110 bin memuru sevindirecek "unvan değişikliği" önergesi Komisyonda reddedildi!

110 bin memuru sevindirecek "unvan değişikliği" önergesi Komisyonda reddedildi!

Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan yaklaşık 110 bin kişinin unvanının "Memur" olarak değişitirilmesini öngören değişiklik önergesi Plan ve Bütçe Komisyonunda reddedildi.

Tarih :
110 bin memuru sevindirecek

Madde: 4/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “X- YARDIMCI HİZMETLER SINIFI” başlıklı bendi, başlığı ile birlikte madde metninden çıkarılmış, 657 sayılı Kanun’a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 49 - Kamu kurum ve kuruluşlarına ait Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamındaki dolu kadroların unvanları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere ve başka bir işleme gerek kalmaksızın, aynı dereceyle Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dâhil Memur unvanlı kadrolar olarak değişmiş sayılır.”

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - Teşekkür ederim.

Sayın Aksu, daha evvel kanun teklifi olarak verdiğiniz bir konuyu önerge, ek madde olarak getirdim, destekleyeceğinizi umuyorum, başka türlü davranmanız mümkün değil.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Bir dakika.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli unvanlarda -aşçı, bekçi, berber, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi, mübaşir ve bunun gibi- görev yapan ve sayıları yaklaşık 110 bin olan yardımcı hizmetler sınıfı personeli, bulundukları hizmet sınıfından kaynaklı mağduriyet yaşadıklarından, hizmet sınıflarının değiştirilmesi suretiyle bu mağduriyetlerinin giderilmesini beklemektedir.

Bilindiği gibi, 2005 yılında memur sendikaları ile Hükûmet arasında imzalanan toplu görüşme mutabakat metninde “yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması” için çalışma yapılacağı kararı yer almış olmasına rağmen bugüne kadar beklentiler karşılanmamıştır.

Yardımcı hizmetler sınıfı kapsamındaki kadro unvanlarında görev yapan devlet memurları, bulundukları hizmet sınıfından kaynaklı olarak kadro unvanlarına ilişkin görevlerin sınırının unvan bazında net olarak belirlenmemiş olmasından dolayı ciddi sorunlar yaşamaktadır.

Değerli arkadaşlarım, bu arkadaşlar hem unvan açısından -vaktinizi fazla almak istemiyorum- hem de gelirler açısından büyük sıkıntılar yaşıyor, mağdur ediliyor, memurların en çok ezilen sınıfı; bunlara bu haklarını teslim edelim.

BAŞKAN: Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler