Anasayfa » Özel Kategoriler » SGK'da 'kontrol memuruna' tenzil-i rütbe cezası!

SGK'da 'kontrol memuruna' tenzil-i rütbe cezası!

SGK'da 'kontrol memuruna' tenzil-i rütbe cezası!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hakkında rüşvet ve görevi kötüye kullanma iddiası bulunan kontrol memuruna, 'tenzil-i rütbe' cezası verdi. Karar çerçevesinde Balıkkesir İl Müdürlüğü bünyesinde kontrol memurluğu görevini yüreten personel, 'düz memur' olarak Muş'a tayin edildi. SGK'daki ilginç ceza, olayın davalık olması üzerine ortaya çıktı.

Tarih :
SGK'da 'kontrol memuruna' tenzil-i rütbe cezası!

SGK'daki tenzil-i rütbe cezasının hikayesi şöyle:

sgkrehberi.com'un ulaştığı dava tutanaklarına göre, olay yaklaşık 7 yıl önce Balıksekir SGK İl Müdürlüğü'nde yaşandı. Müdürlük bünyesinde kontrol memurluğu görevini yürüten SGK personeli hakkında, işverenlerde çok sayıda şikayet mektubu geldi. SGK yönetimi tarafından gelen şikayetlerle ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme sonucunda hazırlanan raporda, kontrol memuru olarak görev yapan personelin görevini kötüye kullandığına yönelik tespitlere yer verildi. Bunun üzerine, kontrol memuru düz memur olarak Muş SGK İl Müdürlüğü bünyesine atandı. Aynı dönemde, işverenler tarafından yapılan şikayetler ve suç duyuruları üzerine de kontrol memuru hakkında dava açıldı. Mahkeme, kontrol memurunun görevini kötüye kullanması nedeniyle ceza verilmesini hükmetti.

Kontrol memuru, Muş'a düz memur olarak atanmasını mahkemeye taşıdı. İdare mahkemesi ise, kontrol memurunu haklı bularak, düz memur olarak atanmasına yönelik işlemin iptali yönünde karar verdi.

İdare ise, kararı temyiz etti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi. Ve Danıştay, idare tarafından verilen cezanın hukuka uygun olduğunu belirterek, idare mahkemesinin kararının bozulması yönünde hüküm tesis etti.

Danıştay'ın söz konusu dava ile ilgili verdiği karar şöyle:

"Davacının yaptığı denetimlerde, kanun, yönetmelik, genelge ve genel yazı gibi düzenlemelere uymadığı, kanuni yetkilerini kullanmadığı, denetim yaparken basiretli bir denetim elemanı gibi denetim yapmadığı, işverenlerce ispatlanması gereken hususları dahi bizzat kendisinin ispatlamaya çalıştığı, bu suretle Kurumu 27.920,56 TL zarara uğrattığının belirlendiği, bu fiilleri nedeniyle hakkında disiplin cezaları tesisi edildiği, hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde rüşvet ve görevi kötüye kullanmak suçlarından açılan davada görevi kötüye kullanmaktan mahkum olduğu, sübuta eren bu fiillerin kontrol memurluğu görevinden alınmayı gerektirecek mahiyette ve nitelikte olduğu SONUCUNA VARILMIŞTIR.

Bu durumda davacının Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü emrinde kontrol memurluğu görevinden alınarak Muş Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü emrine memur olarak atanmasına ilişkin dava konusu idare işleminde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptaline karar veren İdare Mahkemesi kararında ise hukuki İSABET BULUNMAMAKTADIR.

Açıklanan nedenlerle; Balıkesir İdare Mahkemesi'nin 30/06/2014 günlü, E:2014/832, K:2014/929 sayılı ısrar kararının BOZULMASINA, dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.04.2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ."

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler