Memur 'siyasi parti' toplantısına katılabilir mi?

Memur 'siyasi parti' toplantısına katılabilir mi?

Danıştay, memurların siyaset yasağına yönelik önemli bir karara imza attı. Örnek davadan yola çıkan yüksek mahkeme, bir siyasi partinin basın toplantısına katılan öğretmene, ceza verilemeyeceğini hükmetti. Söz konusu karar, memurların siyasi partilerle ilgili çalışmalarında emsal teşkil etmesi bekleniyor.

Tarih :
Memur 'siyasi parti' toplantısına katılabilir mi?

sgkrehberi.com'un ulaştığı mahkeme tutanaklarına göre, bir öğretmen siyasi partinin temsilcileri tarafından yapılan basın toplantısına katıldı. Öğretmen toplantıda herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Ancak, basın toplantısının ardından öğretmen hakkında soruşturma açıldı. Ve öğretmene, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-(o) maddesi uyarınca bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verildi.

Öğretmen de, cezayı idare mahkemesine taşıdı. İdare mahkemesi, öğretmenin basın açıklamasına katılarak yapılan açıklamayı dinlediği, topluluk içerisinde yer almak suretiyle gerçekleştirmiş olduğu fiilin özellikle basın açıklamasının içeriği de göz önüne alındığında davacının kanun maddesine uyan ve sübuta eren fiili nedeniyle bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verrdi.

Öğretmen yılmadı kararı temyiz etti. Danıştay 12. Dairesi ise öğretmeni haklı buldu. Ve idare mahkemesi kararının bozulması yönünde karar verdi.

Dairenin kararı şöyle:

".....Olayda, davacının bu türden sınırlamalara tabi tutulmasını gerektirecek veya başka güvenlik tehdidi oluşturan bir görevde bulunmadığı, görevinde tarafsızlığını ihlal edici tavır ve eylemlerinin bulunduğuna ilişkin olarak bilgi ve belgenin olmadığı gibi demokratik eğilim dışına çıkan, şiddet içeren eylemlerde bulunduğuna ilişkin açık bir tespitin bulunmadığı gibi yapılan organizasyonun içeriğine ilişkin olarak ayrıntılı bir tespitin de mevcut olmadığı, davacının salt basın açıklamasına katılma eyleminin, 657sayılı Kanun’un 125/D-(o) maddesinde düzenlenen “siyasi parti yararına fiilen faaliyette bulunmak” eylemi kapsamında değerlendirilmesine hukuken olanak bulunmadığından davacının anılan eylemi nedeniyle disiplin cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde ve bu işleme karşı açılan davayı reddeden idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 13/12/2016 tarihinde oy birliği ile karar verildi."

 

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir