Yargıtay'dan 'ilginç bir işe iade' kararı! İşte detaylar...

Yargıtay'dan 'ilginç bir işe iade' kararı! İşte detaylar...

Yargıtaydan 'patlıcan musakka ve kapuska' lı işe iade kararı!

Tarih :
Yargıtay'dan 'ilginç bir işe iade' kararı! İşte detaylar...

Bursa'da 2006 yılında ilginç bir olay yaşandı. Uzun yıllar süren olaylar zincirinde, çalıştığı işyerinde arta kalan patlıcan musakka, kapuska ve bayat ekmekleri patronun izni olmadan 'ihtiyaç sahibi komşulara ve hayvanlara yedirmek' iddiasıyla yakalanan aşçı, tazminatsız işten atıldı.

Üstüne üstlük hakkında ceza davası da açılan 'emniyeti suistimal ve hırsızlık'tan yargılanan aşçı, önce ceza davasından beraat etti, ardından tam 11 yıllık hukuk mücadelesi 'işten atılmanın haksız olduğu bu nedenle de tazminatlarını alması gerektiği ' ile sonuçlandı.

Yaşanan olayda, işyeri aşçısı diğer bir lokantaya motosikletiyle yemek götürürken,işyeri bekçisi tarafından aracındaki poşette ne olduğu soruldu. Aşçı, poşette ekmeklerin bulunduğunu söyleyince poşeti açtıran bekçi, poşetlerde, 2 TL değerindeki 'patlıcan musakka ve kapuska' yemekleri ile bayat ekmeklerin olduğunu gördü. İşyeri bekçisi olayı patrona haber verdi. Patron ise hemen Bursa Emniyet Müdürlüğünü aradı. Polisler gelerek, Olayı hemen tutanak altına aldılar. Ardından işveren tarafından, tazminatsız işine son verildi. Ayrıca 'hırsızlık'tan da ceza davası açıldı.

CEZA DAVASI VE İŞE İADE DAVASI

Neye uğradığını anlayamayan işyeri aşçısı, bir taraftan ceza mahkemesinde suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırken diğer taraftan da işe iade davası açtı.

Aşçı, patlıcan musakkanın, işyerinde artan yemek olduğunu ve durumu iyi olmayan komşularına, kapuska ve bayat ekmekleri ise tavuklarına götürdüğünü iddia edip kıdem ve ihbar tazminatının davalıdan tahsilini talep etti.
İşveren şirket ise savunmasında, Olay günü arta kalan yemekleri işvereninden habersiz ve işyerinden gizli olarak aldığından işten tazminatsız atıldığını ileri sürdü.

CEZA DAVASINDA BERAAT ETTİ! AMA, YEREL MAHKEME FESİH HAKLI DEDİ!

Bursa 15. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen hırsızlık' davasından beraat eden işyeri aşçısının beraat kararı iş mahkemesince yeterli görülmedi.

Bursa 4. İş Mahkemesi kararında, olaya dair tutanaklarda olay günü motosiklette fabrikadan arta kalan patlıcan musakka bulunduğu hatırlatıldı. Tutanağın davacı işçi tarafından imzalandığının vurgulandığı kararda; davacının artık yemekleri poşet içerisinde bulundurduğunu kabul ettiği hatırlatıldı. İşe iade etmeyen yerel mahkeme gerekçesini ise, şöyle açıkladı.

'..komşusuna yardım için dahi olsa işyerinden arttığını iddia ettiği yemekleri işverenin açık izni olmadan ve işyerinin huzurunu kaçıracak ve düzenini bozacak şekilde işyerinden çıkartması eyleminin işverenin işçiye olan güvenini sarsacağından, işveren fesih'te haklı dedi.

YARGITAY İŞTEN ÇIKARMA HAKSIZ DEDİ..

Kararı temyiz eden çalışana mutlu haber Yargıtaydan geldi.

Yargıtay, hırsızlık ve emniyeti suistimal kastının olmaması, davacı tarafından alınan şeylerin artık ekmek ve yemek olması, olay nedeniyle davalı işverenin bir zarara uğramaması karşısında bu davranışa bağlanan fesih yaptırımının ağır bir sonuç olduğunu değerlendirerek, çalışanın haksız yere işten çıkarıldığını ve tazminatlarının ödenmesi gerektiğini ifade etti.

İçtihat Metni

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Esas : 2017/5038
Karar : 2017/9378
Tarih : 30.05.2017
Y A R G I T A Y K A R A R I
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının davalı işyerinde aşçı olarak çalıştığını, davalı işveren tarafından hileli bir yol izlenilerek ve hiç işlemediği bir suç isnadında bulunularak iş akdinin haksız olarak feshedildiğini, davacının kendisine isnat edilen suç nedeniyle Bursa 15. Asliye Ceza Mahkemesinin 2013/346 esas sayılı dosyası ile yargılandığını ve ilgili suçu işlemediği gerekçesi ile beraatine karar verildiğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının yaklaşık 3-4 aydır hakkında yapılan şikayet üzerine birgün diğer işyerine yemek götürdüğünde motorsikletine birşeyler gizlediğinin görülmesi üzerine işyeri yetkilisi ile bekçinin birlikte motorsikletin yanına gittiklerini, torbada ekmek parçalarını gördüklerini ayrıca motorsikletin kapalı yerini açmamakla birlikte içinde bir kap olduğunu ve kap içinde de sıcak birşey olduğunu anlamaları üzerine durumu polise bildirdiklerini, malzemeyi işvereninden habersiz olarak işyerinden gizli olarak alan davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini savunarak davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:
Mahkemece yapılan yargılama sonunda, incelenen ceza dosyasında davacı işçinin yeterli delil elde edilemediğinden beraatine karar verildiğini ve ceza dosyası içeriğinde dosya ekinde bulunan 04/10/2006 tarihli tutanak başlıklı belgede tutanak içeriğinde yapılan aramada poşetler içerisinde ekmek bulunduğunu beyan ettiğini fakat yapılan aramada madeni kap içerisinde fabrikadan arta kalan yemek bulunduğunun (patlıcan musakka) tespit edildiğini, tutanağın davacı işçi tarafından imzalandığını ancak davacının mahkememiz duruşmasında bu tutanağı okumadan imzaladığını beyan ettiğini ve artık yemekleri poşet içerisinde bulundurduğunu söylediğini, oysa ki tutanakta madeni kap içerisinde yemek bulunduğunun da tespit edildiğini, soruşturma aşamasında alınan ifadesinde arama neticesi kendi uhtesinde bulunduğu tespit edilen yemekleri maddi durumu kötü ve yaşlı olan komşusuna vermek için aldığını beyan ettiğini ancak duruşmadaki ifadesinde motosikletin arkasında poşet içerisinde bulunan kapuskayı tavuklarına götürdüğünü beyan ettiğini, davacının aşamadaki tüm beyanlarının çelişkili olduğunu, suçun subutuna ve cezalandırılmasına yetecek bir delil bulunmadığı düşünülse dahi tanık beyanlarından anlaşılacağı üzere davacının öncesinde de bir takım güven sarsıcı davranışlarının söz konusu olduğu ve işverene bu durumun sözlü olarak iletildiğini, kendisine yemek artıklarını götürebileceği yönünde açık bir izin verilmediğini, davacının bu tip davranışlarının 3 aydır devam ettiğini, götürülen yemeklerin artık yemek olmayıp, sıcak yemek olduğu, yemek artıklarının işyerinde köpeklere verildiğini, davacının komşusuna yardım için dahi olsa işyerinden arttığını iddia ettiği yemekleri işverenin açık izni olmadan ve işyerinin huzurunu kaçıracak ve düzenini bozacak şekilde işyerinden çıkartması eyleminin işverenin işçiye olan güvenini sarstığından işverence haklı nedenle feshedildiğinden davanın reddine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Uyuşmazlık; işverence gerçekleştirilen feshin haklı nedene dayanıp dayanmadığı noktasında toplanmaktadır.
İşveren, iş sözleşmesine aykırı davranışta bulunan işçiye yaptığı eylemle orantılı bir yaptırım uygulamalıdır. Yapılan eylemle orantılı olmayan ve ölçüsüz olarak nitelendirilebilecek bir yaptırım mazur görülemez. Sonuç itibariyle fesihte bir cezadır. Ölçülülük ilkesi uyarınca, uygulanacak önlem, ulaşılmak istenen amacı gerçekleştirmeye elverişli olmalı bir başka anlatımla tedbir uygun olmalı, ulaşılmak istenen amaç açısından gerekli olmalı ve uygulanacak tedbirin sonucu olan müdahale ile ulaşılmak istenen amaç, ölçüsüz bir oran içerisinde bulunmamalıdır. Bu ilke uyarınca yargıç feshin geçerli olup olmadığını kararlaştırırken, işçinin davranışının ağırlığını dikkate alarak, her olayın özelliğine göre işçinin davranışı ile işverence uygulanan fesih türü arasında bir orantısızlık (ölçüsüzlük) olup olmadığını takdir edecektir. İşçinin davranışının haklı fesih olarak değerlendirilmesi ağır ve gerekli olmayan bir sonuç ise kıdem ve ihbar tazminatının kabulü gerekecektir.
Dosya içeriğine göre;davalı işveren tarafından, aşçı olarak çalışan davacının ekmek parçaları ile işyerinde yapılan yemeğin işyerinden çıkarmak istemesi olayı nedeniyle iş akdinin feshedildiği ve aynı zamanada suç duyurusunda bulunduğu, ceza yargılaması sonunda "çöpe atılacak olan yiyecek atıklarını ziyan olmaması ve hayvanlara vermek amacı ile işyerinde çıkarması eyleminde hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma ya da hırsızlık kastı ile hareket etmediği, bu konuda yeterli delil bulunmadığı gerekçesi ile beraatine karar verildiği anlaşılmıştır.
Davacının yargılandığı ceza davası dosyasında olaya ilişkin tanık olarak dinlenen bekçinin ifadesinde, bazen ekmek bazen de yemek götürdüğünü gördüğünü, en son günde şüphelenince polise haber verdiklerini beyan ettiği, emniyetin tespitinde ise, davacının motorsikletinde bayat ekmekler ile bir porsiyon 2 TL'lik yemek olduğunu tespit edildiği, davalı şirket yetkilisinin bayat ekmekler ile arta kalan yemekleri fabrikada bulunan köpeklere verdiklerini,davacının artık olmayan yemeği izinsiz olarak götürdüğünü beyan ettiği, davacının ise bayat ekmekleri fabrikaya ekmek getiren şahıstan aldığını, yemeğin de artık yemek olduğunu, ekmek aldığı şahsın ifadesinde davacıya bayat ekmek götürdüğünü beyan ettiği tespit edilmiştir.
Tüm bu maddi ve hukuki olgulara ve özellikle bekçinin önceden de bu şekilde olayın yaşandığını görmesi, davacının hırsızlık ve emniyeti suistimal kastının olmaması, davacı tarafından alınan şeylerin artık ekmek ve yemek olması, olay nedeniyle davalı işverenin bir zarara uğramaması karşısında bu davranışa bağlanan fesih yaptırımı ağır bir sonuç olacaktır. Fesih yetkisinin ölçülülük ilkesine aykırı olarak kullanılması nedeniyle iş sözleşmesinin feshi haksız olup, davacının kıdem ve ihbar tazminat isteklerinin kabulü yerine reddi hatalıdır.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 30.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : SGK Rehberi
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bakan Akar yeni askerlik sisteminin tüm detaylarını açıkladı
İyi Parti kurultaya gidiyor
CHP'nin TRT ile ilgili araştırma önergesine ret
'Adaletin olmadığı bir devlet yıkılmaya mahkumdur'
Mersin Tarsus İmar 7 İşçi Alacak
Kremlin: S-400 anlaşması bitmiş, tamamlanmış bir anlaşmadır
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
AK Parti'nin kritik isminden Davutoğlu'na sürpriz destek!
1 kilogram şeker hamuru hayatını değiştirdi
YDS sınav tarihi değişti
O ücretler yeniden belirlendi!İmzalar atıldı .SGK ile...
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Binlerce memuru ilgilendiren düzenleme Bütçe Komisyonu'nda! Gözler ek göstergede...
Milli Eğitim Bakanından yeni sistem açıklaması!
Raporunu zamanında teslim etmeyen bilirkişiler takipte
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Tunceli Belediyesi tabelayı değiştiriyor
Patates tarlada 1,4 liraya kadar geriledi
Milyonlarca kişi bekliyordu! Meclis'te kabul edildi!
YSK, İstanbul seçimleri için gerekçeli kararı açıkladı
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 2 İşçi Alacak
95 sigorta girişine Nisan 2020'de emeklilik
Huawei'ye bir darbe de Microsoft'tan

Benzer Haberler