Promosyon gazozu içti, tazminatsız işten atıldı! Yargıtay da o hareketi affetmedi...

Promosyon gazozu içti, tazminatsız işten atıldı! Yargıtay da o hareketi affetmedi...

İki soslu tavuğa işinden kovuldu!

Tarih :
Promosyon gazozu içti, tazminatsız işten atıldı! Yargıtay da o hareketi affetmedi...

İstanbul'da bir mağaza çalışanları, iki paket soslu tavuk kanadı ve promosyon ürünlerini (paspas ve gazoz) işyerinden habersiz mağaza dışına çıkardılar. Ancak patrona yakalanınca işlerinden oldular..

İşten çıkarılan işçiler kaçırdıkları malzemenin bedelini ödeyip işe dönmek istediler. Ancak yine de patron işe almayınca bu defa işe iade davası açtılar.

İstanbul Anadolu 11. İş Mahkemesinde görülen davada, iki paket soslu tavuk kanadı ve promosyon ürünlerinin işyerinden gizlice alınmasının işten çıkarılma gerekçesi olamayacağını değerlendiren mahkeme, işçileri işe iade etti. Ancak Kararın temyizi üzerine Yargıtay çalışanların hareketini affetmedi.

Yüksek Mahkeme kararında, her ne kadar tavukların bedelini işçiler sonradan ödemiş olsalar da, promosyon ürünleri paspas ve gazozların bedelinin ödenmesine olanak yoktur. Bu durumun da işyerinde olumsuzluğa yola açacağı ve personele olan güven ilişkisini sarsacağını değerlendiren 9. Hukuk Dairesi, işveren feshini geçerli bularak,yerel mahkeme kararını bozdu ve çalışanların tazminatlarının ödenerek işten çıkarılmaları gerektiğini ifade etti.

 

 

"İçtihat Metni"

9 HD. 27.11.2014 tarihli, 2014/21269 Esas,2014/36051 Karar sayılı

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacı ve diğer 2 personelin birlikte mağazada parasını ödemeden ürün çıkarttıklarını, davacı ile davalı şirket arasındaki güven ilişkisinin sarsıldığını ve iş akdinin sadakat yükümlülüğüne aykırı davranması nedeni ile feshedildiğini, savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesi ile feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine, işe başlatma tazminatı ve çalıştırılmadığı süre için en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının belirlenmesine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesi işverene, işçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenlerle iş sözleşmesini feshetme yetkisi vermiştir. İşçinin davranışlarından kaynaklanan fesihte takip edilen amaç, işçinin daha önce işlediği iş sözleşmesine aykırı davranışları cezalandırmak veya yaptırıma bağlamak değil; onun sözleşmesel yükümlülükleri ihlale devam etmesi, tekrarlaması rizikosundan kaçınmaktır. İşçinin davranışları nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için, işçinin iş sözleşmesine aykırı, sözleşmeyi ihlal eden bir davranışının varlığı gerekir. İşçinin kusurlu davranışı ile sözleşmeye aykırı davranmış ve bunun sonucunda iş ilişkisi olumsuz bir şekilde etkilenmişse işçinin davranışından kaynaklanan geçerli bir fesih söz konusu olur. Buna karşılık, işçinin kusur ve ihmaline dayanmayan sözleşmeye aykırı davranışlarından dolayı işçiye bir sorumluluk yüklenemeyeceğinden işçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli fesih nedeninden de bahsedilemez.
İşçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenler, aynı yasanın 25. maddesinde belirtilen nedenler yanında, bu nitelikte olmamakla birlikte, işyerlerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen nedenlerdir. İşçinin davranışlarından veya yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerde, iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli nedenlere dayandığını kabul etmek gerekecektir.
Somut olayda; davacı ve iki arkadaşının, bedeli ödenmeksizin iki paket soslu tavuk kanadı ve promosyon ürünlerini mağaza dışına habersiz çıkardıkları, her ne kadar tavukların bedeli sonradan ödenmişse de, promosyon ürünleri paspas ve gazozların bedelinin ödenmesine olanak yoktur. Davacının bu davranışının işyerinde olumsuzluğa yol açağı açıktır. Ayrıca davacının bu davranışı sonucunda davacı ile davalı şirket arasındaki güven ilişkisi sarsılmıştır. Bu durumda işverence geçerli nedenle fesih yapıldığından davanın reddi gerekir.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM :
Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 2. Davanın REDDİNE, ..'

 

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir