Anasayfa » İlan » Tutak Belediyesi Memur Alım İlanı

Tutak Belediyesi Memur Alım İlanı

Tutak Belediyesi Memur Alım İlanı

Tarih :
Tutak Belediyesi Memur Alım İlanı

TUTAK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Tutak Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sıra

No

Kadro

Ünvanı

Sınıfı

Kadro

Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS

Türü

KPSS

Puanı

1

İNŞAAT

MÜHENDİSİ

TH

8

1

İnşaat

Mühendisliği

lisans

programından mezunu olmak

Erkek

KPSSP3

2016

KPSS

den

En az

75

Puan

almak

2

ZABITA

MEMURU

GİH

11

1

Lise veya dengi okul mezunu olmak

Erkek

KPSSP94

2016 KPSS den En az 60 Puan almak

3

SAYAÇ

MEMURU

GİH

11

1

Lise veya dengi okul mezunu olmak

Erkek

KPSSP94

2016 KPSS den En az 60 Puan almak

4

MUHASEBE

MEMURU

GİH

8

1

Muhasebe bölümü lisans programından mezunu olmak

-

KPSSP3

2016

KPSS

den

En az

70

Puan

almak

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Tutak Belediyesinin boş (4) memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadro lar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. İlan edilen İnşaat Mühendisliği kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, zabıta memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, sayaç memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, muhasebe memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle örgün öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak .

b. İnşaat Mühendisi için İnşaat Mühendisliği lisans programından, zabıta memuru ve sayaç memuru için lise veya dengi okul mezunu, muhasebe memuru için Muhasebe bölümünün örgün eğitim veren lisans programından mezun olmak.

c. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

d. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesine göre, zabıta memuru kadrosuna başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespi tleri belediyemizce yapılacaktır.

e. İnşaat Mühendisi , Zabıta Memuru ve Sayaç Memuru kadroları için başvuru tarihi itibari ile en az altı ay önce Tutak İlçesinde ikamet ediyor olmak.

f. Sayaç Memuru kadrosu için başvuru yaptığı tarihden önce en az altı ay Tutak Belediyesi bünyesinde veya bağlı bulunduğu Belediye şirketinde çalışmış olmak.

g. İnşaat Mühendisi kadrosu için Tutak İlçe sınırları içerisinde iş deneyimine sahip olmak.

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

İş Talep Formu Kurumumuzdan temin edilecektir. (Yönetmeliğin Ek -1' indeki Başvuru Formu)

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,

KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,

Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik edilebilir.

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, ilk ilan tarihi olan, 15/05/2018 den 03/06/2018 Pazartesi günü saat 17.00' ye kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında),müracaatlarını yapabilirler

Başvuru belgelerini Tutak Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü ne teslim etmeleri gerekmektedir,

Başvurular şahsen yapılacaktır,

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nite likleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,

Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 04/06/2018 tarihinde

belediyemiz ilan panosunda ilan edilecektir,

Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ''Sınav Giriş Belgesi'' gönderilecektir,

Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Tutak Belediyesi Meclis Salonunda; İnşaat Mühendisi için 06/06/2018 Çarşamba Günü saat 09:00 da, zabıta memuru için 10:00 da, sayaç memuru için 11:00 da, muhasebe memuru için 13:00 da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır.

Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava çağrılacaktır.

Sınav Konuları: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7.SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

Tutak Belediye Başkanlığı

14.05.2018

Erkan İsa ERAT

Kaymakam

Belediye Başkan Vekili

Kaynak : SGK Rehberi
MEB, özür grubu sonuçlarını açıkladı
165 yaşındaki seçmen hangi sandıkta oy kullanacak?
Eski bakan market arabasını dolduramadı
5 bin lira borca 2 bin lira kazanç
AK Parti’de adayı beğenmeyen teşkilat istifa etti
Yargıtay'dan emsal olacak nafaka kararı!
Diyanet 'Hafız' uygulamasını yayımladı
Merkez Bankası Avukat Alım İlanı
Şikayet yağınca RTÜK programa ara verdi
Dünyanın en eski periyodik tablosu 'yanlışlıkla' bulundu
Baza cinayetinin sırrı çözüldü
Kayak yaparken kara saplanan avukat böyle kurtarıldı
Cepte kâbus devam ediyor! Kat kat artacak...
Emeklilik dilekçemi verdim, emekli maaşım ne zaman bağlanır'
İş güvenliği için 40 milyon TL hibe.
AK Partili Turan: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü, nerede CHP'liler?
AK Parti Konya ilçelerinin belediye başkan adayları açıklandı
19 Ocak 2019'dan önemli gündem başlıkları
Hayatın şifresini açıkladı! Yüz yıl yaşamanın...
Sosyal medyadaki bu paylaşım işten atılma sebebi!
3600 gün emekliliğe yeter!
Askere gidemediği için intihar girişiminde bulundu
Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama
Sağlık çalışanlarının hakları ve güvenliği için rehber yayımlandı
Barajlardan iyi haber var
MSB: 15 Bin 213 personel ihraç edildi!
Stajyerlerin maaşını devlet ödeyecek
Sağlık sorunları nedeniyle istifada kıdem tazminatı detayı!
En acı karne, Mert Can'ın karnesi oldu
Saadet'ten Türkiye'de ilk! 'Siyasal İletişim Ofisi' kuruldu
Yolcu otobüsü devrildi!

İlgilinizi Çekebilir