19 soruda sigortalı işçi çalıştırma teşvikleri

19 soruda sigortalı işçi çalıştırma teşvikleri

Tarih :
19 soruda sigortalı işçi çalıştırma teşvikleri

1- 10/1/2017 tarihinde 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan (Y) Limited Şirketinde destek kapsamına giren 14/2/2017 tarihinde sigorta girişi yapılan bir işçi için, destek tutarının yarısı kadar 2017/Nisan ayı ve sonrasında 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde yer alan destekten yararlanılması mümkün müdür?

Diğer teşvik uygulamalarında yer alan şartlar sağlanmak kaydıyla, örnekte belirtilen sigortalı için 2017/Şubat ve Mart aylarında diğer teşvik uygulamalarından yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

2- 17 yaşında işe başlamış bir çalışan için 18 yaşında teşvikten faydalanabilecektir. Bu bir yıllık süre teşvikten faydalanma süresine dâhil edilir mi?

18 yaşın doldurulduğu tarihten itibaren 4447 geçici 10 uncu madde kapsamında teşvikten yararlanılması mümkündür.18 yaşın doldurulduğu tarihe kadar geçen süre teşvik süresinden sayılır.

3- 4447 Geçici 10. Madde Teşvik Girişi İşlemleri nasıl yapılır?

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin e-Sigorta kanalıyla yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden e-Bildirge seçeneği işaretlenmek suretiyle erişilen “4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş” seçeneği vasıtasıyla yapılacaktır. Söz konusu ekran vasıtasıyla yapılacak olan girişlerde, sigortalının işe giriş tarihi itibariyle; 1) Altı aylık süre içinde Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olup olmadığı, 2) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı, 3) 18 yaşından büyük olup olmadığı, 4) 29 yaşından (erkek olması halinde) büyük olup olmadığı, 5) Bahse konu destek kapsamında daha önce bildirilip bildirilmediği, 6) Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kurslarını bitirip bitirmediği, Hususu sistem tarafından kontrol edileceği gibi, işverenlerce beyan edilen bilgilere göre destekten yararlanılacak olan süre de yine sistem tarafından belirlenecektir. Ancak, sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olup olmadığı hususunun işverenlerce kontrol edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, e-bildirge ekranında ilgili aya ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin tamamının onaylanmasının ardından 06111 kanun numarasından düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılardan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca hatalı bildirim yapılıp yapılmadığının işverenlerce kontrol edilebilmesi için “Prim Teşviklerinden Yersiz Yararlanılmış Dönemler” linkine “Cari Dönemler” başlıklı menüsü eklenmiştir.

4- 4447 sayılı kanun geçici 10.maddesi teşvikten bütün işverenler yararlanır mı?

4/1-a kapsamındaki sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri teşvikten faydalanabilmektedir. 5335 sayılı sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işyerleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işlerinde, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri işyerlerinde, uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı bu teşvikten yararlanılamaz.

5- 5510 teşviki ne anlama gelmektedir?

5510 teşviki beş puanlık indirim uygulamasıdır. Kuruma borcu bulunmayan, aylık prim ve hizmet belgesini yasal süresi içinde Kuruma veren ve primlerini yasal süresi içinde ödeyen özel sektör işverenlerinin ödemeleri gereken sigorta primi işveren hissesinin beş puanlık kısmı Hazine tarafından karşılanmaktadır. Uygulamanın usul ve esasları 2008/93, 2009/139 ve 2011/45 sayılı Genelgelerde açıklanmıştır.

6- 5510 ve 6111 teşvikinden aynı anda faydalanabilir miyim?

4447 geçici 10 uncu madde kapsamında teşvikten yararlanırken; öncelikle beş puanlık indirimden ardından kalan işveren hissesi üzerinden 4447 geçici 10 uncu madde teşvikinden yararlanılır.

7- 6111 sayılı kanun teşvikinden taşeron firmalarda faydalanabilir mi?

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden alt işverenler de yararlanılabilmektedir.

8- 6111 teşvikinde ortalama hesabı nasıl yapılır?

Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda Kurumumuza bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kurumumuza bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır.

9 - 687 teşviğinden 2017 yılında ilk defa tescil edilen işyeri olarak yararlanmak isteyen işveren 3 ay sonra yararlanmaya başladığı bilindiğine göre bu 3 aylık dönemde şartları sağlaması halinde farklı bir teşvikten yararlanabilir mi ?

2017 yılında tescil edilmiş olan işyerlerinde 1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılardan dolayı, işyerinin tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren destek tutarının yarısı kadar bu destekten yararlanılmaktadır. Diğer teşvik uygulamalarında yer alan şartlar sağlanmak kaydıyla, sözkonusu üç aylık dönemde diğer teşvik uygulamalarından yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, 2017 yılında tescil edilmiş olan işyerlerinde 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren tüm sigortalılardan dolayı sigortalının işe alındığı aydan itiberen ve destek tutaının tamamı kadar bu destekten yararlanılmaktadır.(Bknz.2017/24 s. Genelge)

10- Arge teşviğinde işçiye verilen ikramiyeler teşvik hesaplamasına dahil edilir mi ?

5746 sayılı Kanunda düzenlenen araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin sigorta primi desteği uygulamasında; destek kapsamına giren sigortalılara ücret dışında yapılan ödemeler, 5746 kanun numarasından düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan prime esas kazanca dâhil edilmez. Bu ödemeler, beş puanlık indirim kapsamında bildirebilir.

11- Bir çalışanım ayın yarısına kadar bir teşvikten ayarlanırken diğer yarısında teşvikten yaralanmıyor. Bu çalışanımın APHB nasıl düzenlemeliyim?

Aynı ayda bir sigortalı için ayın yarısında herhangi bir teşvikten yararlanılması ve diğer yarısında teşvikten yararlanılmaması durumunda, söz konusu sigortalı için ayın yarısı teşvik kanun numaralı, diğer yarısı ise teşvik kanun numarası seçilmeden aylık prim ve hizmet belgesiyle düzenlenerek Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

12- Bir çalışanım için iki ayrı teşvikten yararlanıyorum. Bunu APHB nasıl göstereceğim?

Bir sigortalı için aynı ayda sadece beş puanlık sigorta prim teşviki diğer sigorta prim teşvikiyle birlikte uygulanmakta ve bu sigortalı için aylık prim ve hizmet belgesi diğer teşvik kanun numarası seçilerek düzenlenmektedir.

13- İstirahatli süreler için 6111 teşvikinden faydalana bilir miyim?

4857 sayılı Kanunda çalışmış süreler gibi değerlendirilerek ücreti ödenen süreler haricindeki fiilen çalışılmayan örneğin sigortalıların istirahatli oldukları sürelere ilişkin işverenlerce ücret ödenmesi halinde, bu ücretlerden dolayı 6111 teşvikinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

14- İşyerinin çalıştırılan sigortalıların Kuruma bildirilmediğinin tespit edilmesi halinde, tutanağın düzenlendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 6111 teşvikten faydalanabilir mi?

İşyerinde kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde tutanağın düzenlendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren, bir yıl süreyle 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılamayacaktır.

15- Kontenjan Fazlası Engelli Çalışanın Teşvik Girişi Nasıl Yapılmalıdır?

4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca sigorta primi teşvikinden yararlanmak isteyen işverenlerin, e-Bildirge programında yer alan “Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi” programı vasıtasıyla, istihdam edilen ve teşvik kapsamında bildirilmek istenen engelli sigortalıları sisteme kaydetmek suretiyle aylık prim ve hizmet belgelerini 14857 sayılı kanun numarasını seçerek göndermeleri sağlanmıştır.

16- Mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi ya da Türkiye İŞ Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İŞ Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlardan doldurulur mu?

18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan; 1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırk sekiz ay süreyle, 2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuz altı ay süreyle teşvikten yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, 29 yaşından büyük erkek sigortalılardan, işe giriş tarihi itibariyle; - Mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı, yirmi dört ay süreyle, - Mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren mesleği ile ilgili alanda çalıştırılan ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, otuz ay süreyle, - Mesleki yeterlik belgesi almamış veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca işgücü yetiştirme kursunu bitirmemiş, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı altı ay süreyle, yararlanılabilecektir.

17- Ödemediğim SSK idari para cezası bulunmakta. “Engelli” teşvikinden faydalanabilir miyim?

4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrası kapsamında engelli teşvikinden yararlanabilmek için aranılan şartlar arasında Kuruma borcunun bulunmaması şartı aranmamaktadır. Ancak, 2011/Mart ayından itibaren hem beş puanlık indirim hem de engelli teşviki birlikte uygulandığından ve beş puanlık indirimden yararlanabilmek için işyerinin Kuruma borcunun bulunmaması gerektiğinden Kuruma olan idari para cezası ödenmediği sürece beş puanlık indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

18- Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile yurt dışında çalışan sigortalılarla ilgili olarak 5510 teşvikinden yaralanabilirler mi?

Beş puanlık indirimden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile yurt dışında çalışan sigortalılardan dolayı yararlanmak mümkün değildir.

19- Teşvikleri APHB nasıl göstereceğim? Her yararlandığım teşvik için ayrı ayrı tahakkuk mu almam gerek?

İşverenlerin sigorta prim teşviklerinden yararlanabilmeleri için, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin düzenleyecekleri aylık prim ve hizmet belgesinde ilgili teşvik kanun numarasını seçmeleri gerekmekte ve her sigorta prim teşviki için sistemde ayrı bir tahakkuk oluşmaktadır.

 

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir