Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 222 memur alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 222 memur alacak

Tarih :
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 222 memur alacak

2017 YILI J.GN.K.LIĞI İLE JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

AÇIKTAN DEVLET MEMURU (SİVİL MEMURU) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI

İLAN METNİ

1. GENEL BİLGİLER

Tablo-1 ve Tablo-2'de yazılı kadrolara "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik

Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında

Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama

yoluyla Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarının ihtiyacı için

(22) ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ihtiyacı için (200) olmak üzere toplam açıktan (222) devlet memuru alınacaktır. Seçme sınavları ile ilgili faaliyet takvimi aşağıdaki gibidir:

FAALİYET TAKVİMİ

S.

NU.

FAALİYET

TARİH

1.

BAŞVURULARIN İNTERNET ORTAMINDA ALINMASI

07-28 KASIM 2017

2.

BAŞVURU SONUÇLARININ VE KONTENJANA GİREN

ADAYLARIN YAYINLANMASI

(İNTERNETTEN)

11 ARALIK 2017

3.

UYGULAMALI MÜLAKAT SINAVI

02-12 OCAK 2018

4.

BAŞARI SIRASININ ONAYI VE DUYURULMASI

ONAYA MÜTEAKİP

5.

SAĞLIK RAPORLARININ ALINMASI

ONAYA MÜTEAKİP

DUYURULACAKTIR

6.

KAYIT KABUL

ONAYA MÜTEAKİP

DUYURULACAKTIR

2. BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türk Vatandaşı olmak.

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

c. 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2016 KPSS) girmiş olmak ve internette yayımlanan başvuru kılavuzunda unvanların karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen en az puanı almış olmak.

ç. İlan edilen unvanlar için, unvanların karşısında belirtilen öğrenim düzeyi şartını, 2016 KPSS tarihinde adayların en son mezun oldukları okul düzeyi olarak sağlamak ve 2016 KPSS'ye bu öğrenim düzeyinden girmiş olmak.

d. Müracaat tarihi (internetten yapılan ön başvurunun son günü) itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

e. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

f. 657 Devlet Memurları Kanunu 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde çalışıyor olmamak.

ğ. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

h. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Sivil Memur Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak.

ı. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak.

i. Başvuru kılavuzunda belirtilen kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.

3. BAŞVURU VE SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER:

a. Başvurular, 07 KASIM 2017 tarihinde başlayarak, 28 KASIM 2017 tarihinde saat:17.00'da sona erecek şekilde, sadece www.jandarma.gov.trinternet adresinden yapılacak olup, posta ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek ve bu başvurulara cevap verilmeyecektir. Adaylar sadece bir unvanda başvuru yapacaklardır. Sınavlara Tablo-1 ve Tablo-2'de belirtilen kadro miktarlarının 10 katı aday çağrılacaktır.

b. Başvuru sonuçları ile başvurusu kabul edilen ve kontenjana girerek değerlendirmeye tabi tutulacak adayların isim listesi, sınav günleri ve saatleri, 11 ARALIK 2017 tarihinde www.jandarma.gov.trinternet adresinden, tebliğ niteliğinde duyurulacaktır. Ayrıca posta veya telefon yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

c. Uygulamalı Meslek Bilgisi Sınavı ve/veya Mülakat Tarihleri ve Yeri 02-12 OCAK 2018 tarihleri arasında, internette açıklanan tarih ve saatlerde, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde (Beytepe/ANKARA) (Konya Yolu Gölbaşı İstikametine Devam Edilerek İncek Ahlatlıbel Yol Ayrımından Dönülecektir.) yapılacaktır.

ç. Yanlış/gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan, mülakat öncesinde yapılan belge kontrolünde, ilan edilen şartları taşımadığı tespit edilen veya vazgeçen/katılmayan adaylar nedeniyle ihtiyacın karşılanamaması durumunda, gerek duyulması halinde, en yüksek puanı alanlardan başlayarak sıralanan adaylar, sırayla telefon ile çağrılabilecek, adaylar belirlenen ve kendilerine bildirilecek tarihlerde sınava alınabileceklerdir. İnternette yayımlanan sıralarına

göre çağrılması muhtemel olan adayların, internette bildirdikleri telefon numaralarından

arandıklarında kendilerine ulaşılabilmesi önemli olup, adaylar bu konuda gerekli tedbirleri alacaklardır.

4. UYGULAMALI MESLEK BİLGİSİ SINAVI VE/VEYA MÜLAKAT SINAVI İLE İLGİLİ ESASLAR:

a. Uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakatlar 02-12 OCAK 2018 tarihlerinde, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (Beytepe/ANKARA) adresinde saat 08.30'da başlayacaktır. Adaylar, kimlik ve başvuru belgelerinin kontrollerinin yapılıp, sınav yerlerine alınabilmeleri için bildirilen tarih ve sınav merkezinde en geç saat 08.00'da hazır bulunacaktır. Başvuru sonuçları ile başvurusu kabul edilen ve kontenjana girerek değerlendirmeye tabi tutulacak

adayların isim listesi ve sınav günleri en geç 11 ARALIK 2017 tarihinde www.jandarma.gov.trinternet adresinden tebliğ niteliğinde duyurulacak ve ayrıca yazı, posta, telefon v.b. herhangi başka bir usulde bildirilmeyecektir. Adayların, kendileri için belirlenen tarihler/saatler dışında uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakata tabi tutulmaları mümkün değildir.

b. Uygulamalı meslek bilgisi sınavı, idarece tespit edilecek olan unvanlarda yapılacaktır.

5. UYGULAMALI MESLEK BİLGİSİ SINAVI VE/VEYA MÜLAKATA GELİRKEN GETİRİLECEK

BELGE ve MALZEMELER:

Başvurusu kabul edilen ve kontenjana giren adaylar, uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakata gelirken, aşağıda belirtilen belgeleri, yarım kapak karton dosya içinde, diploma en altta olacak şekilde sıra ile takarak internette belirtilen açıklamaya göre tanzim

ederek getireceklerdir:

a. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti (öğrenim durumları, unvanların karşısında belirtilen okulların bölümleri ile aynı olacaktır, denk olanlar (bölüm isminin değişmesi v.b.) veya yurt dışında öğrenim görenler için, Yüksek Öğretim Kurulundan alınmış

denklik belgesi eklenecektir).

b. Adaya ait (2) adet nüfus cüzdanı fotokopisi, aslı adayların yanında bulunacaktır.

c. İstenilen öğrenim durumuna göre girilmiş olan 2016 KPSS sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı.

ç. Tablo-1 ve Tablo-2'de müracaat edeceği unvana ait personelde aranan nitelikler ile ilgili belgelerin noterden onaylı suretleri (Örneğin; Doğalgaz ve Sıhhi Tesisatçılık, Kalorifercilik Alanında Ustalık/Kalfalık Belgesi vb.),

d. Son üç ay içinde çekilmiş (12) adet renkli vesikalık fotoğraf (fotokopi kabul edilmeyecek).

e. Erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi.

f. Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil kaydı, (E-Devlet çıktısı kabul edilmeyecek)

g. İkametgah Belgesi (nüfus müdürlüklerinden alınacak).

ğ. Şehit, malül ve muharip gazi eş ve çocuklarının, anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge. (SGK'dan şehit ve vazife malulü alındığına dair yazı ile Aile ve Sosyal

Politikalar İl Müdürlükleri tarafından verilen şehit ve vazife malulü yakını olduğunu gösterir kimlik kartının aslı veya fotokopisi).

h. YDS puanı istenilen branşlara başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde alınmış YDS sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı. (ÖSYM Başkanlığınca eşdeğerliği kabul edilen sınavlara ait belgeler getirilecektir.)

ı. Adaylar, yukarıda belirtilen belgeleri yarım kapak karton dosya içerisinde, diploma fotokopisi en altta olacak şekilde sıralayıp takarak getireceklerdir. (Belgeler delinerek, yarım kapak karton dosyaya, tek tek çevrilebilecek şekilde takılacak, plastik dosya, cepli föy vb. dosyaya kesinlikle konulmayacaktır.)

i. Adayların sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri malzemeler; yumuşak uçlu kurşun kalem, siyah tükenmez kalem veya dolmakalem, silgi ve kalemtıraş,

j. Cep telefonu, elektronik/mekanik cihazlar, her türlü iletişim aracı, fotoğraf makinesi vb. araçlar ile silah ve benzeri teçhizatlar sınava girişte kesinlikle alınmayacaktır. Adayların belirtilen bu malzemeleri sınava gelirken getirmemeleri uygun olacaktır.

6. DİĞER HUSUSLAR:

a. Adaylar, başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

b. İnternet ortamında başvuru yapmadan önce açıktan devlet memur alımına ilişkin yukarıda belirtilen hususları titizlikle okumanız, başvurunuzun daha kolay yapılması ve ilerde mağdur olmamanız için faydalı olacaktır.

c. Başvuru sırasında, internete girilen her türlü bilgi (KPSS tarihi, KPSS puan türü ve puanı,YDS puanı, okullar, bölüm, mezuniyet, askerlik durumu v.b.) mülakat öncesinde kontrol edilecektir. Yanlış/eksik bilgi verenlerin başvuruları sonlandırılacak, düzeltme talepleri işleme alınmayacaktır. Bu kişiler için, 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanununun, düzeltilmiş 525 sayılı Bilişim Suçlarını kapsayan 5 nci fıkrasında belirtilen suçlardan dolayı haklarında yasal işlem başlatılacak, ilan edilen şartları taşımadığı hangi aşamada tespit edilirse edilsin, adayların başvuru/alım/atama işlemi iptal edilecektir.

ç. Değerlendirme, seçme sınavlarından ve KPSS'den alınan notlardan elde edilen başarı puanı yüksekten düşüğe doğru sıralanarak kontenjan kadar asıl ve asıl listenin bir katı kadar yedek aday belirlenecektir. Geriye kalan adaylar kendi başarı puanlarına göre 'kontenjana giremedi' veya 'başarısız' olarak onaylatılıp (www.jandarma.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. Yeterli puanı aldığı halde kontenjana giremeyen adaylar başarısız sayılacaktır. Ayrıca adaylara yazılı olarak tebligat yapılmayacak ve başarılı olsun olmasın hiçbir adayın başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.

d. Devlet memur temin faaliyet takvimi, kontenjan miktarı, başvuru ve sınav tarihleri ile yeri gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir. Başvuru sonuçları veya sınav sonuçlarının açıklanması gecikse bile lütfen internetten takip ediniz.

e. İşlemleri sonuçlanan adayların adresine, göreve başlama tebligatı yapılacaktır.

TABLO-1

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA ALINACAK MEMUR KADROLAR VE NİTELİKLERİ

SINIFI

UNVANI

DERE

CE

TERCİH EDİLECEK İLLER

ALINACAK

PERSONEL

MİKTARI

KPSS YILI, PUAN TÜRÜ VE TABAN NOTU

PERSONELDE ARANILAN NİTELİKLER

ÖĞRENİM

DÜZEYİ

CİNSİYETİ

THS

Mühendis (5)

8

ANKARA

7

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak.

LİSANS

E / K

THS

Mühendis (6)

8

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

İnşaat Mühendisliği Lisans Programından Mezun

Olmak.

LİSANS

E / K

THS

Mimar

8

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Mimarlık Lisans Programından Mezun Olmak.

LİSANS

E / K

GİHS

Uzman (10)

9

LİCE/DİYARBAKIR

1

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

İktisat, İşletme/İşletmecilik, İşletme-

Ekonomi/İşletme-İktisat, İşletme-Muhasebe ve

Denetim, Maliye, Maliye-Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim,

Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve

Maliye, Muhasebe-Finansman Lisans

Programlarının Birinden Mezun Olmak.

LİSANS

E / K

SİLVAN/DİYARBAKIR

1

ELAZIĞ

1

HAKKARİ

1

ŞIRNAK

2

TUNCELİ

1

GİHS

Mütercim

9

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Lisans

Programından Mezun Olmak. Son beş yılda YDS'den (İngilizce) en az 70 puan almış olmak.

LİSANS

E / K

AHS

Avukat

9

DİYARBAKIR

1

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Hukuk Lisans Programından Mezun Olmak. Avukatlık Ruhsatnamesine Sahip Olmak.

LİSANS

E / K

ERZURUM

1

TUNCELİ

1

VAN

1

SHS

Veteriner (2)

8

NEVŞEHİR

1

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Veteriner Lisans Programından Mezun Olmak.

LİSANS

E

Genel Toplam

22

TABLO-2

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ALINACAK KADROLAR VE NİTELİKLERİ

SINIFI

UNVANI

DERECE

TERCİH

EDİLECEK

İLLER

ALINACAK

PERSONEL

MİKTARI

KPSS YILI, PUAN TÜRÜ VE TABAN NOTU

PERSONELDE ARANILAN NİTELİKLER

ÖĞRENİM DÜZEYİ

CİNSİYETİ

YHS

Aşçı

13

ANKARA

4

2016 KPSS KPSSP94 (EN AZ 50 PUAN)

Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Ortaöğretim Kurumlarının; Aşçılık veya Mutfak Alanından

Mezun Olmak ya da Lise veya Ortaöğretim Kurumlarının Herhangi Bir Alanından Mezun Olup, 3308 Sayılı Kanuna Göre Aşçılık Dalında Ustalık/Kalfalık Belgesine Sahip Olmak.

ORTAÖĞRETİM

E

YHS

Bahçevan

13

ANKARA

3

2016 KPSS KPSSP94 (EN AZ 50 PUAN)

Lise veya Ortaöğretim Kurumlarının Herhangi Bir Alanından Mezun Olup, 3308 Sayılı Kanuna Göre Bahçecilik/Çiçek Düzenlemeciliği Dalında Ustalık/Kalfalık Belgesine Sahip Olmak.

ORTAÖĞRETİM

E

YHS

Berber (Bayan Kuaförü)

13

ANKARA

2

2016 KPSS KPSSP94 (EN AZ 50 PUAN)

Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Ortaöğretim Kurumlarının, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanının Saç Bakımı Dalından Mezun Olmak veya Lise Mezunu Olup 3308 Sayılı Kanuna Göre Bayan Kuaförlüğü Dalında Ustalık/Kalfalık Belgesine Sahip Olmak.

ORTAÖĞRETİM

E/K

YHS

Terzi (Bayan)

13

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP94 (EN AZ 50 PUAN)

Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Ortaöğretim Kurumlarının Giyim Üretim Teknolojisi Alanının Bayan Terziliği, Hazır Giyim Model Makineceliği Dallarının Birinden Mezun Olmak veya Lise Mezunu Olup 3308 Sayılı Kanuna Göre Bayan Terziliği, Hazır Giyim Model Makineceliği Dalında Ustalık/Kalfalık Belgesine Sahip Olmak.

ORTAÖĞRETİM

E/K

YHS

Berber (Erkek)

13

ANKARA

4

2016 KPSS KPSSP94 (EN AZ 50 PUAN)

Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Ortaöğretim Kurumlarının, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanının Saç Bakımı Dalından Mezun Olmak veya Lise Mezunu Olup 3308 Sayılı Kanuna Göre Erkek Berberliği Dalında Ustalık/Kalfalık Belgesine Sahip Olmak.

ORTAÖĞRETİM

E

GİHS

Uzman (1)

9

ANKARA

13

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Eğitim Fakültesi Lisans Mezunu Olmak.

Eğitim Yönetimi, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Eğitim yönetimi ve Planlaması, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitsel Tasarım ve

Derecelendirme, Eğitimde İnsan Kaynakları Bilim Dallarının Birinden Yüksek Lisans Yapmış Olmak Tercih Sebebi Olacaktır.

LİSANS

E/K

THS

Mühendis (1)

8

ANKARA

6

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar

Bilimleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri

Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği,

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,

Bilgisayar-Enformatik Mühendisliği Bölümlerinin Birinden Mezun Olmak.

LİSANS

E/K

YHS

Hizmetli (1)

13

ANKARA

12

2016 KPSS KPSSP94 (EN AZ 50 PUAN)

Lise veya Dengi Ortaöğretim Kurumlarının Herhangi Bir Alanından Mezun Olmak. Bulaşıkcılık Alanında Tecrübe Sahibi Olmak.

ORTAÖĞRETİM

E

GİHS

Uzman (2)

9

ANKARA

6

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

İktisat, Maliye, Maliye-Muhasebe, Muhasebe,

Muhasebe-Finansman,

İşletme/İktisat,İşletme/İşletmecilik,İşletme- Muhasebe ve Denetim,İşletme-Ekonomi/İşletme- İktisat,İşletme Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Muhasebe, Finans ve

Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Maliye Lisans

Programlarının Birinden Mezun Olmak.

LİSANS

E/K

YHS

Hizmetli (2)

13

ANKARA

3

2016 KPSS KPSSP94 (EN AZ 50 PUAN)

Lise veya Dengi Ortaöğretim Kurumlarının Herhangi Bir Alanından Mezun Olmak. Çamaşırcılık Alanında Tecrübe Sahibi Olmak.

ORTAÖĞRETİM

E

GİHS

Memur (1)

10

ANKARA

2

2016 KPSS KPSSP93 (EN AZ 60 PUAN)

Meslek Yüksek Okullarının Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümlerinin Birinden Mezun Olmak.

ÖNLİSANS

E/K

GİHS

Memur (2)

9

ANKARA

2

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Arşivcilik, Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans

Bölümlerinin Birinden Mezun Olmak.

LİSANS

E/K

GİHS

Uzman (3)

9

ANKARA

19

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Herhangi Bir Lisans Programından Mezun Olmak.

Öğrenimi Sırasında Zorunlu/Ortak/Seçmeli Bilgisayar Dersi Aldığını Belgelemek veya MEB'dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak.

LİSANS

E/K

THS

Mühendis (2)

8

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik

Mühendisliği Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak.

LİSANS

E/K

THS

Grafiker

9

ANKARA

3

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Fakültelerin Grafik Tasarımı, Grafik Tasarım, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım Bölümlerinin Birinden Mezun Olmak.

LİSANS

E/K

GİHS

Uzman (4)

9

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Fakültelerin Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümlerinin Birinden Mezun Olmak.

LİSANS

E/K

SHS

Hemşire

8

ANKARA

2

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Hemşirelik Lisans Programından mezun Olmak.

LİSANS

E/K

YHS

Hizmetli (3)

13

ANKARA

23

2016 KPSS KPSSP94 (EN AZ 50 PUAN)

Lise ve Dengi Ortaöğretim Kurumlarından Mezun Olmak.

ORTAÖĞRETİM

E/K

GİHS

Uzman (5)

9

ANKARA

2

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Hukuk Fakültesi Mezunu Olmak.

LİSANS

E/K

THS

Teknisyen (1)

12

ANKARA

4

2016 KPSS KPSSP94 (EN AZ 50 PUAN)

Mesleki ve Teknik Öğretim veren Ortaöğretim Kurumlarının; Yapı Tesisat Sistemleri,

İklimlendirme Sistemleri Bölümünden Mezun Olmak veya Lise Mezunu Olup 3308 sayılı kanuna göre Doğalgaz ve Sıhhi Tesisatçılık, Kalorifercilik Alanında Ustalık, Kalfalık Belgesine Sahip Olmak.

ORTAÖĞRETİM

E/K

GİHS

Uzman (6)

9

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Fakültelerin Sinema ve Televizyon, Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi, Film Tasarım ve Yönetmenliği, Film Tasarım ve Yazarlık Bölümlerinin Birinden Mezun Olmak.

LİSANS

E/K

GİHS

Memur (3)

9

ANKARA

3

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Herhangi Bir Lisans Programından Mezun Olmak.

Öğrenimi Sırasında Zorunlu/Ortak/Seçmeli Bilgisayar Dersi Aldığını Belgelemek veya MEB'dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak.

LİSANS

E/K

GİHS

Uzman (7)

9

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Fakültelerin Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programlarının

Birinden mezun Olmak.

LİSANS

E/K

SHS

Tekniker (1)

9

ANKARA

4

2016 KPSS KPSSP93 (EN AZ 60 PUAN)

İlk ve Acil Yardım Ön Lisans Programından

Mezun Olmak.

ÖNLİSANS

E/K

THS

Mühendis (3)

8

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

İnşaat Mühendisliği Lisans Programından Mezun

Olmak.

LİSANS

E/K

THS

İstatistikçi

8

ANKARA

2

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

İstatistik Lisans Programından Mezun Olmak.

LİSANS

E/K

YHS

Kasap

13

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP94 (EN AZ 50 PUAN)

Lise veya Dengi Ortaöğretim Kurumlarının Herhangi Bir Alanından Mezun Olup 3308 Sayılı Kanuna Göre Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği Dalında Ustalık/Kalfalık Belgesine Sahip Olmak.

ORTAÖĞRETİM

E/K

GİHS

Memur (4)

10

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP93 (EN AZ 60 PUAN)

Pazarlama, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi, Pazarlama ve Satış Önlisans Programlarının

Birinden Mezun Olmak.

ÖNLİSANS

E/K

YHS

Kuru

Temizlemeci

13

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP94 (EN AZ 50 PUAN)

Lise veya Dengi Ortaöğretim Kurumlarının Herhangi Bir Alanından Mezun Olmak. 3308 Sayılı Kanuna Göre Kuru Temizleme alanında Ustalık/Kalfalık Belgesine Sahip olmak.

ORTAÖĞRETİM

E/K

THS

Mühendis (4)

8

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Makine Mühendisliği Lisans Programından

Mezun Olmak.

LİSANS

E/K

THS

Teknisyen (2)

12

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP94 (EN AZ 50 PUAN)

Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Ortaöğretim Kurumlarının Mobilya Döşemecilik, Mobilya İskeleti ve Döşemesi, Ahşap Doğrama Teknolojisi Dallarının Birinden Mezun Olmak veya Lise Mezunu Olup 3308 Sayılı Kanuna Göre Ahşap Doğrama İmalatı, Mobilya İmalatı Dalında Ustalık/Kalfalık Belgesine Sahip Olmak.

ORTAÖĞRETİM

E/K

THS

Tekniker (2)

9

ANKARA

3

2016 KPSS KPSSP93 (EN AZ 50 PUAN)

Meslek Yüksek Okullarının Matbaacılık, Matbaacılık ve Baskı Teknikleri, Tasarım ve Basım-Yayımcılık, Basım ve Yayın Teknolojileri Programlarının Birinden Mezun Olmak.

ÖNLİSANS

E

THS

Tekniker (3)

9

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP93 (EN AZ 60 PUAN)

Bilgi Yönetimi (İnternet), Bilgi Yönetimi, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim/Cad/Cam Teknolojileri, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi,

Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilişim ve İletişim teknolojisi Önlisans Programlarının Birinden Mezun Olmak.

ÖNLİSANS

E/K

GİHS

Memur (5)

10

ANKARA

3

2016 KPSS KPSSP93 (EN AZ 60 PUAN)

Meslek Yüksek Okullarının Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümlerinin Birinden Mezun Olmak.

ÖNLİSANS

E/K

THS

Tekniker (4)

9

ANKARA

2

2016 KPSS KPSSP93 (EN AZ 50 PUAN)

Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz Önlisans Programlarının Birinden Mezun Olmak.

ÖNLİSANS

E/K

GİHS

Uzman (8)

9

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Fakültelerin Yeni Medya, Yeni Medya ve İletişim, Yeni Medya ve İletişim Sistemleri, Medya ve İletişim, Medya ve İletişim Sistemleri Bölümlerinin Birinden Mezun Olmak.

LİSANS

E/K

YHS

Terzi (Erkek)

13

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP94 (EN AZ 50 PUAN)

Mesleki ve Teknik Eğitim veren Ortaöğretim Kurumlarının Giyim Üretim Teknolojisi Alanının Erkek Terziliği, Hazır Giyim Model Makineceliği Dallarının Birinden Mezun Olmak veya Lise Mezunu Olup 3308 Sayılı Kanuna Göre Erkek Terziliği, Hazır Giyim Model Makineceliği Dalında Ustalık/Kalfalık Belgesine Sahip Olmak.

ORTAÖĞRETİM

E/K

GİHS

Veri Hazırlama

Kontrol

İşletmeni

9

ANKARA

55

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Herhangi Bir Lisans Programından Mezun Olmak.

Öğrenimi Sırasında Zorunlu/Ortak/Seçmeli Bilgisayar Dersi Aldığını Belgelemek veya MEB'dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak.

LİSANS

E/K

SHS

Veteriner (1)

8

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Veterinerlik Fakültesi Mezunu Olmak.

LİSANS

E/K

THS

Uzman (9)

9

ANKARA

1

2016 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan)

Fakültelerin Fotoğraf ve Video, Sinema ve

Televizyon, Sinema-TV, Sinema-TV Fotoğraf/Sinema-TV-Fotoğraf Bölümlerinin

Birinden Mezun Olmak.- Adobe Fotoshop- Affer Effects- Edius Pogramlarını Biliyor Olmak.

LİSANS

E/K

GİHS

Zabıt Katibi

10

ANKARA

2

2016 KPSS KPSSP93 (EN AZ 60 PUAN)

Adalet, Adalet Meslek Eğitimi, Adalet Meslek

Yüksek Okulu Bölümlerinin Birinden Mezun Olmak.

ÖNLİSANS

E/K

Genel Toplam

200

Kaynak : SGK Rehberi
MEB, en fazla üretim yapan meslek liselerini açıkladı
Ucuza altın alayım derken 60 bin lira dolandırıldı
Sedanur'un öğretmeninden duygu dolu mektup!
Montları çıkarın: Kestane karası geliyor
Uber Türkiye’den çok önemli ‘Fatura’ açıklaması
Artık bunu yapan yandı! Yeni dönem resmen başladı
İntihar eden babanın haberini yapan gazeteci gözaltına alındı
Kadını rehin aldı!Emniyet müdürü kurtardı!
Ünlü siyasetçi hayatını kaybetti!
Sıfır araç aldı başına gelmeyen kalmadı!
Ordu'nun yeni belediye başkanı belli oldu
KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi açıklandı mı?
Süresiz nafaka adaletsizliği!
100 milyon liralık vurgun yapan müdür: "Beni nasıl buldunuz?"
MHP İlçe Başkanı, yönetimiyle birlikte istifa etti
"Sıfır zam" teklifine taşeron işçilerden yanıt!
Ayakkabı şirketleri neden konkordato ilan ediyor?
Disiplin cezasına itiraz ettim dava açma süresi ne zaman başlar?
Çalışanların 'sosyal medya' kullanırken dikkat etmesi gereken 5 konu!
Kamuda işçilerde ayrıldı! Enflasyon farkı alan ve alamayanlar..
Gökçek'e bir şok daha! Gönderildi..
50 lira için binlerce kişiyi elektriksiz bırakıyorlar
Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü
İnternet randevusu kanlı bitti!
EYT Kanunu çıkarsa yararlanabilir miyim?
Meşhur tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti!
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı
Dikkat! Elleri ve ayakları birden karardı
'Kredilerde Kara liste kabarıyor'
AK Parti’li Metiner: Af için masaya oturmak lazım
Ev alana elektrik, su, doğalgaz bedava!
Müşteri hizmetlerinde yeni dönem!
Mesaide 'Kapı dinleyince kovuldu! Yargıtay hak etmiş dedi.
Doğum borçlanması ile erken emekli olunur mu?
6 haftada 3 farklı kadından 3 kez baba oldu!
Bunu yapan yandı! Bin kişilik özel ekip kuruldu
Dört hayat bir ameliyatta can buldu
15 yaşındaki genç kız, uçakta fenalaşıp öldü!
Hava Kuvvetleri Kom. Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı
Sosyal medyada tepki çeken o paylaşımı yapan muhtar adliyede!
Kadroya geçen işçilerin meslek kodları değişiyor mu?
Boş senede imza attı hayatı karardı!
Emekli olup da çalışanlar için kritik tarih..
Ak Parti eski Milletvekili: Ekonomi yönetimine güven yok!
Milyonlarca Kamu İşçisine 1083 Lira İkramiye Ödenecek! İşte Tarihi..
Son Dakika! MHP, Af Yasa Teklifini TBMM Başkanlığı'na Sundu
Bakan açıkladı!Müjdeler peşpeşe geldi..
Ak Parti tebdili kıyafetle sokakta..
4 Bakana 'mektup'!Hükümete dolar çağrısı..
İYİ Parti'den af teklifine 'Tosuncuk' itirazı
20 yıl 5375 gün ve 46 yaş şartlarına tabisiniz
Tüm emniyet teşkilatını fişlemişler
Gazeteden promosyonla alınan uçağı 30 bin TL'ye satıyor
Yönetmelik değişti doğalgazda zamdan kaçış yok!
ÖTV düzenlemesi sonrası işte otomobil fiyatları!
Bankalardan kötü haber! Krediler geri çağrılıyor...
İmamları kızdıran yorum: Cenaze namazını kıldırmayın
Memurların Ocak zammı netleşiyor!
Aftan kimler yararlanacak?
10 dakikada 9 pide yedi
'Rahip Brunson serbest kalabilir'
Patronlardan flaş çağrı! Ücretleri devlet ödesin
Yeni Şafak yazarından çarpıcı analiz 'Şimdi farkediyoruz ipin ucu kaçtı'
2 yıl bedava sağlık hizmetinden nasıl yararlanılır?
MHP'nin af teklifinde Özgecan Aslan detayı!
Dev banka 800 şube kapatıp 26 bin 500 kişiyi çıkaracak!
Kara ve Deniz kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 61 gözaltı kararı
ÖTV düzenlemesinde engelliler unutuldu mu?
1 Hafta 'atama' olmayacak!
Bakanlık uyardı! Kırmızı etiketlilere binmeyin…
Ünlü oyuncu sahte polis kimliğiyle yakalandı
Araç alacaklar dikkat! Yeni ÖTV düzenlemesi geldi
Dalında 75 kuruş tezgahta 4 katı
Bu da Dadaş'ın Asgari Ücret talebi!
Kamunun kemer sıktığı dönemde VIP israf!
Ünlü oyuncunun acı günü
2019 'afet yılı olabilir'; iddiası
Asgari ücret artışı yüzde 25’i bulabilir
Fındık külleniyor!
'Işık hadisesi' yoğun ilgiyle izlendi
Mağarada büyüyen incir ağacından kayıp Türk'e ulaşıldı
Ekonomiye can suyu formülü
3600 ek göstergenin kamuya katkılarını tek tek anlattı!
10 milyar yatırımla 3 bin 630 kişiye iş
Üç dev şirketten personele erken zam!
Af Konusunda İlkemiz Net
'400 dönümlük bir arazi de şu anda beyler gibi yaşıyor'
Erdoğan, 'Türk-Rus' ilişkilerine dair makale kaleme aldı
Kamu yönetiminde beyin avcılığı yapılıyor mu?
Rektör, soruşturması süren amca oğlunu fakülteye atadı
Trabzon'da 'vay be' dedirten pasaport oyunu

İlgilinizi Çekebilir