Prime esas olan ve olmayan kazançlar

Prime esas olan ve olmayan kazançlar

Tarih :
Prime

SİGORTA PRİMİNE ESAS OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR

 

A-Prime Esas Kazançlar

 

 1- Asıl Ücretler

 2- Ödeme Şekil ve Zamanına Göre Ücret Çeşitleri

 3- Ücretin Eklentileri

 4- İdare veya Kaza Mercilerince Verilen Karar Gereğince Yapılan Ödemeler

 5- Diğer Ödemeler

 6- Sigortalılara İstirahatlı İken Ödenen Ücretler

 7- Yıllık İzin Ücretleri

 8- İzin Harçlığı

 

B-Prime Esas Olmayan Kazançlar 

 

 1- Yolluklar

 2- Ölüm, Doğum ve Evlenme Yardımları

 3- Aynî Yardımlar

 4- Kasa tazminatı veya iş riski zamları

 5- Kıdem Tazminatı

 6- İhbar Tazminatı

 7- Avans Olarak Ödenen Ücretler

 8- 4857 Sayılı İş Kanununun 21 inci Maddesine Göre Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonucunda,  Ödenmesine Karar verilen Ödemeler

 

VI- SİGORTA PRİMİNE ESAS OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR (AÇIKLAMALAR)

 

A- Prime Esas Kazançlar

 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 nci maddesinin birinci fıkrasında, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki çeşitli istihkakların prime esas tutulacağı belirtilmiştir.

 

Prime esas bazı kazançların nitelikleri ve çeşitleri aşağıda açıklanmıştır.

 

1- Asıl Ücretler

 

İş Kanununa göre, genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve nakden ödenen meblâğı kapsar.

 

Hizmetin karşılığı olan ücret, para veya ayn  olarak sağlanan menfaatlerdir. Ücretin ayn olarak verilmesi halinde bunun para ile temsil edilebilir bir menfaat olması ve akitten veya Kanundan doğması gerekir.

 

Fazla mesai ücreti, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri, ek görev ücreti de asıl ücrete dahildir.

 

77 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca ücretlerin brüt toplamı hak edildikleri aylar itibariyle prime tâbi tutulacaktır. Yani, prime tâbi tutulabilmesi için ücretin ödenmesi şartı yoktur.

 

2- Ödeme Şekil ve Zamanına Göre Ücret Çeşitleri

 

a) Zaman Birimine Göre Ücret

 

Ücret, belirli zaman birimleri içerisinde yapılan hizmetin karşılığı ise, zaman esasına göre bir ücret kararlaştırılmış demektir. Saat başına, gündelik, haftalık, aylık ücret gibi.

 

b) İşbirimi Esasına Göre Ücret

 

İşçi tarafından yapılacak işin beher parçasına veya kilosuna veya metrekaresine veya metreküpüne göre bir ücret kararlaştırılmış ise, iş birimine göre bir ücret bahis konusu demektir.

 

c) Götürü Ücret

 

Götürü ücret, bitirilmesi gerekli  bir işin sonucuna göre hesaplanan bir ücret şeklidir. Uygulamada birim tespitinin güç olduğu veya seri olarak yapılması mümkün olmayan veya genellikle devamlılık göstermeyip bir süre sonra bitecek olan işlerde işin sonucuna göre ücretin kararlaştırılması halinde götürü toptan ücretten söz edilir.

 

d) Belirsiz Zaman ve Miktar Üzerinden Ödenen Ücretler

 

- Kârdan Hisse Şeklinde Ödenen Ücret

 

Ücretin, işçinin daha verimli çalışmasını sağlamak için kârdan hisse şeklinde karşılanması halinde, kâra iştirak şeklinde bir ücret alması ile kâr ortaklığı halinin karıştırılmaması gerekir. Hizmetini işverene kârdan hisse alarak tahsis eden kimse, işi işverenin emir ve talimatı altında yürütüyorsa hizmet akdi söz konusu olur. Şayet iş sahibi ile arasında hem kâra, hem zarara katılma şeklinde bir ilişki mevcutsa bu taktirde ortaklık sözleşmesi var demektir.

 

- Komisyon Ücreti

 

Uygulamada bazı işçilere yaptıkları veya yapılmasına aracı oldukları işlerin değeri üzerinden genellikle bir yüzde oranı tespit edilerek ücret ödendiği görülmektedir. (Örneğin, bir tezgâhtarın sattığı malların satış değeri üzerinden % 3 tutarında bir ücret alması veya bir doktorun poliklinikte muayene ettiği her hasta başına vizite ücreti tutarının belli bir yüzdesini ücret olarak alması gibi.)

 

Komisyon ücreti veya kâra katılma gibi belirsiz zaman ve miktar üzerinden ücret alan sigortalıların prim ve ödeneklerinin hesabında esas tutulacak günlük kazançları 506 sayılı Kanunun 77 inci maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmektedir.

 

Günlük,haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmış olmayıp da, komisyon ücreti ve kâra katılma gibi belirsiz zaman ve miktar üzerinden ücret alan sigortalıların prim ve ödeneklerinin hesabı, 506 sayılı Kanunun değişik 78 inci maddesine göre tespit edilen prime esas günlük kazancın alt sınırı üzerinden yapılmaktadır.

 

4857 sayılı İş Kanununa göre 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgarî ücretler ile 16 yaşından küçükler için belirlenen günlük asgarî ücretlerin 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesine göre tespit edilen prime esas günlük kazancın alt sınırının üstünde olması halinde, prim ve ödenekler bu ücretler üzerinden hesaplanacaktır. (16-57 Ek genelge) 

 

Diğer taraftan, 77. maddenin beşinci fıkrasında, “Şu kadar ki, sigortalının ayrıca belirli bir kazancı varsa, bu takdirde prim ve ödeneklerin hesabında esas tutulacak günlük kazancı, yukarıdaki fıkraya göre hesap edilecek günlük kazancına belirli kazancı üzerinden  hesaplanacak günlük kazancın ilavesi suretiyle bulunur” hükmü yer almış bulunduğundan, komisyon ücreti veya kârdan hisse şeklinde ücret alan sigortalı aynı zamanda aylık belirli bir ücret de alıyorsa, sigorta primlerine esas günlük kazancı, Bakanlar Kurulunca tespit edilmiş olan günlük kazancın üstüne ayrıca aldığı günlük kazancın da ilavesi suretiyle bulunacak ve sigorta primlerinin hesabında bu günlük kazanç esas alınacaktır.

 

3- Ücretin Eklentileri  

 

Sigortalılara asıl ücretlerinden başka prim, ikramiye gibi çeşitli isimlerle yapılan ödemelerin brüt toplamının, ödendiği ay itibariyle prime esas tutulacağı 77.  maddenin 1/b fıkrasının hükmü icabıdır. Bu nitelikteki ödemeler aşağıda belirtilmiştir.

 

a) Primler (Çalışma, Satış, Devamlılık, İstihsal Primi, İdareci Primi) 

 

Uygulamada bir çok işyerlerinde üretimi arttırmak ve çalışanları teşvik etmek amacıyla  çeşitli isim ve şekillerde primler ödenmektedir. Bunlar ferdî veya toplu iş sözleşmesinden doğduğu gibi işveren tarafından sözleşme dışı bir şekilde de ödenmiş olabilir. Söz konusu primler, ödendiği ayın kazancına dahil edilerek prime tabi tutulacaktır.

 

b) İkramiye (Bayram İkramiyesi, Yılbaşı İkramiyesi, Temettü İkramiyesi )

 

İşçilere geçmiş hizmetlerini ödüllendirmek ve gelecekteki hizmetlerini özendirmek amacıyla çeşitli zaman ve vesilelerle ikramiye adı altında yapılan ödemelerde prime esas tutulacaktır.

 

Ödenmesi Kanundan veya sözleşmelerden doğan ikramiyeler, sigortalının hizmet akdinin son bulmasından evvel ödenmesi şartıyla prime tâbi tutulacaktır.

 

Kamu kesiminde çalışan işçilere, 6772 sayılı “Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun” a istinaden ikramiye ödenmektedir.         

 

Anılan Kanunun 1. maddesi kapsamına giren daire ve müesseseler tarafından ödenen ikramiyelerden birisinin, bu kanuna göre ödendiğinin kabulü ile sigorta primine tâbi tutulmaması gerekir.

 

İkinci ikramiye ise, 6772 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü gereğince, Bakanlar Kurulu kararına istinat ediyorsa, bu da sigorta primine tâbi olmayacaktır.          

 

Buna karşılık, ikinci ikramiyenin, Bakanlar Kurulu kararına istinaden değil de, toplu sözleşme, prim talimatı veya yönetim kurulu kararı vb. gereğince ödenmesi halinde  sigorta primlerine tâbi tutulacaktır.

 

Diğer taraftan, 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanuna 2448 sayılı Kanunla eklenen “ Ek Madde 1” de “bu Kanun uyarınca işçilere yapılan ilave tediyelerden ayrı olarak, her yıl için her biri bir aylık istihkakları tutarını, (haftalık ve genel tatil ücretleri dahil) geçmemek şartıyla toplu iş sözleşmeleri ile en çok iki ikramiye daha verilebilir” hükmü yer almıştır.

 

6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ilave tediyelerden sigorta primlerinin kesilmeyeceği hükme bağlanmış olduğu halde, 2448 sayılı Kanunda ödenecek iki ikramiyeden sigorta primi kesilmeyeceği yolunda bir hüküm bulunmadığından, bu Kanuna istinaden ve toplu sözleşme gereğince ödenmesi gereken iki ikramiyeden sigorta primi kesilmesi gerekmektedir. Yani 6772 sayılı Kanuna göre ödenen 52 yevmiye tutarı prime tâbi değil, 2448 sayılı Kanuna göre ödenen 60 yevmiye tutarı ise prime tâbi olmaktadır.

 

-Jübile İkramiyesi

 

Belli bir hizmet yılını doldurup, işyerinden ayrılmış sigortalılara jübile ikramiyesi adı altında yapılan ödemeler, tazminat mahiyetinde olduğundan ve özellikle bu kabil ödemeler sigortalılığın sona ermesinden sonra yapıldığından prime tâbi tutulmaması gerekmektedir.

 

- Mesleki Eğitim Gören Öğrencilere Ödenen İkramiyeler

 

3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu kapsamına giren işletmelerde meslekî eğitim gören öğrencilere işyeri sahipleri tarafından ödenecek olan ikramiyelerin, bu öğrencilerin sigorta primlerinin söz konusu Kanunun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca kendilerine ödenmesi gereken asgari ücretin % 50 si üzerinden hesaplanması gerektiğinden sigorta priminin hesabında nazara alınmaması gerekmektedir.

 

c) Hakkı Huzurlar (Toplantı Parası)

 

Uygulamada bazı görevlerin komisyon, komite, Yönetim kurulu gibi organların toplantılarına katılmak suretiyle yapıldığı ve katılanlara toplantı veya saat başına hakkı huzur adı altında para ödendiği görülmektedir. Bu gibi görevler genellikle seçimle gelenler tarafından yapıldığı ve sigortalı sayılmadıkları için hakkı huzur alanların durumlarının buna göre incelenmesi ve sigortalı addedilmeleri gerektiği anlaşıldığı takdirde, hakkı huzurun ücret vasfı taşıdığı nazara alınarak prime tâbi tutulması sigortalı değiller ise prime tabi tutulmaması gerekir.

 

d) Eleman Teminindeki Güçlük Zammı, Kıdem Zammı

 

İşverenler tarafından mesleğin özelliği göz önünde bulundurularak bazı personele “eleman teminindeki güçlük zammı”, bazı personele de kıdemlerine ve gündeliklerine eklenmek suretiyle “kıdem zammı” adı altında para ödenmekte olduğundan, bunların ücret niteliğinde kabul edilerek sigorta primine tâbi tutulması gerekmektedir.

 

4-İdare veya Kaza Mercilerince Verilen Karar Gereğince Yapılan Ödemeler    

 

Sigortalılara, toplu sözleşme hükümleri uyarınca ödenen prim,ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan, ödendiği ayın kazancına dahil edilerek sigorta primi kesilecektir.

 

Kendisine 506 sayılı Kanunun 77. maddesinin (b) fıkrasında belirtilen prim, ikramiye ve bu nitelikte bir istihkak ödenen sigortalının ödemenin yapıldığı ayda fiilen çalıştığı ve ücret aldığı gün sayısının çeşitli nedenlerle 30 günden az olması halinde o ay içindeki toplam kazancı, ücret aldığı gün sayısına bölünerek, Kanunun değişik 78 nci maddesine göre tespit edilmiş olan asgari ve azami kazanç sınırları da göz önüne alınmak suretiyle prime tâbi tutulacaktır.

 

5- Diğer Ödemeler      

 

Bazı işverenlerce sigortalılara; toplu iş sözleşmesi uyarınca kararlaştırılmış olup olmadığı üzerinde durulmaksızın makam tazminatı, ek tazminat, yakacak, aydınlatma,temizleme, mesken (konut) veya sağlık yardımı, okul, tahsil yahut öğrenim parası, taşıt veya vasıta ücreti, tabii afet yardımı, askerlik yardımı ve dinlenme parası adı altında ödeme yapıldığına rastlanıldığından, kanundaki istisnalar arasında sayılmamış olan bu ve benzer nitelikteki tüm nakit ödemelerin sigorta primlerine tabi tutulması gerekmektedir.

 

6- Sigortalılara İstirahatlı İken Ödenen Ücretler     

 

Kurumumuzdan geçici işgöremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatlı bulundukları devrede kendilerine Kurumca  ödenen geçici işgöremezlik ödeneği ile o devredeki kazancı arasındaki fark ücretlerin veya bu devrede Kurumumuzca ödenen geçici işgöremezlik ödeneği nazara alınmadan işverenlerce tam olarak ödenen ücretlerin bundan böyle Tüzük, Yönetmelik, Toplu Sözleşme gibi genel düzenleyici tasarruflara dayanarak veya işverence atıfet kabilinden ödenmiş olmasına bakılmaksızın 506 sayılı Kanunun 77 inci maddesinin (a) fıkrası kapsamında  mütalaâ edilerek prime tâbi tutulması, bu fark ücretlerin prime esas asgari günlük kazancın altında kalması halinde, 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi gereğince prime esas asgari günlük kazanca  tamamlanmak suretiyle iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası primi de dahil olmak üzere prime tâbi tutulması ve bu primlerin ilişkin olduğu sürenin, aylık prim ve hizmet belgesinde gün sayılı olarak gösterilmesi gerekmektedir.          

 

7- Yıllık İzin Ücretleri

 

4857 sayılı İş Kanunu gereğince hak edilen yıllık izin ücretleri, 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin (a) fıkrası kapsamına giren ücretler meyanında bulunduğundan,   

 

a) Sigortalıların hak kazanıp da kullanmamış oldukları izin süresine ait ücretlerin, 4857 sayılı İş Kanununa göre, akdin feshedilmesi halinde ödenmesinin zorunlu olduğu, dolayısıyla akdin feshinde hak edildiği nazara alınarak, sigortalılara ödendiği ayın kazancına dahil edilmek suretiyle sigorta primlerine tâbi tutulacaktır.

 

b) İş Kanununda akdin feshinde, sadece kullanılmayan yıllık izine ait ücretin ödenmesi öngörülmüş olup,  izin kullandırılacağına dair bir açıklık bulunmadığı ve izin ücretinin ödenmesi prim ödeme gün sayısında bir artışı doğurmadığı için, izin ücreti için aylık prim ve hizmet belgelerinde ayrıca bir süre gösterilmeyecek, ancak,sigorta primine esas günlük kazanç, o ay içinde ücret alınan gün sayısı nazara alınarak hesaplanacaktır.          

 

c) İzin ücretinin akdin feshinden sonra ödenmesi halinde ise, izin ücretine akdin feshinde hak kazanılmış olduğundan,akdin feshedildiği ayın kazancına dahil edilerek ve ek prim belgesi düzenlenmek suretiyle sigorta primi kesilecektir.     

 

Diğer taraftan, 4857 sayılı İş Kanununda, sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden işkazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin,Sosyal Sigortalar Kanunundaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunacağı belirtilmiş bulunmaktadır.    

 

Bu hükme göre, yıllık izin ücretlerinden, işkazaları ile meslek hastalıkları sigortası primi kesilmeyecek, ancak, diğer sigorta kollarına ait primler kesilecektir.           

 

8- İzin Harçlığı

 

Sigortalılara, toplu is sözleşmeleri gereğince ölüm, doğum ve evlenme  gibi hallerde verilen izinler dolayısıyla ödenen ücretler ile yıllık ücretli izinlerde izin ücretinden ayrı olarak “izin harçlığı” veya benzer isimler altında ödenen paraların, bahis konusu izinler 4857 sayılı İş Kanununda öngörülen yıllık izin mahiyetinde sayılmadığı, keza izin harçlığı da yıllık izin ücreti niteliğinde olmadığı gibi izin ücretinden ayrı olarak da ödendiği için, iş kazalarıyla meslek hastalıkları priminden istisna edilmemesi gerekmektedir.

