Anasayfa » Emekli » Emeklilerin aylıkları hangi hallerde kesilir?

Emeklilerin aylıkları hangi hallerde kesilir?

Emeklilerin aylıkları hangi hallerde kesilir?

Tarih :
Emeklilerin aylıkları hangi hallerde kesilir?

Emeklilerin maaşları hangi hallerde kesilir? Emeklilerin aylıklarının kesildiği durumlar nelerdir? Emeklilerin aylığı ne zaman kesilir? İşte tüm bu soruların cevapları.

DEVLET MEMURLARINDAN EMEKLİ AYLIĞI ALMAKTA İKEN SSK'LI YA DA BAĞ-KUR"LU OLARAK ÇALIŞMALARI HALİNDE EMEKLİ AYLIKLARI KESİLECEK Mİ?

EMEKLİ SANDIĞINDAN EMEKLİ AYLIĞI ALMAKTA OLANLAR YÖNÜYLE

Emekli aylığı almakta iken yeniden çalışmaya başlayanların emekli aylıklarının kesilmesi veya kesilmemesi gereken durumlar, 27.4.2005 tarihli ve 25798 sayılı resmi gazetede yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30. maddesi ile düzenlenmiştir.

"Madde 30- Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.

Diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken emeklilik veya yaşlılık aylıkları ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin atanmaya, çalıştırılmaya veya görevlendirilmeye izin veren hükümleri ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 11 inci maddesine göre 1.1.2005 tarihinden önce alınmış Bakanlar Kurulu kararları uygulanmaz.

Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri;

a) Cumhurbaşkanlığına seçilenler,

b) Dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar,

c) Yasama Organı üyeliğine seçilenler,

d) Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar,

e) Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler,

f) Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),

g) Vakıf üniversitelerinde görev alanlar,

h) Özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,

i) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar,

hakkında uygulanmaz."

Madde hükmünde, emekli aylıklarının kesilmesinin yalnızca genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalışma durumunda kesileceği anlaşılmaktadır.

Madde hükmü, özel sektörde çalışma halinde aylıkların kesilmeyeceğini açıklamaktadır.

Sonuç; Emekli Sandığından 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli aylığı almakta olanlardan özel sektörde SSK.lı olarak yada Bağ-Kur lu olarak çalışma halinde emekli aylıkları kesilmemekte,

Devlet memurluğu yada resmi kurumlarda SSK.lı olarak çalışmaları halinde kesilmektedir.

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANANLARIN YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMALARI HALİNDE YAŞLILIK AYLIKLARI KESİLECEKTİR.

5510 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde bu konunun açıklandığı görülmektedir. Maddeye göre, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olan kişilerden yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra;

- Devlet memuru, SSK.lı yada Bağ-Kur lu olma halinde,

- Yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlama halinde,

yaşlılık aylıkları kesileceği, anlaşılmaktadır.

EMEKLİ SANDIĞINDAN DUL VEYA YETİM AYLIĞI ALMAKTA İKEN SSK.LI YADA BAĞ-KUR LU OLARAK ÇALIŞANLARIN YETİM AYLIKLARI KESİLECEK Mİ?

1- 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre Emekli Sandığından yetim aylığı almakta olanların yetim aylıklarının kesilmesi durumu;

- Dul eşler yönüyle;

Dul eşlerin aylıkları evlenmedikleri sürece kesilmemektedir. Dul eşler devlet memuru, özel yada resmi kurumlarda SSK.lı olarak çalışsalar dahi dul aylıklarını almaya devam edebilmektedirler.

- Kız yetimler yönüyle;

Kız yetimler devlet memuru olmadıkları sürece, ayrıca evli olmadıkları sürece yetim aylığını alabilmektedirler. Yani kız yetimler özel yada resmi kurumlarda SSK.lı olarak çalışsalar dahi yetim aylığını alabilmektedirler.

2- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre yeni durum;

- Dul eşler açısından bir değişiklik bulunmamaktadır.

- Kız yetimler açısından;

5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde (1 ) yetim çocuklara hangi şartlar dahilinde yetim aylıklarının bağlanacağının tespitinin yapıldığını görmekteyiz.

Bu hükme göre;

- Devlet memuru, Sigortalı, Bağ-Kur"lu olarak çalışma halinde,

- Yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışma halinde,

- Kendi çalışmaları karşılığında gelir veya aylık bağlanmış olması halinde,

Yetim aylıkları bağlanamayacaktır.

Bu şartların ilk defa 5510 sayılı Kanun şartlarına göre aylık bağlanacak olanlarda aranacağı, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa göre aylık alanlarda aranmayacağı, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinde ( 2) yer alan hükümlerden anlamaktayız.

( 1 ) 5510 SK. MADDE 34- Ölen sigortalının 33 üncü madde hükümlerine göre hesaplanacak aylığının;

a) Dul eşine % 50'si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75'i,

b) Bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan;

1) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların veya,

2) Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malûl olduğu anlaşılanların veya,

3) Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarının,

her birine % 25'i,

c) (b) bendinde belirtilen çocuklardan sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle, ana ve babaları arasında evlilik bağı bulunmayan veya sigortalının ölümü tarihinde evlilik bağı bulunmakla beraber ana veya babaları sonradan evlenenler ile kendisinden başka aylık alan hak sahibi bulunmayanların her birine % 50'si,

d) Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartıyla ana ve babaya toplam % 25'i oranında; ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın yukarıdaki şartlarla toplam % 25'i, oranında aylık bağlanır.

Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış veya soy bağı düzeltilmiş veya babalığı hükme bağlanmış çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak aylıktan yukarıda belirtilen esaslara göre yararlanır.

Hak sahiplerine bağlanacak aylıkların toplamı sigortalıya ait aylığın tutarını geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin aylıklarından orantılı olarak indirimler yapılır."

(2)5510 SK. GEÇİCİ MADDE 4 -Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanuna göre; aylık, tazminat, harp malûllüğü zammı, diğer ödemeler ve yardımlar ile 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre ek ödeme verilmekte olanlara, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanunda kendileri için belirtilmiş olan şartları haiz oldukları müddetçe bunların ödenmesine devam olunur. Ancak, 5 ilâ 10 yıl arasında fiili hizmet süresi olan iştirakçilerden dolayı dul ve yetim aylığı almakta olanların, aylık ve diğer ödemeleri, bu Kanunun 32 nci, 34 üncü ve 37 nci maddelerindeki şartları haiz oldukları müddetçe devam edilir.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçiliği sona erenlerden tahsis talebinde bulunacaklar ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsis talebinde bulunanlardan işlemleri devam edenler hakkında, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır...

Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; iştirakçi iken, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

Bu madde kapsamına girenlerin aylıklarının bağlanması, artırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve borçlanmaları, diğer ödemeler ve yardımlar ile emeklilik ikramiyeleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır ve bu maddenin uygulanmasında mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri ayrıca dikkate alınır...

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ölen, ancak bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre ölüm aylığının bağlanabilmesi için yeterli prim ödeme gün sayısı olmayan sigortalının hak sahiplerinin, prim ödeme gün sayısı bakımından bu Kanun hükümlerine göre ölüm aylığına hak kazanması halinde, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanacak aylıkları, bu Kanunun 32 nci, 34 üncü ve 37 nci maddelerine göre ödenir.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi olup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalılığı bulunmayanların borçlandığı, ihya ettiği hizmetleri ile birlikte bu Kanuna göre aylığa hak kazanmaları ve müracaat etmeleri halinde, bu maddeye göre borçlandığı ve ihya ettiği hizmetlerine ait paranın ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren kendilerine bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanarak aylık bağlanır. Hak sahipleri hakkında bu fıkra hükmü uygulanmak suretiyle aylığa hak kazandıklarında hesaplanan aylıkları, bu Kanunun 32 nci, 34 üncü ve 37 nci maddelerine göre ödenir. Ancak bu süreler emeklilik ikramiyesinde nazara alınmaz.

Kaynak : SGK Rehberi
Tek parmağıyla 38 yıldır daktiloyla dilekçe yazıyor
Bakan Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması
Dünya, Türkiye'nin salgındaki başarısını konuşuyor
Fenerbahçe yeni hocasını resmen açıkladı
Su ürünleri mühendisi saldırıyı gördüğü için öldürülmüş
Virüsü yenen hemşire: Görmediğin düşmanla savaşıyorsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Egemenlik, hak, hukuk meselesi... Sosyal medya gerçeği
Emekliden zam yorumu: Kıskanıyorum… Nasıl geçineceğiz?
Düğün sezonu açılmasıyla altında hareketlilik başladı
Belediyelerle ilgili kritik düzenleme! Asansör kadrolara neşter..
Bankalar salgın döneminde KOBİ'lere musluklarını açtı
2020 yılı İlçe Müftülüğü Sınav yeri ve tarihi açıklandı
Mahkeme, 'polisin yetkisi yok' dedi ve maske cezasını iptal etti
Temmuz'dan itibaren kıdem tazminatı tavan tutarı ne kadar oldu ve nasıl hesaplanıyor?
Emekliler merakla bekliyor... Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Bakan Koca'dan düğün uyarısı! Meydanı gelinle damada bırakın...
Hindistan'da yağış: Yıldırım nedeniyle çok sayıda kişi öldü
Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak?
Noterde kartla ödemeyi sevdik: Dolandırıcılığın önüne geçildi
Kaza kurşunuyla yaşamını yitiren astsubay toprağa verildi
İlk 6 ayda en çok bu otomobilleri aldık
Emekliye 2 bin 199 lira!
Sakarya'da arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı
Uzmanlardan, sanal parada miras kaybı uyarısı
Konut kredisinde tüm zamanların rekoru 6 ayda kırıldı
Savcıya hakaret ettiği iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı
Temmuz'dan itibaren en yüksek devlet memuru aylığı ne kadar oldu?
Cezaevine uyuşturucu sokanlara operasyon: 7'si İKM 19 gözaltı
İstanbul'da 'yeni normal' denetimleri yapıldı
Bakan Selçuk: Yaralı iki meslektaşıma acil şifalar diliyorum

Benzer Haberler