Anasayfa » Emekli » 2018 yılında emeklilere yapılan ilave 100 TL ödemesi arttı mı?

2018 yılında emeklilere yapılan ilave 100 TL ödemesi arttı mı?

2018 yılında emeklilere yapılan ilave 100 TL ödemesi arttı mı?

Emekli aylıkları dışında kimlere ayrıca 100 TL. ödenmektedir? Bu ödeme artar mı yoksa sabit midir? Yazımızda bu konuyu değerlendirmekteyiz.

Tarih :
2018 yılında emeklilere yapılan ilave 100 TL ödemesi arttı mı?

2006 yılında getirilmiş olan bu düzenleme 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 81 hükmünde bulunur. Bu hükmün kurallarına göre:

Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfında görev yaparken emekli olanlara,

Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yaparken emekli olanlara (Çarşı ve mahalle bekçileri dahil),

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yaparken emekli olanlara (sadece subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar),

926 sayılı TSK. Personel Kanunu Geçici Madde 32 hükmü uyarınca araştırmacı ünvanlı kadrolara atananlara,

Emekli aylığı dışında ayrıca 100 TL. ilave edilmek suretiyle emekli aylıkları/adi malullük aylığı yükseltilmektedir.

Bu ödeme sabit olup, maaş katsaysı vb. durumlardan etkilenmemektedir.

100 TL. ödeme hakkı hangi halde sona erer?

Emekli veya adi malullük aylığı bağlandıktan sonra;
•- Sosyal Güvenlik Destek primi ödemek suretiyle çalışanlara,
•- Emekli iken işçi, esnaf veya memur olarak çalışmaya başlayanlara,
•- Emekli aylıkları ile birlikte makam tazminatı ödemesinden yararlananlara,

Ödenmemektedir.

Şayet bu şekilde çalışmaya başlayan olduğunda da SGK.ya 1 ay içerisinde bildirimde bulunma yükümlülüğü bulunmaktadır. Yani 100 TL. nin ödenmesi emekli aylığı alanın veya adi malullük aylığı alanın tekrardan çalışmaya başlamaması gerekir.

Vefat etme durumunda, hak sahipleri de yine çalışmamak kaydıyla aylık oranlarına göre bu ödemeden yararlanmaktadırlar.

Ancak, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ek 77 maddesinde vazife malullüğüne dair hükümler bulunmaktadır. Dolayısıyla ek madde 81 hükmü de ek 77 maddesi kapsamına girenleri kapsamına almadığından, 100 TL. ek ödemeden vazife malulü aylığı alanlar yararlanamıyor.

Sonuç ve değerlendirme

100 TL. ödeme 2006 yılında belirlenmiş bir tutardır. 12 yıla yakın zamandır bu tutar değişmemiştir. Bu tutarın yükseltilmesi gerektiğini veya tutar şeklinde olmayıp bir gösterge belirlenip memur maaş katsayısı arttıkça ödenecek tutarın da artması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, madde belirli hizmet sınıflarını bünyesine almış görünüyor. Bu şekildeki düzenlemenin bir anlamda görev aylıklarının emeklilik statüsüne gelindiğinde azalması gerekçe gösterilebilir. Ancak, bu şekilde hizmet sınıfının ayrıştırılması ve bu şekilde bir maddenin mevcudiyeti emeklilikte eşitlik ve hakkaniyetlik açısından uygun değildir. Ancak, bugüne kadar yürürlükte kaldığı ve ileriye yönelik kalacağına düşünüldüğünde kapsamının genişletilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz. Malum günümüzde memurlardan emekli olup da veya bunlardan dolayı hak sahipliği aylığı alanlardan Sosyal Güvenlik Kurumunca alt sınır olarak ödenen tutarları (Memurlara 2017 ikinci yarı yıl için ödenen en düşük emekli/adi malullük aylığı tutarı 1.872 TL. dir. ) alanlar bulunmaktadır. Öncelik olarak bunların ve daha sonra emekliliklerinde makam tazminatı almayan diğer memur emeklilerinin de -dolayısıyla vefat etmiş olanların hak sahipleri de bu kapsama girecek - bu madde kapsamına dahil edilmesinin gerektiğini değerlendirmekteyiz.

5434 sayılı Kanun Ek Madde 81

Ek Madde 81- (Ek: 21/3/2006-5473/9 md.) Milli İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 32 nci maddesi uyarınca araştırmacı unvanlı kadrolara atananlar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya adi malüllük aylığı ödenenlerden emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay emekli aylıklarıyla birlikte 100 YTL tutarında ayrıca ödeme yapılır.

Bu Kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlanmasından sonra sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanlara bu ödeme yapılmaz. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Bu durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden aybaşından itibaren ödemeye son verilir. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanuni faizi ile birlikte geri alınır.

(Değişik üçüncü fıkra: 1/7/2006-5538/1 md.) Hizmet sınıfı veya kadro unvanı itibariyle birinci fıkra kapsamına girenlerin 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerinden ek 77 nci madde kapsamına girmeyenler; ikinci fıkradaki şartlar dikkate alınarak, 68 inci maddedeki oranlar üzerinden bu ödemeden yararlandırılır.

Bu ödemeler T.C. Emekli Sandığı tarafından ödenmesini izleyen iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/1 md.) Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez.

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir