Sigortalıların maaşları haczedilebilir mi?

Sigortalıların maaşları haczedilebilir mi?

Tarih :
Sigortalıların maaşları haczedilebilir mi?
Çalışanların en çok merak ettiği konulardan birisi işverenden almış oldukları ücretlerin hacze tabi olup olmadığı.

Günümüz şartlarında özellikle asgari ücretlinin alım gücü fazlasıyla düşmüş ve bu yüzden çoğu çalışan kredi kartlarına, kredilere ve ya borç veren diğer finans kuruluşlarına yönelmişlerdir. Almış oldukları bu paraları geri ödeyemeyen sigortalılar ise maaşlarının tamamının haciz yolu ile alınacağı korkusuna düşmektedirler. Fakat kanun sigortalıyı bu durumda güvence altına almakta ve maaşın tamamının haciz edilmesinin önüne geçmektedir. Peki sigortalı maaşlarının yüzde kaçı haczedilir? İşte cevabı:

Konuyla ilgili 4857 sayılı İş Kanununun 35 inci maddesinde ” İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümden anlaşılacağı üzere nafaka borcu ve ya hakimin aile üyelerine ödenmesini uygun göreceği tutarlar hariç olmak üzere işçilerin maaşlarının dörtte birinden fazlası haczedilemiyor.

Aynı konu ile ilgili 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun;

“407 nci maddesinde, işverenin işçiden olan alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası olmadıkça takas edemeyeceği, yani işçinin borcunun işçinin ücret alacağından düşemeyeceği; ancak, işçinin kasten sebebiyet verdiği yargı (mahkeme) kararıyla sabit bir zarardan doğan alacakların, ücretin haczedilebilir kısmı kadar takas edilebileceği, ücretin işveren lehine kullanılacağına ilişkin anlaşmaların geçersiz olduğu,”

“410 uncu maddesinde; işçilerin ücretinin dörtte birinden fazlasının haczedilemeyeceği, başkasına devredilemeyeceği ve rehnedilemeyeceği, ancak işçinin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için hâkim tarafından takdir edilecek miktarın, bu orana olmadığı, nafaka alacaklılarının haklarının saklı olduğu, gelecekteki ücret alacaklarının devredilmesi veya rehnedilmesinin geçersiz olduğu,” hükümleri yer almaktadır.

Özetle istisnai durumlar hariç olmak üzere işçilerin maaşlarının dörtte birinden fazlası haciz edilemiyor.

Haciz net maaş üzerinden mi brüt maaş üzerinden mi yapılır?

Sigortalının maaşından haciz yolu ile yapılacak kesintiler sigortalının net ücreti üzerinden yapılır.

Yani 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında maaşına haciz konulan asgari ücretli bir sigortalının maaşından yapılacak kesinti 362,72 TL olacaktır. Hesaplamada AGİ net ücretten düşülecektir.

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir