Anasayfa » İlan » Yargıtay 110 sözleşmeli personel alacak

Yargıtay 110 sözleşmeli personel alacak

Yargıtay 110 sözleşmeli personel alacak

Tarih :
Yargıtay 110 sözleşmeli personel alacak

T.C.

YARGITAY BAŞKANLIĞI

Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu

Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara, 2016 yılı KPSS puanları esas alınarak, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucunu göre personel alınacaktır.

I- POZİSYONLAR

SIRA

NO

POZİSYON

İSTENEN

KPSS

PUANI

MEZUNİYET

DURUMU

POZİS

YON

SAYISI

1

Sözleşmeli Zabıt Katibi

KPSSP3

Lisans

10

KPSSP93

Önlisans

32

KPSSP94

Ortaöğrenim

10

Toplam

52

2

Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli)

KPSSP93

Önlisans

20

KPSS94

Ortaöğrenim

25

Toplam

45

3

Sözleşmeli Teknisyen (Tesisat)

KPSS94

Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak

3

Sözleşmeli Teknisyen (Asansör)

KPSS94

Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak

1

Sözleşmeli Teknisyen (Marangoz)

KPSS94

Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak

1

Toplam

5

4

Sözleşmeli Mühendis (Elektirik)

KPSSP3

Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak

2

Sözleşmeli Mühendis (İnşaat)

KPSSP3

Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak

1

Sözleşmeli Mühendis (Makine)

KPSSP3

Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak

2

Toplam

5

5

Sözleşmeli Mütercim - Tercüman

KPSSP3

İngilizce Mütercim- Tercümanlık/Çeviribilim bölümlerinden, yada denkliği kabul edilen okullardan mezun olmak ve en az B düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

3

Toplam

3

GENEL TOPLAM

110

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

a) Başvuru Tarihi : Başvurular, 29/01/2018 tarihinde başlayıp, 02/02/2018 tarihi mesai bitimi itibariyle(saat 17.00'de) sona erecektir.

b) Başvuru şekli: Başvurular (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu) internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

III- BAŞVURU ŞARTLARI :

A- GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.

b) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

c) Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli Destek Personeli(Hizmetli) ve Sözleşmeli Teknisyen pozisyonları için; Başvurunun son günü olan 02/02/2018 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 02/02/1983 ve sonrası olanlar)

d) Sözleşmeli Mühendis ve Sözleşmeli Mütercim pozisyonu için; Başvurunun son günü olan 02/02/2018 tarihi itibariyle 40 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 02/02/1978 ve sonrası olanlar)

e) 2016-KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

f) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

g) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

B- ÖZEL ŞARTLAR ve DİĞER HUSUSLAR;

1-SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLEBİLMEK İÇİN;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksek okulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.(Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip

olmak (bu belgelerin fıziken Başkanlığımıza gönderilmesi istenilecektir.) veya Örgün eğitim sırasında, bilgisayar eğitimi alındığını ve bu dersten başarılı olunduğunu belgelemek (transkript ve benzeri belgelerin fiziken Başkanlığımıza gönderilmesi istenilecektir), bu belgeler başvuru bitimini takiben istenilecek olup, konuyla ilgili olarak www.yargitay.gov.tr internet adresinden ayrıca duyuru yapılacaktır.

c) Başvurusu kabul edilen adayların tamamı, bilgisayar uygulama sınavına çağrılacaktır.

d) Uygulama sınavının tarihi, saati ve yeri www.yargitay.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

e) Uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan, üç dakikada en az doksan kelime yazabilmek şartı aranacaktır.

f) Doğru kelime sayısının hesabında; verilen metne sadık kalıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. (Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının % 40 tan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.)

g) KPSS sınavından alınan puanların % 50'si ile bilgisayar uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın % 50 sinin toplamı esas alınarak; en yüksek puandan başlanılarak, her öğrenim düzeyi için ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı aday mülakat sınavına çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı mülakata çağrılacaktır.

h) Mülakat sınavı; Bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır.

i) Adayların aldıkları KPSS puanının % 35'i ve Uygulama sınav puanının % 35'i ile mülakat sınav puanının % 30'u esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucunda, nihai başarı listesi belirlenecektir.

2- SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ) POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLEBİLMEK İÇİN;

a) KPSS puanları esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere, her öğrenim düzeyi için ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı aday çağrılacaktır. Son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı mülakata çağrılacaktır.

b) Mülakat sınavı; Bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır.

c) Adayların aldıkları KPSS puanının % 50'si ile mülakat sınavı puanının % 50'si esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucu nihai başarı durumu belirlenecektir.

3- SÖZLEŞMELİ TEKNİSYEN POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLEBİLMEK İÇİN;

a) Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak

b) Adayların KPSS puanları dikkate alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısının 10 katı aday mülakat sınavına çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

c) Mülakat sınavı: Mesleki Bilgi, bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır.

d) Adayın aldığı KPSS puanının % 50'si ile mülakat sınavı puanının % 50'si esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucu nihai başarı listesi belirlenecektir.

4- SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLEBİLMEK İÇİN;

a) Üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik, İnşaat ve Makine Mühendisliği bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği, Yükseköğretim Kurumlarınca kabul olunan yurtdışı öğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Elektrik, İnşaat ve Makine Mühendisi olarak en az 2 yıl deneyimi olmak (mesleği ile ilgili çalışılan süreler belgelenecek.)

c) Adayların KPSS puanları dikkate alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısının 10 katı aday çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı mülakat sınavına çağrılacaktır.

d) Mülakat sınavına çağrılacak adaylardan, mesleğiyle ilgili çalışmalarını gösterir belgeleri Başkanlığımıza fiziki olarak göndermeleri istenilecektir. Konuyla ilgili olarak www.yargitay.gov.tr adresinde ayrıca duyuru yapılacaktır.

e) Mülakat sınavı; Mesleki bilgi, bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır

f) Adayların aldıkları KPSS puanının % 50'si ile mülakat sınavı puanının % 50'si esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucu nihai başarı durumu belirlenecektir

5- SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLEBİLMEK İÇİN;

a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; İngilizce Mütercim- Tercümanlık/Çeviribilim bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve en az B düzeyinde YDS veya dengi yabancı

dil bilgisine sahip olmak.

b) Akıcı bir dile sahip olmak.

c) Adayların KPSS puanları dikkate alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday mülakat sınavına çağrılacaktır. KPSSP3 puanı eşit olan adayların sıralamasında, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı mülakat sınavına çağrılacaktır.

d) Mülakat sınavı; Mesleki yabancı dil bilgisini ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.

e) Adayın aldığı KPSS puanının % 30 u, YDS puanının % 30 u, Mülakat sınav puanının % 40 ı alınarak nihai başarı puanı belirlenecektir.

C- TÜM POZİSYONLAR İÇİN BELİRLENEN ORTAK HUSUSLAR

a) Mülakat sınavına katılmaya hak kazanan adaylardan, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formunu doldurmaları ve ayrıca duyurulacak bir tarihte de Başkanlığımıza fiziken teslim etmeleri istenilecektir.

b) Mülakat sınavında başarılı sayılabilmek için, mülakat heyetinin verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

c) Sonuçlar www.yargitay.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

d) Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden atama yapılacaktır.

e) Aranılan şartları taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların sonradan tespiti halinde, yapılan atama işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

IV- ÜCRET

POZİSYON

ÖĞRENİM DURUMU

MESLEKİ

TECRÜBESİ

01/01/2018

Brüt Ücret

SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ

YÜKSEK ÖĞRENİM VE LİSANS

5 YILDAN AZ

2.438,88 TL.

LİSE VE DENGİ

5 YILDAN AZ

2.392,22 TL.

SÖZLEŞMELİ DESTEK

PERSONELİ

(HİZMETLİ)

LİSE VE DENGİ,

YÜKSEK ÖĞRENİM

LİSANS

5 YILDAN AZ

2.287,23 TL.

5 - 10 YIL ARASI

2.322,17 TL.

SÖZLEŞMELİ

MÜHENDİS

LİSANS

5 YILDAN AZ

4.084,91 TL.

5-10 YIL ARASI

4.177,92 TL.

SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM - TERCÜMAN

LİSANS

5 YILDAN FAZLA

3.564,59 TL.

3-5 YIL ARASI

3.386,70 TL.

0-3 YIL ARASI

3003,30 TL.

SÖZLEŞMELİ

TEKNİSYEN

MESLEK LİSESİ

5 YILDAN AZ

2.562,79 TL.

5 - 10 YIL ARASI

2.632,65 TL.

NOT:

a) Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde

yeniden sınava girerek en az (B) düzeyinde belge getirmeyenlerin sözleşmeleri

feshedilir.

b) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK'na tabi olarak özel sektörde Mütercim-Tercüman olarak geçirdiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

c) Mütercim-Tercümanlık bölümü mezunlarından Yabancı Dil Sınavına (YDS) göre (A) düzeyinde dil bildiğini belgelendirenlerin tavan ücretleri, mesleki tecrübeye göre belirlenen tavan ücretlerin %10'u oranında artırılarak tespit edilir.

İLETİŞİM:

Tel: 416 02 81 - 416 02 88

Kaynak : SGK Rehberi
Türkiye'ye döndü! Ormandan toplayıp 20 ülkeye satıyor
Memurlar ve işçiler arasındaki 12 önemli fark
Batman Belediyesi 4 İşçi Alacak
İYİ Parti'den yeni seçim kararı! Tek başımıza...
Perakende de % 9,2 düşüş yaşandı!
Yeğenini öldürüp kanını içen cani kadın gözaltına alındı
Enflasyon iyileşene kadar faiz indirimi yok
Market poşetinde yeni düzenleme...
Kaşıkçı cinayetinde 'çiğ et' muamması
Çiftçi borçları da yapılandırılıyor.
Emekliliği gelmiş esnafa kolaylık sağlanmalı”
MHK’nin yeni başkanı belli oldu
Çeyrek altın ne kadar?
Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor
Şok itiraf! Müge Anlı bile dayanamadı...
İş arayanlara güzel haber! 48 bin işçi aranıyor...
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sağlık Bakanından 'ilaç zammı' ve'domuz gribi'açıklaması
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversiesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ekrem İmamoğlu: Benim anketim yüzümde saklı
Piyango talihlisi parasını almadı! Bakın o paraya ne olacak
Duruşma sonrası bebeğini polislerin üzerine fırlattı!
Kar yağışı etkisini arttırdı... Araçlar mahsur kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursalı gencin isteğini geri çevirmedi
MEB okullara YOGA yazısı gönderdi, sonra da iptal etti
Plastik poşetler için 146 bin beyanname oluşturuldu
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Taşeronda 'jet' emeklilik! İşte o yazı..
O belediyeden işçilere yüzde 50’lik zam
3600 ek göstergede 1 gün krizi! Binlerce memur 60 TL zam alacak..
Şişli Belediyesi'nde yangın
Dehşete düşüren görüntü! Çocuğun başına silah dayadı
Bakan Albayrak'tan Cumhur İttifakı açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan ilaç zammı açıklaması
İş yerine silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Şaka değil gerçek! Milyonlarca kişinin interneti kesilebilir...
Emekliler Asgari Geçim İndirimi alabilirler mi?
70 doğumluya 25 yıl 5300 gün ve 49 yaştan emeklilik
Cumhurbaşkanı, düşünülen yeni askerlik sistemini açıkladı
Trump ABD'de "ulusal acil durum" ilan etti
Müdürden öğretmene darp iddiasına soruşturma
Berat Albayrak'tan 'bütçe' açıklaması
CHP, 23 nolu CBK için AYM'ye başvurdu
İşsizlik rakamları açıklandı

İlgilinizi Çekebilir