Hangi ek gösterge üzerinden emekli maaşı alırım?

Hangi ek gösterge üzerinden emekli maaşı alırım?

Tarih :
Hangi ek gösterge üzerinden emekli maaşı alırım?
Belediyesinde şube müdürü kadrosunda görev yaparken, 02.06.2014 tarihinde 5393 sayılı Kanun'un 49. maddesinin 6. bendi kapsamında geçici görevle .….belediyesinde daire başkanı olarak görevlendirildim, halen bu görevimi sürdürüyorum. Kadrom …. Büyükşehir Beleyesi'nde (müdür) bulunuyor. Memuriyete başlama tarihim 22.08.1994. Buna göre;

1 - Emekli olmak için kadromun bulunduğu belediyeye (Kocaeli) başvurduğumda emekliliğim müdür kadrosunun katsayısı olan 2200 üzerinden mi, yoksa daire başkanı katsayısı olan 3600 üzerinden mi emekli olacağım? (Bu konuda farklı görüşler var)

2- Şayet 3600 katsayısı üzerinden emekli olamıyorsam ne gibi işlem yapmam lazım? Kadromu görev yaptığım belediyeye almam işe yarar mı? (B.K.)

Bu soruların cevabını bulmak için 5393 sayılı Belediye Kanunu'na bakmamız gerekiyor. 5393 sayılı Kanun'un 49'uncu maddesinde yer alan; “Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirmelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68'inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen şartlar dikkate alınır. Belediyelerde bu şekilde istihdam edilen personel kurumlarından izinli sayılırlar. Bu personelin görevlendirildikleri süre zarfındaki, görevlendirildikleri kadroya ait her türlü malî hakları ile kurumları tarafından karşılanması gereken sosyal güvenlik ve benzeri diğer hakları belediye tarafından ödenir. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve terfi haklarını kazananlar başkaca bir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler. Bu şekilde görevlendirilenler, görevlendirme süresinin sona ermesinden itibaren onbeş gün içerisinde yazılı olarak kurumlarına başvurmaları hâlinde en geç bir ay içerisinde kadrolarına veya müktesebine uygun başka bir kadroya atanırlar.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm dikkatlice incelendiğinde belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilenler kendi kurumlarından izinli sayılmakta ve görevlendirildikleri kadroya ait her türlü malî hakları ile kurumları tarafından karşılanması gereken asıl kadrolarına ait sosyal güvenlik ve benzeri diğer hakları belediye tarafından ödenmektedir. Dolayısıyla sizin kadronuzun olduğu belediyedeki müdürlük üzerinden emekli kesintisi yapılması gerekmektedir. Buna göre size müdür kadrosu üzerinden emekli maaşı bağlanacaktır.

Ancak, görevli olduğunuz büyükşehir belediyesindeki daire başkanı kadrosuna asaleten atanırsanız ve en az 6 ay daire başkanı ek göstergesi üzerinden kesintisi yaptırırsanız 3600 ek gösterge üzerinden emekli olabilirsiniz.

* Makam tazminatından yararlanmak için en az iki yıl çalışmak gerekir

5434 sayılı Kanun’un ek 68’inci maddesine göre; makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam 2 yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara makam veya yüksek hakimlik ve temsil veya görev tazminatları bulundukları en üst görevleri esas alınarak ödenmektedir.

Örnekle konuyu açıklamak gerekirse; A şahsı 1 yıl 9 ay daire başkanı ve 4 ay genel müdür olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrılmışsa bu kişi toplamda 2 yıllık süreyi doldurduğu için en yüksek makam tazminatı olan genel müdürün makam tazminatı olan 7000 göstergenin karşılığını emeklilikte alınacaktır.

Dolayısıyla daire başkanı olarak atanmanız halinde bu kadronun makam tazminatını alabilmeniz için de iki yıl görev yapmanız gerekmektedir.

* 6 ay makam tazminatlı görevlerde çalışmanın bir anlamı var mı?

En çok sorulan sorulardan birisi de makam tazminatlı görevlerde 6 ay çalışmanın bir karşılığının olup olmadığıdır.

Konuyu örneklerle açıklamak gerekirse; 6 ay daire başkanı olarak görev yapan bir kişi 1’inci dereceli uzman kadrosuna atanırsa daire başkanının makam tazminatını 657 sayılı Kanun’un ekinde yer alan IV sayılı Makam Tazminatı Cetveli’nde yer alan; 5, 6 ve 7’nci sıralar ile 8’inci sıranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra bu kanunun 43’üncü maddesinin ‘B’ bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar 2000 göstergenin karşılığı makam tazminatını almaya devam edecektir. Toplamda da iki yıllık süre fiilen bu görevlerde çalışma olmuşsa emeklilikte 2000 göstergenin karşılığı tutar alınacaktır.

* Yüksek lisans mezunu olmam terfi tarihimi değiştirir mi?

İçişleri Bakanlığı kaymakamlık bünyesinde şef unvanlı kadroda 3/1'den maaş alıyorum. Emekli keseneğim de 5/1’den kesilmektedir. Maaş terfi tarihim Şubat 1, emekli terfi tarihim 31 Temmuz'dur. Ocak ayı itibariyle de tezsiz yüksek lisans mezunu oldum. Şimdi bu durumda;

1) Onay alınırsa hem emekli hem de maaş terfi tarihi aynı tarih mi olacak?

2) Gösterge rakamlarında değişiklik olur mu? Olursa nasıl olur?

3) Son olarak ben zaten 1 Şubat'ta maaş terfisi alacağım. Diploma ile normal terfiyi aynı tarihte yapmamda sakınca olur mu? (H.Ç.)

Yüksek lisans mezuniyet belgenizi verdiğiniz tarih itibarıyla intibakınız yapılacaktır. İntibak nedeniyle maaş terfi tarihi ile emekli terfi tarihi aynı olmayacaktır.

Yine terfi nedeniyle hem maaş gösterge rakamı hem de emekli keseneği gösterge rakamlarında değişiklik olacaktır.

Terfi talebi isteğe bağlı olduğu için ne zaman belgeyi ibraz ederseniz o tarihte terfi yapılacaktır. Belge ibraz etmeden terfi işlemi yapılmaz.

Burada bilinmesi gereken husus terfi tarihinin değişmediği hususudur. Yani yüksek lisans belgesinin ibraz edildiği tarih itibarıyla mevcut kademenize bir kademenin ilave olarak verilmesidir. Dolayısıyla yüksek lisans nedeniyle terfi tarihiniz değişmeyecektir.

* Bürokratlara küçük bir hatırlatma

Bürokratların bir iş yaparken akıllarından çıkmaması gereken en temel kıstas, yapılan işin kamuoyuna yansımasından endişe edilip edilmemesidir. Yani yapılan iş, ortaya çıktığı zaman sizi utandırıyorsa ve kamuoyuna izahta zorlanıyorsanız bu işi yapmayın. Bunun dışında başka hiçbir kıstasa gerek olmadığını düşünüyorum. Bu dediklerim utanma hasleti olanlar için geçerlidir, başkaları endişelenmesin.

AHMET ÜNLÜ
Kaynak : Yeni Şafak

İlgilinizi Çekebilir