Anasayfa » Taşeron » Taşerondan Kadroya geçenlerin kıdem tazminatı karşılığı bütçe ayrılmamış!

Taşerondan Kadroya geçenlerin kıdem tazminatı karşılığı bütçe ayrılmamış!

Taşerondan Kadroya geçenlerin kıdem tazminatı karşılığı bütçe ayrılmamış!

Sayıştay, 2017 Denetim Raporunda pek çok Kamu Kurumunda, Taşerondan Kadroya geçen işçilerin kıdem tazminatı karşılığı paranın ayrılmadığını tespit etti.

Tarih :
Taşerondan Kadroya geçenlerin kıdem tazminatı karşılığı bütçe ayrılmamış!

İş Kanunu'na aykırı uygulama

Sayıştay Başkanlığının Denetim Raporlarında kamu kurumlarında işçiler için, İş Kanunu gereği, ayrılması gereken kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığını tespit etti.

, İş Kanunu'nda zorunlu olmasına rağmen, çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarını bütçesinde ayrılmadı. Durum Sayıştay'ın 2017 Yılı Denetim Raporu'na yansıdı ve denetçi kıdem karşılığının İş Kanunu gereği ayrılması gerektiğine dikkat çekti.

İdareler, İş Kanunu'nda zorunlu olmasına rağmen, çalıştırdığı işçilerin kıdem tazminatlarını bütçesinde ayırmadı. Bu durum ise, Sayıştay'ın 2017 Yılı Denetim Raporu'nda ortaya çıktı.

Sayıştay denetçisi "4857 sayılı İş Kanunu’nun 'Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı' başlıklı 112’inci maddesine, 6552 sayılı Kanun’un 8’inci maddesi ile, alt işverenler tarafından 4734 sayılı Kanun’un 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında çalıştırılan personelin kıdem tazminatlarının, asıl işveren olan kamu kurumlarınca ödeneceği hükmü eklendi" diyerek, işçilerin kıdem tazminatlarının ayrılması gerektiğini söyledi.

Ayrıca Denetçi,Her ne kadar Taşeron işçilerin istihdamı 24 Aralık 2017 tarihi itibariyle 696 sayılı KHK hükümleri gereği sona ermiş olsa da, bu personellerin 'sürekli işçi' kadrosuna geçtiğini ve kıdem tazminatı karşılıklarının mutlaka ayrılmış olması gerektiğini ifade etti.

Konu hakkında kendisini savunan Kamu İdareleri ise, "Sürekli işçi kadrolarına geçen personel için kıdem tazminatı ayrılması çalışmalarına 2018 yılı içinde başlanacak" dedi.

Sayıştay Raporunun ilgili bölümlerinden: '.......Bakanlığın merkez biriminde ve ÇASGEM’de personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında istihdam edilen işçiler için ayrılması gereken kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı ve ilgili hesaplara kaydedilmediği; iş teftiş grup başkanlıklarında bu kapsamda çalıştırılan personel için ise mükerrer olarak kıdem tazminatı karşılığı ayrıldığı görülmüştür. 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı” başlıklı 112’inci maddesine, 6552 sayılı Kanun’un 8’inci maddesi ile, alt işverenler tarafından 4734 sayılı Kanun’un 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında çalıştırılan personelin kıdem tazminatlarının, asıl işveren olan kamu kurumlarınca ödeneceği hükmü eklenmişti. Bu yasal düzenleme ile kamuoyunda taşeron işçi olarak adlandırılan personelin kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü 2014 yılından itibaren kamu kurumlarına geçmiş idi. 2017 yılı sonunda 24.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de taşeron işçilerin kamu kurumlarının sürekli işçi kadrolarına geçişine imkan sağlanmıştır. Kıdem tazminatı uzun bir dönemi kapsadığından bu tutarın tamamının ödemenin gerçekleştiği dönemde muhasebeleştirilmesi, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden dönemsellik ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Ayrıca ihtiyatlılık ilkesi gereği de, idarelerin kıdem tazminatı yükümlülüğünü bilmesi ve karşılık ayırarak hesaplarında ve mali tablolarında göstermesi gerekmektedir. MYMY’nin 291’inci maddesinde, ilgili mevzuatı uyarınca belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan ve faaliyet dönemi içinde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatı karşılıklarının izlenmesinde 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabının; 342’nci maddesinde de,uzun vadeli kıdem tazminatları karşılıklarında 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabının kullanılacağı düzenlenmiştir. Muhasebat Genel Müdürlüğünün 20.05.2016 tarih ve 9430 sayılı yazısında, kamu idareleri tarafından işçi statüsünde istihdam edilen personel için ayrılan kıdem tazminatları T.C. Sayıştay Başkanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 19 karşılıklarının izlenebilmesi amacıyla, genel bütçeli idareler ile özel bütçeli idarelerin kullandıkları detaylı hesap planlarında 372 ve 472 nolu hesaplar için yardımcı hesap kodlarının açıldığı ifade edilerek, yapılması gereken muhasebe kayıtları maddeler halinde sayılmıştır. 2017 denetimleri sırasında, Bakanlığın merkez biriminde 4734 sayılı Kanun’un 62’ncimaddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında çalıştırılan personelin kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı görülmüştür. .....' p>
Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler