Anasayfa » İşveren » Kamu kurum ve kuruluşlarının idari para cezasından kurtulmalarının yolları

Kamu kurum ve kuruluşlarının idari para cezasından kurtulmalarının yolları

Kamu kurum ve kuruluşlarının idari para cezasından kurtulmalarının yolları

Tarih :
Kamu kurum ve kuruluşlarının idari para cezasından kurtulmalarının yolları
Kamu kurum ve kuruluşlarının idari para cezasından kurtulmalarının yolları

5510 sayılı Kanunun çeşitli hükümleri ile kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kendi bünyelerinde çalıştırdıkları 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar ile ilgili olarak, belgelerin düzenlenmesi ve gerekli bildirimlerin yapılması vb. gibi çeşitli yükümlülüklerin yanı sıra:

" 85 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamında asgari işçilik uygulamasına ilişkin olarak istenen bilgi ve belgelerin 1 aylık süre içinde gönderilmesi,
" 90 ıncı maddenin birinci fıkrası kapsamında ihaleli işleri taahhüt eden üstlenicilerin 15 gün içinde bildirilmesi,
" 8 inci maddenin yedinci fıkrası kapsamında sigortasız çalıştırılanların tespiti halinde Kuruma bildirilmesi,
" 11 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında sigortalı çalıştıran ticaret şirketlerinin 10 gün içinde Kuruma bildirilmesi,
" 11inci maddenin altıncı fıkrası kapsamında verilen ruhsatların bir ay içinde Kuruma bildirilmesi

gibi çeşitli yükümlülükler ile yükümlendirilmişlerdir.

Anılan kuruluşlar, söz konusu yükümlülüklerini Kanunun ilgili hükümlerinde öngörülen süre içinde yerine getirememeleri halinde 102 nci madde kapsamında idari para cezasına maruz kalabilmekte olup bu durumda, SGK ile diğer kamu kurum ve kuruluşları karşı karşıya kalmakta, her ne kadar kanuni görevlerini yerine getirmekle mükellef olan SGK'ca tahakkuk ettirilen idari para cezasının tahsili için gerekli işlemlere başlansa da, bu durum idari para cezasına maruz kalan kamu kuruluşları açısından önemli bir prestij kaybını ve bu bağlamda devlete duyulan güvenin zedelenmesini de beraberinde getirmektedir. Kaldı ki idari para cezasına maruz kalan bazı kamu kurum ve kuruluşlarının, ödedikleri idari para cezasını ödeme kalemleri olmadığından uygulayıcılardan tahsil etme yoluna gittiği görülmektedir.

Sonuç

5510 sayılı Kanunda öngörülen hükümlerin kamu kurum ve kuruluşlarınca belirtilen sürede ve şekilde yerine getirilmemesi durumunda, kanun karşısında eşitlik ilkesinden hareketle Kanunda öngörülen hükümlerin dışında farklı bir uygulama yapılması mümkün olmamakla birlikte, gerek devlete güvenin zedelenmemesini, gerekse de kamu mensuplarının zor durumda kalmamasını teminen, kamu kurum ve kuruluşlarının 5510 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülükler ile bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde maruz kalınacak müeyyideler yukarda açıklandığı gibi idari para cezaları tahakkuk ettirilecektir.

İdari para cezalarıyla karşı karşıya kalan kuruluşlar bu cezaları işlemi yapmayan memurlara ödetme cihetine gittiklerinden bahse konu yükümlülüklerini kamu kurum ve kuruluşları itina ile yerine getirmeleri gerekmektedir..

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler