Anasayfa » Mevzuat » Engellilere yönelik tedbir almayanlara uygulanacak cezalar belli oldu

Engellilere yönelik tedbir almayanlara uygulanacak cezalar belli oldu

Engellilere yönelik tedbir almayanlara uygulanacak cezalar belli oldu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı "5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunun Geçici 3 Üncü Maddesi Kapsamında Verilecek İdari Para Cezalarının Uygulanması ve Diğer Hususlar"ı 2017/4 sayılı Genelge ile duyurdu.

Tarih :
Engellilere yönelik tedbir almayanlara uygulanacak cezalar belli oldu

T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 96413503-010.06.01-E.24292 02/03/2017
Konu : 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunun Geçici 3 Üncü Maddesi Kapsamında Verilecek İdari Para Cezalarının Uygulanması ve Diğer Hususlar

GENELGE
2017/04

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesinin altıncı ve  yedinci fıkralarının uygulanmasına ilişkin hükümler doğrultusunda? illerde valilikler  bünyesinde kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonlarının yürütmesi  gereken iş ve işlemler ile idari para cezalarının uygulanmasında aşağıda belirtilen  hususlara uyulması gerekmektedir:

I. İdari Para Cezasının Muhatabına İlişkin Hususlar

Erişilebilirlik ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmediği denetim komisyonlarınca  tespit edilen?

1) Umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarının sahibi gerçek kişi ise idari para cezası bu gerçek kişiye, özel  hukuk tüzel kişisi ise idari para cezası özel hukuk tüzel kişiliğine,
2) Bir kamu kurum veya kuruluşu ise idari para cezası ilgili kamu kurum ve kuruluşuna  (örneğin …. Kuruluşunun bağlı olduğu İl Müdürlüğü’ne izafeten Valilik)( örneğin?  Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne izafeten Ankara Valiliği),

3) Büyükşehir belediyesi veya belediye ise idari para cezası denetlemenin yapıldığı yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri  sosyal ve kültürel alt yapı alanları için ve sunulan toplu taşıma hizmetleri  için büyükşehir belediyesi veya belediyeye,

4) Hizmetlerin yerine getirilmesinde yerel yönetimlerden izin alınmış olsa  da hizmet veren kurum ve kuruluşların mevzuattan kaynaklanan sorumluluğu ortadan kalkmayacağından, kurum ve kuruluşlarca verilen hizmetlerin yerine getirilmesinde erişilebilirliğin sağlanması sorumluluğu, hizmeti veren kuruma aittir. Bu kapsamda  yapılan denetimlerde erişilebilirliğin sağlanmadığının tespiti halinde, erişilebilirliğin  sağlanmasına engel olan kurum ve kuruluşa (örneğin … Doğalgaz A.Ş., Türk Telekom  A.Ş., Elektrik *Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek  için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek Dağıtım A.Ş. PTT  vb),

5) Kamu idareleri tarafından tahsisi yapılan bir bina ise idari para cezası  binanın tahsisinin yapıldığı kamu idaresine,

6) Kiralık binalarda idari para cezası bina sahibine, uygulanacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda, söz konusu cezanın ödenmesinde bir  üst tüzel kişiliğe bildirilmesi ilgili kurum ve kuruluşun sorumluluğunda olacaktır.

II. İdari Para Cezasının Miktarının Belirlenmesine İlişkin Hususlar

1) Erişilebilirlikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediği denetim komisyonlarınca tespit edilen umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile  toplu taşıma araçlarının sahibi olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine her  bir tespit için bin Türk Lirasından beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası  uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının tutarı  ellibin lirayı geçemez. Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve diğer kamu kurum  ve kuruluşlarına ait binalarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından  her bir tespit için beşbin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına
kadar idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari  para cezasının tutarı beşyüzbin lirayı geçemez.

2) Kanunun geçici 3 üncü maddesinde yer alan “tespit” ifadesinden Komisyon  tarafından yapılan her bir denetim esnasında, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme  Formları Genelgesinin EK­1, EK­2, EK­3 cetvellerinin her bir bölümde belirlenen  bir tespit anlaşılmalıdır. (örneğin? “EK­1 Binalar İçin Erişilebilirlik İzleme  ve Denetleme Formu”nda yer alan “B.Bina Yakın Çevresi” bölümünde yer alan sorulardan  en az birine “hayır” cevabı verilmesi dahi bir tespit olarak kabul edilecektir).

3) Yukarıda bahsedilen idari para cezası üst sınırları Komisyon tarafından  yapılan denetim esnasında Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları Genelgesinin  EK­1, EK­2, EK­3 cetvellerinin her bir bölümünde belirlenen bir tespit için  geçerlidir.

4) Kanun tarafından alt ve üst sınırı belirlenen idari para cezasının miktarı  Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları Genelgesinin EK­1, EK­2, EK­3 cetvelleri  dikkate alınarak Komisyon tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda il müdürünce  belirlenecektir. Ceza miktarı belirlenirken ilk defa idari para cezası uygulanacaklara,  Kanunla belirlenen en düşük tutardan ceza uygulanmasına başlanmalıdır.

5) Tespit sayısının birden fazla olması, en düşük tutardan ceza uygulanmasına  engel değildir.

III. Denetimlere İlişkin Diğer Hususlar

1) Komisyon tarafından yapılacak olan gerçek kişi, özel hukuk tüzel kişisi,  belediye, büyükşehir belediyesi veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına denetimler  sonucu kesilen toplam ceza bir yıl içinde Kanunda belirtilen üst sınıra ulaşması  halinde ilgili muhataplara cezai işlem uygulanamayacak olsa dahi denetimlere  devam edilerek denetim raporu *Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin  aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek hazırlanacaktır.

2) Denetim yapılan binanın tarihi bina olması halinde? öncelikle yapının 2863  sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tescilli olup  olmadığı tespit edilmeli, tescilli olduğunun tespiti halinde, binanın erişilebilirliğinin  sağlanmasına yönelik tadilat projesinin Bölge Koruma Kuruluna sunulup sunulmadığı  ve Kurul tarafından bu projenin kabul edilip edilmediğine bakılmalıdır. Kurul  tarafından projenin kabul edilmediği tespit edilir ve söz konusu işlemlere ilişkin  resmi belgelerin bulunduğu anlaşılır ise, binada bir tadilat gerçekleştirilemeyeceğinden,  idari para cezası uygulanmaz. Ancak, bu binaların engelli bireyler tarafından  kullanılmaya elverişli olmaması nedeniyle hizmetin başka bir binaya taşınması  gerektiği konusunda ilgili kurum ve kuruluşa bilgi verilmelidir.

3) Ceza makbuzunda yer alan?

a) “Muhatabın Kimlik Bilgileri” bölümünde tüzel kişiler için işyeri unvanı  ve vergi kimlik numarasının yazıldıktan sonra c, d, e, f, g, h maddelerinde  yer alan kimlik bilgileri doldurulmayacaktır.
b) “İşlenen Kabahatler ile İlgili Bilgiler” bölümünün “Cezanın Nedeni­Açıklama” kısmına, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları Genelgesinin EK­1, EK­2,  EK­3 cetvellerinde bulunan ve “Hayır” cevabı verilen soruların hangileri olduğunun  ayrıntılı yazılmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kısma “Ekte yer alan Erişilebilirlik  Tespit Raporundaki” ibaresi yazılabilir.
c) Ceza makbuzu il müdürü tarafından imzalandıktan sonra Komisyon sekretaryası tarafından muhataba gönderilirken “Erişilebilirlik Tespit Raporu” da bu makbuza  eklenir.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Dr. Fatma Betül SAYAN KAYA
Bakan

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir