Anasayfa » İlan » Selçuk Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Selçuk Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Selçuk Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Tarih :
Selçuk Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Doçent kadrolarına müracaat eden adayların " Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan Doçentlik Eser İnceleme ve Sözlü Sınavından başarılı olduğunu belgelendirmesi gerekmektedir.

2. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

3. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

4. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

5. İlan edilen Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

7. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

8. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

9. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

10. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

11. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (16/05/2018 - 31/05/2018) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

12. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

DUYURULUR.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

K. Unvanı

DERECE

ADET

ÖZEL ŞART

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

1

Almanya ve Avusturya konusunda Göç ve AB Üzerine çalışmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

El Sanatları Tasarımı ve Üretimi

Profesör

1

1

Konya ili el sanatlarından ağaç, toprak, taş, tekstil ve kitap süsleme sanatları alanında çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Profesör

1

1

Sporcu ve Sedanter Bireylerde Gliserol Takviyesinin ANF (Atrial Natriüretik Faktör) üzerine etkileri ile ilgili çalışma yapmak.

Edebiyat Fakültesi

Uygulamalı Sosyoloji

Doçent

1

1

Sosyal sermaye alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Doçent

1

1

Heron üçgenleri, fark denklemleri ve fark denklem sistemleri üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

Total diz artroplastisi sonrası devam eden diz ağrısına yönelik risk faktörleri ve tedavi yöntemleri konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Doçent

1

1

Türk Radyoloji Derneği ve Türk Girişimsel Radyoloji Derneği yeterlik belgelerine sahip olmak. Safen ven yetmezliğinin radyofrekans ablasyon ile tedavisinde rekanalizasyonu etkileyen faktörler ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Cihanbeyli M.Y.O.

Otomotiv Teknolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Dizel motorlarında alternatif yakıt kullanımı ve motorlarda kullanılan pistonlarda meydana gelen arızaların analizi ile ilgili çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

-

Edebiyat Fakültesi

Fransız Kültürü ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Söylem ve kültür çözümlemeleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Uygulamalı Sosyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Kent sosyolojisi ve taşra sosyolojisi alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Yakınçağ Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Osmanlı mali denetimi konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Biyokimya

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Kitosan mikrokapsüllerle ağır metal giderimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Genel Biyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Bazı Bupleurum türlerinin uçucu yağ bileşimleri ve antibakteriyel aktivitelerinin araştırılması konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Olasılık Teorisi ve Stokastik Süreçler

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Kesikli dağılım teorisi ve sansürlü örneklem konularında çalışmalar yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

İdare Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını idare hukuku alanında yapmış, en az 10 yıl akademik personel olarak üniversitede çalışmış olmak, en az iki yıl lisansüstü dersler vermiş olmak.

İletişim Fakültesi

Sinema

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Türk sinemasında temsil konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Tefsir

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

-

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Donanımı

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

2B görüntüler ve 3B modeller ile dişlerden otomatik cinsiyet tespiti üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Mekanik (İnşaat Müh.)

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Sabit dikdörtgen kesitli kirişlerin farklı mesnet koşullarında kesme kapasitesinin araştırılması alanında doktora ve çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Ulaştırma

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Kuyruk Teorisi ve Sinyalize Kavşaklarda Taşıt Gecikmeleri alanında doktora ve çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Erken çocukluk döneminde orff schulwerk pedagojisi ve çocukta yaratıcılık gelişimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Riskli gebelerde özetkililiğin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Esasları

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Üniversite öğrencilerinde obeziteyi bulmaya yönelik randomize kontrollü çalışma yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelikte Yönetim

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Ergenlerde madde bağımlılığı sorununun çözümüne yönelik kanıt düzeyinde çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelikte Yönetim

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Politika haritalama yönetimi ile politika analizi konusunda çalışmaları olmak.

Sarayönü M.Y.O.

Bilgisayar Programcılığı

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

İşletmelerde motivasyonun bilgisayar tabanlı analizi konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Biyoelektronik

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Lisans ve doktora eğitimini Biyomedikal Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Radyoterapi uygulanan pediatrik hastalarda anestezi yönetimi ve temporomandibular eklem çıkığının tedavisinde yeni teknikler tanımlamış olmak.

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Toraks drenaj sistemlerine bağlı basınç değişimlerinin kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Testis elektron mikroskopisi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Asimetrik dimetil arjinin konusu ile ilgili çalışmaları olmak. Radial koroner girişimler konusunda tecrübeli ve ilgili kursları almış olmak.

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Türk Radyoloji Derneği ve Türk Girişimsel Radyoloji Derneğin'den alınan yeterlik belgesine sahip olmak. Nöroradyoloji alanında yeterlik diplomasına sahip olmak. Shear Wave Elastografi (SWE) görüntüleme ve Superb Mikro-vascular Görüntüleme (SMI) gibi yeni ultrasonografi teknikleriyle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Türk Radyoloji Derneğin'den alınan yeterlik belgesine sahip olmak. Acil radyoloji konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
Kamuda o çalışanlara kadro Meclis'e geliyor!
İşyerinde kadın çalışana 'Arkadaşlık' teklifinde dikkat!
Memur-Sen’den Bakan Soylu’ya Ziyaret
Mansur Yavaş'tan dikkat çeken yeni hamle!
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Fatih Altaylı F-35 bombası patlattı
Türkiye, Rusya ve İran'dan ABD'ye ortak tepki
Mutsuzluğun dibine vurduk
Sınav sorularını çalan FETÖ mensupları hakkında gözaltı kararı
Kredi çekecekler dikkat! Bu soruyu soramazlar!
CHP'nin Bakan Soylu hakkındaki suç duyurusu
Reha Muhtar ekranlara geri dönüyor
FETÖ şüphelisi Ali Sipahi Brezilya'da yakalandı
İşte Türkiye'de istihdam edilen pilot sayısı!
ABD yaptırım uyguladı, Banka iflasını istedi!
Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...
Yeni başkan borcu ödeyebilmek için belediyeyi satıyor!
Doğru okumadık, milyonlar çöpe gitti!
Mardin Ömerli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Son dakika... Küçükçekmece'deki küçük kıza cinsel istismar olayında flaş gelişme
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’a tutuklama talebi
Edirne Uzunköprü Belediyesi 1 İşçi Alacak
MSÜ sonuçları açıklandı
Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a sürpriz telefon!
Çanakkale Gökçeada Turizm 6 İşçi Alacak
Engelliye erken emeklilik imkanı!
Çeyrek altında o sınır aşıldı! İşte rakamlar
Bursa'da patlama: 3 işçi hayatını kaybetti, yaralılar var...
Merkez Bankası açıkladı: İşte kasadaki para
O yolcu bir daha uçak bileti satın alamayacak
Erken emeklilik şartları nelerdir? Erken emeklilikten kimler yararlanabilir?
Hafriyat tartışması büyüyor! Mansur Yavaş kaçıyor Gökçek kovalıyor
Kulislerdeki iddiayı açıkladı: 30 Haziran'da yeniden seçim var!
Hollanda'da 82 yaşındaki Türk'e kraliyet nişanı verildi
Hak-İş '5 bin 647 üyemiz istifa ettirildi'
Polis Koleji sınavı usulsüzlüğünden 41 kişiye FETÖ gözaltısı
Doğru okumadık, milyonları çöpe attık
Yanlış sinyal lirayı vurdu
Mavi Balina kurbanının arkadaşları: Bağımlısı olmayız sandık, yanılmışız
TCDD'nin tren kazası raporu tamamlandı
'Memurlar ciddi kayıplar yaşadı' Maaşlar için Ağustos telaşı...
Binlerce kamu personeline kötü haber! Artık ücretsiz olmayacak...

Benzer Haberler