Türkiye Su Enstitüsü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Türkiye Su Enstitüsü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Tarih :
Türkiye Su Enstitüsü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE SU ENSTİTÜ BAŞKANLIĞI (SUEN)

PROJE SÜRESİ İLE SINIRLI SÜREDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ PERSONEL

ALIMI İLANI

1. ALIM YAPILACAK POZİSYON

658 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı özel bütçeli Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı kurulmuştur. Aynı KHK'nın "Geçici veya belli bir ihtisas gerektiren nitelikteki hizmetler Başkanlıkça tespit ve tayin edilir. Bıı işlerde çalışacak personel, idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir" şeklinde düzenlenen 10. maddesinin 5. fıkrasına istinaden Enstitü bünyesinde yürütülen projelerde görevlendirilmek üzere, 28 Kasım 2017 tarihinde yapılacak sözlü sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen nitelikleri haiz 1 adet geçici personel alımı yapılacaktır.

Kurumu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Türkiye Su Enstitüsü

Bütçesi

Özel Bütçe

Süresi

Başlangıç tarihinden 31.12 2018 tarihine kadar

Proje / İşin Adı

Fırat-Dicle Havzası Bütünleşik Su Yönetimi (Hidrolojik, Su Kalitesi ve Ekonomik Modelleme) Projesi: Havzanın su kaynaklarına ait kapsamlı bir modellemenin (hidrolojik, ekonomik ve su kalitesi) geliştirilmesi, modelin uygulanması, sonuçların değerlendirilmesi, senaryoların oluşturulması ve karar vericilere sunulması.

Su ve Kanalizasyon İdareleri arasında Mukayeseli Değerlendirme Projesi: Sınırlı olan su kaynaklarının yönetiminin mukayeseli bir bakış açısıyla ele alınarak, ülke su kaynaklarının verimli kullanılmasının sağlanmasını hedefleyen projede; Büyükşehir Belediyelerine bağlı Su ve Kanalizasyon İdarelerinin performans göstergelerinin mukayeseli şekilde analiz edilmesi ve izlenmesi.

Horizon 2020 Proje Başvurusu Çalışmaları: Avrupa Birliği Horizon 2020 destekleri çerçevesinde ilgili çalışma programlarında yer alan çağrılar altında proje başvurularının yapılması ve projelerin yürütülmesi.

Proje Elemanı (1 Adet)

Özel Şartlar:

Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olmak.

Son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve hidrolojik modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak.

2. ADAYLARDA ARANACAK DİĞER ŞARTLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmamak,

6) Seyahate engeli olmamak,

7) Son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

8) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak, şartlarını taşıması gerekir.

3. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

a) Başvuru formu,

b) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi ya da e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı,

c) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

d) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

e) Adli sicil belgesi,

f) Yabancı dil düzeyini gösteren belge,

g) Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve hidrolojik modelleme konularında tecrübeyi gösterir belgeler (işveren yazısı ve hizmet dökümü),

h) Özgeçmiş (özgeçmişin Türkçe olarak, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),

ı) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

Başvuruda istenen belgelerin 15 Kasım 2017 mesai saati bitimine kadar Türkiye Su Enstitüsüne şahsen teslim edilmesi gerekmektedir. Adayların posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi, Türkiye Su Enstitüsü ilan panosunda ve web sitesinde (www.suen.gov.tr) ilan edilecektir. Mülakat, 28 Kasım 2017 tarihinde saat 10:00'da Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca-Üsküdar/İstanbul adresindeki Türkiye Su Enstitüsü'nde yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar; genel kültür, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti ile projelere uygunluk bakımından değerlendirilecektir.

Sınav sonuçları Türkiye Su Enstitüsü ilan panosunda ve web sitesinde (www.suen.gov.tr) ilan edilecektir. Kurumumuz sınav sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

Adaylardan başvuru veya başlatma işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Bunlar göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun'unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Adres:

Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca - Üsküdar 34696 İSTANBUL Telefon: 0216 325 4992 Faks: 0216 428 0992 / /

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞINA PROJE ELEMANI/YARDIMC1 PROJE ELEMANI ALIMI

BAŞVURU FORMU

TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI İSTANBUL

Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığının Proje Elemanı alımı sınavına katılmak istiyorum. Gerekli belgeler ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

Adı ve Soyadı

İmzası

EKLER

_ Diploma veya geçici mezuniyet belgesi ya da e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı

__ Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

_ Nüfus Cüzdanı fotokopisi

_ Proje Elemanı pozisyonu için yabancı dil düzeyini gösteren belge

_ Proje Elemanı pozisyonu için tecrübeyi gösterir belge (işveren yazısı ve SGK hizmet dökümü) Özgeçmiş (özgeçmişin Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir)

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

BU BÖLÜM ADAV TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR

ADAY HAKKINDA BİLGİLER

1

T.C. Kimlik No

2

Adı ve Soyadı (Tam Olarak)

3

Doğum Yeri-Tarihi (gg/aa/yyyy)

4

Nüfusa Kayıtlı Olduğu

İl

İlçe

Cilt No

Aile S.No

Sıra No

5

Cinsiyet ve Tabiiyeti

Erkek j | Kadın

Tabiiyeti

6

Haberleşme Adresi (Sınavla ilgili tebligatlar bu adrese gönderilecektir)

7

Haberleşme Telefonu

8

Askerlik Durumu

Yaptı [ ] Muaf[ ] .../..../............ tarihine kadar tecilli.

9

Medeni Hali

10

Adli sicil kaydı durumu

Var [ ] Yok [ ]

11

Bitirdiği Öğretim Kurumlan

Lise

Üniversite

Fakülte

Bölüm

Bitirdiği Yıl ve Derecesi

nr

12

Lisans Üstü Eğitim Yapılmış ise

Konusu : [Bitinne Yılı :

13

Halen Çalışıyorsanız, Görev Yeriniz ve Süresi

Daha Önce Çalışmışsanız, Görev Yeriniz ve Süresi

Bl BÖLÜM İDARE TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR

Aday No

Formu İnceleyen Sınav Başvuru Değerlendirme Komisyonu

Başkan

Üye

Üye

Sınav şartı uygun değildir. Nedeni:

AÇIKLAMALAR

1) Bütün somlar tam ve açık olarak cevaplandırılacak, somlan cevapsız bırakanların talepleri dikkate alınmayacaktır.

2) Yanlış bilgi ve sahte belge vermek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvurulan ve/veya sınavları geçersiz sayılır, atamalan yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. Kurumu yanıltanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, yukandaki şekilde kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise aynca çalıştıktan kurumlara da bildirilecektir.

3) Başvuru yeri: Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü, K^amlıca Mah.Libadiye Cad.No:54 34696 Üsküdar/İSTANBUL

4) Fonn ve ekleri elden şalisen teslim edilecektir.

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir