Anasayfa » İşveren » Torbadan bir senden bir benden teşviki çıktı

Torbadan bir senden bir benden teşviki çıktı

Torbadan bir senden bir benden teşviki çıktı

Tarih :
Torbadan bir senden bir benden teşviki çıktı
Untitled Document Torba Kanun ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 20 nci maddede yer alan teşvik uygulamasında işverenlere çok büyük imkanlar sağlanmaktadır.

4447 sayılı Kanuna eklenen Geçici 20 nci maddede şu ifadelere yer verilmiştir. Buna göre;

1- 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektöre ait işyerlerince, işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük sigortalılardan ve Kuruma kayıtlı işsizler arasından olmak kaydıyla 1/1/2018 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınanların; işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları, 2017 yılında işyerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla, işe alındıkları tarihten 2018 yılı Aralık ayı/dönemine kadar geçerli olmak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

Yani İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından, 01/01/2018 tarihinden itibaren işe alınan önceki 3 ayda 10 günden fazla sigortası olmayan, 2017 yılındaki ortalamaya ilave olan kişilerin, asgari ücret kadarlık ücretlerinin primleri (761,06 TL) İş-Kur tarafından karşılanacaktır.

2- Destek kapsamındaki sigortalılar için birinci fıkrada belirtilen prim desteğiyle birlikte 2018 yılı Aralık ayına/dönemine kadar geçerli olmak üzere; sigortalının destek sağlanan aya ilişkin prim ödeme gün sayısının 53,44 Türk lirası ile çarpılması sonucu bulunacak tutar, ücret desteği olarak Kurum tarafından işverene ödenir ve destek tutarı Fondan karşılanır. Buna göre; Ücret desteği (gün X 53,44 TL =) üzerinden örneğin 30 gün için 1.603,20 TL olacak. En fazla iki kişi için yararlanılabilecek. İşverenin birinci derece yakınları bu kapsamda teşvikli olarak çalıştırılamayacak.

3- Bu maddeyle sağlanan prim ve ücret desteği 2018 yılı Aralık ayı/dönemini geçmemek üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanır. Bu madde kapsamına giren işyerleri en fazla iki sigortalı için destekten yararlanır. İşyerle-rinde destekten yararlanılacak azami sigortalı sayısını değiştirmeye ve destekten yararlanılacak toplam sigortalı sayısını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

4- İşyeri ile ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyanna-melerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi, primlerin yasal süresinde ödenmemesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması durumlarında bu maddede belirtilen destekten yararlanılamaz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece bu madde hükmünden yararlandırılır.

5- Bu madde kapsamında destekten yararlanılmış olan sigortalının işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, bu maddede belirtilen şartların sağlanması kaydıyla 2018 yılı Aralık ayı/dönemini geçmemek üzere söz konusu sigortalıdan dolayı bu destekten yararlanılır.

6- Bu madde kapsamında Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez.

7- 2018 yılında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce Kanun kapsamı-na alındığı halde 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen ve 2018 yılında ilk defa sigortalı bildiriminde bulunan işyerleri bu maddede yer alan destekten yararlanamaz.

8- Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

9- Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı ola-rak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri hakkında, 5510 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

10- İşe giriş tarihi itibarıyla sigortalının, işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olması durumunda söz konusu sigortalıdan dolayı bu maddede yer alan destekten yararlanılamaz. Sigortalının işe giriş tarihinden sonra işverenle arasında oluşan hısımlık veya evlilik durum-ları destekten yararlanmayı etkilemez.

11- Bu madde kapsamındaki desteklerden yersiz yararlanıldığının tespiti halinde; yararlanılan sigorta primi desteği tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, yararlanılan ücret desteği tutarı ilgili destek ödemesinin/ödemelerinin yapıldığı tarihten itibaren yasal faiziyle birlikte Kurum tarafından işverenden tahsil edilir.

12- Bu madde kapsamındaki destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamaz. Bu destekten yararlanılmayan ayda destek kapsamına giren sigortalıdan dolayı, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan prim indirimi dışındaki diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamaz.

13- Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamala-rında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

14- Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

 

Kaynak : SGK Rehberi
Üçüncü çocuğunu kucağına almayı beklerken madende hayatını kaybetti
Bu üniversiteden 4 bilim insani 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde yer aldı
OSD Başkanı Eroldu'dan otomobilde ÖTV mesajı
Benzin ve motorinde indirim var mı?
Diyanet İşleri Başkanlığı 23 uzman yardımcısı alacak
Öğretmen yolda bulduğu 28 bin lirayı sahibine teslim etti
'Arz talep dengesini yakalayacağız ve konut fiyatları düşecek'
Bakan Bilgin: EYT, ocaktan sonra uygulamaya sokulacak
Özel halk otobüsleri kontak kapattı, Ankara BB açıklama yaptı
İşsizlik sigortasından yararlanma şartları nelerdir?
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'ye sunuldu
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren teklif TBMM Komisyonu'nda!
Bilecik'te bir köy mahalle olmak için referanduma gitti
AK Parti'den Amasra için 'araştırma komisyonu' kurulması teklifi
Bakan Varank'tan 20 milyar liralık yatırım açıklaması
'TDT devletleri arasında karşılıklı savunma altyapısı güçlendirilecek'
Vardiya değişikliği talebini kabul etmedi, patlamadan kurtuldu
İBB, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında program düzenledi
Ünlü sunucu hayatını kaybetti
Sigortasız çalışılan günler için kıdem tazminatı ödenir mi?

Benzer Haberler