Anasayfa » Sigortalı » Yargıtay'dan 'ihraçlarla' ilgili çok tartışılacak bir karar!

Yargıtay'dan 'ihraçlarla' ilgili çok tartışılacak bir karar!

Yargıtay'dan 'ihraçlarla' ilgili çok tartışılacak bir karar!

Tarih :
Yargıtay'dan 'ihraçlarla' ilgili çok tartışılacak bir karar!

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi kamudah ihraçlarla ilgili çok tartışılacak bir karara imza attı. Özellikle Anayasa Mahkemesi tarafından kendi üyeleri hakkında verilen karar sonrasında Mahkemenin iltisak için somut belge ve bilgi araması dikkat çekti.

Kararın ilgili kısmında; "Somut olayda davacının iş akdinin feshine neden olan bilgi ve belge işverence tam olarak ibraz edilememiştir. Davacının iş akdinin feshine dayanak objektif değerlendirmelerin neler olduğu, hangi bilgi ve belgelerin feshe gerekçe yapıldığı davalı Kurumdan araştırılmalı; ayrıca davacı hakkında mevcut ise adli ya da idari soruşturma evrakları, ....Müdürlüğü ve .....Komutanlığı'nın Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlar ve İstihbarat ile ilgili birimlerinden ve Bilgi Teknolojileri Kurumundan varsa davacı ile ilgili bilgi ve belgeler ile yine..... açılmış mevduat hesapları, hesap hareketleri ve bankacılığa ilişkin işlemler olup olmadığı sorulmalı, tüm bilgi ve belgeler değerlendirilerek sonucuna göre hüküm kurulmalıdır." ifadesine yer verilerek ilk derece mahkemesinde verilen kararı bozdu. İşte o Kararın tam metni:

22. Hukuk Dairesi 2017/43277 E. , 2017/25144 K.

"İçtihat Metni"


Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının iş akdinin hiçbir gerekçe gösterilmeden, savunması alınmadan, usulsüz olarak yönetim kurulu kararıyla feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının tespitine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davalının kamu tüzel kişiliğine haiz bir kurum olduğunu, davacının kurumun.... Şube Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan bir personel olduğunu, çalışanların Basın İlan Kurumu Yönetmeliği'ne tabi olarak işe alındığını ve işten çıkarıldığını, davacının ..... ile ilgili yapı, oluşum veya gruplara üyeliği mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilmesi üzerine 667 sayılı KHK'nin 4.maddesi kapsamında görevine son verildiğini belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:
İlk Derece Mahkemesince, davalı tarafça davacının iş akdinin feshinin 4857 sayılı Yasanın 19. Maddesine uygun yapıldığı ya da iş akdinin feshinin haklı olduğu yolunda herhangi bir iddia ve savunma bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
İstinaf Başvurusu:
İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı, davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.
Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti:
Bölge Adliye Mahkemesince, davacının, kamu tüzel kişiliğine haiz kurumda büro memuru olarak çalıştığı dönemde kurumun yetkili birimlerince alınan ve örneği özlük dosyası ile birlikte dosya içerisine sunulan 29/07/2016 tarihli 2016-201-16-5 takrir numaralı yönetim kurulu kararı ile davacı ve diğer 3 çalışanın görevlerine 667 sayılı KHK'nin m.4/1-g ve 195 sayılı Kanun uyarınca ..... ile ilgili yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek kıdem ve ihbar tazminatları ödenmek suretiyle görevlerine son verildiği ve bu yasal yetki nedeniyle yapılan fesihlerde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18 ve devamı maddelerdeki geçersizlik koşulları aranmayacağından iş akdinin geçerli nedenle feshedildiğinin kabul edilmesi gerektiği dikkate alındığında İlk Derece Mahkemesinin kararının hukuka uygun olmadığından İlk Derece Mahkemesinin kararının kaldırılarak davanın reddine karar verilmiştir.
Temyiz Başvurusu:
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

Davacının iş sözleşmesinin feshi 667 sayılı KHK'nın 4. maddesi doğrultusunda davalı işverence oluşturulan komisyon kararıyla davalı idare tarafından gerçekleştirilmiştir.

Davacı işçi 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde çalışmış olmakla iş sözleşmesinin 29.07.2016 tarihindeki feshinde İş Kanunu'nun 18. ve devamı maddeleri hükümleri uygulanmalıdır.

Somut olayda davacının iş akdinin feshine neden olan bilgi ve belge işverence tam olarak ibraz edilememiştir. Davacının iş akdinin feshine dayanak objektif değerlendirmelerin neler olduğu, hangi bilgi ve belgelerin feshe gerekçe yapıldığı davalı Kurumdan araştırılmalı; ayrıca davacı hakkında mevcut ise adli ya da idari soruşturma evrakları, ....Müdürlüğü ve .....Komutanlığı'nın Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlar ve İstihbarat ile ilgili birimlerinden ve Bilgi Teknolojileri Kurumundan varsa davacı ile ilgili bilgi ve belgeler ile yine..... açılmış mevduat hesapları, hesap hareketleri ve bankacılığa ilişkin işlemler olup olmadığı sorulmalı, tüm bilgi ve belgeler değerlendirilerek sonucuna göre hüküm kurulmalıdır. Eksik incelemeyle yazılı gerekçe ile davanın reddi hatalı olup bozmayı gerektirir.

Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, Bölge Adliye Mahkemesi hükmünün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.

Sonuç:

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine, bozma kararının bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.11.2017 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

Kaynak : SGK Rehberi