12 soruda OYAK emeklilik yardımı

12 soruda OYAK emeklilik yardımı

Tarih :
12 soruda OYAK emeklilik yardımı
 • 1.  Emeklilik Yardımı'na kimler hak kazanır?

 • OYAK üyeliğinde 10 yılını doldurduktan sonra, görevli oldukları kuruluşlardan herhangi bir sebeple ayrılarak daimi üye statüsü sona eren üyeler Emeklilik Yardımı'na hak kazanır.


 • 2.  Üyelik süresi ile Emeklilik Yardımı arasındaki ilişki nedir?

 • Çeşitli sebeplerle TSK'dan ayrılan daimi üyelerden

  • - Üyelik süresi 3 yıldan az olanlara hiçbir ödeme yapılmaz.
  • - Üyelik süresi 3 ile 10 yıl arasında olanlara, birikmiş aidatları nemasız olarak iade edilir.
  • - Üyelikte 10 yılını dolduranlar, Emeklilik Yardımı almaya hak kazanırlar.

  Not: TSK'da görev yapamaz raporuyla ayrılıp maluliyet yardımı almaya hak kazanan üyelere ve vefat eden üyelerin varisçilerine üyelik süresine bakılmadan emeklilik yardımı ödenir.


 • 3.  Emeklilik Yardımı hesaplanırken aidatın ne kadarı nemalandırılmaya esas teşkil etmektedir?

 • Daimi üyelerden alınan %10 aidat (prim), esas itibariyle üç ana unsurdan oluşmakta ve aidat içindeki payları kuruluş hesaplamaları ile

  • - Tasarruf Primi %89.6333,
  • - Riziko Primi %7.7500,
  • - Masraf Primi %2.6167 olarak saptanmış bulunmaktadır.

  Muvazzaf daimi üyelerin emeklilik yardımı hesabının temelini, aidatın %89.6333' lük bölümünü teşkil eden tasarruf primi oluşturmaktadır.

   


 • 4.  Üyelikte 10 yılını doldurmadan görevden ayrılmak zorunda kalan üyeler için dışarıdan aidat yatırarak Emeklilik Yardımı'na hak kazanmak mümkün müdür?

 • OYAK üyeliği süresini tamamlamak amacıyla, isteğe bağlı aidat yatırmak mümkün değildir.


 • 5.  Ayrılış tarihinde üyeye Emeklilik Yardımı nasıl ödenir?

 • Üyenin ayrıldığı yıla ilişkin Genel Kurul'un yapılmaması ve o yıla ait nema oranının da henüz kesinleşmemesi nedeniyle emeklilik yardımı ödemesi iki yıla yayılır.

  • - Ayrılış tarihi itibariyle kesinleşen nema oranlarına göre üyenin emeklilik yardımı hesaplanır ve en yakın ödeme gününde üyenin banka hesabına yatırılır.
  • - Üyenin ayrıldığı yıla ilişkin kâr payı ise ilgili yılın Genel Kurulu yapıldıktan ve o yıla ait nema oranının kesinleşmesini takiben hesaplanır ve Genel Kurulu takiben üyenin banka hesabına yatırılır.

  Örneğin, ayrılış tarihi Şubat 2011 (Genel Kurul öncesi) olan bir üyenin Emeklilik Yardımı en son kesinleşmiş 2009 yılı nemasına göre hesaplanarak ödenir. Bu üyenin 2010 yılı kâr payı ise 2011 yılında yapılan Olağan Genel Kurul tarafından belirlenerek, Genel Kurulu takiben ödenir. Yine bu üyenin, 2011 yılına ait iki aylık kâr payı 2012 yılında yapılacak olan Olağan Genel Kurul tarafından 2011 yılı kâr payı kesinleştirildiğinde ödenir. 

  Ayrılış tarihi Olağan Genel Kurul sonrası olan (örneğin 30 Ağustos 2011) bir üyenin Emeklilik Yardımı, Nisan 2011 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul tarafından belirlenen 2010 yılı nemasına göre hesaplanarak ödenir. Bu üyenin 8 aylık 2011 yılı kâr payı ise, 2012 yılında yapılacak olan Olağan Genel Kurul tarafından 2011 yılı kâr payı kesinleştirildiğinde ödenir.


 • 6.  Üyelerin aidat birikimleri nasıl nemalandırılmaktadır?

 • Daimi üyelerden alınan %10 aidat (prim), esas itibariyle üç ana unsurdan oluşmakta ve aidat içindeki payları kuruluş hesaplamaları ile

  • - Tasarruf Primi %89.6333,
  • - Riziko Primi %7.7500,
  • - Masraf Primi %2.6167 olarak saptanmış bulunmaktadır.

   

  Emeklilik Yardımı, aidatın %89.6333' lük kısmını teşkil eden tasarruf primi, tasarruf primlerine bileşik faiz esasına göre verilen yıllık %5 teknik faiz ve bunların toplamlarına isabet eden kâr paylarının toplamından oluşmaktadır.

  Tasarruf primine isabet eden teknik faiz bulunurken aidatlar, sistemde kaldığı süre için adatlandırılarak hesaplanır.

  Örnekle açıklamak gerekirse; üyenin 2011 yılı Haziran ayında emekli olması durumunda, emekli olduğu tarih itibariyle Emeklilik Yardımı içerisinde en son kesinleşen 2010 yılı nemasına göre 31.12.2010 tarihli rezerv tutarı ve 2011 yılı aidatları ödenir. Ancak bu durumda üyenin 2011 yılına ait 6 aylık kâr payı alacağı bulunmaktadır.

  2012 yılı Mayıs ayında 2011 yılı kâr payının kesinleşmesini takiben, üyenin 2011 yılı kâr payı; 2011 yılı Ocak ayı aidatının 6 ay, Şubat ayı aidatının 5 ay, Mart ayı aidatının 4 ay, Nisan ayı aidatının 3 ay, Mayıs ayı aidatının 2 ay ve Haziran ayı aidatının 1 ay sistemde kalmış olması esaslarına göre hesaplanmaktadır.

  Bu hesaplama yöntemine adatlandırma denilir.

  OYAK üyelerinin kâr payı tutarlarını hesaplarken, emeklilik tarihinde kendilerine ödenmiş olan emeklilik yardımı tutarının tamamını, kâr payı kesinleşen yıl için kâr payı oranı ile sistemde kaldığı süre kadar nemalandırarak hesaplamaları doğru sonuç vermemektedir.

   


 • 7.  Aynı dönemde işe başlamış OYAK üyelerinin Emeklilik Yardımları farklı olabilir mi?

 • Üyelerin nasıplarının, terfi tarihlerinin, derece ve kademe ilerlemelerinin farklı olması ve çeşitli sebeplerle kıst maaş alınması nedenleriyle OYAK üyelerinin birikimleri arasında fark oluşabilir.

  İki farklı üye için aynı Emeklilik Yardımı'nın hesaplanabilmesi, her iki üyenin aynı tarihlerde aynı rütbe ve maaşları almış olmaları ve OYAK'a gelen aidatların bu maaşlar üzerinden kesilmiş olmasını gerektirir. Duhülü, rütbesi veya kıdemi eşit olmasına rağmen aldıkları maaşları ve dolayısı ile OYAK'a ödedikleri aidatları farklı olan üyelerin emeklilik yardımlarının eşit olmayacağı açıktır.

  Herhangi bir sebeple üyeliği müddetince kıst maaş alan, hiç maaş almayan, kademe ve derece ilerlemesi farklı olan veya herhangi bir sebeple emsallerinden daha yüksek maaş alan OYAK üyelerinin aidat tutarları farklı olmakta dolayısıyla Emeklilik Yardımları arasında farklılık oluşmaktadır.


 • 8.  Aidat iadesi ne zaman yapılır?

