KDV borcu Miras kaldı!

KDV borcu Miras kaldı!

Tarih :
KDV borcu Miras kaldı!
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre, kesinleşmiş vergi borcunun varlığında, borçlunun ölümü halinde mirası reddetmemiş mirasçılar söz konusu borçtan sorumlu olmaktadırlar. Borçlunun ölümünden önce başlamış olan işlemlere devam olunur.Mirasçıların sorumluluğu; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 12. ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 681. maddesinde düzenlenmiştir.

Mirasçıların sorumluluğunu düzenleyen VUK’nun 12. maddesine göre, “Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni ve atanmış mirasçılarına geçer. Ancak, mirasçılardan her biri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri nisbetinde sorumlu olurlar.” hükmüne yer verilmek suretiyle ölen kişinin vergi borçlarından her mirasçının kendi miras hissesi nispetinde sorumlu olması esası getirilmiştir.

Bu nedenle, örneğin, gelir vergisi, katma değer vergisi gibi borcun olması halinde mirasçılar,veraset ilamı esas alınarak her mirasçıya düşen miras payı oranında hesaplanarak ölenin vergi borcu tahsil edilir.
Yapılacak takiplerde de mirasçıların sorumlu oldukları tutarların 213 sayılı Kanunun anılan maddesi uyarınca tespit edilmesi gerekmektedir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunda, mirasın üç ay içerisinde reddolunabileceği hükme bağ-
lanmış olup, bu süre içerisinde mirasın kabul edildiğine ilişkin bir bilgi
edinilmeden mirasçılar hakkında takip yapılmasına imkan bulunmamaktadır.

Ancak , mirası ret süresi sona
ermeden mirasçı olarak tereke mallarını gizleyen veya kendisine
mal eden mirasçı mirası reddedemeyeceğinden, mirası ret hakkından mahrum
olan bu mirasçılar hakkında mirası ret süresi beklenilmeden takip ve
tahsil işlemlerine devam edilir.

 

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir