Anasayfa » İlan » Güney Ege Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Güney Ege Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Güney Ege Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Tarih :
Güney Ege Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

PERSONEL ALIM İLANI

Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan Güney Ege Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 1(bir) İç Denetçi, 1 (bir) Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel alımı yapacaktır. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansının merkezi Denizli olup Ajansın faaliyet alanına Aydın, Denizli ve Muğla illeri girmektedir. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde görevlendirilebileceklerdir.

İlan Tarihi

14.05.2018

Başvuru Tarihleri

04.06.2018 - 13.06.2018

Başvuru ve Sınav Yeri

Pamukkale Teknokent Kınıklı Mh. Hüseyin Yılmaz Cd. No:67 B Blok Kat:2 20070 Pamukkale/Denizli

Sınav Şekli

Sözlü (Mülakat)

Mülakata Katılmaya Hak Kazananların İlanı

20.06.2018 Cuma

Mülakat Tarihi

03.07.2018

UYARI: Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup başvuru belgelerinin son başvuru zamanı olan 13.06.2018 tarihinde saat 18:00'a kadar Ajansa ulaştırılmış olması gerekmektedir.

 1. Tüm Adaylar İçin Aranan Genel Şartlar

 2. Türk vatandaşı olmak,

 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak

 5. Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak ve yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

 6. Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış veya en az 1 yıl erteletmiş olmak ya da askerlikten muaf olduğunu belgelemek.

 7. Daha önce kalkınma ajanslarında sözleşmesi işveren tarafından haklı bir nedenle feshedilmemiş olmak

 8. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

 9. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.

 1. İç Denetçi İçin Aranan Özel Şartlar

 2. Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

 3. Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,

 4. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış olmak veya geçerliliği sona ermemiş ve ÖSYM tarafından denkliği belirtilmiş CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE sınavlarının birinden bu puana denk puan almış olmak

 1. Hukuk Müşavirliğinden Sorumlu Uzman Personel İçin Aranan Özel Şartlar

  1. Hukuk Fakültesi Mezunu olmak.

  2. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

  3. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış olmak veya geçerliliği sona ermemiş ve ÖSYM tarafından denkliği belirtilmiş CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE sınavlarının birinden bu puana denk puan almış olmak

  4. 21-27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ndan mezun olunan alana göre P4, P5, P6, P7, P8, P9, P11 puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak;

  5. KPSS'ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için:

Hukuk Fakültesi mezunu olup kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak.

 • Planlama, programlama,

 • Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,

 • Strateji geliştirme, strateji yönetimi,

 • İzleme ve değerlendirme,

 • Tanıtım, danışmanlık,

 • Şehircilik ve çevre,

 • Araştırma-geliştirme,

 • Bilgi ve iletişim teknolojileri,

 • Finansman,

 • İnsan kaynakları yönetimi,

 • Uluslararası ticaret

 1. Tercih Sebepleri

  1. İç Denetçi

   1. "Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası", "Uluslararası İç Denetçi Sertifikası" veya "Kamu İç Denetçi Sertifikası"na sahip olmak.

   2. Muhasebe, mali analiz ve finansal raporlama ile ilgili bilgi sahibi olmak.

   3. Kalkınma Ajansları, kamu mali ve idari mevzuatına hakim olmak

 1. Hukuk Müşavirliğinden Sorumlu Uzman Personel

  1. Avukatlık tecrübesine sahip olmak

  2. Kamu ihale mevzuatı, satın alma usulleri ve ihale dosyalarının hazırlanması konularına hakim olmak,

  3. Kalkınma Ajansları, kamu mali ve idari mevzuatına hakim olmak

Adayların başvuru sırasında yukarıda belirtilen tercih sebeplerini sağladığını gösteren belgeleri sunmaları gerekmektedir.

 1. Başvuruda İstenen Belgeler

 1. http://www.geka.gov.tr adresinden temin edilecek İş Talep Formu (Ek-1),

 2. Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin aslı, noter onaylı örneği, kurumca onaylı sureti, (başvuru sırasında aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi kabul edilecektir)

 3. KPSS puanıyla başvuracak adaylar için KPSS sonuç belgesinin aslı veya sonuç belgesi doğrulama kodu bulunan bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti

 4. KPSS'ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için iş tecrübelerini gösterir bilgi ve belgeler (Kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan veya kamu kurumunda çalışılmışsa ilgili kamu kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi zorunludur)

 5. KPDS ya da YDS/e-YDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı veya sonuç belgesi doğrulama kodu bulunan bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti

 6. Hukuk Müşavirliğinden Sorumlu Uzman Personel için Avukatlık Ruhsatnamesi aslı ya da kurumca onaylı sureti

 7. 4.5x6 ebadında son 6 (altı) ay için çekilmiş üç (3) adet vesikalık fotoğraf (bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış)

 8. Sabıkasının bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığı'ndan son 1 ay içerisinde alınmış belgenin aslı veya www.turkiye.gov.tr üzerinden alınmış barkodlu çıktısı

 9. T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi

 10. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı veya kurumca onaylı sureti veya www.turkiye.gov.tr üzerinden alınmış barkodlu/karekodlu çıktısı

 11. Tüm adaylar için tercih sebebi olacak destekleyici belgelerin (kurs ve sertifikalar, ikinci yabancı dil belgesi, vb.) aslı veya aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi

 12. Özgeçmiş.

Sayılan belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Sekreterlikçe tasdik edilebilir.

 1. Başvuru Tarihi, Şekli ve Yeri

Adayların, yukarıda sayılan başvuru belgelerini, resmi tatil günleri ve hafta sonları hariç, 04 Haziran 2018 - 13 Haziran 2018 tarihleri (saat 08:00-18:00) arasında Güney Ege Kalkınma Ajansı'na (Pamukkale Teknokent Kınıklı Mh. Hüseyin Yılmaz Cd. No:67 B Blok Kat:2 20070 Pamukkale/Denizli) elden veya posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 1. Sınav Şekli

KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere her bir pozisyon için uygun aday olması halinde 4 (dört) katına kadar aday sözlü yarışma sınavına (Mülakata) çağırılacaktır.

Yarışma sınavı sözlü sınav olarak yapılacak olup sözlü yarışma sınavına (Mülakata) katılmaya hak kazanan adaylar 20 Haziran 2018 tarihinden itibaren www.geka.gov.tr internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav kurulu üyeleri; adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.

 1. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı:

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş)tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Kazananlar Genel Sekreterlikçe, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde www.geka.gov.tr adresinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Sınavda başarılı bulunan tüm adaylar nihai işe davetleri yapılmadan önce güvenlik soruşturmasına tabi tutulur. Ajans Yönetim Kurulu tarafından, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen adayın başvurusu hangi aşamada olursa olsun iptal edilir. Adayla sözleşme imzalanmışsa, deneme süresi sona ermiş olsa dahi bu sözleşme derhal, bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

- İş Talep Formu

- Detaylı İlan

Kaynak : SGK Rehberi
Çalışanlar dikkat! İşte o paraları almak için rehber
İran haber ajansı saldırının failini Necati Şaşmaz gösterdi
Kamuda yeni dönem! Yeni bakanlık geliyor...
Saadet'ten Türkiye'de ilk! 'Siyasal İletişim Ofisi' kuruldu
Şubat 2019 Yedek Subay Celp sonuçları açıklandı
Vekile 9.700 TL promosyon yattı! Parayı gören piyango vurmuş gibi sevindi!
Bakanlık, 2019 yılında ilave personel alacak!
Şehit babasını kahreden haber!
ÖSYM'den çok kritik uyarı! Saat 13.30'dan sonra...
İşte 31 Mart'ta oy kullanacak Suriyeli sayısı
Bakan Pakdemirli, Almanya'da Türk işadamları ile bir araya geldi
Maaşlı Whatsapp çetesi'nden 'ücretsiz' deneme hizmeti bile var!
ÖSYM'den çok kritik uyarı! Saat 13.30'dan sonra...
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik
Kurtulmuş: Her millet kendi kökleri üzerinde yükselir
Asgari ücretlinin aldığı vergiye gidiyor
Kadro alan taşeron için kritik ay! 2019 TİS süreci başlıyor
AK Parti’de adayı beğenmeyen teşkilat istifa etti
Tüm memurlar merak ediyordu! O günler belli oldu
Vatan Şaşmaz cinayeti davasında flaş gelişme
Emekli aylıklarında enflasyon farkı nasıl ödeniyor?
Hayatlarında ilk kez pamuk şeker yediler!
7'den 70'e müjde!
Sağlık çalışanlarının hakları ve güvenliği için rehber yayımlandı
Rusya: Türkiye'ye buğday sevkiyatı yüzde 40 arttı
Cenazesine kimse katılmadı, annesini tek başına defnetti!
Kadroya geçen işçilere 104 gün ikramiye verilecek!
Eşinin ‘1 liralık’ tatlı isteği hayatlarını değiştirdi
363 Bin 555 vatandaşın adresinde eksiklik tespit ettik
Milyonları ilgilendiren ücretlerde nasıl yol izlenecek?
Türk-İş Başkanı taşeron işçilerle ile görüştü! 4+4 zam ile gitmez
Sincan Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Askere gidemediği için intihar girişiminde bulundu
Milyonları ilgilendiriyor..O Maaşlar Devletten...

İlgilinizi Çekebilir