Anasayfa » Sigortalı » Emekli keseneğine esas aylık ve hizmette değerlendirilmesi

Emekli keseneğine esas aylık ve hizmette değerlendirilmesi

Emekli keseneğine esas aylık ve hizmette değerlendirilmesi

Tarih :
Emekli keseneğine esas aylık ve hizmette değerlendirilmesi
EMEKLİ KESENEĞİNE ESAS AYLIK

Sigortalı Hizmetlerin Emeklilik Keseneğine Esas Aylıklarda Değerlendirilmesi

28.01.1970 gün ve 1214 sayılı Kanunla çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmetleri olanların bu hizmetlerinin birleştirilerek, toplam hizmet süresi üzerinden tahsis işlemlerinin yapılması sağlanmış, Kanunun Ek 1.maddesi ile de, sigorta kanunlarına tabi işlerden Sandığa tabi görevlere geçenlerin, 18 yaşın dolumundan sonra sigorta primi ödemek suretiyle geçen hizmet sürelerinin emeklilik keseneğine esas aylıklarının tespitinde dikkate alınması sağlanmıştır.

Sigortalı hizmetler, 01.03.1975 tarihinden önce görevde bulunmaları sebebiyle ek geçici 2. ve 3.maddeler uyarınca intibakı yapılanların 87.md. kapsamındaki kurumlarda geçen süreleri ile 01.03.1975-01.03.1982 arasında ve yine bazı belirli sürelerde memuriyete geçenlerin süreleri hariç sadece emeklilik keseneğine esas aylıkları etkileyecek, kazanılmış hak aylıklarında artış sağlamayacaktır.

Sigorta primi ödemek suretiyle geçen hizmetler kapsamına;

1- 506 sayılı Kanuna göre Sosyal Sigortalar Kurumuna prim ödemek suretiyle geçen sürelerle, çeşitli kanunlara göre bu kurumca borçlandırılan süreler (0l.03.l970 tarihinden),

2- 506 sayılı Kanunun Geçici 20.maddesine göre kurulan emekli sandıklarına prim ödemek suretiyle geçen süreler, (0l.03.l970 tarihinden),

3- Bağ-Kur'a prim ödemek suretiyle geçen süreler (0l.l0.l972 tarihinden),

4- Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılan ülkelerde prim ödemek suretiyle geçen süreler,
(sözleşmelerin yürürlük tarihinden)

5- 2l47 ve 320l sayılı Kanunlara göre borçlandırılan yurtdışında geçen hizmet süreleri (borçlanma istek dilekçelerinin Sandık kaydına geçiş tarihinden itibaren)

Girmekte olup, bu süreler yukarıda belirtilen tarihlerden itibaren emeklilik keseneğine esas aylıklarda değerlendirilecektir.

Diğer taraftan personel kanunlarına göre aylıksız izinli sayılanlardan, aylıksız izinli olarak geçen sürelerini borçlananların, borçlandıkları ve süresi içerisinde kesenek ve kurum karşılıklarını yatırdıkları süreler ile daha önce 657 sayılı Kanunun l08 inci maddesine göre ücretsiz izin alıp, yine süresi içerisinde kesenek ve kurum karşılıklarını ödedikleri süreler emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilecektir.

1214 sayılı Kanuna göre 0l.03.l970 tarihinden geçerli olarak emeklilik keseneğine esas aylığın saptanmasında, l8 yaşın dolumundan sonra geçen süreler dikkate alınacaktır.
Konu , 08.07.l97l tarihli ve l425 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen Ek 18.madde ile daha ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiş olup, anılan maddeye göre;

Sosyal Sigortalar Kanununa tabi görevlerde bulunduktan sonra iştirakçi olanların, emeklilik keseneklerine, personel kanunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve kademe aylıkları üzerine, sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri sürenin her yılı bir kademe ilerlemesine ve tahsil durumlarına göre her 2,3,4 veya 5 yılı (0l.03.l975'den sonra her 3 yılı) bir derece yükselmesine esas olacak şekilde eklenerek bulunacak derece ve kademe aylığı esas alınacaktır.

Bunların, personel kanunlarınca kazanılmış hak olarak aldıkları kademeleri ilerletildiği veya dereceleri yükseltildiği sürece, emeklilik keseneğine esas kademeleri ilerletilecek, dereceleri yükseltilecektir.

Ancak, bunların emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilebilmesi için, öğrenim durumları itibariyle personel kanunları hükümlerine göre, en son yükselebilecekleri dereceleri geçmemeleri ve bir derecede en az geçirilmesi gereken yıl sayısı kadar kademeden emeklilik keseneği ödemiş olmaları gereklidir.

18 inci yaşın ikmalinden önce veya iştirakçi oldukları tarihteki tahsil derecelerinden daha aşağı bir tahsil derecesinde sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri süreler dikkate alınmayacaktır.

Sigorta primi ödemek suretiyle geçen sürelerin, personel kanunları hükümlerine göre, memuriyette geçmiş sayılmak suretiyle kazanılmış hak derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilen kısmı, emeklilik keseneğine esas aylığın tespitinde ayrıca dikkate alınmayacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler