Zimmetten atılan memur, memurluk süresine ikramiye alır mı?

Zimmetten atılan memur, memurluk süresine ikramiye alır mı?

Tarih :
Zimmetten atılan memur, memurluk süresine ikramiye alır mı?

Soru

Bir yakınım 2010 senesinde memur iken zimmetine para geçirme suçundan memuriyetten atıldı. Suç belli olduktan bir hafta sonra parayı ödedi.Yine de mahkeme meslekten ihraç etti.Şimdi Ssk dan prim yatırarak emekli olmayı planlıyor. Emekli olması durumunda memur olduğu süre için emeklilik ikramiyesi alabilir mi? Mesleğe geri dönüş mümkün müdür?

Cevap

Memurlara emekli ikramiyesi ödenmesi şartlarında 2012 yılında 6270 sayılı Kanunla önemli değişiklikler yapılmıştır. 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Madde 89 hükmü içeriğinde yapılan değişiklik konusundaki detaylı değerlendirmelerimiz sitemizde mevcuttur.

Özetle açıklaması şu şekildedir;

1- Memurluk süresine emekli ikramiyesi 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Madde 89 hükmü içeriğindeki kurallara göre ödenmektedir.

2- Memuriyetten ihraç edilen memur SSK.lı, Bağ-Kurlu çalışıp hizmet yılını doldursa dahi, ister SSK.dan, ister Bağ-Kurdan emekli olsun memurluk süresine ikramiye ödenmez.

3- Memuriyetten ihraç edilen memur şayet memurluk hizmetinden başka SSK.lı veya Bağ-Kurlu süresi olmadan memurluk hizmeti üzerinden aylık bağlanmaya hak kazanır ve aylık bağlanır ise memurluk süresine emekli ikramiyesi ödenir.

4- Bu duruma göre, sorunuza muhatap kişi SSK.dan prim ödeyerek emekli olsa dahi memurluk süresine emekli ikramiyesi alamayacağını değerlendirmekteyiz.

5- Mesleğe geri dönüş konusu: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurluğun sona ermesi kuralları yer almaktadır. Memurluktan çıkarılma kuralı da bulunmaktadır. Memurluktan çıkarılanların suç niteliği memurluğa geri alınmasına engel durumda olanlar memurluğa alınmazlar. Bu kuralın içerisinde de, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...)(1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak. Şeklinde kural bulunmaktadır. Sorunuza muhatap kişinin de suçu memurluğa yeniden alınamayacaklar suç sayılmakta olduğundan, memurluğa yeniden alınmasının mümkün olamayacağını değerlendirmekteyiz.

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir