacaktır.

Ceza davası yanında en önemeli süreç, işçinin yaralanması durumunda işçi veya ölümü halinde mirasçıları tarafından iş mahkemelerinde tazminat davası açılabilecek olmasıdır. Bu davalarda amaç iş kazası neticesinde işçinin veya ölüm halinde yakınlarının uğramış olduğu maddi ve manevi zararı tazmin etmektir.

İş kazası geçiren işçi, özellikle maluliyet derecesine göre ruhen ve bedenen zarara uğrar.

İşçinin bu zararını gidermesi adına İş Mahkemelerinde dava açma hakkı vardır. İşçi bedensel zarar halinde; tedavi giderlerini, kazanç kaybını, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplarını kusurlu olan işverenden kusuru ve SGK tarafından belirlenecek maluliyeti oranında talep edebilir.

İşçinin ölümü halinde ise mirasçıları destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunabileceklerdir.

Burada belirleyici kriter iş kazası sonrasında (ölenin) yakınlarının bu şahsın desteğinden yoksun kalacak olmalarıdır. İşçinin iş kazası neticesinde ölmesi halinde; işçinin varsa eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler, işçinin desteğinden yoksun kalacaklar ve maddi açıdan kayba uğrayacaklar. Buradaki ana unsur şayet işçi ölmeyip yaşasaydı ilgililere maddi açıdan desteği devam edecek olması, ancak iş kazası nedeniyle vefatından ötürü bu desteğinden mahrum kalmış olmalarıdır.

Yine şayet iş kazası ölüm ile sonuçlanmış ise bu durumda işçinin yasal mirasçıları kusurlu olan işverenden manevi tazminat talebinde bulunabileceklerdir.

İş kazaları nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında istem halinde olay tarihinden itibaren faize hükmedilecektir.

İş kazası nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında 10 yıllık zamanaşımı hükümleri uygulanacaktır.

İş kazasından hemen sonra işçinin, şayet vefat söz konusu ise mirasçılarının SGK tarafından başlatılması gereken sürece müdahil olmaları önemlidir. Zira işçinin maluliyeti halinde SGK tarafından önce işçinin maluliyet derecesi tespit edilecek, sonra olayın bir iş kazası olup olmadığı SGK müfettişleri tarafından tespit edilecektir. Bu iki husus da iş mahkemelerinde açılan maddi ve manevi tazminat davalarının belkemiğidir. Zira SGK tarafından bu iki süreç sonuçlandırılmadan iş mahkemeleri davayı sonuçlandıramayacak, SGK tarafından sonuçlandırılması gereken bu iki süreci bekletici mesele yapacaktır.

Av. Sadık DURAK - Diriliş Postası

İlgilinizi Çekebilir