 

B- Prime Esas Olmayan Kazançlar

 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 4958 sayılı Kanunla değişik  77 nci maddesinin ikinci fıkrasında, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, ayni yardımlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek,çocuk ve aile zamlarının sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde nazara alınmayacağı, bunların dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemelerin prime tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

 

Konuyla ilgili olarak Bakanlığımızca hazırlanan “Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara Alınmayacak Olan Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zamlarının Günlük ve Aylık Tutarlarının Tespitine ilişkin Tebliğ” ile, 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere sigortalılara yemek parası, çocuk ve aile zamları adı altında yapılan ödemelerin sigorta primlerinden istisna tutulacak miktarları belirlenmiş bulunmaktadır.

 

Bu tebliğe göre sigortalılara;

 

Yemek parası olarak yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen günlük asgari ücretin %6’sının yemek parası verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarının,

 

Çocuk zammı olarak yapılan ödemelerden; iki çocuğa kadar ( iki çocuk dahil ) çocukların 18 yaşını, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olmaları şartıyla veya çalışamayacak durumda malul bulunan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan erkek çocukları ile yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi bir işte çalışmayan, buralardan gelir veya aylık almayan kız çocukları için, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın iki çocuğu geçmemek kaydıyla çocuk başına her yıl 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %2’si oranındaki tutarının,

 

Aile zammı olarak yapılan ödemelerin; sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin her hangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışmaması ve buralardan gelir veya aylık almaması kaydıyla, her yıl 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin % 10’u oranındaki tutarının,

 

Aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması uygun görülmüştür.

 

Uygulamaya ilişkin diğer hususlar Kurum web sitesinde de yayımlanmış olan 16.02.2004 tarihli, 16-310 Ek sayılı Genelgede ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

 

1- Yolluklar

 

İşverenlerin sigortalılar için ödediği yollukların neleri kapsadığı konusunda  6245 sayılı Harcırah Kanunu ile memurlara tanınan haklar esas alınacaktır.Adı geçen Kanunda harcırah kavramının; yol parasını, yevmiyeyi, memurun ve aile fertlerinin yer değiştirme masraflarını kapsadığı ifade edilmiştir. Bu itibarla sigortalılar için bu konuda yapılan ödemelerle ve aynı nitelikte olanlar yolluktan sayılacaktır.

 

Bu durumda sigortalılara ferdî hizmet sözleşmesine veya toplu sözleşmeye dayanılarak ve işveren tarafından sigortalının geçici bir görevle başka yere gönderilmesi veya görev yerini değiştirmesi dolayısıyla verilen ve yolluk kavramına giren her türlü ödemeler, belge ile kanıtlanması kaydıyla miktarı ne olursa olsun, prime esas kazançlar dışında tutulacaktır.

 

2- Ölüm, Doğum ve Evlenme Yardımları

 

Ölüm, doğum ve evlenme hallerinde yapılan yardımlar Kanunda primden istisna edilmiştir. Ayrıca, sözleşmeler ile evli işçilere her ay “evlenme zammı” adı altında yapılan ödemelerin aile zammı niteliğinde olması dolayısıyla bunlar da prime tâbi kazançlardan sayılmayacaktır.

 

3- Aynî Yardımlar

 

Sosyal Sigortalar Kanununun 77 nci maddesinde, sigortalılara yapılan aynî yardımlar sigorta primine esas tutulmayan istisnalar arasında sayılmıştır.

 

Buna göre, sigortalılara, un, şeker, yağ, ayakkabı gibi mal olarak verilen yardımlar  sigorta primlerine tâbi tutulmayacaktır.

 

4- Kasa tazminatı veya iş riski zamları

 

İşyerlerinde para veya kıymetli evrak veyahut da eşya muhafazası ile görevli bulunanlara işverenler tarafından ödenen kasa tazminatları, muhtemel açıkları kapatmak maksadıyla verildiğinden, bunların ücret niteliğinde sayılmaması, dolayısıyla sigorta priminden istisna  edilmesi gerekmektedir.

 

5- Kıdem Tazminatı

 

İş Kanununa göre, iş akdinin feshi veya sair sebeplerle işten ayrılan işçilere işverenler tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ödenen kıdem tazminatının, niteliği itibariyle ücret sayılabilecek bir kazanç durumunda olmadığı gibi, esasen işten ayrılan sigortalının o andan itibaren sigortalılık vasfı da kalmadığından sigorta primine matrah teşkil etmemesi gerekmektedir.

 

6- İhbar Tazminatı

 

İşveren tarafından ihbar önellerine riayet edilmeksizin işçinin işine son verilmesi halinde, ihbar önellerine ait ücret tutarlarının tazminat olarak ödenmesi, İş Kanunu gereğidir. Bu durumda işçinin işyeri ile olan hukukî ilişkisi iş akdinin feshi ile sona erdiğinden, ödenen paralar işçiyi himaye gayesine yönelik bir tazminat olup, ücret niteliğinde bulunmadığından, bu nitelikte olan ihbar tazminatı ise sigorta primine tabi olmayacaktır.

 

7- Avans Olarak Ödenen Ücretler

 

Hak edilmemiş bir ücretin ileride hak edildiği zaman mahsubu yapılmak üzere ödenilmesi halinde avanstan söz edilir.Avans almış olan bir sigortalı, aldığı avansı karşılayacak bir süre çalışmadan herhangi bir suretle işten ayrılabilir. Bu takdirde, avans sigortalının şahsî borcu durumuna geçecektir. Esasen kanun hak edilen ücretlerden prim alınacağını hükme bağlamıştır. Bu itibarla, avans, hakedilmiş bir ücret olmaması nedeniyle prime tâbi tutulmayacaktır.

 

8- 4857 Sayılı İş Kanununun 21 inci Maddesine Göre Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonucunda, Ödenmesine Karar verilen Ödemeler

 

4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkeme veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işverenin, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorunda olduğu, işverenin başvuruda bulunan işçiyi işe başlatmaması halinde, işçiye en az dört ay en çok sekiz aylık ücret tutarında tazminat ödemekle yükümlü olduğu, 2 nci fıkrasında; mahkemenin feshin geçersizliğine karar verirken, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirleyeceği;

 

Yine aynı maddenin dördüncü fıkrasında, işçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ve kıdem tazminatı miktarının yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edileceği, işe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin olarak ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ve hakedilip verilmeyen kıdem tazminatının bu sürelere ait ücret tutarının ayrıca ödeneceği,

 

Öngörülmüştür.

 

İşçiyi başvurusu halinde bir ay içinde işe başlatmayan işverence işçiye ödenen ve mahkeme veya özel hakemce belirlenen en az dört, en çok sekiz aylık ücreti tutarındaki tazminatın, her ne kadar, 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca prime tabi tutulması gerektiği düşünülebilinirse de, yapılacak ödemenin, niteliği itibariyle ücret sayılabilecek bir kazanç durumunda olmaması, esasen işe başlatılmayan sigortalının, başlatılmama nedeniyle sigortalılık vasfının da kalmaması, ödenecek paralar işçiyi himaye gayesine ve işverene işe başlatmama nedeniyle verilen medeni ceza niteliğinde olması nedenleriyle anılan tazminatın prime tabi tutulmaması gerekmektedir. 

 

Feshin geçersizliğine dair mahkeme veya hakem kararının kesinleştirilmesine kadar işçiye çalıştırılmadığı süre içinde en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakların işverenin işçiyi işe başlatması veya başlatmamasına bakılmaksızın ödeneceğinden, bu düzenleme ile, feshin geçersizliğine dair karar alan işçiyi, işe başlatıp başlatmama konusunda işverene verdiği inisiyatife karşılık işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının ödenmesini hüküm altına alarak korumuş, sözleşmenin feshi tarihini, en çok dört aya kadar ileri bir tarihe atmış bulunmaktadır.

 

Buna göre, işe başlatılsın veya başlatılmasın işçiye çalıştırılmadığı süre için ödenen en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklarından prim alınması ve bu sürelerin hizmetten sayılması gerekmektedir.

 

Öte yandan, işçi işe başlatıldığında, eğer bildirim süresine ait (ihbar) ücreti ile kıdem tazminatı peşin olarak ödenmiş ise, işçiye ödenecek en çok dört aya kadar olan ücret ve diğer alacaklarından mahsup edileceğinden, ancak, 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesi uyarınca bildirim süresine ait ihbar ve kıdem tazminatı prime tabi tutulmadığından, işe başlatması halinde işçiye ödenecek en çok dört aya kadar olan ücret ve diğer hakların mahsup edilmemiş haliyle prime tabi tutulması ve bu sürelerin hizmetinden sayılması gerekmektedir.  

 

İşe başlatılmayan ve bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine  ait ücreti peşin ödenmemiş işçiye, bu sürelere ait olarak ödenen ücret, ihbar tazminatı niteliğinde olduğundan, bu şekilde ödenen bildirim süresine ait ücretin ise prime tabi tutulmaması ve hizmetinden de sayılmaması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesi uyarınca işçiye ödenecek olan en çok 4 aya kadar ücret ve diğer alacaklarından (haklarından) prim alınması ve bu sürelerin hizmetten sayılması gerekmektedir. 

 

SIRA NO

PRİME TABİ OLAN ve OLMAYAN KAZANÇLAR

 

PRİME TABİ / DEĞİL (+ / -)

HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU

1

Asıl Ücret

+

Hak Edilen Ay

2

Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri

 

 

 

  a) Zaman birimine göre ücret

+

Hak Edilen Ay

 

aa) Hafta tatili ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

ab) Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

ac) Fazla çalışma- Fazla Mesai ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

ad) Yıllık ücretli izin ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

ae) Cumartesi günü ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

  b) İşbirimi esasına göre ücret

+

Hak Edilen Ay

 

ba) Yüzde usulüyle alınan ücret

+

Hak Edilen Ay

 

bb) Profesyonel futbolcuya ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

 

bc) Transfer ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

bd) Transfer verimi ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

  c) Götürü ücret

+

Hak Edilen Ay

 

  d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

 

da) Hazırlama ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

db) Tamamlama ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

dc) Temizleme ücreti

+

Hak Edilen Ay

 

- Kardan hisse şeklinde ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

 

- Komisyon ücreti

+

Hak Edilen Ay

3

Ücretin eklentileri

 

 

 

  a) Primler

+

Ödendiği Ay

 

aa) Yıpranma tazminatı,

+

Ödendiği Ay

 

ab) Özel hizmet tazminatı,

+

Ödendiği Ay

 

ac) Yabancı dil tazminatı

+

Ödendiği Ay

 

ad) Vardiya ve ağır vasıta tazminatı,

+

Ödendiği Ay

 

ae) İmza zorunluluğu tazminatı

+

Ödendiği Ay

 

af) Seyyar görev tazminatı,

-

 --------------

 

ag) Tabii afet yardımı

+

Ödendiği Ay

 

ah) Nakit ödenen kira yardımı,

+

Ödendiği Ay

 

) Nakit ödenen giyecek yardımı

+

Ödendiği Ay

 

ai) Nakit ödenen yakacak yardımı,

+

Ödendiği Ay

 

aj) Askerlik yardımı

+

Ödendiği Ay

 

ak) Sünnet yardımı,

+

Ödendiği Ay

 

al) Nakit ödenen taşıt yardımı

+

Ödendiği Ay

 

am) Nakit ödenen ısıtma yardımı,

+

Ödendiği Ay

 

an) Nakit ödenen elbise dikiş bedeli,

+

Ödendiği Ay

 

ao) Nakit ödenen ayakkabı bedeli

+

Ödendiği Ay

 

) Ek tazminat,

+

Ödendiği Ay

 

ap) Yılbaşı parası,

+

Ödendiği Ay

 

ar) Kreş ücreti

+

Ödendiği Ay

 

as) Makam tazminatı,

+

Ödendiği Ay

 

aş) İş riski zammı

+

Ödendiği Ay

 

at) Bayram harçlığı

+

Ödendiği Ay

 

  b) İkramiye

+

Ödendiği Ay

 

ba) Bayram ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

 

bb) Yılbaşı ikramiyesi

+

Ödendiği Ay

 

bc) 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye (2.ikramiye hariç)

-

 

 

bd) 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye

-

 

 

be) 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye

+

Ödendiği Ay

 

- Jübile ikramiyesi

-

 

 

- Mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ikramiye

-

 

 

c) Hakkı huzurlar (toplantı parası)sigortalı ise

+

Ödendiği Ay

 

d) Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı

+

Ödendiği Ay

4

İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince yapılan ödemeler

+

Ödendiği Ay

 

a) Ücret niteliğinde olanlar

+

Hak Edilen Ay

 

b) Ücretin eklentileri niteliğinde olanlar

+

Ödendiği Ay

5

Diğer ödemeler

+

Ödendiği Ay

6

Sigortalılara istirahatli iken ödenen ücretler

+

Hak Edilen Ay

7

Yıllık izin ücretleri

+

Ödendiği Ay

8

İzin harçlığı (işkazası ve meslek hastalığı hariç)

+

Ödendiği Ay

9

Yolluklar

-

 

 

a) Personelin toplu halde işe gidip gelmesinde servis sağlanması

-

 

 

b) Personelin evinden işe gelip gitmesi için abonman bileti verilmesi (belgelenmesi koşulu ile)

-

 

 

c) Harcırahlar

-

 

10

Çocuk zammı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)

-

 ----

11

Aile zammı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)

-

 -----

12

Yemek Parası (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)

-

 -------

 

  a) İşyerinde personeline yedirilen yemek, yoğurt v.b.

-

 

13

Ölüm yardımı

-

 

14

Doğum yardımı

-

 

15

Evlenme yardımı

-

 

16

Ayni yardımlar

-

 

 

a) Ayni konut tahsisi

-

 

 

b) İşyerinde kullanılmak üzere havlu, sabun v.b.

-

 

17

Geri ödemeli ücret avansları

-

 

18

Kıdem tazminatı

-

 

Kaynak: SGK

 

 

Kaynak : SGK Rehberi
Tüm personel alımları Resmi Gazete’de yayımlanacak!
Eskişehir Çifteler SYDV Personel Alım İlanı
OHAL Komisyonu kararıyla iade olanlar dikkat!
Beyşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
400 öğrenciye burs verilecek
ÖTV'de kur ve faiz şoku!
Ek gösterge 3600 olursa neler değişecek?
ODTÜ MEMS Depo Sorumlusu Alım İlanı
Bu ülkenin vatandaşı olabilirsiniz! Hem de sadece parayla
Emlak Konut GYO'nun yeni genel müdürü belli oldu
Emekliye bin 92 lira fark
İntihar edecek diye herkes harekete geçti!
Terörle mücadele yasa teklifinde neler var?
Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanlığı görevini devretti
Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...
Tapu parsel sorgulama ekranı tıkla, öğren!
İnce'nin ekibi 1 günde 300 imza topladı
Malulen emekli olan maaş kesilmeden çalışabilir mi?
25 yıl, 5525 gün ve 52 yaş şartlarına tabisiniz
Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik konuştu
'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!
İsmail Küçükkaya Twitter'dan isyan etti!
İşçi çıkarmalar başladı! Yüzyılın sözleşmesi eridi...
İade edilen TSK ve Emniyet Personeline yeni görev geliyor...
Erdoğan 4 Danıştay üyesini seçti!İşte O İsimler...
Ucuz patates ve soğana kilo sınırlamalı satış !
Gaziantep'e düştü! 'Ne olduğunu bilmiyoruz...'
KHK'yla O emeklilere süper zam geldi!
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...
Moodys''den Türk bankalarına uyarı!
FETÖ'cü genel başkan 'FETÖ yoktur' dedi!
AKParti: Bedelli ile ilgili kulis bilgileri doğru değil!
2 lira olacak! Geçtiğimiz yıl el yakıyordu...
İsmet Yılmaz'dan Numan Kurtulmuş'a işte eski bakanların yeni görevleri..
Okul Müdüründen ilginç tabela
Damacana su alırken dikkat!Kansere neden olabilir
1117 sözleşmeli büro personel alımı için başvurular başladı
İhraçlar devam edecek ancak yeni şart geldi!
İşinde detaycı günlük hayatında mütevazı: Fuat Oktay
OHAL kalkınca yeni düzenlemede neler var?
'Ölmediğini' ispatlamaya çalışıyor...
Islanınca hayatı karardı! İşte mahkemenin kararı..
Adnan Oktar soru soran gazetecilere bakın ne yaptı
OHAL'le ilgili flaş gelişme!
DSİ'de neden uzmanlık kadrosu kurulmadı?
Bedelli askerlikte yaş ve bedel netleşti
Eylül Yağlıkara'nın babasından yürek yakan paylaşım!
İşte Çalışma eski Bakanı Sarıeroğlu'nun yeni görevi!
Bursa'da yolcu otobüsü alev alev yandı!
Yeni sistemden memurlar nasıl etkilenecek?
FETÖ'den gözaltına alınan İlçe Jandarma Komutanı serbest bırakıldı
OHAL sonrası için yeni düzenleme Meclis'e sunuldu!
Bakımevi Müdürü yolsuzluktan açığa alındı!
Bakanlık açıkladı! Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor...
Sandık ücretleri ne zaman ödenecek? İşte o tarih...
Yeni kimlik kartı alacaklar dikkat!
İşte Yargıtay ve Danıştay'ın yeni üyeleri! Kritik isimler var...
Bekir Bozdağ'a yeni görev!
OHAL kalkmadan komisyon kararıyla dönenlerin mali hakları için düzenleme yapılmalı
Gardiyanlardan çıplak arama skandalı 'Lezbiyen misin'
Hakim ve savcılık sınavı mülakat sonuçları açıklandı
El Kaide'nin 'Beyaz Dul'u Türkiye'ye saldıracak!' 30 kadın...
Aref için kritik saatler! İşte sağlık durumu....
Türkiye'yi sarsan olayda flaş gelişme!
Cüneyt Çakır'dan müthiş iddia!
Herkes merak ediyordu!İşte yeni görevleri
Hapiste zannediliyordu, meğer dışardaymış!
Sigara tiryakileri dikkat! Zam kapıda...
Bedellide son kulisler! Yaş 26, ücret 20 bin lira
Kamu işçileri dikkat! Maaşlara sınırlama geldi...
Altında devrim! Dünyada ilk kez Türkiye yaptı
Aydın'da incir hasadı başladı
İlk işi kendi maaşını düşürmek oldu!
O kuruma işçiden mühendise 1527 yeni kadro!
Yargıtay'a 100, Danıştay'a 12 yeni üye atandı
Rütbe terfileri ilgili flaş değişiklik!
GİB'de Grup Başkanlıkları kaldırıldı
MHP'den Akşener'e suç duyurusu
Köye 5 yıldızlı tuvalet
Tütün ürünlerinde vergi artırılıyor!
Bütçe'de Haziran'da dev açık! Alarm veren rakamlar
Bedelli askerlik geliyor! İşte bankaların bedelli kampanyası...
İşte Oktar soruşturmasında el konulan 86 şirketin tam listesi!
Adalet Bakanı'ndan flaş OHAL açıklaması
Yeni bakandan müthiş adım! Vatandaşa verilecek
Cevdet Yılmaz: Çok şükür OHAL'in sonuna geldik
İmar barışında hesap hatasına dikkat!
Rusya'dan sürpriz vize kararı...
Sözleşmeli personele 28 bin 775 TL maaş! Yeni dönemde memura süper maaşlar
Canlı yayında yeni bakanla ilgili olay iddia!
İki kızına cinsel istismardan yargılanan babaya iyi hal indirimi!
İşsizlikte iki hane teke düştü! Kayıt dışı hala yüksek
Yenilikçilikte 7 basamak düştük!
Milyonlarca çalışan dikkat! Bu ay kesinti başlıyor
O Kurumun Personeli Kararnamede unutuldu!
Zamdan sonra cep'lere dikkat
'Yetenek sizsiniz' Aref'i kobra soktu!
Özel güvenlikçilere ceza yağdı! 56 bin çalışana...
4 Kurum 4 Yeni Düzenleme!
30 maddelik 'kısmi OHAL' düzenlemesi geliyor
OHAL kalkacak, yeni düzenleme gelecek
TMSF ile ilgili sürpriz düzenleme!
Meteoroloji'den kritik uyarı! Yağış için saat verildi
Akaryakıt zammı hükümet düşürdü!
Yeni bakan çok hızlı başladı!
Tarih ve Psikoloji mezunu Kaymakam olabilecek
Yeni sistemle ekonominin taşları yerinden oynadı!
Mustafa Ceceli’den gizli kamera ve İntizar açıklaması…
CHP'de olağanüstü kurultay için imza toplanıyor
OHAL'in yerini alacak düzenleme Meclis'te
Devlete yeni çatı
Teşkilatları kararnameleri kamu personelini nasıl etkileyecek?
İşte SSK ve Bağkur emeklisinin yeni zamlı maaaşı!
Örgüt kadınları erkekler için 'cinsel eğitim eşyası' olarak kullanılmış
'Diğer cemaat ve tarikatlara da operasyon gelebilir'
Hem SSK’lı hem Bağ-Kur’lu olana SGK’dan prim iadesi
Hakan Şükür'ün mesajına büyük tepki
Adnan Oktar'da flaş gelişme! Yeni gözaltılar bekleniyor
11 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi tam metni
12 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin tam metni
11 ve 12 Nolu İki KHK daha yayımlandı!
16 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
DSİ nin görev,yetki, teşkilat ve yapısı düzenlendi!
Mahalli İdare kontrolörleri için düzenleme
Mesleki Yeterlilik Kurumuna düzenleme
Genç işsize ağır bürokrasi!
Diyarbakırlılardan 'tayin' ayaklanması!
Erdoğan: Zaferin sahibi 81 milyonun tamamıdır
CHP'li başkanların yumruklu kavgası istifa getirdi!
Ülkede şok! 3 bin 600 kişi bu yüzden öldü
Geçici görevliler eski kurumlarına ne zaman dönecek?
Kahramanlara 4 başlıkta devlet koruması
Çalışmak için en çok tercih edilen ülkeler belli oldu
İşte memur maaşında yeni tablo!
Recep İvedik 6 için iş ilanı verdi
Eşine cehennemi yaşattı!
MGK üyeleri 6 Nolu kararnamede unutuldu!
PKK'lılar: Her yerde asker var, ölüyoruz
Sağlık Bakanlığından Bağcılar Hastanesi açıklaması
Başkan Erdoğan'a özel davet!
Soğuk duş almanın az bilinen 9 faydası
Kazayı seyrediyordu! Aracıyla su kanalına yuvarlandı!
Erdoğan sert konuştu! Karşılarında beni bulurlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başpehlivan Okulu'ya tebrik
En çok tüketilen 5 yaz meyvesinin faydaları
DİSK'ten 'asgari ücret' düzenlemesine tepki!
Borç isteyen arkadaşını öldürdü
ABD'li geline Türk usulü düğün
Kuyruk 5 kilometre! Bu ilçeye giriş tıkandı
Dünya Kupası'nda şampiyon belli oldu!
Müjde! SGK affıyla birlikte icra ve hacizler kaldırılabilecek...
Adnan Oktar şikayetinin geldiği 7 ülke...
MİT yurt dışından bir FETÖ'cü daha getirdi
İşte kamuda istihdam edilen şehit ve gazi yakını sayısı!
Eski 'kedicik' anlattı: 'Acun Ilıcalı da..'
ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması
Eren Bülbül’ün annesinden yürek yakan sözler!
Krediye büyük yığılma!
Ford Otosan’da üretim duracak! İşçi kaygılı...
Kadro ve pozisyonları kaldırılan personel ne olacak?
Terim'den Kebapçı Selahattin açıklaması!
5825 gün ve 56 yaş şartlarına tabisiniz!
Askere giden işsizlik maaşı alabilir mi?
23 bin şehit yakını ve gazi kamuda istihdam edildi
Kira Ödemeleriyle ilgili önemli talep
YKS sonuçları için tarih belli oldu!
Yeni sistemde KOSGEB nasıl olacak?
ÖSYM şirket kurabilecek!
Pakdemirli: Yeni yönetimde karar almak daha kolay!
Artık Cumhurbaşkanı kararıyla kurulacak
Devlet Denetleme Kurulu'na çok kritik görevler
5 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin tam metni
4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin tam metni
Trafik kazası 3 kardeşin canını aldı!
AK Parti'den OHAL hakkında yeni açıklama!
Leyla'ya ait bir acı detay daha bulundu!
OHAL kalkıyor, sakal gidiyor!
Af Kanunu'nu kaçırmamalısınız!
Yeni Bir Araştırma Enstitüsü kuruldu! 47 yeni kadro açıldı..
Ahmet Hakan'dan Mustafa Ceceli'ye sert sözler!
Eski AK Parti Milletvekili Rektör olarak atandı!
Kaymakam olma şartları değişti
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ilişkin usul ve esaslar düzenlendi
Emekliye zamlı maaş
Yaşlılık aylığına ikinci zam bu ay verilecek!
Hırvat oyuncuların isimleri neden "ic" ile biter?
ÖİB, PTT AŞ ve TÜİK'in yapısında düzenleme
TSK'ya sivil denetim geliyor!
Düzenleme yeni değil, 33 yıldır yürürlükte'
Adnan Oktar'ın elde edemediği tek kadın!
Ünlü oyuncunun alacağı ücret dudak uçuklattı!
Yeni KHK'dan 'Sürekli İşçi' kadrosu da çıktı!
Sitede oturanlar dikkat! Yargıtay kararını verdi
Oktar'ın komşusu konuştu: Eve girip çıkarken...
Merkez Bankası'nda flaş değişiklik!
İşte SGK'nın yeni teşkilat yapısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitler için Kuran okudu
Kira ödemelerinde 'milli para' önerisi
OHAL yerine geçecek kanun yarın Meclis'e sunuluyor!
Cemaat namazı bitirmeden 31 ağacı kesip, götürdüler
Resmi Gazete için KHK yayımlandı! Resmi Gazete nereye bağlandı?
Kararnamede 'helal' detayı!
İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat!
Sizinde olabilir! Banka hesaplarınızı kontrol edin...
Avrupa Birliği Bakanlığı kapatıldı! İşte yeni kurum...
ÖSYM'nin teşkilat yapısı ile görev ve yetkileri belirlendi
Kamu çalışanları dikkat! Geçici görevlendirmede değişiklik yapıldı
Erdoğan'dan kritik kuruma atama!
Şehit Erenin intikamı alındı!
İşte OHAL yerine geçecek kanun
Özcan Deniz'in acı günü
Müfettişlik için yeniden 3 yıl şartı
YAŞ'ın yapısı Yeniden Düzenlendi
Genelkurmay Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı
Rektörler, profesörler arasından atanacak
YAŞ'ın yapısını düzenleyen 8 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
MGK yapısını düzenleyen 6 nolu kararname
Devlet Denetleme Kurumunun yapısını düzenleyen 5 nolu kararname
4 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı
Akşener ipleri eline alacak
Cumhurbaşkanlığı Bakanlıklara Bağlı ve ilgili kuruluşlar genelgesi
15 Temmuz tarihli Yeni Atama Kararları Yayımlandı!
7 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
Protestolara dayanamadı! Başbakan istifa etti!
Bakanlık ve bürokrasiye mazeret yok! İşte yeni sistem...
Nüfusu 2 bin 500 tatilci sayısı 100 bin
Kriter değişti, kafalar karıştı! Son KHK Kaymakam adaylarına vurdu…
Daire Başkanı ve eşiti görevlere atanma süresi beş yıla düşürüldü
Öğretmenler de ‘kariyer mesleklere’ atanabilecekler
2 yılda kaç bin kişi ihraç edildi?

İlgilinizi Çekebilir