Prime esas olan ve olmayan kazançlar

Prime esas olan ve olmayan kazançlar

Tarih :
Prime

SİGORTA PRİMİNE ESAS OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR

 

A-Prime Esas Kazançlar

 

 1- Asıl Ücretler

 2- Ödeme Şekil ve Zamanına Göre Ücret Çeşitleri

 3- Ücretin Eklentileri

 4- İdare veya Kaza Mercilerince Verilen Karar Gereğince Yapılan Ödemeler

 5- Diğer Ödemeler

 6- Sigortalılara İstirahatlı İken Ödenen Ücretler

 7- Yıllık İzin Ücretleri

 8- İzin Harçlığı

 

B-Prime Esas Olmayan Kazançlar 

 

 1- Yolluklar

 2- Ölüm, Doğum ve Evlenme Yardımları

 3- Aynî Yardımlar

 4- Kasa tazminatı veya iş riski zamları

 5- Kıdem Tazminatı

 6- İhbar Tazminatı

 7- Avans Olarak Ödenen Ücretler

 8- 4857 Sayılı İş Kanununun 21 inci Maddesine Göre Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonucunda,  Ödenmesine Karar verilen Ödemeler

 

VI- SİGORTA PRİMİNE ESAS OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR (AÇIKLAMALAR)

 

A- Prime Esas Kazançlar

 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 nci maddesinin birinci fıkrasında, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki çeşitli istihkakların prime esas tutulacağı belirtilmiştir.

 

Prime esas bazı kazançların nitelikleri ve çeşitleri aşağıda açıklanmıştır.

 

1- Asıl Ücretler

 

İş Kanununa göre, genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve nakden ödenen meblâğı kapsar.

 

Hizmetin karşılığı olan ücret, para veya ayn  olarak sağlanan menfaatlerdir. Ücretin ayn olarak verilmesi halinde bunun para ile temsil edilebilir bir menfaat olması ve akitten veya Kanundan doğması gerekir.

 

Fazla mesai ücreti, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri, ek görev ücreti de asıl ücrete dahildir.

 

77 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca ücretlerin brüt toplamı hak edildikleri aylar itibariyle prime tâbi tutulacaktır. Yani, prime tâbi tutulabilmesi için ücretin ödenmesi şartı yoktur.

 

2- Ödeme Şekil ve Zamanına Göre Ücret Çeşitleri

 

a) Zaman Birimine Göre Ücret

 

Ücret, belirli zaman birimleri içerisinde yapılan hizmetin karşılığı ise, zaman esasına göre bir ücret kararlaştırılmış demektir. Saat başına, gündelik, haftalık, aylık ücret gibi.

 

b) İşbirimi Esasına Göre Ücret

 

İşçi tarafından yapılacak işin beher parçasına veya kilosuna veya metrekaresine veya metreküpüne göre bir ücret kararlaştırılmış ise, iş birimine göre bir ücret bahis konusu demektir.

 

c) Götürü Ücret

 

Götürü ücret, bitirilmesi gerekli  bir işin sonucuna göre hesaplanan bir ücret şeklidir. Uygulamada birim tespitinin güç olduğu veya seri olarak yapılması mümkün olmayan veya genellikle devamlılık göstermeyip bir süre sonra bitecek olan işlerde işin sonucuna göre ücretin kararlaştırılması halinde götürü toptan ücretten söz edilir.

 

d) Belirsiz Zaman ve Miktar Üzerinden Ödenen Ücretler

 

- Kârdan Hisse Şeklinde Ödenen Ücret

 

Ücretin, işçinin daha verimli çalışmasını sağlamak için kârdan hisse şeklinde karşılanması halinde, kâra iştirak şeklinde bir ücret alması ile kâr ortaklığı halinin karıştırılmaması gerekir. Hizmetini işverene kârdan hisse alarak tahsis eden kimse, işi işverenin emir ve talimatı altında yürütüyorsa hizmet akdi söz konusu olur. Şayet iş sahibi ile arasında hem kâra, hem zarara katılma şeklinde bir ilişki mevcutsa bu taktirde ortaklık sözleşmesi var demektir.

 

- Komisyon Ücreti

 

Uygulamada bazı işçilere yaptıkları veya yapılmasına aracı oldukları işlerin değeri üzerinden genellikle bir yüzde oranı tespit edilerek ücret ödendiği görülmektedir. (Örneğin, bir tezgâhtarın sattığı malların satış değeri üzerinden % 3 tutarında bir ücret alması veya bir doktorun poliklinikte muayene ettiği her hasta başına vizite ücreti tutarının belli bir yüzdesini ücret olarak alması gibi.)

 

Komisyon ücreti veya kâra katılma gibi belirsiz zaman ve miktar üzerinden ücret alan sigortalıların prim ve ödeneklerinin hesabında esas tutulacak günlük kazançları 506 sayılı Kanunun 77 inci maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmektedir.

 

Günlük,haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmış olmayıp da, komisyon ücreti ve kâra katılma gibi belirsiz zaman ve miktar üzerinden ücret alan sigortalıların prim ve ödeneklerinin hesabı, 506 sayılı Kanunun değişik 78 inci maddesine göre tespit edilen prime esas günlük kazancın alt sınırı üzerinden yapılmaktadır.

 

4857 sayılı İş Kanununa göre 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgarî ücretler ile 16 yaşından küçükler için belirlenen günlük asgarî ücretlerin 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesine göre tespit edilen prime esas günlük kazancın alt sınırının üstünde olması halinde, prim ve ödenekler bu ücretler üzerinden hesaplanacaktır. (16-57 Ek genelge) 

 

Diğer taraftan, 77. maddenin beşinci fıkrasında, “Şu kadar ki, sigortalının ayrıca belirli bir kazancı varsa, bu takdirde prim ve ödeneklerin hesabında esas tutulacak günlük kazancı, yukarıdaki fıkraya göre hesap edilecek günlük kazancına belirli kazancı üzerinden  hesaplanacak günlük kazancın ilavesi suretiyle bulunur” hükmü yer almış bulunduğundan, komisyon ücreti veya kârdan hisse şeklinde ücret alan sigortalı aynı zamanda aylık belirli bir ücret de alıyorsa, sigorta primlerine esas günlük kazancı, Bakanlar Kurulunca tespit edilmiş olan günlük kazancın üstüne ayrıca aldığı günlük kazancın da ilavesi suretiyle bulunacak ve sigorta primlerinin hesabında bu günlük kazanç esas alınacaktır.

 

3- Ücretin Eklentileri  

 

Sigortalılara asıl ücretlerinden başka prim, ikramiye gibi çeşitli isimlerle yapılan ödemelerin brüt toplamının, ödendiği ay itibariyle prime esas tutulacağı 77.  maddenin 1/b fıkrasının hükmü icabıdır. Bu nitelikteki ödemeler aşağıda belirtilmiştir.

 

a) Primler (Çalışma, Satış, Devamlılık, İstihsal Primi, İdareci Primi) 

 

Uygulamada bir çok işyerlerinde üretimi arttırmak ve çalışanları teşvik etmek amacıyla  çeşitli isim ve şekillerde primler ödenmektedir. Bunlar ferdî veya toplu iş sözleşmesinden doğduğu gibi işveren tarafından sözleşme dışı bir şekilde de ödenmiş olabilir. Söz konusu primler, ödendiği ayın kazancına dahil edilerek prime tabi tutulacaktır.

 

b) İkramiye (Bayram İkramiyesi, Yılbaşı İkramiyesi, Temettü İkramiyesi )

 

İşçilere geçmiş hizmetlerini ödüllendirmek ve gelecekteki hizmetlerini özendirmek amacıyla çeşitli zaman ve vesilelerle ikramiye adı altında yapılan ödemelerde prime esas tutulacaktır.

 

Ödenmesi Kanundan veya sözleşmelerden doğan ikramiyeler, sigortalının hizmet akdinin son bulmasından evvel ödenmesi şartıyla prime tâbi tutulacaktır.

 

Kamu kesiminde çalışan işçilere, 6772 sayılı “Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun” a istinaden ikramiye ödenmektedir.         

 

Anılan Kanunun 1. maddesi kapsamına giren daire ve müesseseler tarafından ödenen ikramiyelerden birisinin, bu kanuna göre ödendiğinin kabulü ile sigorta primine tâbi tutulmaması gerekir.

 

İkinci ikramiye ise, 6772 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü gereğince, Bakanlar Kurulu kararına istinat ediyorsa, bu da sigorta primine tâbi olmayacaktır.          

 

Buna karşılık, ikinci ikramiyenin, Bakanlar Kurulu kararına istinaden değil de, toplu sözleşme, prim talimatı veya yönetim kurulu kararı vb. gereğince ödenmesi halinde  sigorta primlerine tâbi tutulacaktır.

 

Diğer taraftan, 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanuna 2448 sayılı Kanunla eklenen “ Ek Madde 1” de “bu Kanun uyarınca işçilere yapılan ilave tediyelerden ayrı olarak, her yıl için her biri bir aylık istihkakları tutarını, (haftalık ve genel tatil ücretleri dahil) geçmemek şartıyla toplu iş sözleşmeleri ile en çok iki ikramiye daha verilebilir” hükmü yer almıştır.

 

6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ilave tediyelerden sigorta primlerinin kesilmeyeceği hükme bağlanmış olduğu halde, 2448 sayılı Kanunda ödenecek iki ikramiyeden sigorta primi kesilmeyeceği yolunda bir hüküm bulunmadığından, bu Kanuna istinaden ve toplu sözleşme gereğince ödenmesi gereken iki ikramiyeden sigorta primi kesilmesi gerekmektedir. Yani 6772 sayılı Kanuna göre ödenen 52 yevmiye tutarı prime tâbi değil, 2448 sayılı Kanuna göre ödenen 60 yevmiye tutarı ise prime tâbi olmaktadır.

 

-Jübile İkramiyesi

 

Belli bir hizmet yılını doldurup, işyerinden ayrılmış sigortalılara jübile ikramiyesi adı altında yapılan ödemeler, tazminat mahiyetinde olduğundan ve özellikle bu kabil ödemeler sigortalılığın sona ermesinden sonra yapıldığından prime tâbi tutulmaması gerekmektedir.

 

- Mesleki Eğitim Gören Öğrencilere Ödenen İkramiyeler

 

3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu kapsamına giren işletmelerde meslekî eğitim gören öğrencilere işyeri sahipleri tarafından ödenecek olan ikramiyelerin, bu öğrencilerin sigorta primlerinin söz konusu Kanunun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca kendilerine ödenmesi gereken asgari ücretin % 50 si üzerinden hesaplanması gerektiğinden sigorta priminin hesabında nazara alınmaması gerekmektedir.

 

c) Hakkı Huzurlar (Toplantı Parası)

 

Uygulamada bazı görevlerin komisyon, komite, Yönetim kurulu gibi organların toplantılarına katılmak suretiyle yapıldığı ve katılanlara toplantı veya saat başına hakkı huzur adı altında para ödendiği görülmektedir. Bu gibi görevler genellikle seçimle gelenler tarafından yapıldığı ve sigortalı sayılmadıkları için hakkı huzur alanların durumlarının buna göre incelenmesi ve sigortalı addedilmeleri gerektiği anlaşıldığı takdirde, hakkı huzurun ücret vasfı taşıdığı nazara alınarak prime tâbi tutulması sigortalı değiller ise prime tabi tutulmaması gerekir.

 

d) Eleman Teminindeki Güçlük Zammı, Kıdem Zammı

 

İşverenler tarafından mesleğin özelliği göz önünde bulundurularak bazı personele “eleman teminindeki güçlük zammı”, bazı personele de kıdemlerine ve gündeliklerine eklenmek suretiyle “kıdem zammı” adı altında para ödenmekte olduğundan, bunların ücret niteliğinde kabul edilerek sigorta primine tâbi tutulması gerekmektedir.

 

4-İdare veya Kaza Mercilerince Verilen Karar Gereğince Yapılan Ödemeler    

 

Sigortalılara, toplu sözleşme hükümleri uyarınca ödenen prim,ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan, ödendiği ayın kazancına dahil edilerek sigorta primi kesilecektir.

 

Kendisine 506 sayılı Kanunun 77. maddesinin (b) fıkrasında belirtilen prim, ikramiye ve bu nitelikte bir istihkak ödenen sigortalının ödemenin yapıldığı ayda fiilen çalıştığı ve ücret aldığı gün sayısının çeşitli nedenlerle 30 günden az olması halinde o ay içindeki toplam kazancı, ücret aldığı gün sayısına bölünerek, Kanunun değişik 78 nci maddesine göre tespit edilmiş olan asgari ve azami kazanç sınırları da göz önüne alınmak suretiyle prime tâbi tutulacaktır.

 

5- Diğer Ödemeler      

 

Bazı işverenlerce sigortalılara; toplu iş sözleşmesi uyarınca kararlaştırılmış olup olmadığı üzerinde durulmaksızın makam tazminatı, ek tazminat, yakacak, aydınlatma,temizleme, mesken (konut) veya sağlık yardımı, okul, tahsil yahut öğrenim parası, taşıt veya vasıta ücreti, tabii afet yardımı, askerlik yardımı ve dinlenme parası adı altında ödeme yapıldığına rastlanıldığından, kanundaki istisnalar arasında sayılmamış olan bu ve benzer nitelikteki tüm nakit ödemelerin sigorta primlerine tabi tutulması gerekmektedir.

 

6- Sigortalılara İstirahatlı İken Ödenen Ücretler     

 

Kurumumuzdan geçici işgöremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatlı bulundukları devrede kendilerine Kurumca  ödenen geçici işgöremezlik ödeneği ile o devredeki kazancı arasındaki fark ücretlerin veya bu devrede Kurumumuzca ödenen geçici işgöremezlik ödeneği nazara alınmadan işverenlerce tam olarak ödenen ücretlerin bundan böyle Tüzük, Yönetmelik, Toplu Sözleşme gibi genel düzenleyici tasarruflara dayanarak veya işverence atıfet kabilinden ödenmiş olmasına bakılmaksızın 506 sayılı Kanunun 77 inci maddesinin (a) fıkrası kapsamında  mütalaâ edilerek prime tâbi tutulması, bu fark ücretlerin prime esas asgari günlük kazancın altında kalması halinde, 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi gereğince prime esas asgari günlük kazanca  tamamlanmak suretiyle iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası primi de dahil olmak üzere prime tâbi tutulması ve bu primlerin ilişkin olduğu sürenin, aylık prim ve hizmet belgesinde gün sayılı olarak gösterilmesi gerekmektedir.          

 

7- Yıllık İzin Ücretleri

 

4857 sayılı İş Kanunu gereğince hak edilen yıllık izin ücretleri, 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin (a) fıkrası kapsamına giren ücretler meyanında bulunduğundan,   

 

a) Sigortalıların hak kazanıp da kullanmamış oldukları izin süresine ait ücretlerin, 4857 sayılı İş Kanununa göre, akdin feshedilmesi halinde ödenmesinin zorunlu olduğu, dolayısıyla akdin feshinde hak edildiği nazara alınarak, sigortalılara ödendiği ayın kazancına dahil edilmek suretiyle sigorta primlerine tâbi tutulacaktır.

 

b) İş Kanununda akdin feshinde, sadece kullanılmayan yıllık izine ait ücretin ödenmesi öngörülmüş olup,  izin kullandırılacağına dair bir açıklık bulunmadığı ve izin ücretinin ödenmesi prim ödeme gün sayısında bir artışı doğurmadığı için, izin ücreti için aylık prim ve hizmet belgelerinde ayrıca bir süre gösterilmeyecek, ancak,sigorta primine esas günlük kazanç, o ay içinde ücret alınan gün sayısı nazara alınarak hesaplanacaktır.          

 

c) İzin ücretinin akdin feshinden sonra ödenmesi halinde ise, izin ücretine akdin feshinde hak kazanılmış olduğundan,akdin feshedildiği ayın kazancına dahil edilerek ve ek prim belgesi düzenlenmek suretiyle sigorta primi kesilecektir.     

 

Diğer taraftan, 4857 sayılı İş Kanununda, sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden işkazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin,Sosyal Sigortalar Kanunundaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunacağı belirtilmiş bulunmaktadır.    

 

Bu hükme göre, yıllık izin ücretlerinden, işkazaları ile meslek hastalıkları sigortası primi kesilmeyecek, ancak, diğer sigorta kollarına ait primler kesilecektir.           

 

8- İzin Harçlığı

 

Sigortalılara, toplu is sözleşmeleri gereğince ölüm, doğum ve evlenme  gibi hallerde verilen izinler dolayısıyla ödenen ücretler ile yıllık ücretli izinlerde izin ücretinden ayrı olarak “izin harçlığı” veya benzer isimler altında ödenen paraların, bahis konusu izinler 4857 sayılı İş Kanununda öngörülen yıllık izin mahiyetinde sayılmadığı, keza izin harçlığı da yıllık izin ücreti niteliğinde olmadığı gibi izin ücretinden ayrı olarak da ödendiği için, iş kazalarıyla meslek hastalıkları priminden istisna edilmemesi gerekmektedir.

 

B- Prime Esas Olmayan Kazançlar

 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 4958 sayılı Kanunla değişik  77 nci maddesinin ikinci fıkrasında, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, ayni yardımlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek,çocuk ve aile zamlarının sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde nazara alınmayacağı, bunların dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemelerin prime tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

 

Konuyla ilgili olarak Bakanlığımızca hazırlanan “Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara Alınmayacak Olan Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zamlarının Günlük ve Aylık Tutarlarının Tespitine ilişkin Tebliğ” ile, 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere sigortalılara yemek parası, çocuk ve aile zamları adı altında yapılan ödemelerin sigorta primlerinden istisna tutulacak miktarları belirlenmiş bulunmaktadır.

 

Bu tebliğe göre sigortalılara;

 

Yemek parası olarak yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen günlük asgari ücretin %6’sının yemek parası verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarının,

 

Çocuk zammı olarak yapılan ödemelerden; iki çocuğa kadar ( iki çocuk dahil ) çocukların 18 yaşını, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olmaları şartıyla veya çalışamayacak durumda malul bulunan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan erkek çocukları ile yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi bir işte çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan kız çocukları için, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın iki çocuğu geçmemek kaydıyla çocuk başına her yıl 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %2’si oranındaki tutarının,

 

Aile zammı olarak yapılan ödemelerin; sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin her hangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışmaması ve buralardan gelir veya aylık almaması kaydıyla, her yıl 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin % 10’u oranındaki tutarının,

 

Aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması uygun görülmüştür.

 

Uygulamaya ilişkin diğer hususlar Kurum web sitesinde de yayımlanmış olan 16.02.2004 tarihli, 16-310 Ek sayılı Genelgede ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

 

1- Yolluklar

 

İşverenlerin sigortalılar için ödediği yollukların neleri kapsadığı konusunda  6245 sayılı Harcırah Kanunu ile memurlara tanınan haklar esas alınacaktır.Adı geçen Kanunda harcırah kavramının; yol parasını, yevmiyeyi, memurun ve aile fertlerinin yer değiştirme masraflarını kapsadığı ifade edilmiştir. Bu itibarla sigortalılar için bu konuda yapılan ödemelerle ve aynı nitelikte olanlar yolluktan sayılacaktır.

 

Bu durumda sigortalılara ferdî hizmet sözleşmesine veya toplu sözleşmeye dayanılarak ve işveren tarafından sigortalının geçici bir görevle başka yere gönderilmesi veya görev yerini değiştirmesi dolayısıyla verilen ve yolluk kavramına giren her türlü ödemeler, belge ile kanıtlanması kaydıyla miktarı ne olursa olsun, prime esas kazançlar dışında tutulacaktır.

 

2- Ölüm, Doğum ve Evlenme Yardımları

 

Ölüm, doğum ve evlenme hallerinde yapılan yardımlar Kanunda primden istisna edilmiştir. Ayrıca, sözleşmeler ile evli işçilere her ay “evlenme zammı” adı altında yapılan ödemelerin aile zammı niteliğinde olması dolayısıyla bunlar da prime tâbi kazançlardan sayılmayacaktır.

 

3- Aynî Yardımlar

 

Sosyal Sigortalar Kanununun 77 nci maddesinde, sigortalılara yapılan aynî yardımlar sigorta primine esas tutulmayan istisnalar arasında sayılmıştır.

 

Buna göre, sigortalılara, un, şeker, yağ, ayakkabı gibi mal olarak verilen yardımlar  sigorta primlerine tâbi tutulmayacaktır.

 

4- Kasa tazminatı veya iş riski zamları

 

İşyerlerinde para veya kıymetli evrak veyahut da eşya muhafazası ile görevli bulunanlara işverenler tarafından ödenen kasa tazminatları, muhtemel açıkları kapatmak maksadıyla verildiğinden, bunların ücret niteliğinde sayılmaması, dolayısıyla sigorta priminden istisna  edilmesi gerekmektedir.

 

5- Kıdem Tazminatı

 

İş Kanununa göre, iş akdinin feshi veya sair sebeplerle işten ayrılan işçilere işverenler tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ödenen kıdem tazminatının, niteliği itibariyle ücret sayılabilecek bir kazanç durumunda olmadığı gibi, esasen işten ayrılan sigortalının o andan itibaren sigortalılık vasfı da kalmadığından sigorta primine matrah teşkil etmemesi gerekmektedir.

 

6- İhbar Tazminatı

 

İşveren tarafından ihbar önellerine riayet edilmeksizin işçinin işine son verilmesi halinde, ihbar önellerine ait ücret tutarlarının tazminat olarak ödenmesi, İş Kanunu gereğidir. Bu durumda işçinin işyeri ile olan hukukî ilişkisi iş akdinin feshi ile sona erdiğinden, ödenen paralar işçiyi himaye gayesine yönelik bir tazminat olup, ücret niteliğinde bulunmadığından, bu nitelikte olan ihbar tazminatı ise sigorta primine tabi olmayacaktır.

 

7- Avans Olarak Ödenen Ücretler

 

Hak edilmemiş bir ücretin ileride hak edildiği zaman mahsubu yapılmak üzere ödenilmesi halinde avanstan söz edilir.Avans almış olan bir sigortalı, aldığı avansı karşılayacak bir süre çalışmadan herhangi bir suretle işten ayrılabilir. Bu takdirde, avans sigortalının şahsî borcu durumuna geçecektir. Esasen kanun hak edilen ücretlerden prim alınacağını hükme bağlamıştır. Bu itibarla, avans, hakedilmiş bir ücret olmaması nedeniyle prime tâbi tutulmayacaktır.

 

8- 4857 Sayılı İş Kanununun 21 inci Maddesine Göre Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonucunda, Ödenmesine Karar verilen Ödemeler

 

4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkeme veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işverenin, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorunda olduğu, işverenin başvuruda bulunan işçiyi işe başlatmaması halinde, işçiye en az dört ay en çok sekiz aylık ücret tutarında tazminat ödemekle yükümlü olduğu, 2 nci fıkrasında; mahkemenin feshin geçersizliğine karar verirken, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirleyeceği;

 

Yine aynı maddenin dördüncü fıkrasında, işçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ve kıdem tazminatı miktarının yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edileceği, işe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin olarak ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ve hakedilip verilmeyen kıdem tazminatının bu sürelere ait ücret tutarının ayrıca ödeneceği,

 

Öngörülmüştür.

 

İşçiyi başvurusu halinde bir ay içinde işe başlatmayan işverence işçiye ödenen ve mahkeme veya özel hakemce belirlenen en az dört, en çok sekiz aylık ücreti tutarındaki tazminatın, her ne kadar, 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca prime tabi tutulması gerektiği düşünülebilinirse de, yapılacak ödemenin, niteliği itibariyle ücret sayılabilecek bir kazanç durumunda olmaması, esasen işe başlatılmayan sigortalının, başlatılmama nedeniyle sigortalılık vasfının da kalmaması, ödenecek paralar işçiyi himaye gayesine ve işverene işe başlatmama nedeniyle verilen medeni ceza niteliğinde olması nedenleriyle anılan tazminatın prime tabi tutulmaması gerekmektedir. 

 

Feshin geçersizliğine dair mahkeme veya hakem kararının kesinleştirilmesine kadar işçiye çalıştırılmadığı süre içinde en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakların işverenin işçiyi işe başlatması veya başlatmamasına bakılmaksızın ödeneceğinden, bu düzenleme ile, feshin geçersizliğine dair karar alan işçiyi, işe başlatıp başlatmama konusunda işverene verdiği inisiyatife karşılık işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının ödenmesini hüküm altına alarak korumuş, sözleşmenin feshi tarihini, en çok dört aya kadar ileri bir tarihe atmış bulunmaktadır.

 

Buna göre, işe başlatılsın veya başlatılmasın işçiye çalıştırılmadığı süre için ödenen en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklarından prim alınması ve bu sürelerin hizmetten sayılması gerekmektedir.

 

Öte yandan, işçi işe başlatıldığında, eğer bildirim süresine ait (ihbar) ücreti ile kıdem tazminatı peşin olarak ödenmiş ise, işçiye ödenecek en çok dört aya kadar olan ücret ve diğer alacaklarından mahsup edileceğinden, ancak, 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesi uyarınca bildirim süresine ait ihbar ve kıdem tazminatı prime tabi tutulmadığından, işe başlatması halinde işçiye ödenecek en çok dört aya kadar olan ücret ve diğer hakların mahsup edilmemiş haliyle prime tabi tutulması ve bu sürelerin hizmetinden sayılması gerekmektedir.  

 

İşe başlatılmayan ve bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine  ait ücreti peşin ödenmemiş işçiye, bu sürelere ait olarak ödenen ücret, ihbar tazminatı niteliğinde olduğundan, bu şekilde ödenen bildirim süresine ait ücretin ise prime tabi tutulmaması ve hizmetinden de sayılmaması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesi uyarınca işçiye ödenecek olan en çok 4 aya kadar ücret ve diğer alacaklarından (haklarından) prim alınması ve bu sürelerin hizmetten sayılması gerekmektedir. 

 

SIRA NO

PRİME TABİ OLAN ve OLMAYAN KAZANÇLAR

 

PRİME TABİ / DEĞİL (+ / -)

HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU

1

Asıl Ücret

+

Hak Edilen Ay

2

Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri

 

 

 

  a) Zaman birimine göre ücret

+

Hak Edilen Ay

 

aa) Hafta tatili ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

ab) Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

ac) Fazla çalışma- Fazla Mesai ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

ad) Yıllık ücretli izin ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

ae) Cumartesi günü ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

  b) İşbirimi esasına göre ücret

+

Hak Edilen Ay

 

ba) Yüzde usulüyle alınan ücret

+

Hak Edilen Ay

 

bb) Profesyonel futbolcuya ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

 

bc) Transfer ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

bd) Transfer verimi ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

  c) Götürü ücret

+

Hak Edilen Ay

 

  d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

 

da) Hazırlama ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

db) Tamamlama ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

dc) Temizleme ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

- Kardan hisse şeklinde ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

 

- Komisyon ücreti

+

Hak Edilen Ay

3

Ücretin eklentileri

 

 

 

  a) Primler

+

Ödendiği Ay

 

aa) Yıpranma tazminatı,

+

Ödendiği Ay

 

ab) Özel hizmet tazminatı,

+

Ödendiği Ay

 

ac) Yabancı dil tazminatı

+

Ödendiği Ay

 

ad) Vardiya ve ağır vasıta tazminatı,

+

Ödendiği Ay

 

ae) İmza zorunluluğu tazminatı

+

Ödendiği Ay

 

af) Seyyar görev tazminatı,

-

 --------------

 

ag) Tabii afet yardımı

+

Ödendiği Ay

 

ah) Nakit ödenen kira yardımı,

+

Ödendiği Ay

 

) Nakit ödenen giyecek yardımı

+

Ödendiği Ay

 

ai) Nakit ödenen yakacak yardımı,

+

Ödendiği Ay

 

aj) Askerlik yardımı

+

Ödendiği Ay

 

ak) Sünnet yardımı,

+

Ödendiği Ay

 

al) Nakit ödenen taşıt yardımı

+

Ödendiği Ay

 

am) Nakit ödenen ısıtma yardımı,

+

Ödendiği Ay

 

an) Nakit ödenen elbise dikiş bedeli,

+

Ödendiği Ay

 

ao) Nakit ödenen ayakkabı bedeli

+

Ödendiği Ay

 

) Ek tazminat,

+

Ödendiği Ay

 

ap) Yılbaşı parası,

+

Ödendiği Ay

 

ar) Kreş ücreti

+

Ödendiği Ay

 

as) Makam tazminatı,

+

Ödendiği Ay

 

aş) İş riski zammı

+

Ödendiği Ay

 

at) Bayram harçlığı

+

Ödendiği Ay

 

  b) İkramiye

+

Ödendiği Ay

 

ba) Bayram ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

 

bb) Yılbaşı ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

 

bc) 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye (2.ikramiye hariç)

-

 

 

bd) 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye

-

 

 

be) 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye

+

Ödendiği Ay

 

- Jübile ikramiyesi

-

 

 

- Mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ikramiye

-

 

 

c) Hakkı huzurlar (toplantı parası)sigortalı ise

+

Ödendiği Ay

 

d) Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı

+

Ödendiği Ay

4

İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince yapılan ödemeler

+

Ödendiği Ay

 

a) Ücret niteliğinde olanlar

+

Hak Edilen Ay

 

b) Ücretin eklentileri niteliğinde olanlar

+

Ödendiği Ay

5

Diğer ödemeler

+

Ödendiği Ay

6

Sigortalılara istirahatli iken ödenen ücretler

+

Hak Edilen Ay

7

Yıllık izin ücretleri

+

Ödendiği Ay

8

İzin harçlığı (işkazası ve meslek hastalığı hariç)

+

Ödendiği Ay

9

Yolluklar

-

 

 

a) Personelin toplu halde işe gidip gelmesinde servis sağlanması

-

 

 

b) Personelin evinden işe gelip gitmesi için abonman bileti verilmesi (belgelenmesi koşulu ile)

-

 

 

c) Harcırahlar

-

 

10

Çocuk zammı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)

-

 ----

11

Aile zammı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)

-

 -----

12

Yemek Parası (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)

-

 -------

 

  a) İşyerinde personeline yedirilen yemek, yoğurt v.b.

-

 

13

Ölüm yardımı

-

 

14

Doğum yardımı

-

 

15

Evlenme yardımı

-

 

16

Ayni yardımlar

-

 

 

a) Ayni konut tahsisi

-

 

 

b) İşyerinde kullanılmak üzere havlu, sabun v.b.

-

 

17

Geri ödemeli ücret avansları

-

 

18

Kıdem tazminatı

-

 

Kaynak: SGK

 

 

Kaynak : SGK Rehberi
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
'İcralık çocuklar'ın acı hikayesi
Emeklilikte yüksek maaşın formülü
İki çocuk için 1.440 gün yani 4 yıl kazanma şansı
Görevdeyken anne olan ikinci başbakan olacak
Eşi ölene çift maaş
Türkiye'nin konuştuğu mandalinacı!
Ünlü sanatçı hastanelik oldu! Durumu kötü...
İzinsiz yabancı işçi çalıştıranlara yarım milyonluk ceza
Ali Koç'a karşı birleştiler!
Taşeronlar dikkat! Duyurular internetten olacak
Bir annenin DEAŞ feryadı: Yağız’ımı getirin
Son dakika.. ABD'de büyük kriz! Hükümet resmen kapandı
Kamu Konutları Yönetmeliğinde değişiklik
Dikkat!, Mesaj Yazma İşsiz Bırakabilir!
Önlisans mezunlarına polislik yolu açıldı
Skandalı ortaya çıkaran hastane personeli konuştu
Emeklilerin yarısı ikramiyesini unuttu! Son gün 29 Ocak
Meb, yarıyıl mazeret tayinlerini açıkladı
Yeni sistemde Başkan'la gelen Başkan'la gidecek
“Mefta çok çalıştı, açlıktan öldü” İşçiler alanlara çıkıyor!
Memura ucuz tatil
İşte otomobil kullanmanın 1 yıllık maliyeti
Bodrum'da iş adamı cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı
16 Bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak!
Ankara ve İstanbul'da bazı alanlar riskli ilan edildi
İşyerinin el değiştirmesinde izin ve tazminat durumları
Joker taşerona kadro yolu
Memurlara kıyafet yardımı yeniden düzenlendi
Bir şehir kara teslim! 300'e yakın mahalle yolu kapandı
YSK 'seçime katılabilecekler' listesi: İYİ Parti yok!
Sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin karar yayımlandı
Eskişehir'de katliam gibi kaza: 13 ölü
20 Ocak 2018'den önemli gündem başlıkları
Liderler kaç para kazanıyor?
Yüksek Yargıdan aynı anda çitfe maaşa geçit
MÜSİAD şube başkanı ile 5 kişi Kudüs'te gözaltına alındı
Yargıtay: Ölen annenin maaşını almak 'dolandırıcılık' değil
Gaziantep'te sahte ve kaçak gıda operasyonu
ABD, Türkiye sınırına 1000 PKK'lı terörist yerleştirdi
Meteoroloji'den 5 il için uyarı
115 hamile çocuk skandalıyla ilgili yeni gelişme
Akıncı üssü davasında tahliye kararı: 29 kişi serbest
İşte bir otomobolin yıllık masrafı!
TRT'yi işgal girişimi davasında karar
Karşılıksız çek ile ilgili flaş karar
BM'den küstah Türkiye açıklaması
5510 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığının hesaplanması
Prim borcu olana emeklilik kredisi
İmam nikâhı ile evlenirsem dul aylığım kesilir mi?
Müsteşarı isyan ettiren bina: Bu hainliktir
Gazprom'a TürkAkım'ı için ikinci hat izin çıktı
Kadınların çift maaş almaları mümkün mü?
Kamu görevlilerinde yaşlılık aylığı bağlanma şartları neler­dir?
Hava yastıkları ölüm saçmaya devam ediyor
Sarıeroğlu;'Cumhurbaşkanımızın ağzından çıkan söz her zaman yerine getirilmiştir'
Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Mezunu Hukuk Sınıfı Subay Alım İlanı
Düsseldorf Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Çocuklarınızın notlarını E-okuldan kontrol edin!
Yılmaz: Kalkınma sürecini hızlandıracağız
OHAL komisyon kararları açıklandı.
İşsize 10 ayda 16 bin 112 lira maaş
Bakan Arslan: Kardeşliğimize devam ederek büyüyeceğiz
ABD Dışişleri Bakanlığı: Sınır Güvenliği Gücü yanlış bir ifadeydi
Gebeceler Belediyesi İşçi Alım İlanı
Özkonak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Gürçeşme Belediyesi İşçi Alım İlanı
Söke Ovası Sulama Birliği Engelli İşçi Alım İlanı
Jandarma Dikimevi Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TBMM Stenograf Yardımcısı Alım İlanı
ABD'den yeni Afrin açıklaması...Yine YPG'lilerin arkasında durdu
TSK Afrin'deki PYD mevzilerini vurdu
FETÖ'cü bir subay daha polise teslim oldu
Youtuber’lar vergi kıskacında
İsrail polisi 6 Türk vatandaşını gözaltına aldı
Mehmet Altan'ın tahliye talebi reddedildi
Bakan açıkladı: Kullanılması artık zorunlu
EUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Altın ithalatı rekor kırdı
Son dakika... Malatya'da deprem! Elazığ'da da hissedildi
Cenaze töreninde şok! Kayınpederine hakkını helal etmedi
Çince, seçmeli ders olacak
Kamu Başdenetçisi Malkoç: 'Hukuk yok' diyenler hikaye okuyorlar
Lüks sektörü büyüyor, gençler lüksü dijitale taşıyor
Türkiye konut satışında Avrupa birincisi oldu
FETÖ sanığı eski kamu denetçisine 9 yıl hapis
Manisa'da 1,5 tonluk kayanın altında kalan kişi öldü
Güvensiz ürün sorumlularına ceza yağdı
Türkiye'den AB'ye rest!
Bakan Arslan baba ocağında öğrencilere karne dağıttı
Erdoğan: İdeolojik yaklaşım içerisinde patinaj yapıyorlar
“Araç kiralamak ne kolaymış!” dedirten çözüm şimdi cebinizde…
Afrin'den Rus askerleri çekiliyor
27 internet sitesi daha kapatılıyor
AK Parti'den istifa etmişti... Erdoğan talimatı verdi
Hizmet tespit davasında zamanaşımı süresi
Son dakika… Afrin’e top atışları başladı
Adnan Oktar'a RTÜK neden ceza veremiyor?
YÖK'ten 'utandıran' uyarı! Akademisyenler de bunu yaparsa...
Tek tip kıyafette ilk görüntü geldi! İşte o tulum
Vatandaşa kokmuş tavuk eti yedireceklerdi
Yeni 657 çalışmasında ek göstergeler nasıl olmalı?
Son Dakika! Fitch, Türkiye ofisini kapattı
Önce bıçaklandı, sonra sedyede kurşunlandı
Yargıtay'dan 'Boylu Poslu/ İri görünümlü'' Beraat Kararı
Hamam 13, Klima 5 TL! İşte Kamu sosyal tesis ücretleri
233 bin emekli ikramiyelerini aldı
Günlüğü 10 liradan kalınacak!
Taşeron sınavına kaç gün kaldı?
AK Parti'li vekil Youtuber oldu
Meclis'te 'Abdullah Gül' anons edilince...
Tek tip kıyafet konusunda verilen temel karar
Volkswagen Passat ve Polo'yu bu ülkede üretecek!
Savunma Bakanı: Afrin harekatı yapılacak
2018 Karşılaştırmalı AGİ tablosu! AGİ Asgari Ücretin içinde mi?
Hizmetçisini işten çıkaran sanatçı, 12 bin TL tazminata mahkum oldu!
MHP'li vekil: Takipsizlik alanlar göreve iade edilsin
Emekliye intibak zammında yeni hamle geldi!
Putin, günahlarından arınmak için buzlu suya girdi
Başsavcısı açıkladı! Tek tip kıyafetler cezaevine gönderildi
Tatilde iken tebligat yapılmış ise ne yapmak gerekir?
Diyanet 6 bin personel daha alacak!
Mardin ve Diyarbakır gündüz vakti gece gibi oldu
Müdürlerin Dumansız Hava Sahası ihlali! Skandal görüntüler...
Kamuda ikinci sınıf istihdam
Karşılıksız çekte önemli gelişme
Vekil ölünce 12 bin TL, memur ölünce 2 bin TL yardım!
Görevdeyken anne olan ikinci başbakan olacak
Toplu Taşımada Yeni Dönem!
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 38 yaralı
İşten Ayrılırken O Süreye Dikkat! Hak Kaybına Uğramayın..
Kapatılan sendikaya operasyon: 68 gözaltı
Hangi işleri yapanlar erken emekli oluyor?
7 bin 500 lira ek ikramiye için son günler
Korkunç Cinayet! Öldürüp, Çamaşır İpiyle Korkuluklara Astılar
Hamile Çocuk Skandalını Çıkaran Psikologdan Şok Detaylar..
Yolcu Otobüsü Dereye Uçtu: 6 Ölü, 20 Yaralı
Karısından şiddet gören koca isyan etti
Suçüstü yakalandılar! Pişkince rüşvet teklif ettiler...
'Et ithalatıyla değirmen dönmez'
Devlet Büyüklerine Kötü Söz Söyleyen Kişi Memurluktan Atılır mı?
Çalınmasın diye yatan para bankadan çalındı!
Ekonomi Bakanlığına ait atama kararı!
Halen Bağ-Kur'lu olmam eşimden dul maaşı almama engel midir?
Cebimizde taşıdığımız casus
Destici: Erdoğan AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu
Çalışanlar 'öğrenci bileti' kullanabilir mi?
Vale cinayetinde emniyetçi şoku!
Pistten çıkan uçağın kurtarılma maliyeti açıklandı
16 yıl sonra aynı tablo! Medya göstermiyor siyasetçi konuşmuyor ama..
Çocuklarınıza karne sendromu yaşatmayın
Zayıflamak için ameliyata girdi, hayatını kaybetti
Yağmur dininceye kadar böyle beklediler!
25 yıl sigorta 5300 gün prim ve 49 yaş şartlarına tabisiniz
Alt işverenin değişmesi kıdem tazminatı hakkı doğurur mu?
Destici: Erdoğan AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu
İşçilerin hakkı için OHAL'e rağmen grev kararı
Turnikeler kalkıyor! İşte yeni sistem
Borcu olana erken emeklilik
Maketten satışta bina tamamlama sigortası
İşte incelemeye alınan 11 Çiftlik Bank'ın listesi
Boğaz'daki paşa çiftliği vekillere tesis oluyor
4 ilde eğitime 1 gün ara verildi
19 Ocak 2018'den önemli gündem başlıkları
OHAL'in uzatılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Elektrik faturalarına ilişkin açıklama
AK Parti'de 3 il başkanlığına atama
Senet ve Bonolara da Karekod Geliyor
Erdoğan yargı organlarının temsilcileriyle buluştu
Karaman Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Dedeli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kazancı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bolu Polisevi İşçi Alım İlanı
Konya Ereğli SYDV Personel Alım İlanı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Suriyeli 600 binin üzerinde öğrenci karne alacak
Samsun'da 9 öğretmene ceza, 25 öğretmene beraat
İzmirli Belediyeye kızgın!Kordon Venedik oldu
Bakan Gül'den OHAL açıklaması
'Kırık notun telafisi var ancak kırık kalbin telafisi zor
Şehit Yüzbaşı Odabaşı'yı 4 bin kişi uğurlandı
Adnan Oktar'a 'uzaklaştırma' kararı
137 cm kar var... Tatilciler araçlarını zor buldu
3 günde 67 araç 122 şahıs sorgulandı
Instagram'a son görülme özelliği geldi!
OHAL tezkeresi kabul edildi
1709 şube müdürü işleminde bir iptal kararı daha
Son dakika: Hamile çocuklar' vakasında görevlilere soruşturma
Türk Telekom Genel Müdürlük binası ne olacak belli oldu.
İki kilosu ile otomobil alınıyor!
AGİ'yi 18 yaşından büyük herkes alabilir
KHK ile ihraç olan memur tutuklandı
Altının kilogramı 161 bin 900 liraya geriledi
Başkan Tuna, BELPA genel müdürünü de görevden aldı
İş adamının feci sonu!
Dolar/TL 3,78 sınırına kadar geriledi
RTÜK 'Reyting Yönetmeliği Taslağı' çalışması için toplandı
OHAL'in uzatılmasına ilişkin tezkere görüşülmeye başlandı
Çok duyar az öderiz: Damga vergisi
Türkiye 2023 biyokütle enerji hedefine ulaşabilir
MHP: İttifakın hedefi yüzde 70
2018 – Deniz Astsubay MYO Başvuru Şartları Nelerdir ?
Bakan Kaya: Şehit verdik, can verdik ama asla vatanımızı vermedik
Park yasağında rekor kırdı
60 bin kişiye istihdam sağlayacak
AK Parti-MHP İttifak Komisyonu mecliste biraraya geldi
Salı günü Ankara ve İstanbul kar yağışlı-Haritalı
Bakanlık uyardı. Bu 11 firmaya dikkat!
Bakan İsmet Yılmaz açıkladı: İkili eğitim kalkıyor
Bayburt'ta eğitime fırtına engeli, karneler bugün verildi
Mor Beyin mağduru kamu çalışanları görevlerine başladı
Merkez Bankası faizin sabit tutulmasına karar verdi
Anlaşmalı boşanma da en çok kim kimi şikayet ediyor?
Öldürmeden önce...Şok selfie!
2018 Asgari Ücret ile değişen tüm parametreler
İlk kez ev sahibi olacaklara 4 yeni destek geliyor
Hak-İş: "Taşeron düzenlemesi KİT'lerle taçlandırılmalı"
Bakan Soylu, 'bacaklarını kırın' sözüne açıklık getirdi
Asker ailelerine ayda 275 TL
Hamile çocuklar skandalında Bakandan Yeni açıklama
Neden Yan Baktın?' Cinayetine Ömür Boyu Hapis istendi!
İstanbul'da 'SİM kart bloke' vurgunu
Askerlik Süresince Bağ Kur Primi Ödeyen Askerliği Borçlanabilir mi?
5 Milyon emekliye AYM'den kötü haber!
Ebru Gündeş 3 yıl hapis istemiyle yargılanıyor
Taşeronun işe giriş bildirgesinde yapılan hata
İki ilde eğitime kar engeli
Memurun aile yardımı arttı!
Çarptığı kadının başından ayrılmadı

İlgilinizi Çekebilir