Borsa İstanbul erkek güvenlik personeli alacak

Borsa İstanbul erkek güvenlik personeli alacak

Tarih :
Borsa İstanbul erkek güvenlik personeli alacak

SİLAHLI ERKEK GÜVENLİK ELEMANI

SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU

A. BAŞVURU ŞARTLARI

Borsa İstanbul A.Ş. Silahlı Erkek Güvenlik Elemanı Giriş Sınavına katılabilmek için; adayların;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya yabancı uyruklular için Türkiye'de çalışma izni almış olması,

2) 18 yaşını bitirmiş olması,

3) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

4) Faaliyet izinlerinden biri Sermaye Piyasası Kurulunca iptal edilmiş kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,

5) Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkümiyetin olmaması,

6) 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,

7) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmaması,

8) İşin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip bulunması,

genel şartlarına ek olarak;

9) Yükseköğretim kurumlarının; en az 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden (Denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı akademik kurumlar da dahil) son başvuru tarihi (01/01/2018) itibarıyla mezun olması (Yükseköğretim kurumlarının; Beden Eğitimi ve

Spor Yüksekokullarının 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden veya 2 yıllık eğitim veren Özel Güvenlik ve Koruma bölümünden mezun olması tercih sebebidir),

10) 1 Ocak 2017 itibarıyla itibarıyla 28 yaşından gün almamış olması (01/01/1990 ve sonrası tarihte doğanlar),

11) Görevin özelliği dolayısıyla en az 1,75 m boyunda olması,

12) Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlaması,

13) Son başvuru tarihi (01/01/2018) itibarıyla askerlik görevini tamamlamış olması,

14) Özel güvenlik eğitim sertifikası (silahlı) sahibi olması,

15) Görevini yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı veya vücut engeli bulunmaması,

gerekmektedir.

B. SINAV İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

1- Giriş sınavı sözlü olarak yapılacak olup gerekmesi halinde yazılı sınav (çoktan seçmeli genel yetenek sınavı) da uygulanacaktır.

2- Gerekmesi halinde yazılı sınava ilişkin bilgilendirme daha sonra yapılacaktır.

3- Sınava katılmaya hak kazanan adayların başvuru formunda belirtmiş oldukları e-posta adresine sınav bilgileri gönderilecektir.

4- Adayların sınava katılmalarına ilişkin her türlü bilgi ve açıklamanın takibi kendi sorumluluklarındadır.

5- Sözlü sınava davet edilen adayların en az 1,75 m boyunda olmak koşulunu sağlayıp sağlamadıkları sözlü sınav öncesinde tespit edilecek, koşulu sağlamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.

C. BAŞVURU

1) Adaylar, www.borsaistanbul.com internet sitesinin İnsan Kaynakları bölümünden iş ilanına başvuracaklardır.

2) Başvuru başlangıç tarihi 05/12/2017, bitiş tarihi 01/01/2018 'dir.

3) Borsa İstanbul A.Ş., ilana başvurmakla başvurunun kesin olarak kabul edileceği veya adayın sınava alınacağı konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

4) Başvuru ve sınav ile ilgili kılavuzda yer almayan hususlara ilişkin her türlü soru için basvuru@borsaistanbul.com adresine e-posta gönderebilir veya (0212) 298 21 00 numaralı telefondan Şirketimize ulaşabilirsiniz.

D. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Adayların, elektronik ortamda yaptıkları başvuruda yer alan bilgiler üzerinden başvuru koşullarını karşılayıp karşılamama durumu Şirketimizce kontrol edilecek ve yazılı sınava ihtiyaç duyulmaması halinde başvuru koşulunu karşılayan adaylardan uygun görülenler sözlü sınava davet edileceklerdir.

2) Sözlü sınava davet edilen adayların sözlü sınav öncesinde kendilerine bildirilen tarihe kadar

- Nüfus cüzdanı fotokopisini (T.C. Kimlik Numarası yazılı olmayan nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir.),

- Mezun adaylar lisans ve/veya yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesi fotokopisini, (yabancı akademik kurumlardan mezun adayların denklik belgesi fotokopisini de eklemeleri gerekmektedir),

- Askerlik durum belgesi fotokopisini,

- Özel güvenlik eğitim sertifikası (silahlı) fotokopilerini

basvuru@borsaistanbul.com adresine e-posta ile göndermeleri gerekmekte olup söz konusu belgeler ile başvuru formundaki bilgileri eşleşmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

E. BİLDİRİMLER

1) Adaylara sınav süreci ve işe alım süreci ile ilgili yapılacak tüm bildirimler başvurularında belirttikleri elektronik posta adresine e-posta gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Ayrıca herhangi bir bildirim yapılmayacağından adayların işe alım süreci boyunca e-posta adreslerini düzenli olarak kontrol etmeleri önerilmektedir.

2) Adayların e-posta adreslerinde değişim olması durumunda, durumu Borsa İstanbul A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörlüğüne dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir. Söz konusu değişim, ilgili dilekçenin Şirketimiz kayıtlarına alındığı tarihten itibaren geçerli olacaktır ve bundan önce yapılan bildirimlerin adaya tebliğ edildiği kabul edilecektir.

F. İŞE BAŞLAMA

1) Yapılan sınavlar sonunda başarılı olan ve görevlendirilmesi uygun görülenlerin başvuru esnasında belirtmiş oldukları e-posta adreslerine iş teklifi yapılır. Adayların kendilerine yapılan bildirimde belirtilen süre içerisinde işe başlamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvurmaları gerekir. Belirtilen süre içerisinde başvurmayan veya Borsa İstanbul A.Ş.'ce kabul edilebilir bir özre dayanmaksızın süresinde işe başlamayanların görevlendirmeleri iptal edilir. İşe başlama sırasında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler daha sonra adaylara bildirilecektir.

2) Borsa İstanbul'da işe yeni başlayan çalışanlar için 2 aylık deneme süresi uygulanır. Bu süre içinde taraflar hizmet akdini bildirimsiz ve tazminatsız feshedebilirler.

İletişim:

Adres : Borsa İstanbul A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörlüğü Reşitpaşa Mahallesi, Özborsa Caddesi, No:4 34467 Emirgan - İstanbul

Telefon : (0212) 298 21 00

e-posta : basvuru@borsaistanbul.com

web : www.borsaistanbul.com

Önemli Tarihler

Başvuru Başlangıç Tarihi

05 Aralık 2017

Başvuru Bitiş Tarihi

01 Ocak 2018

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir