Sigortalı çalışanlarda uygulanan para cezaları

Sigortalı çalışanlarda uygulanan para cezaları

Tarih :
Sigortalı çalışanlarda uygulanan para cezaları

5510 SAYILI KANUNA GÖRE İDARİ PARA CEZALARI (İPC) (01.01.2018 - 31.12.2018 )

İPC KANUN HÜKMÜ
YÜKÜMLÜLÜK
YASAL SÜRESİ
FİİL TARİHİ
VERİLECEK İPC TUTARI
VERİLECEK İPC MİKTARI
102/1-a-1
5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen sigortalı işe giriş bildirgesinin ve 61 inci maddesinde belirtilen genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin yasal süresinde yada Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun verilmemesi veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu hâlde anılan ortamda gönderilmemesi
"5510 sayılı Kanunun;
8 inci maddesinde belirtilen sigortalı işe giriş bildirgesi, aynı maddede belirtilen süreler içerisinde, 61 inci maddesinde belirtilen genel sağlık sigortası giriş bildirgesi aynı madde uyarınca bir ay içerisinde"
Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü
Her bir sigortalı için Asgari Ücret Tutarı kadar
2.029,50
102/1-a-2
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin Kurumca tespit edilmesi,
  Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü
Her bir sigortalı için Asgari Ücret Tutarının 2 katı kadar
4.059,00
102/1-a-3
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesinin Kurumca tespit edildiği yada kamu kurum ve kuruluşlarından alınan belgelerden tespit edilmesi halinde ilgili idarenin yazısının Kuruma intikal ettiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde tekrarlanması
  Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü
Her bir sigortalı için Asgari Ücret Tutarının 5 katı kadar
10.147,50
102/1-b


5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde öngörülen işyeri bildirgesinin, Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun verilmemesi veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda gönderilmemesi veya bu Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma verilmemesi


En geç sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihte


Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü


1- Kamu idareleri ile Bilanço esasına göre defter tutan işyerleri Asgari Ücretin 3 katı kadar

2- Diğer defterleri tutan işyerleri Asgari Ücretin 2 katı kadar
3- Defter tutmakla yükümlü olmayan işyerleri Asgari Ücret kadar

1- 6.088,50

 

 

 

2- 4.059,00

 

3- 2.029,50

102/1-c-1,2

Asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, Kurumca belirlenen şekil ve usulde süresi içinde Kuruma verilmemesi ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda gönderilmemesi

İlişkin olduğu ayı takip eden ayın 23 üne kadar

Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü

"Her bir fiil için;
1- Belgenin ASIL olması halinde Asgari Ücretin 2 katını geçmemek üzere belgede kayıtlı sigortalı başına Asgari Ücretin1/5 tutarında "
"Her bir fiil için;
1- Belgenin EK olması halinde Asgari Ücretin 2 katını geçmemek üzere belgede kayıtlı sigortalı başına Asgari Ücretin1/8 tutarında "

405,90

 

 

 

 

 

253,69

102/1-c-3
Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması nedeniyle ek belgenin Kurumca re’sen düzenlenmesi
İlişkin olduğu ayı takip eden ayın 23 üne kadar
Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü
Asgari Ücretin 2 katını geçmemek üzere belgede kayıtlı sigortalı başına Asgari Ücretin 1/2 si kadar
1.014,75
102/1-c-4
Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma bildirilmediğinin yada eksik bildirildiğinin (hizmet yada kazançlarının) Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgilerden veya Kurumun kontrolle görevli memurlarınca tespit edilmesi
İlişkin olduğu ayı takip eden ayın 23 üne kadar
Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü
Belgenin asıl yada ek nitelikte olup olmadığı işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın Asgari Ücretin 2 katı kadar
4.059,00
102/1-d
Asgari işçilik incelemesinin Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yada SMMM, YMM lerce yapıldığı durumlarda belgenin Kurumca re'sen düzenlemesi
İlişkin olduğu ayı takip eden ayın 23 üne kadar
Belgenin verilmesi gereken sürenin son günü
Asgari işçilik tutarının maledildiği her bir ay için Asagari Ücretin 2 katı kadar
4.059,00
102/1-e


"İşyerine ait defter, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesine ilişkin Kurumca gönderilen yazının alındığı tarihten itibaren on beş gün içinde mücbir sebep olmaksızın Kuruma ibraz edilmemesi ya da saklanmaması
"


"Kurumca yapılan tebligatın alındığı tarihten itibaren onbeş gün içinde
"


"Tebligatın alındığı tarihi takip eden 15 inci gün
"


1) Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, Asgari Ücreti 12 katı kadar
2) Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için Asgari Ücretin 6 katı kadar
3) Defter tutmakla yükümlü değil iseler, Asgari Ücretin 3 katı kadar

24.354,00

 

 

12.177,00

 

6.088,50

102/1-e-4

Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte; kanunî tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan defterlerin tasdik tarihinden önceki kısmının geçerli sayılmaması


İşçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen defterler ile sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine imkân vermeyecek şekilde usûlsüz veya noksan tutulmuş defterlerin geçerli sayılmaması


Herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına esas tutulması gereken kazançların ve kazançlarla ilgili ödemelerin (sigorta primine esas kazancın ödemeye bağlı olduğu durumlar dahil) o ayın dahil bulunduğu hesap dönemine ait defterlere işlenmemiş olması

Yasal Süresi içinde ibraz edilmiş olmasına rağmen Kurumca geçerli sayılmaması


Vergi Usul Kanununda belirtilen yasal defter tasdik süresinin son günü
Geçersizlik halinin ait olduğu ay
Hesap dönemi sonu
Tutmakla yükümlü olunan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilen ceza tutarını (Asgari Ücretin 12, 6, 3 katını) geçmemek üzere, geçersizlik halinin gerçekleştiği her bir ay için Asgari Ücretin 1/2 katı kadar


1.014,75


102/1-e-5
İbraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda yeralması gereken bilgilerin eksik olması nedeniyle Kurumca geçersiz sayılması
  Ücret tediye bordrosunun ilişkin olduğu ayın son günü
Her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için Asgari Ücretin 1/2 katı kadar
1.014,75
102/1-f
Asgari işçilik uygulaması kapsamında Kurumca kamu kurum ve kuruluşlarından yada bankalardan istenilecek bilgi ve belgelerin Kanunda belirtilen sürede gönderilmemesi
Kurum tarafından gönderilen yazının ilgili kamu idaresi yada banka tarafından alındığı tarihten itibaren 1 ay içersinde
Bir aylık sürenin son günü
Asgari Ücret Tutarının 2 katı kadar
4.059,00
102/1-g
Kamu idarelerince vazife malüllüğüne sebep olan olayın Kuruma bildirilmemesi
En geç onbeş işgünü içerisinde
On beş günlük sürenin son günü
Asgari Ücret Tutarı kadar
2.029,50
102/1-g
90 ıncı maddesinin birinci fıkrasına istinaden, ihale konusu işleri üstlenenlerin ve bunların adreslerinin ihale makamlarınca Kurumumuza bildirilmemesi
İhale sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde Kuruma
"Sözleşmenin imzalandığı
tarihten itibaren 15 inci gün"
Asgari Ücret Tutarı kadar
2.029,50
102/1-g
Kamu idarelerinin yada bankaların işlem yaptığı kişilerle ilgili sigortalılık kontrolü neticesinde sigortalılığı bulunmayan kişilerin Kuruma bildirilmemesi
    Her bir sigortalı başına Asgari Ücretin 1/10 katı kadar
202,95
102/1-h
11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden, şirket kuruluşu aşamasında çalıştırılacak sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihinin işveren tarafından Ticaret sicil memurlularına bildirilmesi halinde anılan Kurum tarafından Kurumumuza bildirilmemesi
Ticaret Sicil Müdürlüğüne yapılan bildirimlerin on gün içinde Kuruma bildirilmemesi,
On günlük sürenin son günü
Her bir bildirim yükümlülüğü için Asgari Ücret Tutarı kadar
2.029,50
102/1-h
Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince ruhsat niteliği taşıyan işlemlere ilişkin belgeler ile istihdama ilişkin bilgilerin Kuruma bildirilmemesi
İşverence verildiği tarihten itibaren 1 ay içinde bildirilmesi
1 aylık sürenin son günü
Her bir bildirim yükümlülüğü için Asgari Ücret Tutarı kadar
2.029,50
102/1-i

Kurum tarafından Kanunun 100. maddesi kapsamında istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında
    "Bilgi ve belgeleri vermeyenler için asgari ücretin 5 katı tutarında,
geç verenler için asgari ücretin 2 katı tutarında
"

10.147,50

 

4.059,00

102/1-i

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100 üncü maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması ya da hiç yapılmaması

İş kazasının işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde

Yasal sürenin son günü

Belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde asgari ücretin onda biri, hiç yapılmaması halinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.

202,95

 

1.014,75

102/1-j
Sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında
    Bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.
202,95
102/1-k
Genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlar hakkında
    Asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır
1.014,75
102/1-l
Ek 6 ncı maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
    Her bir fiil için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.
2.029,50

NOT: Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma denetim ve incelemelere yada kamu idareleriniden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçirildikten sonra ilgililerce kendiliğinden otuz gün içinde verilmesi ve sözkonusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde yukarıda belirtilen yükümlülüklerden (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar 1/4 oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.

Kaynak : SGK Rehberi
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren torba bu hafta Meclis'te görüşülecek!
İşte İmamoğlu'nun kampanyasında bugüne kadar toplanan para
Katır sırtında arızaya gittiler
Erdoğan'dan açıklamalar: 'Er'den 'Generalliğe' gidilebilecek..
İnfazın ardından korkunç itiraf! 'Yavruma sahip çıkmadı...'
Bakan müjdeyi verdi! O gençlere...
4/B'liler niçin kadroya geçmek istiyor? İşte sebepler....
19 Mayıs'ı deniz altında kutladılar
Stajyerin maaşı devletten
Belediye işçisine sendika baskısı
Yeni askerlik sisteminde sona gelindi! İşte detaylar...
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'ın acı günü
Acil öncelikli alanların dönüşümünü sağlayacağız
Meteoroloji 5 ili uyardı!
Erdoğan'dan muhaliflere de iftar daveti
Şalvarını giydi, kasketini taktı... Bahçeli'den ilginç 19 Mayıs kutlaması
İşte Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi
Öğretmene mobbing ile ilgili önemli Danıştay kararı!
CHP MYK'nin 100. Yıl Bildirgesi yayımlandı
Ortak para birimi geliyor!Resmen duyurdular...
Şemsi Bayraktar tekrar TZOB Başkanı seçildi
Bodrum'da 4 büyüklüğünde deprem!
Bakan yeni sistemi açıkladı! Ücretsiz olacak
Binali Yıldırım'a Beşiktaş'ta yoğun ilgi
'İsminiz FETÖ'ye karıştı' diyerek 150 bin lira dolandırdı
Milyonlarca emekliyi ilgilndiriyor! O detaylar netleşti...
Vatandaş böyle isyan etti: İlçeyi satsak o kadar etmez
Yemekten sonra bu ikiliye dikkat!
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği füzeyle vuruldu!
İşte iyi koşullar herkese yarar
Doktora öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
Erdoğan: Bundan sonra yedek subaylar general olabilecek!
Müjdeyi Genel Müdür verdi! PTT 58 bin kişiyi işe alacak...
Samsun'da 1919 metrelik Türk bayrağı açıldı
5G'ye geçildiğinde ne olacak?
Bahçeli:"Hiç kimse zillete düşüp yanlış hesap yapmasın'
14 Farklı Şehir Ve Kurum 98 Personel Alımı Yapıyor
Eroine pul biberli kamufle
Erdoğan: YSK Milletvekilliğimi almıştı!

Benzer Haberler