Anasayfa » İş Sağlığı Güvenliği » İş Yerinde Verilen Eğitimler Çalışma Süresinden Sayılır mı? Fazla Çalışma Ücreti Ödenir mi?

İş Yerinde Verilen Eğitimler Çalışma Süresinden Sayılır mı? Fazla Çalışma Ücreti Ödenir mi?

İş Yerinde Verilen Eğitimler Çalışma Süresinden Sayılır mı? Fazla Çalışma Ücreti Ödenir mi?

İşyerinde çalışanlara verilen eğitim işverenin yasal yükümlülüklerinden kaynaklanabileceği gibi isteğe bağlıda düzenlenebilmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17.maddesine göre; İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verileceği düzenlenmiştir.gYeni riskler ve değşen şartlar oluştukça bu eğitimler yenilenebilmektedir.

Tarih :
İş Yerinde Verilen Eğitimler Çalışma Süresinden Sayılır mı? Fazla Çalışma Ücreti Ödenir mi?
İşçilerin söz konusu eğitimin verildiği yere gidip geldikleri süreler, eğitim sırasında geçirdikleri süreler çalışma sürelerinden sayılıp sayılmayacağı, Eğitimde geçen sürelerin çalışma süresine eklenip fazla mesai ücretine hak kazanıp kazanmayacakları hususuna ilişkin olarak; 6331 sy yasanın 17/7 maddesinde; Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyetinin çalışanlara yansıtılamayacağı ve eğitimlerde geçen sürenin çalışma süresinden sayılacağı ve eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirileceği açıkça düzenlemiştir. Bu sebeple İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında verilen eğitimlerde konu açıktır.

Ancak İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında verilmeyen, örneğin işçiye sertifika ya da uzmanlık kazandıran eğitimler veya kongre ya da seminerler de çalışma süresinden değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususu, Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 20.03.2017 tarihli ve 2017/14949 E ve 2017/4416 K sy kararında kısmen de olsa tartışılmıştır. Karara baktığımızda;

Davacı vekili; davacının 18/08/2008 tarihinden iş sözleşmesini haklı nedene dayanarak feshettiği 03/01/2012 tarihine kadar davalı işyerinde bölge satış müdürü olarak çalıştığını, çalışma saatlerinin çok üzerinde çalışan davacıya fazla çalışma karşılıklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı ile fazla çalışma alacağının ödetilmesini istemiştir.

Davalı vekili; bölge satış sorumlusu olarak çalışan davacıya baskı yapıldığı iddialarının doğru olmadığını, 2011 Aralık ücretinin 03.01.2012 tarihinde ödendiğini, davacının fazla çalışma yapmadığını, iş akdine göre ücretin fazla çalışma ücretlerini de kapsadığını, her ay davacıya prim verildiğini, prim ödemelerinin yıllık 270 saati aşan çalışma olsa bile karşıladığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece dava reddedilmiş ancak Yargıtay’ın davacı işçinin üst düzey yönetici olup olmadığının daha detaylı araştırılması gerekçesi ile kararın bozulmasının ardından mahkemece bozma ilamına uyularak davanın kısmen kabulüyle fazla çalışma ücretlerinin davalıdan tahsiline hükmedilmiştir.

Kararı, tarafların vekilleri temyiz etmiştir.Dosyayı inceleyen Yargıtay 9.Hukuk Dairesi; diğer bozma gerekçesinin yanında eğitim sürelerinin çalışma süresine dahil olarak hesaplanması ile ilgili olarak;

Diğer yandan davacının eğitim amaçlı olarak katıldığı kongrelere yönelik de bu süreye karşılık olmak üzere haftada 7 saat fazla çalışma ücreti hesaplanmıştır. Davacı işçi belirtilen süre içinde fiilen çalışmamış ve işverene belirtilen anlamda bir fayda sağlamamıştır. Bu sebeple davacının bilgi ve performansını arttırma amacıyla yapılan bu tür toplantılarda geçen sürenin, fazla çalışma olarak değerlendirilmesi de isabetsizdir.

şeklinde bir değerlendirme yapmıştır.

Özetle; İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında verilen eğitimler işverenin yasal yükümlülüklerinden olup bu eğitimlerde geçen süreler çalışma süresinden sayılır ve haftalık çalışma süresi aşılmış ise fazla mesai ücreti ödenmesi gerekir.Ancak, İşyerinde verilen eğitimler İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında verilmemiş ise; Bu durumda şu iki hususa bakılmalıdır.
a- Eğitime katılım mecburi mi ?
b- Eğitim işçinin kendisinden çok işverene mi yararlı ?

İşveren katılımı mecburi tutmuş ise veya işçinin eğitim alması çoğunlukla işverene yaramış ise (Örneğin sadece o işyerinde kullanılan bir teknoloji ya da makine ile ilgili eğitim) bu durumda verilen eğitimler çalışma süresinden sayılabilir, inceleme konusu kararda olduğu gibi işverene bir yarar sağlamıyorsa o zaman işyerinde verilen eğitimler çalışma süresinden sayılmaz.

 

Benzer Haberler