Prime esas olan ve olmayan kazançlar

Prime esas olan ve olmayan kazançlar

Tarih :
Prime esas olan ve olmayan kazançlar

SİGORTA PRİMİNE ESAS OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR

 

A-Prime Esas Kazançlar

 

 1- Asıl Ücretler

 2- Ödeme Şekil ve Zamanına Göre Ücret Çeşitleri

 3- Ücretin Eklentileri

 4- İdare veya Kaza Mercilerince Verilen Karar Gereğince Yapılan Ödemeler

 5- Diğer Ödemeler

 6- Sigortalılara İstirahatlı İken Ödenen Ücretler

 7- Yıllık İzin Ücretleri

 8- İzin Harçlığı

 

B-Prime Esas Olmayan Kazançlar 

 

 1- Yolluklar

 2- Ölüm, Doğum ve Evlenme Yardımları

 3- Aynî Yardımlar

 4- Kasa tazminatı veya iş riski zamları

 5- Kıdem Tazminatı

 6- İhbar Tazminatı

 7- Avans Olarak Ödenen Ücretler

 8- 4857 Sayılı İş Kanununun 21 inci Maddesine Göre Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonucunda,  Ödenmesine Karar verilen Ödemeler

 

VI- SİGORTA PRİMİNE ESAS OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR (AÇIKLAMALAR)

 

A- Prime Esas Kazançlar

 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 nci maddesinin birinci fıkrasında, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki çeşitli istihkakların prime esas tutulacağı belirtilmiştir.

 

Prime esas bazı kazançların nitelikleri ve çeşitleri aşağıda açıklanmıştır.

 

1- Asıl Ücretler

 

İş Kanununa göre, genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve nakden ödenen meblâğı kapsar.

 

Hizmetin karşılığı olan ücret, para veya ayn  olarak sağlanan menfaatlerdir. Ücretin ayn olarak verilmesi halinde bunun para ile temsil edilebilir bir menfaat olması ve akitten veya Kanundan doğması gerekir.

 

Fazla mesai ücreti, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri, ek görev ücreti de asıl ücrete dahildir.

 

77 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca ücretlerin brüt toplamı hak edildikleri aylar itibariyle prime tâbi tutulacaktır. Yani, prime tâbi tutulabilmesi için ücretin ödenmesi şartı yoktur.

 

2- Ödeme Şekil ve Zamanına Göre Ücret Çeşitleri

 

a) Zaman Birimine Göre Ücret

 

Ücret, belirli zaman birimleri içerisinde yapılan hizmetin karşılığı ise, zaman esasına göre bir ücret kararlaştırılmış demektir. Saat başına, gündelik, haftalık, aylık ücret gibi.

 

b) İşbirimi Esasına Göre Ücret

 

İşçi tarafından yapılacak işin beher parçasına veya kilosuna veya metrekaresine veya metreküpüne göre bir ücret kararlaştırılmış ise, iş birimine göre bir ücret bahis konusu demektir.

 

c) Götürü Ücret

 

Götürü ücret, bitirilmesi gerekli  bir işin sonucuna göre hesaplanan bir ücret şeklidir. Uygulamada birim tespitinin güç olduğu veya seri olarak yapılması mümkün olmayan veya genellikle devamlılık göstermeyip bir süre sonra bitecek olan işlerde işin sonucuna göre ücretin kararlaştırılması halinde götürü toptan ücretten söz edilir.

 

d) Belirsiz Zaman ve Miktar Üzerinden Ödenen Ücretler

 

- Kârdan Hisse Şeklinde Ödenen Ücret

 

Ücretin, işçinin daha verimli çalışmasını sağlamak için kârdan hisse şeklinde karşılanması halinde, kâra iştirak şeklinde bir ücret alması ile kâr ortaklığı halinin karıştırılmaması gerekir. Hizmetini işverene kârdan hisse alarak tahsis eden kimse, işi işverenin emir ve talimatı altında yürütüyorsa hizmet akdi söz konusu olur. Şayet iş sahibi ile arasında hem kâra, hem zarara katılma şeklinde bir ilişki mevcutsa bu taktirde ortaklık sözleşmesi var demektir.

 

- Komisyon Ücreti

 

Uygulamada bazı işçilere yaptıkları veya yapılmasına aracı oldukları işlerin değeri üzerinden genellikle bir yüzde oranı tespit edilerek ücret ödendiği görülmektedir. (Örneğin, bir tezgâhtarın sattığı malların satış değeri üzerinden % 3 tutarında bir ücret alması veya bir doktorun poliklinikte muayene ettiği her hasta başına vizite ücreti tutarının belli bir yüzdesini ücret olarak alması gibi.)

 

Komisyon ücreti veya kâra katılma gibi belirsiz zaman ve miktar üzerinden ücret alan sigortalıların prim ve ödeneklerinin hesabında esas tutulacak günlük kazançları 506 sayılı Kanunun 77 inci maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmektedir.

 

Günlük,haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmış olmayıp da, komisyon ücreti ve kâra katılma gibi belirsiz zaman ve miktar üzerinden ücret alan sigortalıların prim ve ödeneklerinin hesabı, 506 sayılı Kanunun değişik 78 inci maddesine göre tespit edilen prime esas günlük kazancın alt sınırı üzerinden yapılmaktadır.

 

4857 sayılı İş Kanununa göre 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgarî ücretler ile 16 yaşından küçükler için belirlenen günlük asgarî ücretlerin 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesine göre tespit edilen prime esas günlük kazancın alt sınırının üstünde olması halinde, prim ve ödenekler bu ücretler üzerinden hesaplanacaktır. (16-57 Ek genelge) 

 

Diğer taraftan, 77. maddenin beşinci fıkrasında, “Şu kadar ki, sigortalının ayrıca belirli bir kazancı varsa, bu takdirde prim ve ödeneklerin hesabında esas tutulacak günlük kazancı, yukarıdaki fıkraya göre hesap edilecek günlük kazancına belirli kazancı üzerinden  hesaplanacak günlük kazancın ilavesi suretiyle bulunur” hükmü yer almış bulunduğundan, komisyon ücreti veya kârdan hisse şeklinde ücret alan sigortalı aynı zamanda aylık belirli bir ücret de alıyorsa, sigorta primlerine esas günlük kazancı, Bakanlar Kurulunca tespit edilmiş olan günlük kazancın üstüne ayrıca aldığı günlük kazancın da ilavesi suretiyle bulunacak ve sigorta primlerinin hesabında bu günlük kazanç esas alınacaktır.

 

3- Ücretin Eklentileri  

 

Sigortalılara asıl ücretlerinden başka prim, ikramiye gibi çeşitli isimlerle yapılan ödemelerin brüt toplamının, ödendiği ay itibariyle prime esas tutulacağı 77.  maddenin 1/b fıkrasının hükmü icabıdır. Bu nitelikteki ödemeler aşağıda belirtilmiştir.

 

a) Primler (Çalışma, Satış, Devamlılık, İstihsal Primi, İdareci Primi) 

 

Uygulamada bir çok işyerlerinde üretimi arttırmak ve çalışanları teşvik etmek amacıyla  çeşitli isim ve şekillerde primler ödenmektedir. Bunlar ferdî veya toplu iş sözleşmesinden doğduğu gibi işveren tarafından sözleşme dışı bir şekilde de ödenmiş olabilir. Söz konusu primler, ödendiği ayın kazancına dahil edilerek prime tabi tutulacaktır.

 

b) İkramiye (Bayram İkramiyesi, Yılbaşı İkramiyesi, Temettü İkramiyesi )

 

İşçilere geçmiş hizmetlerini ödüllendirmek ve gelecekteki hizmetlerini özendirmek amacıyla çeşitli zaman ve vesilelerle ikramiye adı altında yapılan ödemelerde prime esas tutulacaktır.

 

Ödenmesi Kanundan veya sözleşmelerden doğan ikramiyeler, sigortalının hizmet akdinin son bulmasından evvel ödenmesi şartıyla prime tâbi tutulacaktır.

 

Kamu kesiminde çalışan işçilere, 6772 sayılı “Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun” a istinaden ikramiye ödenmektedir.         

 

Anılan Kanunun 1. maddesi kapsamına giren daire ve müesseseler tarafından ödenen ikramiyelerden birisinin, bu kanuna göre ödendiğinin kabulü ile sigorta primine tâbi tutulmaması gerekir.

 

İkinci ikramiye ise, 6772 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü gereğince, Bakanlar Kurulu kararına istinat ediyorsa, bu da sigorta primine tâbi olmayacaktır.          

 

Buna karşılık, ikinci ikramiyenin, Bakanlar Kurulu kararına istinaden değil de, toplu sözleşme, prim talimatı veya yönetim kurulu kararı vb. gereğince ödenmesi halinde  sigorta primlerine tâbi tutulacaktır.

 

Diğer taraftan, 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanuna 2448 sayılı Kanunla eklenen “ Ek Madde 1” de “bu Kanun uyarınca işçilere yapılan ilave tediyelerden ayrı olarak, her yıl için her biri bir aylık istihkakları tutarını, (haftalık ve genel tatil ücretleri dahil) geçmemek şartıyla toplu iş sözleşmeleri ile en çok iki ikramiye daha verilebilir” hükmü yer almıştır.

 

6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ilave tediyelerden sigorta primlerinin kesilmeyeceği hükme bağlanmış olduğu halde, 2448 sayılı Kanunda ödenecek iki ikramiyeden sigorta primi kesilmeyeceği yolunda bir hüküm bulunmadığından, bu Kanuna istinaden ve toplu sözleşme gereğince ödenmesi gereken iki ikramiyeden sigorta primi kesilmesi gerekmektedir. Yani 6772 sayılı Kanuna göre ödenen 52 yevmiye tutarı prime tâbi değil, 2448 sayılı Kanuna göre ödenen 60 yevmiye tutarı ise prime tâbi olmaktadır.

 

-Jübile İkramiyesi

 

Belli bir hizmet yılını doldurup, işyerinden ayrılmış sigortalılara jübile ikramiyesi adı altında yapılan ödemeler, tazminat mahiyetinde olduğundan ve özellikle bu kabil ödemeler sigortalılığın sona ermesinden sonra yapıldığından prime tâbi tutulmaması gerekmektedir.

 

- Mesleki Eğitim Gören Öğrencilere Ödenen İkramiyeler

 

3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu kapsamına giren işletmelerde meslekî eğitim gören öğrencilere işyeri sahipleri tarafından ödenecek olan ikramiyelerin, bu öğrencilerin sigorta primlerinin söz konusu Kanunun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca kendilerine ödenmesi gereken asgari ücretin % 50 si üzerinden hesaplanması gerektiğinden sigorta priminin hesabında nazara alınmaması gerekmektedir.

 

c) Hakkı Huzurlar (Toplantı Parası)

 

Uygulamada bazı görevlerin komisyon, komite, Yönetim kurulu gibi organların toplantılarına katılmak suretiyle yapıldığı ve katılanlara toplantı veya saat başına hakkı huzur adı altında para ödendiği görülmektedir. Bu gibi görevler genellikle seçimle gelenler tarafından yapıldığı ve sigortalı sayılmadıkları için hakkı huzur alanların durumlarının buna göre incelenmesi ve sigortalı addedilmeleri gerektiği anlaşıldığı takdirde, hakkı huzurun ücret vasfı taşıdığı nazara alınarak prime tâbi tutulması sigortalı değiller ise prime tabi tutulmaması gerekir.

 

d) Eleman Teminindeki Güçlük Zammı, Kıdem Zammı

 

İşverenler tarafından mesleğin özelliği göz önünde bulundurularak bazı personele “eleman teminindeki güçlük zammı”, bazı personele de kıdemlerine ve gündeliklerine eklenmek suretiyle “kıdem zammı” adı altında para ödenmekte olduğundan, bunların ücret niteliğinde kabul edilerek sigorta primine tâbi tutulması gerekmektedir.

 

4-İdare veya Kaza Mercilerince Verilen Karar Gereğince Yapılan Ödemeler    

 

Sigortalılara, toplu sözleşme hükümleri uyarınca ödenen prim,ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan, ödendiği ayın kazancına dahil edilerek sigorta primi kesilecektir.

 

Kendisine 506 sayılı Kanunun 77. maddesinin (b) fıkrasında belirtilen prim, ikramiye ve bu nitelikte bir istihkak ödenen sigortalının ödemenin yapıldığı ayda fiilen çalıştığı ve ücret aldığı gün sayısının çeşitli nedenlerle 30 günden az olması halinde o ay içindeki toplam kazancı, ücret aldığı gün sayısına bölünerek, Kanunun değişik 78 nci maddesine göre tespit edilmiş olan asgari ve azami kazanç sınırları da göz önüne alınmak suretiyle prime tâbi tutulacaktır.

 

5- Diğer Ödemeler      

 

Bazı işverenlerce sigortalılara; toplu iş sözleşmesi uyarınca kararlaştırılmış olup olmadığı üzerinde durulmaksızın makam tazminatı, ek tazminat, yakacak, aydınlatma,temizleme, mesken (konut) veya sağlık yardımı, okul, tahsil yahut öğrenim parası, taşıt veya vasıta ücreti, tabii afet yardımı, askerlik yardımı ve dinlenme parası adı altında ödeme yapıldığına rastlanıldığından, kanundaki istisnalar arasında sayılmamış olan bu ve benzer nitelikteki tüm nakit ödemelerin sigorta primlerine tabi tutulması gerekmektedir.

 

6- Sigortalılara İstirahatlı İken Ödenen Ücretler     

 

Kurumumuzdan geçici işgöremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatlı bulundukları devrede kendilerine Kurumca  ödenen geçici işgöremezlik ödeneği ile o devredeki kazancı arasındaki fark ücretlerin veya bu devrede Kurumumuzca ödenen geçici işgöremezlik ödeneği nazara alınmadan işverenlerce tam olarak ödenen ücretlerin bundan böyle Tüzük, Yönetmelik, Toplu Sözleşme gibi genel düzenleyici tasarruflara dayanarak veya işverence atıfet kabilinden ödenmiş olmasına bakılmaksızın 506 sayılı Kanunun 77 inci maddesinin (a) fıkrası kapsamında  mütalaâ edilerek prime tâbi tutulması, bu fark ücretlerin prime esas asgari günlük kazancın altında kalması halinde, 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi gereğince prime esas asgari günlük kazanca  tamamlanmak suretiyle iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası primi de dahil olmak üzere prime tâbi tutulması ve bu primlerin ilişkin olduğu sürenin, aylık prim ve hizmet belgesinde gün sayılı olarak gösterilmesi gerekmektedir.          

 

7- Yıllık İzin Ücretleri

 

4857 sayılı İş Kanunu gereğince hak edilen yıllık izin ücretleri, 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin (a) fıkrası kapsamına giren ücretler meyanında bulunduğundan,   

 

a) Sigortalıların hak kazanıp da kullanmamış oldukları izin süresine ait ücretlerin, 4857 sayılı İş Kanununa göre, akdin feshedilmesi halinde ödenmesinin zorunlu olduğu, dolayısıyla akdin feshinde hak edildiği nazara alınarak, sigortalılara ödendiği ayın kazancına dahil edilmek suretiyle sigorta primlerine tâbi tutulacaktır.

 

b) İş Kanununda akdin feshinde, sadece kullanılmayan yıllık izine ait ücretin ödenmesi öngörülmüş olup,  izin kullandırılacağına dair bir açıklık bulunmadığı ve izin ücretinin ödenmesi prim ödeme gün sayısında bir artışı doğurmadığı için, izin ücreti için aylık prim ve hizmet belgelerinde ayrıca bir süre gösterilmeyecek, ancak,sigorta primine esas günlük kazanç, o ay içinde ücret alınan gün sayısı nazara alınarak hesaplanacaktır.          

 

c) İzin ücretinin akdin feshinden sonra ödenmesi halinde ise, izin ücretine akdin feshinde hak kazanılmış olduğundan,akdin feshedildiği ayın kazancına dahil edilerek ve ek prim belgesi düzenlenmek suretiyle sigorta primi kesilecektir.     

 

Diğer taraftan, 4857 sayılı İş Kanununda, sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden işkazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin,Sosyal Sigortalar Kanunundaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunacağı belirtilmiş bulunmaktadır.    

 

Bu hükme göre, yıllık izin ücretlerinden, işkazaları ile meslek hastalıkları sigortası primi kesilmeyecek, ancak, diğer sigorta kollarına ait primler kesilecektir.           

 

8- İzin Harçlığı

 

Sigortalılara, toplu is sözleşmeleri gereğince ölüm, doğum ve evlenme  gibi hallerde verilen izinler dolayısıyla ödenen ücretler ile yıllık ücretli izinlerde izin ücretinden ayrı olarak “izin harçlığı” veya benzer isimler altında ödenen paraların, bahis konusu izinler 4857 sayılı İş Kanununda öngörülen yıllık izin mahiyetinde sayılmadığı, keza izin harçlığı da yıllık izin ücreti niteliğinde olmadığı gibi izin ücretinden ayrı olarak da ödendiği için, iş kazalarıyla meslek hastalıkları priminden istisna edilmemesi gerekmektedir.

 

B- Prime Esas Olmayan Kazançlar

 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 4958 sayılı Kanunla değişik  77 nci maddesinin ikinci fıkrasında, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, ayni yardımlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek,çocuk ve aile zamlarının sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde nazara alınmayacağı, bunların dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemelerin prime tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

 

Konuyla ilgili olarak Bakanlığımızca hazırlanan “Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara Alınmayacak Olan Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zamlarının Günlük ve Aylık Tutarlarının Tespitine ilişkin Tebliğ” ile, 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere sigortalılara yemek parası, çocuk ve aile zamları adı altında yapılan ödemelerin sigorta primlerinden istisna tutulacak miktarları belirlenmiş bulunmaktadır.

 

Bu tebliğe göre sigortalılara;

 

Yemek parası olarak yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen günlük asgari ücretin %6’sının yemek parası verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarının,

 

Çocuk zammı olarak yapılan ödemelerden; iki çocuğa kadar ( iki çocuk dahil ) çocukların 18 yaşını, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olmaları şartıyla veya çalışamayacak durumda malul bulunan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan erkek çocukları ile yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi bir işte çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan kız çocukları için, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın iki çocuğu geçmemek kaydıyla çocuk başına her yıl 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %2’si oranındaki tutarının,

 

Aile zammı olarak yapılan ödemelerin; sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin her hangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışmaması ve buralardan gelir veya aylık almaması kaydıyla, her yıl 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin % 10’u oranındaki tutarının,

 

Aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması uygun görülmüştür.

 

Uygulamaya ilişkin diğer hususlar Kurum web sitesinde de yayımlanmış olan 16.02.2004 tarihli, 16-310 Ek sayılı Genelgede ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

 

1- Yolluklar

 

İşverenlerin sigortalılar için ödediği yollukların neleri kapsadığı konusunda  6245 sayılı Harcırah Kanunu ile memurlara tanınan haklar esas alınacaktır.Adı geçen Kanunda harcırah kavramının; yol parasını, yevmiyeyi, memurun ve aile fertlerinin yer değiştirme masraflarını kapsadığı ifade edilmiştir. Bu itibarla sigortalılar için bu konuda yapılan ödemelerle ve aynı nitelikte olanlar yolluktan sayılacaktır.

 

Bu durumda sigortalılara ferdî hizmet sözleşmesine veya toplu sözleşmeye dayanılarak ve işveren tarafından sigortalının geçici bir görevle başka yere gönderilmesi veya görev yerini değiştirmesi dolayısıyla verilen ve yolluk kavramına giren her türlü ödemeler, belge ile kanıtlanması kaydıyla miktarı ne olursa olsun, prime esas kazançlar dışında tutulacaktır.

 

2- Ölüm, Doğum ve Evlenme Yardımları

 

Ölüm, doğum ve evlenme hallerinde yapılan yardımlar Kanunda primden istisna edilmiştir. Ayrıca, sözleşmeler ile evli işçilere her ay “evlenme zammı” adı altında yapılan ödemelerin aile zammı niteliğinde olması dolayısıyla bunlar da prime tâbi kazançlardan sayılmayacaktır.

 

3- Aynî Yardımlar

 

Sosyal Sigortalar Kanununun 77 nci maddesinde, sigortalılara yapılan aynî yardımlar sigorta primine esas tutulmayan istisnalar arasında sayılmıştır.

 

Buna göre, sigortalılara, un, şeker, yağ, ayakkabı gibi mal olarak verilen yardımlar  sigorta primlerine tâbi tutulmayacaktır.

 

4- Kasa tazminatı veya iş riski zamları

 

İşyerlerinde para veya kıymetli evrak veyahut da eşya muhafazası ile görevli bulunanlara işverenler tarafından ödenen kasa tazminatları, muhtemel açıkları kapatmak maksadıyla verildiğinden, bunların ücret niteliğinde sayılmaması, dolayısıyla sigorta priminden istisna  edilmesi gerekmektedir.

 

5- Kıdem Tazminatı

 

İş Kanununa göre, iş akdinin feshi veya sair sebeplerle işten ayrılan işçilere işverenler tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ödenen kıdem tazminatının, niteliği itibariyle ücret sayılabilecek bir kazanç durumunda olmadığı gibi, esasen işten ayrılan sigortalının o andan itibaren sigortalılık vasfı da kalmadığından sigorta primine matrah teşkil etmemesi gerekmektedir.

 

6- İhbar Tazminatı

 

İşveren tarafından ihbar önellerine riayet edilmeksizin işçinin işine son verilmesi halinde, ihbar önellerine ait ücret tutarlarının tazminat olarak ödenmesi, İş Kanunu gereğidir. Bu durumda işçinin işyeri ile olan hukukî ilişkisi iş akdinin feshi ile sona erdiğinden, ödenen paralar işçiyi himaye gayesine yönelik bir tazminat olup, ücret niteliğinde bulunmadığından, bu nitelikte olan ihbar tazminatı ise sigorta primine tabi olmayacaktır.

 

7- Avans Olarak Ödenen Ücretler

 

Hak edilmemiş bir ücretin ileride hak edildiği zaman mahsubu yapılmak üzere ödenilmesi halinde avanstan söz edilir.Avans almış olan bir sigortalı, aldığı avansı karşılayacak bir süre çalışmadan herhangi bir suretle işten ayrılabilir. Bu takdirde, avans sigortalının şahsî borcu durumuna geçecektir. Esasen kanun hak edilen ücretlerden prim alınacağını hükme bağlamıştır. Bu itibarla, avans, hakedilmiş bir ücret olmaması nedeniyle prime tâbi tutulmayacaktır.

 

8- 4857 Sayılı İş Kanununun 21 inci Maddesine Göre Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonucunda, Ödenmesine Karar verilen Ödemeler

 

4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkeme veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işverenin, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorunda olduğu, işverenin başvuruda bulunan işçiyi işe başlatmaması halinde, işçiye en az dört ay en çok sekiz aylık ücret tutarında tazminat ödemekle yükümlü olduğu, 2 nci fıkrasında; mahkemenin feshin geçersizliğine karar verirken, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirleyeceği;

 

Yine aynı maddenin dördüncü fıkrasında, işçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ve kıdem tazminatı miktarının yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edileceği, işe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin olarak ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ve hakedilip verilmeyen kıdem tazminatının bu sürelere ait ücret tutarının ayrıca ödeneceği,

 

Öngörülmüştür.

 

İşçiyi başvurusu halinde bir ay içinde işe başlatmayan işverence işçiye ödenen ve mahkeme veya özel hakemce belirlenen en az dört, en çok sekiz aylık ücreti tutarındaki tazminatın, her ne kadar, 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca prime tabi tutulması gerektiği düşünülebilinirse de, yapılacak ödemenin, niteliği itibariyle ücret sayılabilecek bir kazanç durumunda olmaması, esasen işe başlatılmayan sigortalının, başlatılmama nedeniyle sigortalılık vasfının da kalmaması, ödenecek paralar işçiyi himaye gayesine ve işverene işe başlatmama nedeniyle verilen medeni ceza niteliğinde olması nedenleriyle anılan tazminatın prime tabi tutulmaması gerekmektedir. 

 

Feshin geçersizliğine dair mahkeme veya hakem kararının kesinleştirilmesine kadar işçiye çalıştırılmadığı süre içinde en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakların işverenin işçiyi işe başlatması veya başlatmamasına bakılmaksızın ödeneceğinden, bu düzenleme ile, feshin geçersizliğine dair karar alan işçiyi, işe başlatıp başlatmama konusunda işverene verdiği inisiyatife karşılık işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının ödenmesini hüküm altına alarak korumuş, sözleşmenin feshi tarihini, en çok dört aya kadar ileri bir tarihe atmış bulunmaktadır.

 

Buna göre, işe başlatılsın veya başlatılmasın işçiye çalıştırılmadığı süre için ödenen en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklarından prim alınması ve bu sürelerin hizmetten sayılması gerekmektedir.

 

Öte yandan, işçi işe başlatıldığında, eğer bildirim süresine ait (ihbar) ücreti ile kıdem tazminatı peşin olarak ödenmiş ise, işçiye ödenecek en çok dört aya kadar olan ücret ve diğer alacaklarından mahsup edileceğinden, ancak, 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesi uyarınca bildirim süresine ait ihbar ve kıdem tazminatı prime tabi tutulmadığından, işe başlatması halinde işçiye ödenecek en çok dört aya kadar olan ücret ve diğer hakların mahsup edilmemiş haliyle prime tabi tutulması ve bu sürelerin hizmetinden sayılması gerekmektedir.  

 

İşe başlatılmayan ve bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine  ait ücreti peşin ödenmemiş işçiye, bu sürelere ait olarak ödenen ücret, ihbar tazminatı niteliğinde olduğundan, bu şekilde ödenen bildirim süresine ait ücretin ise prime tabi tutulmaması ve hizmetinden de sayılmaması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesi uyarınca işçiye ödenecek olan en çok 4 aya kadar ücret ve diğer alacaklarından (haklarından) prim alınması ve bu sürelerin hizmetten sayılması gerekmektedir. 

 

SIRA NO

PRİME TABİ OLAN ve OLMAYAN KAZANÇLAR

 

PRİME TABİ / DEĞİL (+ / -)

HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU

1

Asıl Ücret

+

Hak Edilen Ay

2

Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri

 

 

 

  a) Zaman birimine göre ücret

+

Hak Edilen Ay

 

aa) Hafta tatili ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

ab) Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

ac) Fazla çalışma- Fazla Mesai ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

ad) Yıllık ücretli izin ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

ae) Cumartesi günü ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

  b) İşbirimi esasına göre ücret

+

Hak Edilen Ay

 

ba) Yüzde usulüyle alınan ücret

+

Hak Edilen Ay

 

bb) Profesyonel futbolcuya ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

 

bc) Transfer ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

bd) Transfer verimi ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

  c) Götürü ücret

+

Hak Edilen Ay

 

  d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

 

da) Hazırlama ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

db) Tamamlama ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

dc) Temizleme ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

- Kardan hisse şeklinde ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

 

- Komisyon ücreti

+

Hak Edilen Ay

3

Ücretin eklentileri

 

 

 

  a) Primler

+

Ödendiği Ay

 

aa) Yıpranma tazminatı,

+

Ödendiği Ay

 

ab) Özel hizmet tazminatı,

+

Ödendiği Ay

 

ac) Yabancı dil tazminatı

+

Ödendiği Ay

 

ad) Vardiya ve ağır vasıta tazminatı,

+

Ödendiği Ay

 

ae) İmza zorunluluğu tazminatı

+

Ödendiği Ay

 

af) Seyyar görev tazminatı,

-

 --------------

 

ag) Tabii afet yardımı

+

Ödendiği Ay

 

ah) Nakit ödenen kira yardımı,

+

Ödendiği Ay

 

) Nakit ödenen giyecek yardımı

+

Ödendiği Ay

 

ai) Nakit ödenen yakacak yardımı,

+

Ödendiği Ay

 

aj) Askerlik yardımı

+

Ödendiği Ay

 

ak) Sünnet yardımı,

+

Ödendiği Ay

 

al) Nakit ödenen taşıt yardımı

+

Ödendiği Ay

 

am) Nakit ödenen ısıtma yardımı,

+

Ödendiği Ay

 

an) Nakit ödenen elbise dikiş bedeli,

+

Ödendiği Ay

 

ao) Nakit ödenen ayakkabı bedeli

+

Ödendiği Ay

 

) Ek tazminat,

+

Ödendiği Ay

 

ap) Yılbaşı parası,

+

Ödendiği Ay

 

ar) Kreş ücreti

+

Ödendiği Ay

 

as) Makam tazminatı,

+

Ödendiği Ay

 

aş) İş riski zammı

+

Ödendiği Ay

 

at) Bayram harçlığı

+

Ödendiği Ay

 

  b) İkramiye

+

Ödendiği Ay

 

ba) Bayram ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

 

bb) Yılbaşı ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

 

bc) 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye (2.ikramiye hariç)

-

 

 

bd) 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye

-

 

 

be) 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye

+

Ödendiği Ay

 

- Jübile ikramiyesi

-

 

 

- Mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ikramiye

-

 

 

c) Hakkı huzurlar (toplantı parası)sigortalı ise

+

Ödendiği Ay

 

d) Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı

+

Ödendiği Ay

4

İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince yapılan ödemeler

+

Ödendiği Ay

 

a) Ücret niteliğinde olanlar

+

Hak Edilen Ay

 

b) Ücretin eklentileri niteliğinde olanlar

+

Ödendiği Ay

5

Diğer ödemeler

+

Ödendiği Ay

6

Sigortalılara istirahatli iken ödenen ücretler

+

Hak Edilen Ay

7

Yıllık izin ücretleri

+

Ödendiği Ay

8

İzin harçlığı (işkazası ve meslek hastalığı hariç)

+

Ödendiği Ay

9

Yolluklar

-

 

 

a) Personelin toplu halde işe gidip gelmesinde servis sağlanması

-

 

 

b) Personelin evinden işe gelip gitmesi için abonman bileti verilmesi (belgelenmesi koşulu ile)

-

 

 

c) Harcırahlar

-

 

10

Çocuk zammı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)

-

 ----

11

Aile zammı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)

-

 -----

12

Yemek Parası (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)

-

 -------

 

  a) İşyerinde personeline yedirilen yemek, yoğurt v.b.

-

 

13

Ölüm yardımı

-

 

14

Doğum yardımı

-

 

15

Evlenme yardımı

-

 

16

Ayni yardımlar

-

 

 

a) Ayni konut tahsisi

-

 

 

b) İşyerinde kullanılmak üzere havlu, sabun v.b.

-

 

17

Geri ödemeli ücret avansları

-

 

18

Kıdem tazminatı

-

 

Kaynak: SGK

 

 

Kaynak : SGK Rehberi
Tüm emeklilere asgari ücretin 3 katı faizsiz avans!
Yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 24 yaralı!
AYM'den milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar!
Bakım maaşı alanlar ikramiye mağduru oldu!
Bağ-Kur'dan daha erken emekli olabilir!
Memura ek iş fırsatı! Birçok yol açık...
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Arda Turan'a şok! Bir suç duyurusu daha!
Meteoroloji'den 'Toz Aşınımı' uyarısı geldi!
İşte konsolosluktaki 9 saatlik çalışmanın detayları
Eşler birbirinin maaşlarını alabilir mi?
1200 firmadan indirim
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gece yarısı baskını: 400 kilogram at eti ele geçirildi
Batman Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kemerhisar Belediyesi İşçi Alım İlanı
600-700 tl maaş alanların gözü Meclis'te
Yalnızbağ Belediyesi İşçi Alım İlanı
Fenerbahçeli oyuncu tüm servetini kaybetti!
Dikkat! Pastırma sıcakları geliyor
Cinayet kanıtı bulundu, Başkonsolos kaçtı
Dolar ve Euro'da gece yarısı süprizi
17 Ekim 2018'den önemli gündem başlıkları
Adaylık süresini tamamlayan zabıtalar yemin etti
Benzine indirim geldi: Fiyat pompaya yansımayacak
HSK hakim ve savcı atama kura sonuçları
Erdoğan: Af için talimatı verdim
Veli tehdit etti okulda 2 gündür ders yapılamıyor!
Vatandaşlardan tepki gelmişti! Fiyatı 8,5 TL oldu
Erdoğan, ODTÜ'lü öğrencileri kabul etti
Dizel motorları başını yaktı!
Cama astığı döviz tepki çeken esnaf gözaltına alındı
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Feci kaza! Kamyonla duvar arasına sıkışarak can verdi!
TOKİ 232 iş yeri ile 104 konutu satışa çıkardı
Ankara Valiliğinden taksicilere 9 maddelik talimat
Emekli maaşını sokak köpekleri için harcıyor
37 yıllık yanlışı imam düzeltti!
Tepki çeken görüntülere ilişkin polise soruşturma
Emeklilerin ikramiye mağduriyeti
CNN: Cemal Kaşıkçı öldürüldü, cesedi parçalara ayrıldı
TBMM Genel Kurulunda tartışma
Liseli gencin ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı
Erdoğan, ODTÜ'lü öğrencilere açtığı davayı geri çekiyor
Kendilerini kurtaran Türk subayını 44 yıl sonra buldular
11 yaşındaki öğrenciye istismara 5 yıl hapis cezası
Askere gidenler hangi telefonu alacak?
Aktif-Sen üyesi eski öğretmen beraat etti
Türkiye bir yıl daha Lübnan'da asker bulunduracak
Ağacının altında gördü! Hemen ihbarda bulundu
EGM'de, sivil memurlara Görevde yükselme sınavı yapılacak
Merkez Bankası adına hesap açtılar, şifre topluyorlar
Gaziler ile şehit ve gazi yakınlarının atama kuraları çekildi
Avukat kadrosu unvan değişikliği sınav sonuçları açıklandı
Eti Maden İşletmeleri İşçi Alım İlanı
Belediye başkanının, eski hizmetleri, emeklilik intibakında değerlendirlir mi?
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sancaktepe'de bir banka şubesine giren silahlı ve maskeli 2 kişi bankayı soydu
Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, yeniden aday
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi 1 Sözleşmeli Personel Alacak
Memur-Sen'den '3600 Ek Göstergeyi Genişletin’ Çağrısı
Çeyrek altın ne kadar?
Karasu Belediye Başkanlığı Avukat Alım İlanı
4 üniversitede operasyon: 20 gözaltı
AP duyurdu: Ölüm kanıtı bulundu
Şimdiden yerel seçimler için istifamı verebilir miyim?
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında Ömer Çatkıç'a tahliye
Memuriyet süresine ikramiyede 1999 yılı detayı!
Komşusunun köpeğini asarak öldüren zanlı serbest
Meclis başkanı istifa etmedi! Vekiller meclis binasının girişini kapattı
Ankara'ya ulaştı! Göz gözü görmüyor
Film setinde korkunç kaza
Domates tarladan 3.60’a çıktı
Türk patolog dünyada en etkin 100 isim arasında
TÜSİAD'tan hükümete destek!Memnuniyetle karşıladık
Bakıcısını öldüren deve için karar!
Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak
O ilde simide zam!
Kılıçdaroğlu'dan İş Bankası açıklaması
Başakşehir'in Arda Turan cezası belli oldu!
Başkentte zincirleme trafik kazası: 10 yaralı
Emeklilikte yaşa takılanlara bir destek de Türk-İş'ten...
Şaka zannetti! 235 lira trafik cezası yedi
20 bin elemana ihtiyaçları var! Ayda 2 bin 500 lira maaş...
Bacak bacak üstüne atıp oturmayın!
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Rahip Brunson sorusu
Başakşehir'den Arda Turan'a tarihi ceza
CHP'de ilk adaylar belli oluyor
Öğrenciler dikkat! İşte Burs ve kredi başvurularında son tarih
‘Maaşlarımız eriyor’ diyerek bordrolarını yaktılar
Emeklilerin ikramiye mağduriyeti
Can Dündar'a kırmızı bülten!
Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi
Erdoğan'dan bürokraside değişim açıklaması!
Evine hırsız giren hırsızın dramı!
Altın alacaklar dikkat! İşte fiyatlar...
Bu köydeki kimliklerin benzeri yok!
Mahkemeden milyonlarca veliyi ilgilendiren karar!
Dövizden TL'ye geçiş ile ilgili çok sorulan sorular ve cevapları
Sadece primle emekli olunmuyor! İki şekilde emeklilik
Şaka zannetti, 235 lira trafik cezası yedi
Benzinde 10 Kuruşluk ÖTV Bilmecesi
TOKİ, 232 iş yeri ve 104 konutu satışa çıkardı
2019 Bütçesi yarın TBMM'ye sunulacak
TOKİ, 232 iş yeri ve 104 konutu satışa çıkardı
Bahçeli'den 'gizli tanık' eleştirisi
Eğitim-öğretim yok ama maaşlar ödeniyor!
Cumhurbaşkanı'ndan EYT'lilere kötü haber! Ekonomi bu yükü kaldırmaz
İstanbul Valiliği açıkladı: Bunu yapan yandı!
Çankaya Köşkünün akıbeti belli oldu!
Kamu işçisine 1083 lira ilave ödeme
Şişli'de korkunç olay! Hamile kadının üzerine devrildi..
Ankara Kızılay'da traktör sürücüsü vurularak durduruldu
Kira artışları hakkında flaş uyarı!
Milli takımın yeni hocasını açıkladı!
Devlet, dolar yükselirken, işadamlarına sahip çıkmadı
İşte indirim yapılacak ürünlerin listesi!
Hak-İş Başkanı Mahmut ARSLAN'ın acı günü!
O köyde 37 yıl yanlış kıbleye yönelmişler
Kraliyet ailesine büyük şok! Çocukları ne prens ne prenses olacak
ABD medyasından Brunson'la ilgili yeni iddia
Milyonlara müjde! Çıraklık ve staj dönemleri için kanun teklifi!
Microsoft'un kurucu ortağı hayatını kaybetti
Ekmekte korkutan uyarı; İflaslar başladı, üretim 1 hafta içinde durabilir
Memur adayları dikkat! İşte alım yapılacak kadro listesi
Kadın çalışan hakarete uğradı, işsiz kaldı
İzinsiz çalıştırdı,cezayı yedi
Pet şişeyle akbil doldurma dönemi başladı
Memurlara 3600 ek göstergede önemli uyarı!
Mini torba kanun teklifi kabul edildi. İşte yeni düzenlemeler..
Seçim öncesi 5 büyükşehirde anket sonuçları!
Akşener flaş iddia! 2 aylık indirimin amacı enflasyonu düşük göstermek
Ahmet Hakan'dan olay Hakan Atilla iddiası!
Dikkat! Araç hasar kaydı sorgusunda büyük kolaylık
Ekmek zammı tartışması yine vatandaşı vuracak!
Niğde'de çok ilginç düğün hediyesi! Damada egzoz taktılar!
Suudi basınından şok iddia!
Zahide Yetiş'in programında sakallı kadın değişimiyle şaşırttı
'Ölüm' oyununu babası bozdu
Ünlü arazi satılıyor!
Halkevlerine operasyon!Gözaltılar var..
CHP'nin emeklilikte yaşa takılanlar önergesi iptal oldu!
Akaryakıtta indirim ve ÖTV düzenlemesi geldi!
Taşeronda ücret ayırımı sonlandırılsın!
Cumhurbaşkanlığı'nda kritik atama!
Trump Kral Selman ile görüşüp katilleri açıkladı!
Selfie merakı uçağın düşmesine neden oldu
Patron, çalışanı ‘şikayet etti’ diye işten çıkarabilir mi
Zam netleşiyor! Emekliye 456 lira cepte
‘Diriliş Ertuğrul’da 'sızıntı' şoku! Yapım şirketinden flaş karar
Çok Sayıda muvazzaf asker gözaltına alındı!
Erdoğan'dan sosyal medya uyarısı
İttifakta formül netleşiyor..MHP’ye başkan yardımcılığı
İşte Meclis'te kavga çıkaran EYT düzenlemesi!
CHP'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar açıklaması
CHP'nin emeklilik teklifi iptal oldu
Bismil Belediyesi'nde "Marilyn Monroe" krizi çözüldü
İşte çalışanların şikayetini gerçekleştirebileceği beş kanal!
Askerliğini yapanlar dikkat! İşte erken emeklilik hakkı
CNN'den bomba iddia! Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul edecek
Çalışılan işyerinde o işi yapana ek ücret var!
Uzmanlar uyarıyor! Öksürükte bu süreye dikkat!
Arda Turan ve Berkay hakkında iddianame hazır! İşte istenen cezalar...
Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Aşan atandı
Ankara'lı abonenin doğalgaz zaferi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
YÖK, 18 üniversite için rektör adaylığı başvurusu alacak
16 Ekim 2018'den önemli gündem başlıkları
Bu mağaraya dolu giren boş, boş giren dolu çıkıyor!
Çalındı' denilen köprünün akıbeti belli oldu
Sosyal Güvenlik Uzmanı'ndan işverenlere çağrı
Fiyatı 1 TL'ye indirince işleri açıldı
Meral Akşener, Bahçeli'den şikayetçi oldu
Erdoğan'la konuşmak için ağaça çıkan kadının eşine beraat
Erdoğan: Bu ülkemiz için bir fırsattır
Çalışma bakanı Üçlü Danışma Kurulu'na başkanlık etti
Acı haber geldi: 13 asker yaralı
Ülkede deprem! Başbakan görevden alındı
Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni tutuklandı
Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Türkiye Daimi Temsilciliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alımı
Antalya Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Damada ilginç takı! Davetliler şaştı kaldı
Samsun Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
ORC'den yerel seçim anketi
4 bin lira alacağı için arkadaşını öldürdü
Ekonomistler işsizlik rakamlarını değerlendirdi
Muskat Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Sarıyahşi Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli yarın bir araya gelecek
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
Hackerler yüzünden her gün soruşturma geçiriyor
Bolu Belediyesi İşçi Alım İlanı
O öğretmen hakim karşsıında
Komiser yardımcısı, polis okulu öğrencisini vurdu
Otomotiv devi 100 bin aracını geri çağırıyor
Kız arkadaşı dalga geçti bakın ne yaptı!
Taşeron işçiler "emeklerimizin karşılığını verin"
Elektrik akımına kapılan teknisyen yaşamını yitirdi
İzinsiz çalıştırdı 78 bin TL ceza yedi
Ünlü oyuncu "Erdoğan başımıza gelen en güzel şey"
TBMM Başkanı'ndan gelişmiş ülkelere göç eleştirisi
Meteorolojiden 'Toz Taşınımı' uyarısı
Bakan Varank, bütçe iddialarını yalanladı
Hemşireyi döven doktora soruşturma
CHP'den İş Bankası hisselerine ilişkin açıklama
Polisten kaçarken, bu hale geldi!
Kalecik Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kars'ta 6 muhtar görevinden uzaklaştırıldı
Gündoğmuş Belediyesi İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Engelli İşçi Alım İlanı
ÖSYM'den 'bir ay içinde iki farklı sonuç belgesi' açıklaması
MKEK Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
İlk iş gününde 13'üncü kattan düşüp, hayatını kaybetti
Çeyrek altın ne kadar?
Çalışan anneler dikkat! Doğum borçlanması emekliliği nasıl etkiler?
İddianame hazır! İşte Arda için istenen ceza
İnceleme heyeti Suudi konsolosluğunda!
Önce otomobilinin haline sonra bırakılan nota şaşırdı
Gökova Körfezi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem
CHP'de İstanbul için büyük çekişme
Erdoğan: FETÖ konusunda geç kaldık, bedelini ödedik
Lojmanı yıktı denilen imamın oğlu: Orayı ben yıktım
Engelliye aylık 723 TL çıkabilecek!
Dolar 5,80'in altına indi
Sosyal medya boşanması!Koca ağır,kadın az kusurlu...
Mahkemeden hırsız için emsal karar!
Okuldaki bu kantinin sahibi yok, müşterisi çok
Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak
İşçi olarak çalışanın, memurluğa geçmesi bir avantaj sağlar mı?

İlgilinizi Çekebilir