2018 yılında uygulanacak yeni işveren desteğinde neler var?

2018 yılında uygulanacak yeni işveren desteğinde neler var?

Tarih :
2018 yılında uygulanacak yeni işveren desteğinde neler var?

1. İŞVEREN DESTEĞİNDEN YARARLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

4447 sayılı Kanunun geçici 19’uncu maddesinde öngörülen işveren desteğinden yararlanılabilmesi için;

Sigortalı yönünden;
a. 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,
b. Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,
c. İşe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe
bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmaması,

İşveren yönünden;
d. Özel sektör işverenine ya da 5510 sayılı Kanun’un Ek 9’uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki işverene ait olması,
e. İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave
olarak çalıştırılması,
f. Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
g. Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
h. Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
i. Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,
Şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

2. DESTEKTEN YARARLANMA SÜRESİ

4447 sayılı Kanun’un Geçici 19’uncu maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı maddede aranılan diğer şartların sağlanmış olması kaydıyla bu destekten 2018/Ocak ila 2020/Aralık ayları, dönemleri arasında yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanır.
Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanır.
a. İşyerinin 1/1/2018 ve sonrasında Kanun kapsamına alınması veya ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması halinde;

1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alman işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik
Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, bu maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla, 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar bu destekten yararlandırılır.

b. Teşvikten yararlanan sigortalının yeniden işe başlaması halinde;
Bu maddede belirtilen şartların sağlanması kaydıyla yukarıda belirtilen yararlanma süresini aşmamak üzere, destekten yararlanılmış olan sigortalının destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak yukarıda belirtilen sürelerden kalan süre kadar bu destekten yararlanmaya devam edilir.

3. İŞSİZLİK SİGORTASI FONU TARAFINDAN KARŞILANACAK DESTEK TUTARININ HESAPLANMASI

İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgarî ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanun’un 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında;

İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının 5510 sayılı Kanun’un 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tümprimlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır.

Bu madde kapsamında Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez.

Örnek: (M) Anonim Şirketinde 3/4/2018 tarihinde işe alınan ve 4447 sayılı Kanun’un geçici 19’uncu maddesi kapsamına giren bir sigortalının ilgili aydaki;
Prim ödeme gün sayısının: 28
Prime esas kazanç tutarının ise: 3.000,00 TL olduğu varsayıldığında, bahse konu sigortalı için;
3.000,00 * %34,5 = 1.035,00 TL destek öncesi işverence ödenmesi gereken sigorta primi tutarı,
3.000,00 * %3 = 90,00 TL destek öncesi işverence ödenmesi gereken işsizlik sigortası primi tutarı,
(28 * 2.029,50/30) * %37,5 = 710,33 TL İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı;
(1.035,00 + 90,00)- 710,33 = 414,67 TL olacaktır.

Örnek: (M) Anonim Şirketinin İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde;
3.000,00 * %37,5 = 1.125,00 TL İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı;
(1.035,00 + 90,00)- 1.125,00 = 0,00 TL olacaktır.

Not: İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerine ilişkin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar ilgili döneme ait günlük brüt asgarî ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı
geçemeyecektir.

Bu durumda, işyerinde 28 gün çalışan bir sigortalı için İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar;
28 * (2.029,50/30) = 1.894,20 TL’yi geçemeyecektir.

4. ALT İŞVERENİ BULUNAN İŞYERLERİ VE ALT İŞVERENLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

4447 sayılı Kanun’un geçici 19’uncu maddesinde öngörülen işveren desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir.

Ancak, kapsama giren sigortalılardan dolayı söz konusu destekten yararlanılabilmesi için,
• Asıl işverenin hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

• Kapsama giren sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında gerek asıl işverene gerekse alt işverene ait işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki
sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması,
Gerekmektedir.

Örnek: (S) Limited Şirketinde (Ç) sigortalısının 15/4/2018 tarihinde işe alındığı ve söz konusu işyeri ile (D) ve (E) alt işverenlerince 2017 yılında Kuruma bildirilen ortalama sigortalı sayısının aşağıda belirtildiği şekilde olduğu
varsayıldığında,
Kuruma bildirilen sigortalı sayısı
Asıl İşveren 10
(D) Alt işvereni 5
(E) Alt işvereni 8
Toplam 23

2017 yılında toplam 23 sigortalı bildirilmesi nedeniyle (Ç) sigortalısından dolayı, 24 ve üzerinde sigortalı bildirimi yapılan aylarda destekten yararlanılabilecektir.

5. DİĞER TEŞVİK KANUNLARINDAN YARARLANAN İŞVERENLERİN 4447 SAYILI KANUN’UN GEÇİCİ 19’UNCU MADDESİNDE YER ALAN İŞVEREN DESTEĞİNDEN YARARLANMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

4447 sayılı Kanun’un Geçici 19’uncu maddesinin onikinci fıkrasında bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenlerin; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre gerek 5510 sayılı Kanun’da gerekse diğer teşvik kanunlarında düzenlenmiş olan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanmakta olan işverenlerin, bu teşvik, destek ve indirim kapsamına giren sigortalılarından dolayı aynı dönem için ve mükerrer olarak 4447 sayılı Kanun’un geçici 19’uncu maddesinde öngörülen işveren desteğinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Örnek: Destek kapsamına giren bir işyerinde 14/4/2018 tarihinde işe alınan (C) sigortalısının hem 4447 sayılı Kanun’un geçici 10’uncu maddesi, hem de geçici 19’uncu maddesi kapsamına girdiği varsayıldığında bahse konu sigortalıdan dolayı 2018/Nisan ayında ya 4447 sayılı Kanun’un geçici 10 uncu maddesi ya da geçici 19’uncu maddesi kapsamında destekten yararlanabilecektir.

6. DESTEKTEN YARARLANMAK AMACIYLA YAPILACAK OLAN BAŞVURUNUN ŞEKLİ VE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜKLERİNCE / SOSYAL GÜVENLİK MERKEZLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

4447 sayılı Kanun’un geçici 19’uncu maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı işveren desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-Bildirge kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Halihazırda, Kurum tarafından e-Bildirge sistemi üzerinde herhangi bir menü açılmamıştır. Kurum tarafından “4447/ Geçici 19. Madde İşveren Desteği” menüsünün açılması sonrasında işverenlerimize ayrıca duyurulacaktır.

7. MUVAZAALI İŞLEMLERİN ÖNLENMESİ

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın
kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Fon katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden Fon tarafından karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır.

Kemal ÜNLÜ - Mali ÇÖZÜM DERGİSİ

Kaynak : SGK Rehberi
Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi!
Sigortasız çalışılan günler için kıdem tazminatı ödenir mi?
Orta Amerika’da şiddetli deprem
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması!
18 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları
Maden kazası soruşturması sürüyor: İşçilerinin ifadeleri alınıyor
54 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı
Ankara'nın dış ilçelerine yolcu taşıyan özel halk otobüsleri kontak kapatacak
'41 şehidimizin evlatlarının eğitimini bugün itibariyle üstlenmiş oluyoruz'
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Kamuda asıl olan kadrolu istihdamdır
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'ye sunuldu
OSD Başkanı Eroldu'dan otomobilde ÖTV mesajı
Başörtüsü için hazırlanan anayasa değişikliği taslağı Erdoğan'a sunuldu
AK Parti'den Amasra için 'araştırma komisyonu' kurulması teklifi
2022-Kaymakamlık Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
Oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
Bartın'da madencilerin kaza öncesi son fotoğrafları ortaya çıktı
Bakan Bozdağ'dan yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklama
Moskova'da kısmi seferberlik süreci sona erdi
Cumhurbaşkanı talimat verdi! Müzeye çevrilecek..
2023 yılı Finansman Programı’nda atamalarla ilgili neler yer alıyor?
'Türkiye, enerjinin ağırlık merkezine konuşlanmak üzeredir'
Öğretmen yolda bulduğu 28 bin lirayı sahibine teslim etti
Atatürk ve Yeni Galata köprüleri araç ve yaya trafiğine kapatılacak
Benzin ve motorinde indirim var mı?

Benzer Haberler