Adalet Bakanlığı 21 bin 187 TL ücretle Bilişim Personeli arıyor

Adalet Bakanlığı 21 bin 187 TL ücretle Bilişim Personeli arıyor

Tarih :
Adalet Bakanlığı 21 bin 187 TL ücretle Bilişim Personeli arıyor

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN

Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca 2016-KPSSP3 (B) Grubu puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puan) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır.) alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 21 (yirmi bir) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Başvuru Grubu

Bilişim Personeli Pozisyonu

Bölümler

Alınacak

Personel

Sayısı

A GRUBU (4 kata kadar)

Yazılım Geliştirme Uzmanı

Bilgisayar Mühendisliği,

Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği

3

Çözüm Mimarı

Bilgisayar Mühendisliği,

Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

1

Bilgi Güvenliği Takım Lideri

Bilgisayar Mühendisliği,

Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik

Mühendisliği ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

1

B GRUBU (3 kata kadar)

Yazılım Geliştirme Uzmanı

Bilgisayar Mühendisliği,

Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik

Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği

2

Veritabanı Uzmanı

2

Ağ Altyapısı Uzmanı

2

Proje Yöneticisi

1

C GRUBU (2 kata kadar)

Uygulama Sunucusu Uzmanı

Bilgisayar Mühendisliği,

Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği ile bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, Bilgisayar ve Teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik Bölümleri

2

Yazılım Geliştirme Uzmanı

4

Sistem Uzmanı

2

Bilgi Güvenliği Uzmanı

Bilgisayar Mühendisliği,

Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

1

TOPLAM

21

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece C Grubu pozisyonu için baş vuru yapabilir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine sahip olma, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma yeteneğine sahip olma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olma, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olma, dokümantasyona önem verme hususlarına yatkın olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır. Gruplara ilişkin ücret cetvelleri, V-ÜCRET kısmında belirtilmiştir.

A GRUBU (4 KATA KADAR ÜCRET):

1- Yazılım Geliştirme Uzmanı (A Grubu, 3 Kişi)

a) En az 30.000 kullanıcılı, uygulama sunucusunda eş zamanlı istek sayısı en az 300, eş zamanlı veritabanı oturum sayısı 25 olan kendi sistem merkezine sahip bir sistemde yazılımcı olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

b) J2EE mimarisinde en az 5 yıl çalışmış olmak,

c) XML konusunda tecrübe sahibi olmak,

ç) UML tecrübesine sahip olmak,

d) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, design patternleri etkin olarak kullanabilmek,

e) RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, Tercihen PL/SQL bilgisine sahip olmak,

f) ECLIPSE ve RAD gibi uygulama geliştirme ortamlarında çalışmış olmak,

g) Versiyonlama araçlarından (Git, SVN, vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak,

ğ) HTML, CSS, JAVASCRIPT kullanarak en az 2 adet web projesi gerçekleştirmiş olmak,

h) Mobil platformlar için (Android, IOS ) en az 1 uygulama geliştirmiş olmak,

ı) Java JAX-WS veya JAX-RS ile en az 1 web servis uygulaması geliştirmiş olmak,

i) Tercihen Spring framework'de tecrübe sahibi olmak,

j) Tercihen SOA Mimarisi veya Microservices hakkında tecrübe sahibi olmak,

k) Tercihen XSLT, XSD konularında tecrübe sahibi olmak,

l) Tercihen Oracle Certified Expert (OCE) veya Oracle Certified Master (OCM) sertifikasına sahip olmak,

m) Tercihen Video Streaming konusunda tecrübe sahibi olmak,

n) Tercihen en az C seviyesinde İngilizce bilmek,

2- Çözüm Mimarı (A Grubu, 1 Kişi)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği ve elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli (en az 1000 uç birim veya 30.000 üzeri IP host) bilgi işlem merkezinde network admin olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

c) Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde en az iki adet büyük ölçekli proje yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübeli olduğunu belgelemek,

ç) Çok uluslu proje yönetimi konusunda tecrübeli olduğunu belgelemek,

d) Büyük ölçekli veri merkezlerinde sistem ve ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında en az 5 (beş) yıl tecrübeli olduğunu belgelemek,

e) Başarıyla sonuçlanmış ülke genelinde (en az 1000 uç birim veya 30.000 üzeri IP host) uç bağlantıları olan büyük ölçekli network topolojisi tasarım ve konfigürasyonu yapmış olmak ve belgelemek,

f) Başarıyla sonuçlanmış büyük ölçekli veri merkezi kurulumu veya yenilenmesi projesinde çözüm mimarisinin oluşturulması, rekabet ve değerlendirme çalışmaları ile rekabet ortamının hazırlanması, teknik şartname hazırlanması, ihale süreci ile kurulum ve göç yönetimi konusunda tecrübeli olduğunu belgemek,

g) Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Service Provider (veya CCIP), Cisco Certified Design Professional (CCDP) sertifikalarından en az ikisine sahip olmak,

ğ) Routing, Switching, VoIP, Wireless yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli olmak,

h) Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, Antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli olmak,

ı) Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware veya RetHat Virtualization konularında tecrübeli olmak,

i) Veri iletişim (F/O, SDH, ATM, ADSL, G.HDSL, Metro Ethernet, VPN) altyapılarının planlaması, bağlantılarının yaptırılması, konfigürasyon yapılması, SLA seviyelerinde takip ve kontrolleri konularında tecrübeli olmak,

j) LAN, Wireless LAN, WAN kurulumu ve ağ yönetim sistemleri ile 802.1x ve VPN Protokollerinin yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

k) Merkezi ağ/sistem yönetimi ve performans izleme sistemleri, Hizmet seviyesi taahhüdü (SLA) yönetimi konularında tecrübeli olmak,

l) ITILv3 ve CEH konusunda bilgi sahibi olmak,

m) PMP ve CISSP eğitimi aldığını belgelemek,

n) Takım çalışmasına yatkın olmak,

o) Linux/Unix işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,

ö) Veritabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

p) Satın alma süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

r) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

s) CCIE sertifikasına sahip olmak,

ş) Cisco Certified Network Professional Voice (CCNP Voice) veya CCNP Wireless sertifikasına sahip olmak,

3- Bilgi Güvenliği Takım Lideri (A Grubu, 1 Kişi)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği ve elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli (en az 1000 uç birim veya 30.000 üzeri IP host) bilgi işlem merkezinde sistem veya network admin veya yazılım geliştirici olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

c) CISSP Sertifikasına sahip olmak,

ç) CEH Sertifikasına sahip olmak,

d) Başarıyla sonuçlanmış bir adet ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif görev aldığını belgelemek,

e) Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, Antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli olmak,

f) Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware veya RetHat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

g) Yazılım güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

ğ) Penatrasyon testleri konusunda tecrübeli olmak,

h) Kod Analizi konusunda tecrübeli olmak,

ı) ITILv3 konusunda bilgi sahibi olmak,

i) PMP eğitimi aldığını belgelemek,

j) Takım çalışmasına yatkın olmak,

k) Linux/Unix işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,

l) Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

m) Satın alma süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

n) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

o) CCIE sertifikasına sahip olmak,

B GRUBU (3 KATA KADAR ÜCRET):

1- Yazılım Geliştirme Uzmanı (B Grubu, 2 Kişi)

a) En az 5.000 kullanıcılı, uygulama sunucusunda eş zamanlı istek sayısı en az 50, eş zamanlı veritabanı oturum sayısı 25 olan kendi sistem merkezine sahip bir sistemde yazılımcı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

b) J2EE mimarisinde çalışan proje(ler)de aktif olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

c) XML işleme (XSLT, XSD) konusunda tecrübe sahibi olmak,

ç) UML tecrübesine sahip olmak,

d) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak ve design patternleri etkin kullanabilme tecrübesine sahip olmak,

e) RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, tercihen PL/SQL bilgisine sahip olmak,

f) ECLIPSE ve RAD gibi uygulama geliştirme ortamlarında çalışmış olmak,

g) Versiyonlama araçlarından (Git, SVN vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak,

ğ) Java Swing tecrübesine sahip olmak,

h) Raporlama araçlarından (Style Report, Jasper Report) en az birinde tecrübe sahibi olmak,

ı) Junit test framework'ünde tecrübe sahibi olmak,

i) Tercihen Oracle Certified Associate (OCA), Oracle Certified Professional (OCP) sertifikasına sahip olmak,

j) Tercihen SOAP ve REST Web Servis tecrübesine sahibi olmak.

2- Veritabanı Uzmanı (B Grubu, 2 kişi)

a) En az 30.000 kullanıcılı, 200 eş zamanlı veritabanı oturum sayısı ve saniyede 500 işleme (transaction) sahip bir sistemde tecrübe sahibi olmak,

b) En az 2 yıl süre ile Oracle 10g/11g/12c veritabanı yönetimi, SQL ve PL/SQL programlama deneyimine sahip olmak,

c) SQL/ PLSQL iyileştirme (tuning) becerisine sahip olmak,

ç) İlişkisel veritabanı tasarımı konusunda tecrübe sahip olmak,

d) RAC tecrübesine sahip olmak,

e) Unix/Linux (tercihen IBM AIX) işletim sistemi bilgisine sahip olmak,

f) RMAN veya Shell scripting ile Cold ve Hot backup scripting deneyimine sahip olmak,

g) DataGuard, CDC gibi veri yedekleme sistemlerinde deneyime sahip olmak,

ğ) Tercihen IBM GPFS bilgisine sahip olmak,

h) Tercihen OCA, OCP veya OCM sertifikalarından birine sahip olmak,

ı) Tercihen acil durum merkezi sistemlerinde tecrübeli olmak.

3- Ağ Altyapısı Uzmanı (B Grubu, 2 Kişi)

a) Firewall, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği bilgi işlem merkezine benzer yapıda ve en az 25.000 kullanıcılı bir bilgi işlem merkezinde sistem yönetimi konusunda sistem/cihaz yöneticisi (admin) olarak en az 5 yıl çalıştığını belgelemek,

b) Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış ve kurumsal segmentteki omurga anahtarı, güvenlik duvarı, saldırı tespit ve önleme sistemi ve yük dengeleyici sisteminin her biri hakkında en az 2 (iki) yıllık sistem/cihaz yöneticisi (admin) tecrübesi olduğunu belgelemek,

c) Büyük ölçekli veri merkezi kurulumu veya işletimi konularında en az 2 (iki) yıl çalıştığını belgelemek,

ç) E-posta güvenlik sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

d) Veri merkezi kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Active Directory hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ) Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Sunucu donanım ve işletim sistemleri yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

ı) Mobil işletim sistemleri (Android ve iOS) konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

j) Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

k) Tercihen CCIE, Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Service Provider, CCNP Wireless, CCNP Voice sertifikalarından birine sahip olmak,

l) Tercihen ISO 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

m) Tercihen ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak,

n) Tercihen CISSP - Certified Information Systems Security Professional sertifikasına sahip olmak,

o) Tercihen CSSLP - Certified Secure Software Lifecycle Professional sertifikasına sahip olmak,

ö) Tercihen CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak.

4- Proje Yöneticisi (B Grubu, 1 Kişi)

a) Proje yönetimi ve uygulama tecrübesi olmak,

b) SQL sorgulama dilini iyi derecede bilmek,

c) Oracle Veri Tabanı konusunda bilgi ve sertifika sahibi olmak,

ç) MS İşletim Sistemi ve Linux İşletim Sistemleri konusunda bilgi ve sertifika sahibi olmak,

d) Proje Yönetimi Konusunda bilgi ve sertifika sahip olmak (ITIL V3 vb.),

e) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO/IEC 27001) hakkında bilgi ve sertifika sahip olmak,

f) MCITP Enterprise Administrator Sertifikasına sahip olmak,

g) Büyük Ölçekli (1000 ve üzeri kullanıcılı) Bilgi İşlem Merkezlerinde en az 2 (iki) tane ulusal düzeyde proje yönetmek veya proje grubunda yer almak,

ğ) En az 5 yıl bilişim sektöründe çalışmış olmak.

a) En az 30.000 kullanıcılı, uygulama sunucusunda eşzamanlı istek sayısı en az 300, eş zamanlı veritabanı oturum sayısı 25 olan kendi sistem merkezine sahip bir sistemde uygulama sunucusu yöneticisi düzeyinde en az 1 yıl çalışmış olmak,

b) Java konusunda proje geliştirmiş olmak,

c) Tercihen JYTHON programlama dilini bilmek,

ç) LINUX/UNIX işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

d) SCRIPTING (PERL veya SHELL) konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) WEB sunucu (APACHE veya IHS) yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

f) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) Tercihen WebSphere Application Server yönetiminde en az 2 yıl çalışmış olmak,

ğ) Tercihen Continous Delivery/Deployment/Integration yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

h) Tercihen Jenkins, Gradle, Maven araçlarında tecrübe sahibi olmak.

2- Yazılım Geliştirme Uzmanı (C Grubu, 4 Kişi)

a) En az 5.000 kullanıcılı, uygulama sunucusunda eş zamanlı istek sayısı en az 50 eş zamanlı veritabanı oturum sayısı 25 olan kendi sistem merkezine sahip bir sistemde yazılımcı olarak en az 2 yıl çalışmış olmak,

b) Java programlama dili ile proje geliştirmiş olmak,

c) UML tecrübesine sahip olmak,

ç) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak, design patternleri etkin olarak kullanabilme tecrübesine sahip olmak,

d) RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, tercihen PL/SQL bilgisine sahip olmak,

e) ECLIPSE ve RAD gibi uygulama geliştirme ortamlarında çalışmış olmak,

f) Versiyonlama araçlarından (Git, SVN vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak,

g) Junit test framework tecrübesine sahip olmak,

ğ) Tercihen Java Swing tecrübesine sahip olmak,

h) Tercihen Raporlama araçlarından (Style Report, Jasper Report) en az birinde tecrübe sahibi olmak,

ı) Tercihen Oracle Certified Associate (OCA), Oracle Certified Professional (OCP) sertifikasına sahip olmak,

i) Tercihen SOAP ve REST Web Servis tecrübesine sahibi olmak,

j) Tercihen Web Framework (Spring MVC, Struts, Vaadin, JSF vb.) tecrübesine sahip olmak,

k) Tercihen Javascript Framework (Angular, React, Ember vb. ) tecrübesine sahip olmak.

3- Sistem Uzmanı (C Grubu, 1 Kişi)

a) En az 5.000 kullanıcılı bir sistem merkezinde UNIX, AIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin sistem yöneticisi (admin) olarak toplamda veya herhangi birisi için en az 3 (üç) yıl tecrübesi olduğunu belgelemek,

b) Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA, herhangi biri), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,

c) DHCP, DNS ve Proxy servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,

ç) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

d) Yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma yeteneğine sahip olmak,

e) Tercihen VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,

f) Tercihen CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,

g) Tercihen ISO 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

ğ) Tercihen ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak.

4- Sistem Uzmanı ( C Grubu, 1 Kişi)

a) En az 10.000 kullanıcılı Active Directory yapısının kullanıldığı bir sistem merkezinde Microsoft Server (2008, 2012 veya güncel sürümleri) işletim sistemleri sistem yöneticisi (admin) olarak en az 3 (üç) yıl tecrübesi olduğunu belgelemek,

b) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak,

c) Microsoft ürün ve servisleri olan Microsoft Exchange, DNS, DHCP, WINS, Firewall, File Server, Remote Desktop mimarisi, Windows 7/8/10 işletim sistemlerinin kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümlemesi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Microsoft IIS 8 veya güncel sürümlerinin yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Microsoft Windows GPO, WSUS ve System Center ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA, herhangi biri), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,

g) Tercihen VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,

ğ) Tercihen CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,

h) Tercihen ISO 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

ı) Tercihen ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak.

5- Bilgi Güvenliği Uzmanı (C Grubu, 1 Kişi)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği ve elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli (en az 1000 uç birim veya 30.000 üzeri IP host) bilgi işlem merkezinde sistem veya network admin veya yazılım geliştirici olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

c) CISSP Eğitimi aldığını belgelemek,

ç) CEH Sertifikasına sahip olmak,

d) Başarıyla sonuçlanmış bir adet ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif görev aldığını belgelemek,

e) Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, Antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli olmak,

f) Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware veya RetHat Virtualization konularında tecrübeli olmak,

g) Yazılım güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

ğ) Penatrasyon testleri konusunda tecrübeli olmak,

h) Kod Analizi konusunda tecrübeli olmak,

ı) ITILv3 konusunda bilgi sahibi olmak,

i) PMP eğitimi aldığını belgelemek,

j) Takım çalışmasına yatkın olmak,

k) Linux/Unix işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,

l) Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

m) Satın alma süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

n) CISSP Sertifikasına sahip olmak,

o) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

ö) CCIE sertifikasına sahip olmak,

II- İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1) Başvuru formu, (Başvuru formunda başvurulan grubun belirtilmesi zorunlu olup, grup belirtilmediği takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.)

2) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Formun 2 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir. Bu form bakanlığımızca onaylanacaktır.)

3) 2016 -KPSS sonuç belgesi,

4) Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)

5) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi.)

6) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge,

7) Genel şartların (ç) bendinde yer alan mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

8) Fotoğraflı özgeçmiş (Başvurulan gruplar için istenilen niteliklere haiz olduğuna dair bilgi içermelidir. Örneğin Veritabanı Uzmanlığı için istenilen niteliklerin karşılandığına ilişkin bilgi.)

İlanda yer alan diğer şartlar konusunda beyan yeterli olup, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.

Sertifika istenen hallerde ilgili sertifikanın ibrazı zorunludur.

Başvuru şartlarının taşınması halinde birden fazla gruba müracaat edilebilir.

Bakanlığımızın www.adalet.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra ilanda belirtilen belgelerle beraber başvuruların 22/01/2018 tarihinden en geç 31/01/2018 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuranlardan sözlü sınava katılma şartlarını taşıyanların listesi www.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

III- SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav 21/02/2018-22/02/2018-23/02/2018 tarihlerinde Ergazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 448/B Şaşmaz - Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda saat 09:00'da yapılacaktır.

Sözlü sınav sonuçları www.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

IV- SINAV KONULARI

1) UNIX/LINUX işletim sistemleri,

2) ORACLE veritabanı yönetimi ve SQL,

3) Java EE Uygulama Sunucusu,

4) Disk Sistemleri ve SAN,

5) Java ile yazılım geliştirme (swing/web/web services),

6) Mobil yazılım teknolojileri,

7) Cisco ve network ürünleri,

8) Enerji sistemleri,

9) İstatistik yöntemleri ve ürünleri,

10) Microsoft etki alanı,

11) Proje yönetimi,

12) Rekabet ve satın alma süreçleri,

13) 27001 Bilgi Güvenliği,

14) Proje süreç takibi,

15) Altyapı ve donanım güvenliği,

16) Sunucu ve disk sanallaştırma teknolojileri,

17) CISSP ve CEH,

18) Ayrıca yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar,

19) Zorunlu veya tercihen aranan şartlarla ilgili mülakat esnasında gerektiğinde uygulamalı testler yapılacaktır.

V- ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (5.296,80 TL.)'nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar dahilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Ücret Cetveli:

A Grubu

4 kata kadar

B Grubu

3 kata kadar

C Grubu

2 kata kadar

Kamuoyuna duyurulur.

(*) Bu ilanda yer alan "kullanıcı sayısı" kavramına, iç kullanıcılar ile kullanıcı adı ve parolasıyla bilişim sistemine erişim yapan dış kullanıcılar dahildir.

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN

Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik dördüncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" "Sınav şartı" başlıklı Ek ikinci maddesinin 1/c bendi doğrultusunda, 2016-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, boş bulunan pozisyonun 10 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 20 adet çözümleyici pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Grubu

Mezun Olunan Bölüm

Alınacak

Personel

Çözümleyici (1. Grup)

Bilgisayar Mühendisliği

10

Yazılım Mühendisliği

Çözümleyici (2. Grup)

Bilgisayar Mühendisliği

8

Çözümleyici (3. Grup)

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

2

Elektronik Mühendisliği

TOPLAM

20

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibariyle geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

c) En az lisans mezunu olmak,

ç) 2016-KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

d) Java programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini

belgelemek, (Mezuniyet transcript belgesi kabul edilecektir.)

e) En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde Programcı olarak çalıştığını belgelemek,

(*)Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Çözümleyici, Sistem Programcısı veya Programcı olarak 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

B- ÖZEL ŞARTLAR

Çözümleyici (1. Grup) (10 kişi);

a) JAVAEE platformunda uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,

b) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak, (Tercihen design patternleri etkin olarak kullanabilmek)

c) RDBM veritabanları ile uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine ve temel seviyede SQL bilgisine sahibi olmak, (Tercihen PL/SQL bilgisi) ç) ORM (Object-relationalmapping) araçları kullanılarak proje gerçekleştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,

d) Raporlama araçlarında (İş zekası, Jasper, StyleReport vb.) bilgi sahibi olmak,

e) Veri ambarı tasarımı, iş zekası ve istatistik alanlarında bilgi sahibi olmak,

f) Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren; Mühendislik Fakültelerinden Bilgisayar Mühendisliği (8 Kişi), Yazılım Mühendisliği (2 Kişi) ve denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Çözümleyici (2. Grup) (8 kişi);

a) UNIX/AIX/LINUX İşletim Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, (Tercihen herhangi bir UNIX/AIX/LINUX İşletim Sisteminde sistem yöneticisi sertifikasına sahip olmak), (1 kişi)

b) Yüksek ölçekteki disk sistemleri, disk sanallaştırma ve SAN sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, (1 kişi)

c) MS İşletim Sistemleri ve etki alanı yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, (Tercihen MCSE sertifikası, PERL veya VBScript programlaması hakkında bilgi sahibi olmak), (1 kişi) ç) Büyük Ölçekli Sunucu Sanallaştırma (VMware ve Red Hat Virtualization) Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, (Tercihen VMware ve Red Hat Virtualization sertifikasına sahip olmak), (1 kişi)

d) Zafiyet (Penatration), yazılım ve sistem güvenliği konularında bilgi sahibi olmak (Tercihen CEH sertifikasına sahip olmak, (2 Kişi)

e) İz kayıtları (log) yönetimi ve yığın veri yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, (1 Kişi)

f) Kimlik yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, (1 Kişi)

g) Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren; Mühendislik Fakültelerinden Bilgisayar Mühendisliği ve denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, şartları aranmaktadır.

Çözümleyici (3. Grup) (2 kişi);

a) Ses ve Görüntü Sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

b) Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren; Mühendislik Fakültelerinden Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği ve denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, şartları aranmaktadır.

II- İSTENİLEN BELGELER

1) Başvuru formu, (Başvuru formunda başvurulan grubun belirtilmesi zorunlu olup, grup belirtilmediği takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.)

2) 2016-KPSS sonuç belgesi,

3) Öğrenim durumu belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, öğrenim durumu belgesi yurtdışından alınmış ise denkliği ile birlikte aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)

4) Her grup için aranılan niteliklere dair belgeler,

5) Fotoğraflı özgeçmiş (El yazısı ile hazırlanmış),

6) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,

7) Görevin uygun yürütülmesine sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan,

8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

9) En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde Programcı olarak çalıştığına dair belge,

Başvuru şartlarının taşınması halinde birden fazla gruba müracaat edilebilir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir.

Eksik belge ibraz edenler ile posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

III- BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ile doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalandıktan sonra, formda belirtilen belgelerle birlikte başvuruların 22/01/2018 tarihinden 31/01/2018 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.

IV- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuranlardan sözlü sınava katılma şartlarını taşıyanların listesi www.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

V- SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE TARİHİ

Tarihi: 26/02/2018-27/02/2018-28/02/2018

Yeri ve Saati: Ergazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 448/B Şaşmaz- Yenimahalle /ANKARA adresinde bulunan Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Binası Toplantı Salonunda saat 09:00'da yapılacaktır.

Sözlü sınav sonuçları (www.adalet.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir.

VI- SÖZLÜ SINAVIN KONULARI

A- Çözümleyici (1.Grup);

a) Java ve Nesne Tabanlı Program Analiz ve Tasarım,

b) İlişkisel Veri Tabanı ve SQL,

c) Veri Ambarı Tasarımı, İş Zekası ve İstatistik,

d) İlanın özel şartlar bölümünde açıklanan mesleki bilgi ve deneyime yönelik konular,

B- Çözümleyici (2.Grup);

a) UNIX/AIX/LINUX İşletim Sistemleri,

b) Disk Sistemleri, Disk Sanallaştırma ve SAN,

c) MS İşletim Sistemleri ve Etki Alanı,

ç) Sunucu Sanallaştırma,

d) Zafiyet (Penatration), Yazılım ve Sistem Güvenliği,

e) İz Kayıtları (Log) Yönetimi ve Yığın Veri Yönetimi,

f) Kimlik Yönetimi,

g) İlanın özel şartlar bölümünde açıklanan mesleki bilgi ve deneyime yönelik konular,

C- Çözümleyici (3.Grup);

a) Ses ve Görüntü sistemleri, b) Programlama dilleri

c) İlanın özel şartlar bölümünde açıklanan mesleki bilgi ve deneyime yönelik konular,

SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ BRÜT ÜCRET TABLOSU

Mesleki Tecrübesi

İngilizce Düzeyi

Ücret

5 yı ldan fazla

A-B

5.200,00 TL

C

4.994,82 TL

D

4.880,96 TL

3-5 yıl

A-B

4.821,03 TL

C

4.647,05 TL

D

4.565,81 TL

1-3 yıl

A-B

4.391,87 TL

C

4.253,91 TL

D

4.171,27 TL

0-1 yıl

A-B

3.756,49 TL

C

3.585,04 TL

D

3.491,73 TL

Kaynak : SGK Rehberi
Çankırı'da trenin altında kalan kişi öldü
Öğretmenlerden 'maaştan kariyer'e' önemli öneriler..
Çalışma bakanı;" İkinci 100 günlük eylem planımızın çalışmalarına başlıyoruz'
İstanbul Beykoz Belediyesi 133 Geçici İşçi Alacak
'Yaptırımın her türlüsüne karşıyız'
Marmara Bölgesi'nde korkutan deprem!
Asgari Ücrette beş nedenle net 2800 TL talebi!
20 yıl 5300 gün ve 45 yaş şartlarına tabisiniz
Dev bankadan kredi çekenlere müjde!
Yıldırım: Yaşadığımız ekonomik sıkıntılar sır değil
11 milyonluk hastaneden 48 milyonluk borç
Sayıştay 45 denetçi yardımcısı Alacak
MHP O Büyükşehirde de adayını geri çekti
İstanbul Beykoz Belediyesi 37 Geçici İşçi Alacak
İstanbul'da 7'nin üstünde bir deprem bekleniyor
Afrin'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Kılıçdaroğlu'ndan "Abdullah Gül" açıklaması
Ay Yapım'dan Nihat Genç hakkında suç duyurusu
2. Yüz günde 2.500 kişiye 30'ar bin 'hibe' desteği var!
Kartal veda etti
Aygaz Otogaz'dan hediye otogaz kampanyası
Trafikte kontroller arttı! Yaptırmayana 2 bin 500 TL ceza
2. Eylem Planı'ndan 200.000 kişiye iş çıktı! İşte ayrıntılar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın radyo müjdesi gençleri sevindirdi
Düzce'de yangın: 3 çocuk yaşamını yitirdi
Motosiklet sürücüsüne 'emniyet kemeri'cezası
İkinci eylem planında 'daha yeşil şehirler' hedefi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'mesai' kararı!
500 kişilik personel alımı için 3 bin 964 kişi başvurdu
Şanlıurfa'da bir doktor hasta tarafından darp edildi
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Adana Seyhan İmar Aş 3 İşçi Alacak
TÜDEMSAŞ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Hafta tatili günleri yıllık izin süresine dahil midir?
Bylock'ta 'analiz' dönemi
Manisa'da 500 kişiye iş imkanı
219 muvazzafa FETÖ'den gözaltısı
Sendika Başkanı: Çalışanlarımıza sahip çıkmak durumundayız.
3600 ek gösterge öğretmen maaşlarını nasıl etkileyecek? İşte tablo...
Bakan onay verdi! Tüm Türkiye'de uygulanacak...
Ankara'da büyük FETÖ soruşturması! 48 gözaltı kararı..
İŞKUR Genel Müdürü açıklama yaptı...İşte rakam!
Haftanın son gününde çeyrek altın ne kadar?
İşte CHP’nin 7 Büyükşehir Belediye Başkan adayı
'Başörtülü bu sektörde çalışamaz' diyen yapımcı hakkında suç duyurusu
Koray Aydın'dan istifa açıklaması
Doktora öğrencisi 4 bin 500 TL maaşla araştırma yapacak
'Bütün bürokratlarımızla sahaya iniyoruz'
Taksi plakaları yüzde 30 eridi
19 yıldır bu senedi hatıra olarak saklıyor
14 Aralık 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
'İllerde, ilçelerde bir takım temaslar kurabiliriz, bu ittifak anlamına gelmez'
Karnından 2 kilogram plastik çıktı
Asgari ücret için kritik gelişme! O bekleniyor...
5 Bin kişi çalışacak,yer bakıyor!
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu portföy yönetim şirketleri birleşiyor
Araç sahipleri dikkat! İşte il il trafik sigorta bedelleri...
Dar gelirli vatandaşa 'ön ödemeli konut' müjdesi
O belediye asgari ücreti 2.450 TL'ye çıkardı!
15 tatil (Yarıyıl) ne zaman? Tarih belli oldu
Sinyalizasyon sistemi olmadığından kaza gerçekleşmiş
Sınırsız internette faturalar değişecek mi?
Ukrayna savaş jeti düştü!
Büyükçekmece Adliyesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
Polisten polise 5 ilde operasyon...
'Çatıya güneş elektrik santrali' için kredi paketi
Ankara'da yarın okullar tatil edildi
O ülkede meşhur bilgisayar oyunları yasaklandı!
'Doğalgaz indirimi vatandaşa da yansımalı'
Dışişleri Bakanlığının logosu değişti
ATM'lere kart kopyalayan zanlı tutuklandı
3 ilde eğitime ara verildi
Dikkat! Son gün 31 Aralık! Fırsatı kaçırmayın...
Erdoğan: Dün akşam operasyonları yaptık, devamı gelecek
Küçük bir düzenleme ile binlerce memuru sevindirmek mümkün
Camide ölü bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi
Tren Polatlı’dan faciaya çağırıldı
Yalova Belediyesi 1 Geçici İşçi Alacak
Vizesiz seyahate çok az kaldı! Rusya olumlu bakıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı Mersinde 1 İşçi Alacak
Asgari ücret, milyonları 22 temel konuda etkileyecek!
107 bin yardımcı hizmetler personeli çözüm bekliyor!
Başsavcılık açıkladı: Tren kazasında 9 ölü, 86 yaralı bulunmaktadır
Aldıkları maaşı paylaştı, başına gelmeyen kalmadı
Fabrika işçisi lojmanda ölü bulundu
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
E-Devlet'ten yeni bir hizmet daha!
Bursa Büyükşehir Belediyesi 15 İşçi Alacak
Sağlıklı bir yeni yıl için 14 altın öğüt

İlgilinizi Çekebilir