Anasayfa » Medya Haberleri » Kapsam dışı personel ücretlerinin belirlenmesine ilişkin tebliğ

Kapsam dışı personel ücretlerinin belirlenmesine ilişkin tebliğ

Kapsam dışı personel ücretlerinin belirlenmesine ilişkin tebliğ

Tarih :
Kapsam dışı personel ücretlerinin belirlenmesine ilişkin tebliğ

26 Nisan 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28629

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan:

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ, TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİNDE 2011, 2012 VE 2013 YILLARINDA UYGULANACAK ÜCRETLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/4)

22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 ve ek 1 inci maddelerine tabi kuruluşlarla, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan ve 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanuna tabi olmayan kamu bankalarında çalışan kapsam dışı ve sözleşmeli personel ile bu kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerine 2011, 2012 ve 2013 yıllarında uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin 31/12/2012 tarihli ve 2012/T-26 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ilişiktedir.

Tebliğ olunur.

YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve İller Bankası Anonim Şirketi 2011 yılı personel ücretleri

MADDE 1 – (1) Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinde sözleşmeli personelin ücret tavanı 1/1/2011 tarihinden itibaren % 4,22 oranında artırılmıştır.

(2) 2011 yılında Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve İller Bankası Anonim Şirketi sözleşmeli personeline (İller Bankası personeli için sözleşme ücreti almaya başlayacağı tarihten geçerli olmak üzere) aylık ücret, her türlü sosyal yardımlar, zam, tazminat, ödenek, vekâlet ücreti, temettü, prim, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ve diğer adlar altında yapılan ödemelerin (yönetim kurulu üyeliği ücreti ve ek ödemesi, harcırah, doğum ve ölüm yardımları, avukatlık vekâlet ücreti hariç) brüt aylık ortalaması;

a) Hiç bir şekilde 1.278-TL'den düşük,

b) Genel müdür için 7.600-TL'den, genel müdür yardımcıları için 7.004-TL'den, diğer personel için 5.818-TL'den yüksek,

olamaz.

(3) Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve İller Bankası Anonim Şirketi sözleşmeli personelin ücret tavanı 1/7/2011 tarihinden itibaren %4 oranında artırılmıştır.

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve İller Bankası Anonim Şirketi 2012 yılı personel ücretleri

MADDE 2 – (1) Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve İller Bankası Anonim Şirketinin sözleşmeli personel ücretleri, 1/1/2012 tarihinden itibaren %6,79 oranında artırılmıştır.

(2) Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve İller Bankası Anonim Şirketi sözleşmeli personeline aylık ücret, her türlü sosyal yardımlar, zam, tazminat, ödenek, vekâlet ücreti, temettü, prim, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ve diğer adlar altında yapılan ödemelerin (yönetim kurulu üyeliği ücreti ve ek ödemesi, harcırah, doğum ve ölüm yardımları, avukatlık vekâlet ücreti hariç) brüt aylık ortalaması;

a) Hiç bir şekilde 1.420-TL'den düşük,

b) Genel müdür için 8.441-TL'den, genel müdür yardımcıları için 7.779-TL’den, diğer personel için 6.462-TL'den yüksek,

olamaz.

2012 yılı kapsam dışı personel ücretleri

MADDE 3 – (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 ve ek 1 inci maddelerine tabi kuruluşlarla, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (haklarında özelleştirme kararı alınanlar dahil) çalışan kapsam dışı personelin ücretleri, 1/1/2012 tarihinden itibaren %6,79 oranında artırılmıştır.

(2) Kapsam dışı personele; aylık ücret, her türlü sosyal yardımlar, zam, tazminat, ödenek, vekâlet ücreti, temettü, prim, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ve diğer adlar altında yapılan ödemelerin (yönetim kurulu üyeliği ücreti ve ek ödemesi, harcırah, doğum ve ölüm yardımları, avukatlık vekâlet ücreti hariç) brüt aylık ortalaması;

a) Hiç bir şekilde 1.420-TL'den düşük,

b) BOTAŞ ve TPAO'da; genel müdürler için 9.500-TL'den, diğer personel için 8.000-TL'den yüksek,

c) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'de; genel müdürler için 8.300-TL'den, diğer personel için 6.230-TL'den yüksek,

ç) Diğer kuruluşlarda; genel müdürler için 6.608-TL'den, diğer personel için 4.846- TL'den yüksek,

olamaz.

(3) Kuruluşlarda 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi çalışan personelden kaptan/başmühendis ile uzakyol kaptan/başmühendis ehliyetli bakım, onarım, donatım enspektörler grubunun ücret ve diğer haklarında gerekli düzenlemeleri yapmaya, ilgili kuruluş veya bakanlığın teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

İller Bankası Anonim Şirketi 2011 yılı yönetim ve denetim kurulu ücretleri

MADDE 4 – (1) İller Bankası Anonim Şirketi yönetim kurulu başkan ve üyelerine net 1.785-TL'yi, denetim kurulu üyelerine ise yönetim kurulu için belirlenen ücretin 3/4'ünü aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret verilir. Bu aylık ücretin her türlü vergi ve kesintileri ilgili kuruluş tarafından karşılanır.

(2) İller Bankası Anonim Şirketinin pay sahibi olduğu ortaklık ve iştiraklerinde Bankayı temsilen yönetim ve denetim kurullarında görev alanlara varsa ücret, prim, ikramiye, temettü, fazla mesai ödemeleri ve sair adlar altında yapılacak ödemelerin yıllık net tutarı; yönetim kurullarında görev alanlar için birinci fıkrada belirlenen tutarın 12 katını ve denetim kurullarında görev alanlar için 12 katının 3/4'ünü aşamaz.

(3) İller Bankası Anonim Şirketinin pay sahibi olduğu ortaklık ve iştiraklerin genel kurullarınca, ücret, prim, ikramiye, temettü ve sair adlarla ikinci fıkrada ilgili kuruluş yönetim ve denetim kurulu ücretleri için belirtilen miktarlardan daha yüksek ödeme yapılması kararlaştırıldığı takdirde, aşan kısım söz konusu ortaklıklar tarafından ilgililere ödenmeyerek temsil ettikleri kuruluşa yatırılmak suretiyle irat kaydettirilir.

(4) İller Bankası Anonim Şirketi ile bu Bankanın doğrudan ve dolaylı pay sahibi olduğu ortaklık ve iştiraklerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetim kurulu üyelerinin, bu Bankanın doğrudan ve dolaylı pay sahibi olduğu ortaklık ve iştiraklerde yönetim veya denetim kurullarında görev almaları halinde tahakkuk edecek ücret, temettü, prim ve sair hakları temsil olunan bankaya ödenir.

(5) Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile denetim kurulu üyelerinin ücretleri her ayın onbeşinde peşin ödenir. Ay ve dönem içinde göreve başlayanlara ücret ve ek ödemenin çalışma günlerine tekabül eden tutarı ödenir. Emeklilik ve ölüm hali hariç olmak üzere görevden ayrılma halinde ücret ve ek ödemenin çalışılmayan günlere tekabül eden tutarı geri alınır.

(6) Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile denetim kurulu üyelerinden, başka bir iş veya yerde geçici görevlendirilmeleri sebebiyle bu görevlerini fiilen yürütmeleri mümkün olmayanlar ile burada belirtilen görevlerinden uzaklaştırılanlara ücret ve ek ödeme ödenmez. Yönetim kurulu başkanlığı ve üyelikleri, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ile denetçiliğe vekâleten atanan veya görevlendirme yapılanlara herhangi bir ödeme yapılmaz.

İller Bankası Anonim Şirketi 2012 yılı yönetim ve denetim kurulu ücretleri

MADDE 5 – (1) İller Bankası Anonim Şirketi yönetim kurulu başkan ve üyelerine net 1.983-TL’yi, denetim kurulu üyelerine ise yönetim kurulu için belirlenen ücretin 3/4'ünü aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret verilir. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerine, 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarında ek ödeme yapılır. Bu aylık ücretin her türlü vergi ve kesintileri ilgili kuruluş tarafından karşılanır.

(2) İller Bankası Anonim Şirketinin pay sahibi olduğu ortaklık ve iştiraklerinde Bankayı temsilen yönetim ve denetim kurullarında görev alanlara varsa ücret, prim, ikramiye, temettü, fazla mesai ödemeleri ve sair adlar altında yapılacak ödemelerin yıllık net tutarı; yönetim kurullarında görev alanlar için birinci fıkrada belirlenen tutarın 14 katını ve denetim kurullarında görev alanlar için 14 katının 3/4'ünü aşamaz.

(3) İller Bankası Anonim Şirketinin pay sahibi olduğu ortaklık ve iştiraklerin genel kurullarınca, ücret, prim, ikramiye, temettü ve sair adlarla ikinci fıkrada yönetim ve denetim kurulu ücretleri için belirtilen miktarlardan daha yüksek ödeme yapılması kararlaştırıldığı takdirde, aşan kısım söz konusu ortaklıklar tarafından ilgililere ödenmeyerek temsil ettikleri kuruluşa yatırılmak suretiyle irat kaydettirilir.

(4) İller Bankası Anonim Şirketinin ve bu Bankanın doğrudan ve dolaylı pay sahibi olduğu ortaklık ve iştiraklerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetim kurulu üyelerinin, bu Bankanın doğrudan ve dolaylı pay sahibi olduğu ortaklık ve iştiraklerde yönetim veya denetim kurullarında görev almaları halinde tahakkuk edecek ücret, temettü, prim ve sair hakları temsil olunan bankaya ödenir.

(5) Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile denetim kurulu üyelerinin ücretleri her ayın onbeşinde peşin ödenir. Ay ve dönem içinde göreve başlayanlara ücret ve ek ödemenin çalışma günlerine tekabül eden tutarı ödenir. Emeklilik ve ölüm hali hariç olmak üzere görevden ayrılma halinde ücret ve ek ödemenin çalışılmayan günlere tekabül eden tutarı geri alınır.

(6) Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile denetim kurulu üyelerinden, başka bir iş veya yerde geçici görevlendirilmeleri sebebiyle bu görevlerini fiilen yürütmeleri mümkün olmayanlar ile burada belirtilen görevlerinden uzaklaştırılanlara ücret ve ek ödeme ödenmez. Yönetim kurulu başkanlığı ve üyelikleri, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ile denetçiliğe vekâleten atanan veya görevlendirme yapılanlara herhangi bir ödeme yapılmaz.

Bazı kurum ve kuruluşlarda 2012 yılı yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelik ücretleri

MADDE 6 – (1) Özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı %50'nin üzerinde olan kuruluşlar dahil kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyelerine 1.983-TL, tasfiye kurulu üyeleri ile bağlı ortaklık denetçilerine burada belirlenen ücretin 3/4'ü tutarında net aylık ücret verilir. Bu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerine, 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarında ek ödeme yapılır. Bu aylık ücret ve ek ödemenin her türlü vergi ve kesintileri ilgili kuruluş tarafından karşılanır.

(2) Kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bağlı ortaklıklarının iştiraklerinde, bunları temsilen yönetim, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlara ücret, prim, ikramiye, temettü ve sair adlar altında yapılacak ödemelerin yıllık net tutarı; birinci fıkrada belirlenen miktarın yönetim kurulunda görev alanlar için 14 katını, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlar için 14 katının 3/4’ünü aşamaz.

(3) Kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bağlı ortaklıklarının iştiraklerinde ücret, prim, ikramiye, temettü ve sair adlarla ikinci fıkrada belirtilen miktarlardan daha yüksek ödeme yapılması kararlaştırıldığı takdirde, aşan kısım iştirakler tarafından ilgililere ödenmeyerek temsil ettikleri kuruluşa yatırılmak suretiyle irat kaydettirilir.

(4) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerinin, teşebbüs yönetim kurulunun muvafakati ile teşebbüs veya bağlı ortaklığın iştiraklerinde yönetim, denetim veya tasfiye kurullarında görev almaları halinde tahakkuk edecek ücret, temettü, prim ve sair hakları temsil olunan kuruluşa ödenir.

(5) Yönetim, denetim ve tasfiye kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerin ücretleri her ayın onbeşinde peşin ödenir. Ay ve dönem içinde göreve başlayanlara ücret ve ek ödemenin çalışma günlerine tekabül eden tutarı ödenir. Emeklilik ve ölüm hali hariç olmak üzere görevden ayrılma halinde ücret ve ek ödemenin çalışılmayan günlere tekabül eden tutarı geri alınır.

(6) Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerden, başka bir iş veya yerde geçici görevlendirilmeleri sebebiyle bu görevlerini fiilen yürütmeleri mümkün olmayanlar ile burada belirtilen görevlerinden uzaklaştırılanlara ücret ve ek ödeme ödenmez. Yönetim kurulu başkanlığı ve üyelikleri, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ile denetçiliğe vekâleten atanan veya görevlendirme yapılanlara herhangi bir ödeme yapılmaz.

(7) Kamu sermayeli banka ve borsalar ile sermayesi kısmen veya tamamen Hazineye veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait olup özelleştirme neticesinde kamu payı %50’nin altına düşen Devlet iştiraklerinin yönetim, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlara, yetkili organları veya esas sözleşmeleri uyarınca belirlenen ücretlerin ödenmesine devam olunur.

Diğer ücretler

MADDE 7 – (1) Bu Karar kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelden, birden fazla kuruluşta görev alanlara bir görev için ücret ödenir.

(2) Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarından olup özelleştirme işlemleri tamamlanan kuruluşların kapsam dışı kamu personelinin ücretlerine, bu personelin kapsam dışı statülerde bulunduğu sürelere ait bu Karardaki ücret artışları hiçbir işlem yapılmaksızın aynen uygulanır.

Ücretlerin belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Bu Karar kapsamındaki kuruluşlarda açıktan veya naklen atanan, eğitim düzeyi, görev yeri veya unvanı değişen veya kuruluş içinde aynı unvandakilere göre daha az ücret alan kapsam dışı personelin ücretlerini, personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları dikkate alınarak en düşük ve en yüksek ücretler dahilinde belirlemeye ilgili kuruluş yönetim kurulu yetkilidir.

(2) 3 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamındaki personelin ücretlerinin, belirlenen tavanı geçmemek kaydıyla artırılmasına kuruluş yönetim kurulları yetkilidir. Ancak bu şekilde yapılacak artış oranı 3 üncü maddenin birinci fıkrasındaki artış sonrası oluşacak ücretin %13’ünü aşamaz.

Ücretlerde artış yapılması

MADDE 9 – (1) İller Bankası Anonim Şirketi yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetim kurulu üyelerinin ücretleri için belirlenen ücret tavanlarına, 1/7/2011 tarihinden geçerli olmak üzere % 4 oranında artış yapılır.

(2) İller Bankası Anonim Şirketi yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetim kurulu üyeleri ile Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve İller Bankası Anonim Şirketi sözleşmeli personeli ücretleri için belirlenen ücret tavanlarına, 2012 yılının ikinci altı ayı için % 4 oranında artış yapılır.

(3) İller Bankası Anonim Şirketi yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetim kurulu üyeleri hariç bu Karar kapsamında bulunan yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelik ücretleri ile kapsam dışı personel ücretlerine, 2012 yılının ikinci altı ayı için %4 oranında artış yapılır.

(4) İller Bankası Anonim Şirketi yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetim kurulu üyeleri ile Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve İller Bankası Anonim Şirketi sözleşmeli personeli ücretleri için belirlenen ücret tavanlarına, 2013 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için aynı dönemler için kamu görevlilerinin mali haklarında uygulanan artış oranı kadar artış yapılır.

(5) İller Bankası Anonim Şirketi yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetim kurulu üyeleri hariç bu Karar kapsamında bulunan yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelik ücretleri ile kapsam dışı personel ücretlerine, 2013 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için aynı dönemler için kamu görevlilerinin mali haklarında uygulanan artış oranı kadar artış yapılır.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 10 – (1) 21/10/2011 tarihli ve 2011/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararının kapsam dışı personel ücretleri ile yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelik ücretlerine ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Karar, İller Bankası Anonim Şirketi için banka personelinin 6107 sayılı Kanuna göre sözleşme ücreti almaya başlayacağı tarihten, yönetim ve denetim kurulu üyeleri için 6107 sayılı Kanuna göre atamalarının yapıldığı tarihten; Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi personeli için 1/1/2011 tarihinden, diğer maddeleri için ise 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.Kaynak : SGK Rehberi
İş-Kur tarafından yayınlanan istatistiklerde neler yer alıyor?
'Konut almanın tam zamanı'
O bölgeye mevsimin ilk karı yağdı
Antalya Felez Çevre Yönetim 5 İşçi Alacak
Erdoğan'ın 'Kapıları açarız' sözü Avrupa'yı korkuttu
Çok sayıda koruma ve güvenlik görevlisi aranıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi 65 işçiyi işten çıkardı
TEKULAŞ Genel Müdürü görevden alındı
Tekirdağ Muratlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
TCMB'nin zorunlu karşılık kararı yürürlüğe girdi
Yargının sosyal medyayla imtihanı!
EYT/Emeklilikte yaşa takılanlarda en şanslı olanlar
Engelli taşeron işçiler, emeklilik için dikkat!
Arınç 'AK Parti doğru işler yapmalı'
Direksiyon başında kalp krizi!Hayatını kaybetti
Erdoğan açıkladı! Sigara yasağı genişliyor
Türkiye'de bir ilk oldu! Babaya da 6 ay ücretli izin.
Avukatlara e-Pul ve harç ödemelerinde kredi kartı kolaylığı
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığına atama
Baba-oğul düşen uçakta öldü
Tartıştığı babasını öldüren lise öğrencisi tutuklandı
Bakanlıktan 325 bin 415 öğrenciye teşvik ödemesi
Türkiye İş Kurumu 53.900 açık iş pozisyonunu açıkladı
AYM, önlisans ilahiyattan, 4 yıllığa sınavsız geçişi iptal etti
'Suriyeli' denilen istismarcı, Türk çıktı!
Ak Partili Turan: İlk yargı paketi 40 maddelik
Ticaret Bakanlığına Genel Müdür atandı
Bu maçı bekar erkekler izleyemeyecek
Neslican'ın vasiyeti yürekleri dağladı!
MKEK Genel Müdürlüğüne atama yapıldı
AK Parti'de bir istifa daha geldi
Mansur Yavaş'a yakalama talebi için mahkeme karar verdi!
Ali Yalçın: Kılık ve kıyafet yönetmeliği miadını doldurdu
Karadeniz'in 'saklı güzelliği' Ilıca Şelalesi
Babalara 6 ay hem izin hem de maaş!
Yüzbinleri ilgilendiriyor! Emeklilik şartları değişti
Mersin Mutiş Gıda Geçici 6 İşçi Alacak
Büyükbaş mı küçükbaş mı? Yargıtay'dan hindi kararı
İstanbul Esenler Belediyesi Geçici 72 İşçi Alacak

Benzer Haberler