SGK, 4/1-(a) ve 4/1-(b) emekli aylıklarını nasıl bağlıyor?

SGK, 4/1-(a) ve 4/1-(b) emekli aylıklarını nasıl bağlıyor?

Tarih :
SGK, 4/1-(a) ve 4/1-(b) emekli aylıklarını nasıl bağlıyor?

GENELGE
2011 /58

Başkanlık Makamının 29/12/2010 tarihli Olur’una istinaden, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan kanunlar ve ilgili yönetmeliklere dayanılarak Devredilen Kurumlar tarafından hazırlanan veya 2006 yılından bu yana Kurumumuz tarafından çıkarılarak merkez ve taşra birimlerince de halen uygulanan genelgelerin, yürürlükte olan güncel mevzuata göre yeniden gözden geçirilmesi, aynı konuya ilişkin farklı genelgelerle düzenlenmiş hususların birleştirilmesi, sadeleştirilmesi, güncellenmesi, tekleştirilmesi ile belli bir sistemde yayınlanması ihtiyacından dolayı 2008/Ekim ayından itibaren tahsis mevzuatı ile ilgili genelgeler, genel yazılar ve e-tahsis iletileri birleştirilmiştir. Bu Genelgede 5510 sayılı Kanun “Kanun” olarak ifade edilecektir.

Kanunun tahsis mevzuatına ilişkin maddeleri genel olarak 2008/Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Ancak, Kanunun geçici 7 nci maddesinin son fıkrasında 30/4/2008 (hariç) tarihinden sonra 506, 1479, 5434, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre ilk defa sigortalı veya iştirakçi olanlar hakkında bu Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüş olup, buna göre, yaşlılık sigortasından genel hükümlere göre aylık bağlama şartlarını düzenleyen 28 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümler ilk defa 1/5/2008 tarihi itibariyle 506, 1479, 5434, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre sigortalı olanlar için uygulanacaktır.

Kanunun 4 üncü maddesinde; Kanuna göre sigortalı sayılanlar belirtilmiş olup, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

(a) bendi kapsamında olanlar hizmet akdi ile çalışanları (mülga 506 ve 2925 sayılı kanunlara tabi olanlar),
(b) bendi kapsamında olanlar köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanları (mülga 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi olanlar),
(c) bendi kapsamında olanlar ise kamu görevlilerini (5434 sayılı Kanuna tabi olanlar),
ifade etmektedir.

Bu Genelgede söz konusu sigortalılar kısaca 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) sigortalıları olarak nitelendirilmiştir.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce;
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olanlar Kanunun 4/1-(a) bendi,
1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve bu Kanunla mülga 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olanlar, Kanunun 4/1-(b) bendi,

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi olanlar Kanunun 4/1-(c) bendi,
kapsamında kabul edilmektedir.

Diğer taraftan, 25/2/2011 tarihli ve 27857 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Kanunda yapılan düzenlemelerle bazı isteğe bağlı sigortalıların statüleri 4/1-(a) kapsamında değerlendirilmiştir.

Buna göre;
6111 sayılı Kanunla değiştirilen Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılık statüsü 1/10/2008 tarihinden itibaren 4/1-(a) bendi, Kanunun 51 nci maddesi gereğince ay içinde 30 günden az çalışmaları nedeniyle kalan sürelerini isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek 30 güne tamamlayan sigortalıların isteğe bağlı hizmet sürelerinden, 1/10/2008-24/2/2011 tarihleri arası 4/1-(b), 25/2/2011 tarihi ve sonrası 4/1-
(a) bendi, kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek olup, gerek hizmet bildirimlerinde gerekse aylık bağlanacak statünün belirlenmesinde bu hususlar ve tarihlere dikkat edilecektir.

Bu Genelgede Kanunun tahsis mevzuatına ilişkin hükümleri sadece 4/1-(a) ve 4/1-(b) sigortalıları yönünden ele alınmıştır.

Genelgenin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir