Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 222 memur alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 222 memur alacak

Tarih :
Jandarma

2017 YILI J.GN.K.LIĞI İLE JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

AÇIKTAN DEVLET MEMURU (SİVİL MEMURU) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI

İLAN METNİ

1. GENEL BİLGİLER

Tablo-1 ve Tablo-2'de yazılı kadrolara "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik

Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında

Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama

yoluyla Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarının ihtiyacı için

(22) ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ihtiyacı için (200) olmak üzere toplam açıktan (222) devlet memuru alınacaktır. Seçme sınavları ile ilgili faaliyet takvimi aşağıdaki gibidir:

FAALİYET TAKVİMİ

S.

NU.

FAALİYET

TARİH

1.

BAŞVURULARIN İNTERNET ORTAMINDA ALINMASI

07-28 KASIM 2017

2.

BAŞVURU SONUÇLARININ VE KONTENJANA GİREN

ADAYLARIN YAYINLANMASI

(İNTERNETTEN)

11 ARALIK 2017

3.

UYGULAMALI MÜLAKAT SINAVI

02-12 OCAK 2018

4.

BAŞARI SIRASININ ONAYI VE DUYURULMASI

ONAYA MÜTEAKİP

5.

SAĞLIK RAPORLARININ ALINMASI

ONAYA MÜTEAKİP

DUYURULACAKTIR

6.

KAYIT KABUL

ONAYA MÜTEAKİP

DUYURULACAKTIR

2. BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türk Vatandaşı olmak.

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

c. 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2016 KPSS) girmiş olmak ve internette yayımlanan başvuru kılavuzunda unvanların karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen en az puanı almış olmak.

ç. İlan edilen unvanlar için, unvanların karşısında belirtilen öğrenim düzeyi şartını, 2016 KPSS tarihinde adayların en son mezun oldukları okul düzeyi olarak sağlamak ve 2016 KPSS'ye bu öğrenim düzeyinden girmiş olmak.

d. Müracaat tarihi (internetten yapılan ön başvurunun son günü) itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

e. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

f. 657 Devlet Memurları Kanunu 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde çalışıyor olmamak.

ğ. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

h. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Sivil Memur Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak.

ı. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak.

i. Başvuru kılavuzunda belirtilen kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.

3. BAŞVURU VE SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER:

a. Başvurular, 07 KASIM 2017 tarihinde başlayarak, 28 KASIM 2017 tarihinde saat:17.00'da sona erecek şekilde, sadece www.jandarma.gov.trinternet adresinden yapılacak olup, posta ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek ve bu başvurulara cevap verilmeyecektir. Adaylar sadece bir unvanda başvuru yapacaklardır. Sınavlara Tablo-1 ve Tablo-2'de belirtilen kadro miktarlarının 10 katı aday çağrılacaktır.

b. Başvuru sonuçları ile başvurusu kabul edilen ve kontenjana girerek değerlendirmeye tabi tutulacak adayların isim listesi, sınav günleri ve saatleri, 11 ARALIK 2017 tarihinde www.jandarma.gov.trinternet adresinden, tebliğ niteliğinde duyurulacaktır. Ayrıca posta veya telefon yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

c. Uygulamalı Meslek Bilgisi Sınavı ve/veya Mülakat Tarihleri ve Yeri 02-12 OCAK 2018 tarihleri arasında, internette açıklanan tarih ve saatlerde, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde (Beytepe/ANKARA) (Konya Yolu Gölbaşı İstikametine Devam Edilerek İncek Ahlatlıbel Yol Ayrımından Dönülecektir.) yapılacaktır.

ç. Yanlış/gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan, mülakat öncesinde yapılan belge kontrolünde, ilan edilen şartları taşımadığı tespit edilen veya vazgeçen/katılmayan adaylar nedeniyle ihtiyacın karşılanamaması durumunda, gerek duyulması halinde, en yüksek puanı alanlardan başlayarak sıralanan adaylar, sırayla telefon ile çağrılabilecek, adaylar belirlenen ve kendilerine bildirilecek tarihlerde sınava alınabileceklerdir. İnternette yayımlanan sıralarına

göre çağrılması muhtemel olan adayların, internette bildirdikleri telefon numaralarından

arandıklarında kendilerine ulaşılabilmesi önemli olup, adaylar bu konuda gerekli tedbirleri alacaklardır.

4. UYGULAMALI MESLEK BİLGİSİ SINAVI VE/VEYA MÜLAKAT SINAVI İLE İLGİLİ ESASLAR:

a. Uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakatlar 02-12 OCAK 2018 tarihlerinde, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (Beytepe/ANKARA) adresinde saat 08.30'da başlayacaktır. Adaylar, kimlik ve başvuru belgelerinin kontrollerinin yapılıp, sınav yerlerine alınabilmeleri için bildirilen tarih ve sınav merkezinde en geç saat 08.00'da hazır bulunacaktır. Başvuru sonuçları ile başvurusu kabul edilen ve kontenjana girerek değerlendirmeye tabi tutulacak

adayların isim listesi ve sınav günleri en geç 11 ARALIK 2017 tarihinde www.jandarma.gov.trinternet adresinden tebliğ niteliğinde duyurulacak ve ayrıca yazı, posta, telefon v.b. herhangi başka bir usulde bildirilmeyecektir. Adayların, kendileri için belirlenen tarihler/saatler dışında uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakata tabi tutulmaları mümkün değildir.

b. Uygulamalı meslek bilgisi sınavı, idarece tespit edilecek olan unvanlarda yapılacaktır.

5. UYGULAMALI MESLEK BİLGİSİ SINAVI VE/VEYA MÜLAKATA GELİRKEN GETİRİLECEK

BELGE ve MALZEMELER:

Başvurusu kabul edilen ve kontenjana giren adaylar, uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakata gelirken, aşağıda belirtilen belgeleri, yarım kapak karton dosya içinde, diploma en altta olacak şekilde sıra ile takarak internette belirtilen açıklamaya göre tanzim

ederek getireceklerdir:

a. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti (öğrenim durumları, unvanların karşısında belirtilen okulların bölümleri ile aynı olacaktır, denk olanlar (bölüm isminin değişmesi v.b.) veya yurt dışında öğrenim görenler için, Yüksek Öğretim Kurulundan alınmış

denklik belgesi eklenecektir).

b. Adaya ait (2) adet nüfus cüzdanı fotokopisi, aslı adayların yanında bulunacaktır.

c. İstenilen öğrenim durumuna göre girilmiş olan 2016 KPSS sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı.

ç. Tablo-1 ve Tablo-2'de müracaat edeceği unvana ait personelde aranan nitelikler ile ilgili belgelerin noterden onaylı suretleri (Örneğin; Doğalgaz ve Sıhhi Tesisatçılık, Kalorifercilik Alanında Ustalık/Kalfalık Belgesi vb.),

d. Son üç ay içinde çekilmiş (12) adet renkli vesikalık fotoğraf (fotokopi kabul edilmeyecek).

e. Erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi.

f. Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil kaydı, (E-Devlet çıktısı kabul edilmeyecek)

g. İkametgah Belgesi (nüfus müdürlüklerinden alınacak).

ğ. Şehit, malül ve muharip gazi eş ve çocuklarının, anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge. (SGK'dan şehit ve vazife malulü alındığına dair yazı ile Aile ve Sosyal

Politikalar İl Müdürlükleri tarafından verilen şehit ve vazife malulü yakını olduğunu gösterir kimlik kartının aslı veya fotokopisi).

h. YDS puanı istenilen branşlara başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde alınmış YDS sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı. (ÖSYM Başkanlığınca eşdeğerliği kabul edilen sınavlara ait belgeler getirilecektir.)

ı. Adaylar, yukarıda belirtilen belgeleri yarım kapak karton dosya içerisinde, diploma fotokopisi en altta olacak şekilde sıralayıp takarak getireceklerdir. (Belgeler delinerek, yarım kapak karton dosyaya, tek tek çevrilebilecek şekilde takılacak, plastik dosya, cepli föy vb. dosyaya kesinlikle konulmayacaktır.)

i. Adayların sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri malzemeler; yumuşak uçlu kurşun kalem, siyah tükenmez kalem veya dolmakalem, silgi ve kalemtıraş,

j. Cep telefonu, elektronik/mekanik cihazlar, her türlü iletişim aracı, fotoğraf makinesi vb. araçlar ile silah ve benzeri teçhizatlar sınava girişte kesinlikle alınmayacaktır. Adayların belirtilen bu malzemeleri sınava gelirken getirmemeleri uygun olacaktır.

6. DİĞER HUSUSLAR:

a. Adaylar, başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

b. İnternet ortamında başvuru yapmadan önce açıktan devlet memur alımına ilişkin yukarıda belirtilen hususları titizlikle okumanız, başvurunuzun daha kolay yapılması ve ilerde mağdur olmamanız için faydalı olacaktır.

c. Başvuru sırasında, internete girilen her türlü bilgi (KPSS tarihi, KPSS puan türü ve puanı,YDS puanı, okullar, bölüm, mezuniyet, askerlik durumu v.b.) mülakat öncesinde kontrol edilecektir. Yanlış/eksik bilgi verenlerin başvuruları sonlandırılacak, düzeltme talepleri işleme alınmayacaktır. Bu kişiler için, 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanununun, düzeltilmiş 525 sayılı Bilişim Suçlarını kapsayan 5 nci fıkrasında belirtilen suçlardan dolayı haklarında yasal işlem başlatılacak, ilan edilen şartları taşımadığı hangi aşamada tespit edilirse edilsin, adayların başvuru/alım/atama işlemi iptal edilecektir.

ç. Değerlendirme, seçme sınavlarından ve KPSS'den alınan notlardan elde edilen başarı puanı yüksekten düşüğe doğru sıralanarak kontenjan kadar asıl ve asıl listenin bir katı kadar yedek aday belirlenecektir. Geriye kalan adaylar kendi başarı puanlarına göre 'kontenjana giremedi' veya 'başarısız' olarak onaylatılıp (www.jandarma.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. Yeterli puanı aldığı halde kontenjana giremeyen adaylar başarısız sayılacaktır. Ayrıca adaylara yazılı olarak tebligat yapılmayacak ve başarılı olsun olmasın hiçbir adayın başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.

d. Devlet memur temin faaliyet takvimi, kontenjan miktarı, başvuru ve sınav tarihleri ile yeri gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir. Başvuru sonuçları veya sınav sonuçlarının açıklanması gecikse bile lütfen internetten takip ediniz.

e. İşlemleri sonuçlanan adayların adresine, göreve başlama tebligatı yapılacaktır.

TABLO-1

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA ALINACAK MEMUR KADROLAR VE NİTELİKLERİ

SINIFI

UNVANI

DERE

CE

TERCİH EDİLECEK İLLER

ALINACAK

PERSONEL

MİKTARI

KPSS YILI, PUAN TÜRÜ VE TABAN NOTU

PERSONELDE ARANILAN NİTELİKLER

ÖĞRENİM

DÜZEYİ

CİNSİYETİ

THS

Mühendis (5)

8

ANKARA

7

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak.

LİSANS

E / K

THS

Mühendis (6)

8

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

İnşaat Mühendisliği Lisans Programından Mezun

Olmak.

LİSANS

E / K

THS

Mimar

8

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Mimarlık Lisans Programından Mezun Olmak.

LİSANS

E / K

GİHS

Uzman (10)

9

LİCE/DİYARBAKIR

1

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

İktisat, İşletme/İşletmecilik, İşletme-

Ekonomi/İşletme-İktisat, İşletme-Muhasebe ve

Denetim, Maliye, Maliye-Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim,

Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve

Maliye, Muhasebe-Finansman Lisans

Programlarının Birinden Mezun Olmak.

LİSANS

E / K

SİLVAN/DİYARBAKIR

1

ELAZIĞ

1

HAKKARİ

1

ŞIRNAK

2

TUNCELİ

1

GİHS

Mütercim

9

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Lisans

Programından Mezun Olmak. Son beş yılda YDS'den (İngilizce) en az 70 puan almış olmak.

LİSANS

E / K

AHS

Avukat

9

DİYARBAKIR

1

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Hukuk Lisans Programından Mezun Olmak. Avukatlık Ruhsatnamesine Sahip Olmak.

LİSANS

E / K

ERZURUM

1

TUNCELİ

1

VAN

1

SHS

Veteriner (2)

8

NEVŞEHİR

1

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Veteriner Lisans Programından Mezun Olmak.

LİSANS

E

Genel Toplam

22

TABLO-2

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ALINACAK KADROLAR VE NİTELİKLERİ

SINIFI

UNVANI

DERECE

TERCİH

EDİLECEK

İLLER

ALINACAK

PERSONEL

MİKTARI

KPSS YILI, PUAN TÜRÜ VE TABAN NOTU

PERSONELDE ARANILAN NİTELİKLER

ÖĞRENİM DÜZEYİ

CİNSİYETİ

YHS

Aşçı

13

ANKARA

4

2016 KPSS KPSSP94 (EN AZ 50 PUAN)

Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Ortaöğretim Kurumlarının; Aşçılık veya Mutfak Alanından

Mezun Olmak ya da Lise veya Ortaöğretim Kurumlarının Herhangi Bir Alanından Mezun Olup, 3308 Sayılı Kanuna Göre Aşçılık Dalında Ustalık/Kalfalık Belgesine Sahip Olmak.

ORTAÖĞRETİM

E

YHS

Bahçevan

13

ANKARA

3

2016 KPSS KPSSP94 (EN AZ 50 PUAN)

Lise veya Ortaöğretim Kurumlarının Herhangi Bir Alanından Mezun Olup, 3308 Sayılı Kanuna Göre Bahçecilik/Çiçek Düzenlemeciliği Dalında Ustalık/Kalfalık Belgesine Sahip Olmak.

ORTAÖĞRETİM

E

YHS

Berber (Bayan Kuaförü)

13

ANKARA

2

2016 KPSS KPSSP94 (EN AZ 50 PUAN)

Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Ortaöğretim Kurumlarının, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanının Saç Bakımı Dalından Mezun Olmak veya Lise Mezunu Olup 3308 Sayılı Kanuna Göre Bayan Kuaförlüğü Dalında Ustalık/Kalfalık Belgesine Sahip Olmak.

ORTAÖĞRETİM

E/K

YHS

Terzi (Bayan)

13

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP94 (EN AZ 50 PUAN)

Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Ortaöğretim Kurumlarının Giyim Üretim Teknolojisi Alanının Bayan Terziliği, Hazır Giyim Model Makineceliği Dallarının Birinden Mezun Olmak veya Lise Mezunu Olup 3308 Sayılı Kanuna Göre Bayan Terziliği, Hazır Giyim Model Makineceliği Dalında Ustalık/Kalfalık Belgesine Sahip Olmak.

ORTAÖĞRETİM

E/K

YHS

Berber (Erkek)

13

ANKARA

4

2016 KPSS KPSSP94 (EN AZ 50 PUAN)

Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Ortaöğretim Kurumlarının, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanının Saç Bakımı Dalından Mezun Olmak veya Lise Mezunu Olup 3308 Sayılı Kanuna Göre Erkek Berberliği Dalında Ustalık/Kalfalık Belgesine Sahip Olmak.

ORTAÖĞRETİM

E

GİHS

Uzman (1)

9

ANKARA

13

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Eğitim Fakültesi Lisans Mezunu Olmak.

Eğitim Yönetimi, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Eğitim yönetimi ve Planlaması, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitsel Tasarım ve

Derecelendirme, Eğitimde İnsan Kaynakları Bilim Dallarının Birinden Yüksek Lisans Yapmış Olmak Tercih Sebebi Olacaktır.

LİSANS

E/K

THS

Mühendis (1)

8

ANKARA

6

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar

Bilimleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri

Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği,

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,

Bilgisayar-Enformatik Mühendisliği Bölümlerinin Birinden Mezun Olmak.

LİSANS

E/K

YHS

Hizmetli (1)

13

ANKARA

12

2016 KPSS KPSSP94 (EN AZ 50 PUAN)

Lise veya Dengi Ortaöğretim Kurumlarının Herhangi Bir Alanından Mezun Olmak. Bulaşıkcılık Alanında Tecrübe Sahibi Olmak.

ORTAÖĞRETİM

E

GİHS

Uzman (2)

9

ANKARA

6

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

İktisat, Maliye, Maliye-Muhasebe, Muhasebe,

Muhasebe-Finansman,

İşletme/İktisat,İşletme/İşletmecilik,İşletme- Muhasebe ve Denetim,İşletme-Ekonomi/İşletme- İktisat,İşletme Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Muhasebe, Finans ve

Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Maliye Lisans

Programlarının Birinden Mezun Olmak.

LİSANS

E/K

YHS

Hizmetli (2)

13

ANKARA

3

2016 KPSS KPSSP94 (EN AZ 50 PUAN)

Lise veya Dengi Ortaöğretim Kurumlarının Herhangi Bir Alanından Mezun Olmak. Çamaşırcılık Alanında Tecrübe Sahibi Olmak.

ORTAÖĞRETİM

E

GİHS

Memur (1)

10

ANKARA

2

2016 KPSS KPSSP93 (EN AZ 60 PUAN)

Meslek Yüksek Okullarının Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümlerinin Birinden Mezun Olmak.

ÖNLİSANS

E/K

GİHS

Memur (2)

9

ANKARA

2

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Arşivcilik, Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans

Bölümlerinin Birinden Mezun Olmak.

LİSANS

E/K

GİHS

Uzman (3)

9

ANKARA

19

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Herhangi Bir Lisans Programından Mezun Olmak.

Öğrenimi Sırasında Zorunlu/Ortak/Seçmeli Bilgisayar Dersi Aldığını Belgelemek veya MEB'dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak.

LİSANS

E/K

THS

Mühendis (2)

8

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik

Mühendisliği Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak.

LİSANS

E/K

THS

Grafiker

9

ANKARA

3

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Fakültelerin Grafik Tasarımı, Grafik Tasarım, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım Bölümlerinin Birinden Mezun Olmak.

LİSANS

E/K

GİHS

Uzman (4)

9

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Fakültelerin Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümlerinin Birinden Mezun Olmak.

LİSANS

E/K

SHS

Hemşire

8

ANKARA

2

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Hemşirelik Lisans Programından mezun Olmak.

LİSANS

E/K

YHS

Hizmetli (3)

13

ANKARA

23

2016 KPSS KPSSP94 (EN AZ 50 PUAN)

Lise ve Dengi Ortaöğretim Kurumlarından Mezun Olmak.

ORTAÖĞRETİM

E/K

GİHS

Uzman (5)

9

ANKARA

2

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Hukuk Fakültesi Mezunu Olmak.

LİSANS

E/K

THS

Teknisyen (1)

12

ANKARA

4

2016 KPSS KPSSP94 (EN AZ 50 PUAN)

Mesleki ve Teknik Öğretim veren Ortaöğretim Kurumlarının; Yapı Tesisat Sistemleri,

İklimlendirme Sistemleri Bölümünden Mezun Olmak veya Lise Mezunu Olup 3308 sayılı kanuna göre Doğalgaz ve Sıhhi Tesisatçılık, Kalorifercilik Alanında Ustalık, Kalfalık Belgesine Sahip Olmak.

ORTAÖĞRETİM

E/K

GİHS

Uzman (6)

9

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Fakültelerin Sinema ve Televizyon, Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi, Film Tasarım ve Yönetmenliği, Film Tasarım ve Yazarlık Bölümlerinin Birinden Mezun Olmak.

LİSANS

E/K

GİHS

Memur (3)

9

ANKARA

3

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Herhangi Bir Lisans Programından Mezun Olmak.

Öğrenimi Sırasında Zorunlu/Ortak/Seçmeli Bilgisayar Dersi Aldığını Belgelemek veya MEB'dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak.

LİSANS

E/K

GİHS

Uzman (7)

9

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Fakültelerin Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programlarının

Birinden mezun Olmak.

LİSANS

E/K

SHS

Tekniker (1)

9

ANKARA

4

2016 KPSS KPSSP93 (EN AZ 60 PUAN)

İlk ve Acil Yardım Ön Lisans Programından

Mezun Olmak.

ÖNLİSANS

E/K

THS

Mühendis (3)

8

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

İnşaat Mühendisliği Lisans Programından Mezun

Olmak.

LİSANS

E/K

THS

İstatistikçi

8

ANKARA

2

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

İstatistik Lisans Programından Mezun Olmak.

LİSANS

E/K

YHS

Kasap

13

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP94 (EN AZ 50 PUAN)

Lise veya Dengi Ortaöğretim Kurumlarının Herhangi Bir Alanından Mezun Olup 3308 Sayılı Kanuna Göre Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği Dalında Ustalık/Kalfalık Belgesine Sahip Olmak.

ORTAÖĞRETİM

E/K

GİHS

Memur (4)

10

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP93 (EN AZ 60 PUAN)

Pazarlama, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi, Pazarlama ve Satış Önlisans Programlarının

Birinden Mezun Olmak.

ÖNLİSANS

E/K

YHS

Kuru

Temizlemeci

13

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP94 (EN AZ 50 PUAN)

Lise veya Dengi Ortaöğretim Kurumlarının Herhangi Bir Alanından Mezun Olmak. 3308 Sayılı Kanuna Göre Kuru Temizleme alanında Ustalık/Kalfalık Belgesine Sahip olmak.

ORTAÖĞRETİM

E/K

THS

Mühendis (4)

8

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Makine Mühendisliği Lisans Programından

Mezun Olmak.

LİSANS

E/K

THS

Teknisyen (2)

12

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP94 (EN AZ 50 PUAN)

Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Ortaöğretim Kurumlarının Mobilya Döşemecilik, Mobilya İskeleti ve Döşemesi, Ahşap Doğrama Teknolojisi Dallarının Birinden Mezun Olmak veya Lise Mezunu Olup 3308 Sayılı Kanuna Göre Ahşap Doğrama İmalatı, Mobilya İmalatı Dalında Ustalık/Kalfalık Belgesine Sahip Olmak.

ORTAÖĞRETİM

E/K

THS

Tekniker (2)

9

ANKARA

3

2016 KPSS KPSSP93 (EN AZ 50 PUAN)

Meslek Yüksek Okullarının Matbaacılık, Matbaacılık ve Baskı Teknikleri, Tasarım ve Basım-Yayımcılık, Basım ve Yayın Teknolojileri Programlarının Birinden Mezun Olmak.

ÖNLİSANS

E

THS

Tekniker (3)

9

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP93 (EN AZ 60 PUAN)

Bilgi Yönetimi (İnternet), Bilgi Yönetimi, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim/Cad/Cam Teknolojileri, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi,

Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilişim ve İletişim teknolojisi Önlisans Programlarının Birinden Mezun Olmak.

ÖNLİSANS

E/K

GİHS

Memur (5)

10

ANKARA

3

2016 KPSS KPSSP93 (EN AZ 60 PUAN)

Meslek Yüksek Okullarının Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümlerinin Birinden Mezun Olmak.

ÖNLİSANS

E/K

THS

Tekniker (4)

9

ANKARA

2

2016 KPSS KPSSP93 (EN AZ 50 PUAN)

Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz Önlisans Programlarının Birinden Mezun Olmak.

ÖNLİSANS

E/K

GİHS

Uzman (8)

9

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Fakültelerin Yeni Medya, Yeni Medya ve İletişim, Yeni Medya ve İletişim Sistemleri, Medya ve İletişim, Medya ve İletişim Sistemleri Bölümlerinin Birinden Mezun Olmak.

LİSANS

E/K

YHS

Terzi (Erkek)

13

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP94 (EN AZ 50 PUAN)

Mesleki ve Teknik Eğitim veren Ortaöğretim Kurumlarının Giyim Üretim Teknolojisi Alanının Erkek Terziliği, Hazır Giyim Model Makineceliği Dallarının Birinden Mezun Olmak veya Lise Mezunu Olup 3308 Sayılı Kanuna Göre Erkek Terziliği, Hazır Giyim Model Makineceliği Dalında Ustalık/Kalfalık Belgesine Sahip Olmak.

ORTAÖĞRETİM

E/K

GİHS

Veri Hazırlama

Kontrol

İşletmeni

9

ANKARA

55

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Herhangi Bir Lisans Programından Mezun Olmak.

Öğrenimi Sırasında Zorunlu/Ortak/Seçmeli Bilgisayar Dersi Aldığını Belgelemek veya MEB'dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak.

LİSANS

E/K

SHS

Veteriner (1)

8

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Veterinerlik Fakültesi Mezunu Olmak.

LİSANS

E/K

THS

Uzman (9)

9

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Fakültelerin Fotoğraf ve Video, Sinema ve

Televizyon, Sinema-TV, Sinema-TV Fotoğraf/Sinema-TV-Fotoğraf Bölümlerinin

Birinden Mezun Olmak.- Adobe Fotoshop- Affer Effects- Edius Pogramlarını Biliyor Olmak.

LİSANS

E/K

GİHS

Zabıt Katibi

10

ANKARA

2

2016 KPSS KPSSP93 (EN AZ 60 PUAN)

Adalet, Adalet Meslek Eğitimi, Adalet Meslek

Yüksek Okulu Bölümlerinin Birinden Mezun Olmak.

ÖNLİSANS

E/K

Genel Toplam

200

Kaynak : SGK Rehberi
İstinat duvarına çarpan otomobil alev aldı: 5 ölü
Yerli oto dünyaya açılacak
Çalışanlara kıdem ve ihbar tazminatı müjdesi
İşverenin işçiyi deneme hakkı var
26 maddelik kanun teklifi TBMM'ye sunulacak
Örneklerle birden fazla emekli aylığı alınma şartları nelerdir?
Nüfus memurlarına 'ikinci nesil pasaport' eğitimi
Erdoğan'ın sigara muhabbeti kahkahaya boğdu
TEOG'un kaldırılması olumlu ama baskısı sürüyor'
Kreşin Bahçesinde Unuttular...3 Yaşındaki Çocuk Donarak Can Verdi!
715 bin taşeronun başvurusu incelendi
Şanlıurfa'da Sele Kapılan 2 Askerimiz Şehit Oldu
Boydak Ailesi üyesi 3 kişi için karar çıktı
Öğretmen atama sistemine yoğun siber saldırı oluyor
Ak Parti, Ankara İl Başkanı yeniden seçildi
Rus oyuncu, Türk vatandaşı olup askere gitti
28 Şubat mağduru: Bizim suçumuz neydi ki 'öteki' olduk
2018 yılında YH personelinin hizmet sürelerine göre emekli maaş ve ikramiyesi
Kamuya 10 bin 500 Memur Alınacak
Taşeron listesinden, 'eşler', 'gelinler', baldızlar çıktı...
Bankaların tarıma desteği 90 milyar liraya yaklaştı
Yüzbinler idam istiyor!
El konulan araçların otopark ücretleri değerini aştı
Elektrikte kayıp kaçakla ilgili AİHM'e başvuru yolu açıldı
AVM'de Feci Kaza! Annesi Fotoğrafını Çekerken Düştü
Köklerimiz alt-üst
Öğretmen okul bahçesinde bir öğrenciye tekme tokat saldırdı
Tazminatı verse bile işe almak zorunda
'Başkanım bu ödemelerin hesabını veremeyiz'
Halk otobüsü esnafı, kazancını şehit annesine verecek
MGK'deki tarihi krizin üzerinden 17 yıl geçti
Soyağacında daha eski tarihlere nasıl gidilir?
Sağlık personeline temel modül eğitimi düzenlendi
Erdoğan: Hem müzakere ederiz, hem operasyon sürer
Hepsini Almanya'dan getirdi! Aylık geliri 20 bin TL
TSK'dan kayıp askerlerle ilgili açıklama
10 ilde kamu görevlilerine operasyon: 9 kişi gözaltında
Başbakan: Yurtdışında Osmanlı tokadını sordular
Afrin'de iki Avrupalı terörist deşifre oldu
Çalışanlar dikkat! Birden fazla emekli maaşı nasıl alabilirim?
Valiyim' deyip iş adamlarını dolandıran 5 kişi tutuklandı
Bu kursu bitirenlere iş var
Maliye Bakanı Ağbal açıkladı! Son gün 7 Mart
Hastanedeki banklarda sabahlamaya son! Bakanlık harekete geçti
Doğalgazda 50 milyar metreküpü devirdik
CHP'li belediye başkanı Ramazan Küçük vefat etti
Nüfus defterleri araştırmaya açıldı
Yeni yönetmelik galerici esnafına çeki düzen veriyor
Memur adaylarına ücretsiz EKPSS kursu
Maaş hilesine yargı engeli
Ünlü alışveriş sitesi kapandı
Altın dört haftanın zirvesinde...Çeyrek altın kaç lira?
Hileli maaş yöntemi hem ceza ödettirir hem de tazminat kazandırır
YÖKDİL'e başvuranların sayısı 103 bini geçti
Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp
Hizmet tespitiyle erken emeklilik
Adana'daki cinsel istismar olayına yayın yasağı getirildi
2000 öncesi SSK emekli maaşı 1.632 lira olacak.
Unutkan mudiler bankalarda 117 milyon lira unuttu
Kadın esnaf sayısında artış
TESK Kart 50 bin kullanıcıya ulaştı
Etik Kurul, Teftiş Kurulu Başkanının eşine yapılan kıyağı affetmedi
4 yaşındaki kıza istismar olayında aileyi çileden çıkaran haber
Hamile işçiyi kovan patrona Yargıtay'dan kötü haber
Nuray Hafiftaş'ın cenazesinde büyük ayıp
Dilencinin üzerinden 6 bin 210 lira çıktı
Doktorlar, şehir hastanesinde çalışmak istemiyor
Ev alana, evlenene dev destek
Yıllık izinde başka yerde çalışan işten çıkartılır!
Şehit sorgulama için MSB'den açıklama!
ABD eski elçisi, FETÖ'cü rektörle ne görüştü
Memurlar ve işçiler arasındaki 10 önemli fark
Türkiye'ye para yağdı! Rekorlar kırıldı
Kendini geliştirmek isteyene devlet desteği
Dövizle borçlanan Merkez'e bildirecek
İŞKUR 11 sözleşmeli bilişimci alacak
Yaşlı maaşları 797 liraya çıktı
Liderler 'ittifak'a son noktayı bugün koyacak
Vergi dairesi patlamasının ayrıntıları ortaya çıktı
OHAL herkese yaradı
Memurlar, mesai saatleri dışında, proje yazmayı öğreniyorlar
25 şehitten sonra depolama için eğitim şartı gelmiş
18 Şubat 2018'den önemli gündem başlıkları
Malatya Emniyeti'nden 'patlama' açıklaması
Market soyduktan 2 gün sonra intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
O mağazalara kira desteği
50 bin TL'ye kan donduran bahis!
Securitas Türkiye 2018'de bin 500 kişiyi işe alacak
İş Kazasının Yaşandığı gün Fiili Çalışma Sayılırmı? Bildirim Kuralı..
Bakanlık Uyardı: 'Kağıt Para Üzerindeki virüs..'

İlgilinizi Çekebilir