 • Çeşitli sebeplerle TSK'dan ayrılan daimi üyelerden OYAK'taki üyelik süresi 3 yıldan çok ve 10 yıldan az olanlara, OYAK'la ilişiğin kesilmesi durumunda aidat iadesi yapılır.


 • 9.  Bugün itibariyle kesinleşmiş nemalara göre Emeklilik Yardımı tutarınızı nereden öğrenebilirsiniz?

 • Kesinleşmiş nemalara göre hesaplanan emeklilik yardım tutarlarını öğrenmek için web sitemizinOnline Üye Hizmetleri bölümünden yararlanabilir veya OYAK Çağrı Merkezi'ni ( 312 415 61 00 ) arayabilirsiniz.


 • 10.  OYAK üyeliği sona eren bir kişinin yeniden OYAK üyesi olması halinde üyelik süresinde birleştirme yapılması mümkün müdür?

 • OYAK üyeliği sona eren bir kişinin yeniden OYAK üyesi olması halinde üyelik süresinde birleştirme yapılması mümkün değildir. Yeni üyelik için yeni bir süreç başlatılır. Ancak mahkeme kararıyla göreve dönenlerde üyenin isteğine bağlı olarak hizmet ihyasına gidilebilir. (Mahkeme kararıyla göreve dönen üyelerin üyelik süresi ilk üyelikteki aidatın kesildiği tarihten geçerli olup üyelik süresinde kayıp söz konusu değildir)


 • 11.  Aidat iadesi hangi durumda alınamaz? / Üye hangi durumda OYAK'tan ayrıldığında hiçbir ödeme alamaz?

 • OYAK üyeliğinin 3 yıldan az olması durumunda, üyeye hiçbir ödemede bulunulmaz.


 • 12.  Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sözleşmeleri feshedilmek suretiyle ilişikleri kesilen Uzman Erbaş'ların OYAK'taki işlemlerinin sonuçlandırılabilmesi için gerekli belgeler nelerdir?

 • Sözleşmeleri feshedilmek suretiyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle (TSK) ilişikleri kesilen Uzman Erbaş'ların OYAK'taki işlemlerinin sonuçlandırılabilmesi için gerekli olan belgeler aşağıda belirtilmiştir. Belge eksikliği durumunda, eksik olan belge tamamlanıncaya kadar işlem yapılamaz.

  Gerekli belgeler: Bağlı bulunulan Birlik tarafından hazırlanır.

  • 1-Üyenin TSK ile ilişiğinin kesildiği birlik tarafından tanzim edilen, OYAK'a hitaben yazılmış sözleşme fesih onayı yazısının ya da bağlı bulunduğu komutanlıklara hitaben yazılan sözleşme fesih onayı yazısının aslı ya da tasdikli sureti.
  • 2-Hizmet belgesi/terhis belgesi.
  • 3-Son iki aylık kesinti belgesi.

  (Sağlık sebebi ile ayrılanlarda sözleşme fesih onay yazısında ya da hizmet/terhis belgesinde hastalık türünün belirtilmesi gerekmektedir)

  Uzman erbaş iken T.S.K.’nden ilişiği kesilen ve 10 yılın üzerinde üyeliği bulunan üyelerimizin yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak, Emekli Maaşı Sistemi’ne katılmak isteyenler için  “EMEKLİ MAAŞI SİSTEMİ KATILIM FORMU” nun, Emekli Maaşı Sistemi’ne katılmak istemeyenler için “EMEKLİLİK EVRAKI TESLİM FORMU” nun sözleşme fesih belgeleriyle  birlikte gönderilmesi  OYAK’taki emeklilik işlemlerinin en kısa sürede sonuçlandırılması açısından  önem taşımaktadır.

  Uzman erbaşlıktan sivil memurluğa geçen üyelerimizin, üyeliklerinin aksamadan devam edebilmesi için sivil memur olarak atamaları yapıldığında atama yazılarını mutlaka OYAK’a göndermeleri gerekmektedir.


Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir