Çalışanlar dikkat! İşyeri tuvaletinde sigara içti tazminatsız işten atıldı...

Çalışanlar dikkat! İşyeri tuvaletinde sigara içti tazminatsız işten atıldı...

Tarih :
Çalışanlar dikkat! İşyeri tuvaletinde sigara içti tazminatsız işten atıldı...
Manisa’da bir montaj işçisi, 7,5 yıldır çalıştığı işyerinin tuvaletinde sigara
içtiği için ‘işini savsadığı, işin güvenliğini tehlikeye düşürdüğü’ gerekçesiyle
tazminatsız işten çıkarıldı. İşçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar
verilmesi istemiyle dava açtı.

Manisa 1. İş mahkemesinde yapılan yargılama sonunda, feshin geçersizliğine,
davacının işe iadesine, işçinin çalıştırılmadığı süre içerisinde en çok dört
aya kadar doğmuş ücret ve diğer haklarının ödenmesine karar verdi.

Ancak işverenin Kararı temyiz etmesi üzerine Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, yerel
mahkemenin kararını bozdu.

Yüksek Mahkeme kararında, işverenin işyerinde sigara yasağına ilişkin uyarıları
tuvalet dahil işyerinin dört bir yanına uyarıcı yazı ve levhalarla astığı, kapalı
mekanlarda sigara içmenin aynı zamanda bir yasa ihlali olduğunun herkes tarafından
bilindiği vurgulandı.

Kararda ayrıca, işveren ile işçinin üyesi olduğu işçi sendikası arasında yürürlükte
bulunan toplu iş sözleşmesinde, ‘Sigara içilmez’ işareti bulunan yerlerde sigara
içmenin, kibrit ve çakmak kullanmanın, bunlara sigara, ateş, yanıcı ve parlayıcı
maddeyle girmenin işten çıkarma sebebi olduğu belirtildi.

İçtihat Metni

T.C.Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2016/11845 E. , 2016/14174 K.

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dosya
incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili, davalıya ait işyerinde 04.09.2007 tarihinden itibaren montaj
işçisi olarak çalışmakta olan davacının iş sözleşmesinin, davalı işverence 23.03.2015
tarihinde işyerindeki bayanlar tuvaletinde sigara içtiği gerekçesiyle 27.03.2015
tarihi itibariyle 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-ı. bendinde öngörülen "
işçinin kendi isteği ve savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi..."
sebebiyle feshedilmesinin, fesih sebebinin gerçeği yansıtmaması ve feshin hukuka
aykırı olduğu gerekçesiyle feshin geçersizliğine, işe iadeye, boşta geçen dört
aylık ücret alacağı ile işçinin işverene müracaatına rağmen işe başlatılmaması
durumunda işe başlatmama tazminatının dört aylık ücret tutarından az olmamak
kaydıyla belirlenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, davacının davalı iş yerinde 04.09.2007 tarihinden bu yana yedibuçuk
yıldır çalışan bir işçi olması sebebiyle iş yerinde sigara içilmesine ilişkin
olarak getirilen kural ve düzenlemeleri iyi bildiğini, iş yerinde kantin dışında
tüm alanlarda sigara içmenin yasak olduğu hususunun işe giriş eğitimlerinde
ve periyodik olarak tekrarlanan tüm iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin eğitimlerde
tüm çalışanlara bildirildiğini ve uyarı levhaları ile hatırlatıldığını, zira
iyi söndürülmemiş her izmaritin işyerinde yangına yol açma riskinin olduğunu;
davacının tuvalette sigara içtiğini davalı şirket iş sağlığı ve güvenliği uzmanı
...'in bizzat gördüğünü ve olay ile ilgili tutanak düzenlendiğini ve savunmasının
alındığını, davacının hem işyeri kurallarına ve yasalarla getirilen düzenlemeleri
açıkça ihlal ettiği ve işyerinde iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle
disiplin kurulunun oy çokluğu ile aldığı karar ile davacının iş sözleşmesinin
haklı sebeple derhal ve tazminatsız olarak feshedildiğinden bahisle davanın
reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davalı tarafından yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe
iadesi isteminin kabulü ile davacının çalıştırılmadığı süre içerisinde en çok
dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının ödenmesine ve işe başlatmama
tazminatının dört aylık brüt ücret tutarında belirlenmesine karar verilmiştir.
Hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içeriğine göre, somut olay bakımından işverenin işyerinde sigara yasağına
ilişkin uyarıları tuvalet dahil işyerinin dört bir yanına uyarıcı yazı ve levhalar
asmak suretiyle yerine getirdiği anlaşıldığı gibi kapalı mekanlarda sigara içmenin
aynı zamanda bir yasa ihlali olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Ayrıca
işveren ile işçinin de üyesi olduğu işçi sendikası arasında yürürlükte bulunan
toplu iş sözleşmesinin eki niteliğindeki iç yönetmeliğin 39. maddesinde, sigara
içilmez işareti bulunan yerlerde sigara içmek, kibrit ve çakmak kullanmak, buralara
sigara, ateş veya yanıcı ve parlayıcı madde ile girmek işten çıkarma sebebi
olarak belirtilmiştir. Bu sebeple, mahkeme gerekçesinde belirtildiği üzere tek
başına sigara içilen yerin tuvalet olması, tuvaletlerin fayanslarla kaplı oluşu
gibi gerekçelere dayanılarak davacının işe iadesi yönünde hüküm kurulması hatalıdır.
Üstelik iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olan davalı tanığınının beyanlarından
da anlaşıldığı üzere, tuvaletin üretim alanlarına yakın mesafede bulunması ve
etrafta bulunan maddelerin yanıcı nitelikte olması hususları göz önünde bulundurulduğunda
sigara içilmesinin tüm işyeri ve iş güvenliği bakımından tehlike oluşturacağı
kabul edilmelidir.
Tüm bu sebeplerle somut olay bakımından, davalı işverenin davacı işçinin iş
sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanunu'nun 28. maddesinin 2. fıkrasının (ı) bendinden
yer alan "işçinin kendi isteği ve savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye
düşürmesi..." nedenine dayanarak haklı sebeple feshettiğinin kabulü gerekirken,
feshin geçersizliği ve işe iade isteminin kabulü yönündeki mahkeme hükmünün
bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması, 4857 sayılı Kanun'un 20. maddesinin
3. fıkrası uyarınca, aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.<br>
SONUÇ: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;<br>
1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN
KALDIRILMASINA, 2-Davanın REDDİNE> 3-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,<br>
4-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının
yaptığı 153,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine, 5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.800,00 TL vekalet ücretinin
davacıdan alınarak davalıya verilmesine 6-Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin olarak
10.05.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir