Anasayfa » İşveren » İstihdam teşviğinden kimler yararlanabilir?

İstihdam teşviğinden kimler yararlanabilir?

İstihdam teşviğinden kimler yararlanabilir?

687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17 nci madde eklenmiştir

Tarih :
İstihdam teşviğinden kimler yararlanabilir?

.Söz konusu madde kapsamında yer alan destekten yararlanılabilmesi için, sigortalı ve işyeri yönünden aranılan şartların birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Sigortalı yönünden aranılan şartlar; sigortalının 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması, işe giriş tarihi itibariyle Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması, işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.

İşsiz olunması gereken son üç ay kontrolünde; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile (c) bendi, aynı Kanunun Ek 6 ncı maddesi (Taksi, dolmuş şoförleri ve sanatçılar) ve Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası (10 günden fazla ev hizmetinde çalışan) kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilenler, Kuruma bildirilmiş olarak değerlendirilmektedir.

Sigortalının işe girdiği tarihten önceki üç aylık sürede bildirimi olmamasına rağmen, işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içinde, işten ayrılış nedeni olarak (19-Mevsim Bitimi), (20-Kampanya Bitimi) ve (30-Vize Süresinin Bitimi) kodlarıyla bildirilmiş olması halinde bu sigortalılar için de son üç aylık sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen sigortalı gibi dikkate alınmaktadır.

Söz konusu işveren desteğinden yararlanılabilmesi için işyeri yönünden aranılan şartlar ise, ihale konusu iş üstlenen işyerleri hariç olmak üzere, özel sektör işverenlerine ya da 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki işverenlere ait olması,
1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınacak sigortalının, işe alındığı işyerine ait 2016/Aralık ayında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması; 2016/Aralık ayında aylık prim ve hizmet belgesinin verilmemiş olması halinde ise, sigortalının işe alındığı işyerinden 2016 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması, gerekmektedir.

Alt işverenlerce bildirilen sigortalı sayısı da gerek 2016 yılı Aralık ayı, gerekse 2016 yılı ortalaması hesabında dikkate alınmaktadır.

Ancak, ilave istihdamdan yararlanılabilmesinde işyeri için her ne kadar 2016 yılı Aralık ayı ya da 2016 yılı ortalama sigortalı sayısı hesap edilecek ise de, işyerinin 2016 yılında hiçbir bildiriminin olmaması ya da 2017 yılında ilk defa tescil edilmiş olması halinde bu defa, bu işyerleri için işyerinin tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren destek kapsamına giren sigortalı/sigortalılardan dolayı, destek tutarının yarısı kadar indirim tutarından yararlanılacaktır. Örnek olarak; 2017 yılı Ocak ayı içinde tescil edilen bir işyeri, destek kapsamına giren sigortalısından dolayı ilk olarak 2017 yılı Nisan ayında destek tutarının yarısı kadar bu teşvikten yararlanabilecektir. Bununla birlikte her halükarda 1/Ekim/2017 tarihi ve sonrasında tescil edilen işyerleri için hiçbir şekilde bu destekten yararlanılmasına imkan olmayacaktır.

687 sayılı KHK’da yer alan destek karşılığı tutarın hesabı, destekten yararlanılacak sigortalıların prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpımı sonucu hesaplanan tutar kadar olmakta, ancak işyerinin 2016 yılında hiçbir bildiriminin olmaması ya da 2017 yılında ilk defa tescil edilmiş olması halinde ise, destek kapsamına giren sigortalı/sigortalılardan dolayı sigortalıların prim ödeme gün sayısının 11,11 TL ile çarpımı sonucu hesaplanan tutar kadar olacaktır.

Tüm bunların yanı sıra, destekten yararlanacak işyeri işverenince 00687 kanun numarası ile seçilecek aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olması, işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta priminin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi, işyerinin Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin olmaması, destekten yararlanılabilmesi için aranılan şartlar arasında yer almaktadır.

687 sayılı KHK kapsamında öngörülen destek uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumuna herhangi bir belge ibrazına gerek bulunmamakta olup, bahse konu destekten yararlanabilmenin ilk aşaması; Sosyal Güvenlik Kurumu web sitesi e-bildirge uygulaması üzerinde yer alan ve özel sektör işyeri işverenleri için kullanıma açılan “4447/Geçici 17.Madde İşveren Desteği” menüsü seçilmek suretiyle erişilen “Sigortalı Giriş” menüsü üzerinden işe alınan sigortalı için tanımlama yapılmasıdır.

Bununla birlikte, “4447/Geçici 17.Madde İşveren Desteği” ekranı üzerinde yer alan “Potansiyel Sigortalılık Sorgulama” menüsü vasıtasıyla 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihine kadar işe alınacak sigortalıların destek kapsamında olup olmadıkları, diğer bir ifade ile Kanunda öngörülen ve sigortalı yönünden aranılan şartların sağlanıp sağlanmadığının da kontrolünün yapılması mümkün bulunmaktadır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler