Anasayfa » İlan » Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

T.C.

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi asgari şartları (Bakınız:http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe

Özgeçmiş

2 adet fotoğraf

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Askerlik durum belgesi

Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)

Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi)

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalara Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız:http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar.

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri (ilgili akademik birime) 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

S Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

S Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

S İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Kurulu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

S Profesör adayın doçentlik sözlü sınavından başarılı olması gerekir.

S Doçent kadrolarına müracaat eden adayların " Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

S Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

S %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili akademik birime şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT ARANAN NİTELİKLER

Sıra

No

Birim

Bölüm

Abd

Unvan

Drc

Adet

Açıklama

1.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi

Doktor

Öğretim

Üyesi

3

1

Lise Öğrencilerinin Spor Yapma Durumlarına Göre Sosyal Beceri Ve Liderlik Özellikleri Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

2.

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu

Spor

Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Doktor

Öğretim

Üyesi

5

1

Kontrast Su Terapisi Ve Elektroterapi Uygulamalarının Bireysel Ve Takım Sporu Yapanlarda Gecikmiş Kas Ağrısına Etkileri Konusunda Çalışmaları Olmak.

3.

Eğitim Fakültesi

Eğitim

Bilimleri

Eğitim Programları Ve Öğretim

Profesör

1

1

Eğitim Programları Ve Öğretimi Alanında Doçentliğini Almış Olmak. Kavram Öğrenme, Öğretmenlerde Dönüt Düzeltme, Öğretmen Ve Öğrencilerin Ölçme Değerlendirme Anlayışlarındaki Uyum Düzeyi Üzerine Çalışmaları Olmak.

4.

Eğitim Fakültesi

Eğitim

Bilimleri

Eğitim Programları Ve Öğretim

Doçent

1

1

Ab Erasmus Eğitim Programının Cıpp Modeline Göre Değerlendirilmesi Ve Yabancı Dil Öğretimi Konularında Çalışmaları Olmak.

5.

Eğitim Fakültesi

Eğitim

Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Doçent

1

1

İş Yaşamı Kalitesi, Kayırmacılık, Meslektaş Koçluğu Ve Örgütsel Kültür Metaforu İle İlgili Çalışmaları Olmak.

6.

Eğitim Fakültesi

Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Karbonik Anhidraz, Sülfonamid, Piperazin Ve Komlekslerinin Sentezi, Antimikrobial Aktivite Konularında Çalışmaları Olmak.

7.

Eğitim Fakültesi

Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Fen Eğitiminde Mikro Öğretim, Teknolojik Ve Pedagojik-Alan Bilgisi Ve Sosyo-Bilimsel Konularda Çalışmaları Olmak.

8.

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Özel Yetenekliler Eğitimi

Doktor

Öğretim

Üyesi

5

1

Özel Eğitim Alanında Doktora Yapmış Olmak. Sesbilgisel Farkındalık Becerileri Konusunda Çalışmaları Olmak.

9.

Eğitim Fakültesi

Temel

Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

Fen Eğitiminde Matematiksel Düşünme, Stem (Fen-Teknoloji-Matematik Ve Mühendislik) Ve Okul Dışı Öğrenme Ortamları Konularında Çalışmaları Olmak.

10.

Eğitim Fakültesi

Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi Alanında Almış Olmak. Şiir Ve Aruz Öğretimi Üzerine Çalışmaları Olmak.

11.

Eğitim Fakültesi

Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi Alanında Almış Olmak. Metin Dilbilimi Ve Yazma Eğitimi Üzerine Çalışmaları Olmak.

12.

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Arkeoloji

Prehistorya

Doçent

1

1

Zooarkeoloji Konusunda Uzmanlaşmış Olmak, Orta Anadolu'da İlk Tunç Çağ Konusunda Arkeolojik Araştırmalar(Yüzey Araştırması, Müze Çalışmaları Vb.) Yürütmüş Olmak

13.

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Coğrafya

Beşeri Ve Ekonomik Coğrafya

Doçent

1

1

Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Alanında Doçentlik Ünvanı Almış Olmak, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak

14.

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Matematik

Analiz Ve

Fonksiyonlar Teorisi

Doçent

1

1

Toplanabilir Metotlar Yardımıyla Korovkin Tipi Yaklaşım Teorisi Ve Alt Dizilerin Yakınsaklığı Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak

15.

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Matematik

Analiz Ve

Fonksiyonlar Teorisi

Doçent

1

1

Genelleştirilmiş Orlicz-Morrey Uzayları Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak

16.

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Tarih

Genel Türk Tarihi

Doçent

1

1

Türk Eğitim Tarihi Ve Türk Kadın Hareketi Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak

17.

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Tarih

Osmanlı Müesseseleri Ve Medeniyeti Tarihi

Doçent

1

1

Osmanlı'da Şikayet Müessesesi Üzerine Çalışmış Olmak, Ordu Ve Savaş Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak

18.

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Türk Dili Ve Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı

Doçent

1

1

Geleneksel Türk Tiyatrosu Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak

19.

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Moleküler Biyoloji Ve Genetik

Genetik

Profesör

1

1

Moleküler Bitki Genetiği Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.

20.

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Moleküler Biyoloji Ve Genetik

Genetik

Doçent

1

1

Mikrofungusların Möleküler Taksonomisi Ve Filogenisi Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak

21.

Fizik Tedavi Ve

Rehabilitasyon

Yüksekokulu

Fizik Tedavi Ve

Rehabilitasyo

n

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

Alzheimer Demanslı Olgularda Egzersiz Eğitiminin Fonksiyonellik Üzerine Etkileri Konusunda Çalışmış Olmak" Veya " Boyun Ağrılı Yaşlı Bireylerde Mulligan Mobilizasyon Yönteminin Etkileri Üzerine Çalışmış Olmak

22.

Fizik Tedavi Ve

Rehabilitasyon

Yüksekokulu

Fizik Tedavi Ve

Rehabilitasyo

n

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon

Doktor

Öğretim

Üyesi

3

1

Arasetamolün Fetal Kemik Gelişimi Üzerine Olası Teratojenik Etkileri Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.

23.

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Doçent

1

1

Doçentlik Ünvanını Mikro İktisat Alanında Almış Olmak, Kurumsal İktisat, Finansal İktisat Ve Savunma Ekonomisi Konularında Ulusal Ve Uluslararası Çalışmalar Yapmış Olmak.

24.

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Ticaret Hukuku

Doçent

1

1

Finans Alanında Doçentlik Ünvanı Almış Olmak, Firma Değerlemesi, Entelektüel Sermaye Değerlemesi, Marka Değerlemesi Ve Finansal Krizler Konularında Ulusal Ve Uluslararası Çalışmalar Yapmış Olmak.

25.

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi Ve Pazarlama

Doçent

1

1

Pazarlama Alanında Doçentlik Ünvanı Almış Olmak; Deneyimsel Perakendecilik, Perakende Mağaza Önerileri, Perakendeci Markası, Şehir Markası Ve Etik Pazarlama Konularında Ulusal Ve Uluslararası Çalışmalar Yapmış Olmak.

26.

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Profesör

1

1

Liderlik Ve Stratejik Yönetim, Devletin Rolü, Örtük Bilgi Paylaşımı Ve Yapay Zeka Konularında Çalışmaları Bulunmak.

27.

Kaman Meslek Yüksekokulu

Büro

Hizmetleri

Ve

Sekreterlik

Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı

Doktor

Öğretim

Üyesi

5

1

Örgütsel Bağlılık, Örgüt Kültürü, Teknoloji Kabul Modeli Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.

28.

Kaman Meslek Yüksekokulu

Madencilik Ve Maden Çıkarma

Sondaj Teknolojisi

Doktor

Öğretim

Üyesi

3

1

Doğal Taş Kesme İşleminde Bor Karbür Katkılı Elmas Soketler Ve Kayaçların Delinebilirlik Ve Kesilebilirlikleri Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.

29.

Mucur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi

Hizmetler Ve Teknikler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Doktor

Öğretim

Üyesi

5

1

Biyomühendislik Ve Bilimleri Ana Bilim Dalında Doktora Yapmış Olmak. Patojenlerin İdentifikasyonu İçin Moleküler Tanı Kitleri Geliştirmek Üzere Çalışmış Olmak.

30.

Mühendislik -Mimarlık Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Hidrolik

Profesör

1

1

Hidrolik Mühendisliği Alanında Çalışmaları Olmak

31.

Mühendislik -Mimarlık Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Konstrüksiyon Ve İmalat

Doçent

1

1

Makine Mühendisliği Alanında Doçentlik Unvanı Almış Olmak.

32.

Sağlık Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulu

Tıbbi

Hizmetler Ve Teknikler

Elektronörofizyoloji

Doktor

Öğretim

Üyesi

5

1

Atom Molekül Etkileşmelerinden Reaktif Saçılma ve Spektroskopi Konularında Çalışmış Olmak.

33.

Sağlık Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulu

Tıbbi

Hizmetler Ve Teknikler

Ortopedik Protez Ve Ortez

Doktor

Öğretim

Üyesi

4

1

'Yakıt Pili Teknolojisi, Yüksek Sıcaklık Membranları, Malzemelerin Mekanik Ve Fiziksel Özellikleri Konusunda Çalışmaları Olmak'

34.

Sağlık Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulu

Tıbbi

Hizmetler Ve Teknikler

Optisyenlik

Doktor

Öğretim

Üyesi

4

1

Fizik Alanında Yüksek Lisans Ve Doktora Derecesine Sahip Olmak. Reaksiyon Tesir Kesiti Ölçümünde Çalışmaları Bulunmak.

35.

Sağlık Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulu

Tıbbi

Hizmetler Ve Teknikler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Doktor

Öğretim

Üyesi

3

1

Vajinal Probiyotikler Üzerinde Çalışma Yapmış Olmak

36.

Sağlık

Yüksekokulu

Çocuk

Gelişimi

Çocuk Gelişimi

Doktor

Öğretim

Üyesi

3

1

Doktorasını "Okul Öncesi Eğitimi" Alanında Doktora Yapmış Olmak Ve "Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi" Konusunda Çalışmaları Bulunmak.

37.

Sağlık

Yüksekokulu

Çocuk

Gelişimi

Çocuk Gelişimi

Doktor

Öğretim

Üyesi

3

1

Doktorasını "İstatistik Anabilim Dalında" Yapmış Olmak Ve "Çok Değişkenli Kalite Kontrolde Sinyale Neden Olan Değişkenlerin Belirlenmesinde Yapay Sinir Ağları Yaklaşımları" Konusunda Çalışmaları Olmak.

38.

Sağlık

Yüksekokulu

Çocuk

Gelişimi

Çocuk Gelişimi

Doktor

Öğretim

Üyesi

3

1

Yüksek Lisansını "Okul Öncesi Eğitimi" Ve Doktorasını İse "Çocuk Gelişimi" Alanında Yapmış Olmak.

39.

Sağlık

Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Profesör

1

1

Doçentlik Unvanını "Hemşirelik Esasları" Alanında Almış Olmak Ve "Hemşirelik Eğitimi" Üzerine Çalışmaları Olmak.

40.

Sağlık

Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Doçent

1

1

Doçentlik Unvanını "Halk Sağlığı Hemşireliği" Alanında Almış Olmak Ve "Yaşlıların Bakımında Neuman Sistem Modeli Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

41.

Sağlık

Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Doktor

Öğretim

Üyesi

3

1

Doktorasını "Hemşirelik Anabilim Dalı Halk Sağlığı Hemşireliği" Alanında Almış Olmak Ve "Halk Sağlığı Hemşiresi Tarafından Evde Verilen Bakımın Tip Iı Diyabetin Kontrolüne Etkisi" Konusunda Çalışmış Olmak

42.

Sosyal Bilimler

Meslek

Yüksekokulu

Muhasebe Ve Vergi

Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları

Profesör

1

1

Siparişe Bağlı Üretimde Performans Değerlemesi Ve Muhasebe Maliyet Analizleri Konularında Çalışma Yapmış Olmak.

43.

Teknik Bilimler

Meslek

Yüksekokulu

Makine Ve Metal

Teknolojileri

Makine

Doktor

Öğretim

Üyesi

3

1

Dörtlü Heusler Alaşımlarının Yapısal, Elektronik, Elastik, Dinamik Ve Termodinamik Özelliklerinin İncelenmesi Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.

44.

Teknik Bilimler

Meslek

Yüksekokulu

Bilgisayar

Teknolojileri

Bilgisayar

Programcılığı

Doktor

Öğretim

Üyesi

3

1

Siber-Fiziksel Sistemlerde Ve Ölçeklenebilir Çok Çekirdekli Gömülü İşlemciler Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.

45.

Teknik Bilimler

Meslek

Yüksekokulu

Bilgisayar

Teknolojileri

Bilgisayar

Teknolojisi

Doktor

Öğretim

Üyesi

3

1

Robotik Ve Bilgisayarlı Görü Kapsamında, Üç Boyutlu Haritalama Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak

46.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

1

Avrupa Üroloji Derneği Board Sınavı Başarı Belgesi Alarak Febu (Fellowship Of European Board Of Urology) Ünvanı Almış Olmak Ve Penile Enhancement (Kalınlaştırma) Konusunda Greftleme Yöntemleriyle Çalışmış Olmak. Yükseköğretim Kuramlarında En Az 2 Yıl Akademisyenlik Deneyimi Bulunmak.

47.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

Retina Dekolmanı Ve Keratokonus Alanlarında Çalışmaları Olmak Ve Yükseköğretim Kurumlarında En Az 2 Yıl Akademisyenlik Deneyimi Bulunmak.

48.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Parazitoloji

Profesör

1

1

Fasciola Ve Cyclospora Konularında Çalışma Yapmış Olmak

49.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Deneysel Renal İskemi Reperfüzyon Hasarı Ve Deneysel Diyabetik Nefropati İle İlgili Çalışmaları Olmak

Yükseköğretim Kurumlarında En Az 2 Yıl Akademisyenlik Deneyimi Bulunmak.

50.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Stem Hastalarında Akut Stent Trombozu Prediktör Faktörleri, Kısa Ve Uzun Dönem Mortaliteyi Etkileyen Faktörler Ve Kontrast Nefropatisi Üzerine Çalışmaları Olmak

51.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Adli Tıp Alanında Uzman Olmak Psikolojik Otopsi Konusunda Çalışmaları Olmak ve En Az 2 Yıl Akademisyenlik Deneyimi Bulunmak.

52.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

Subtelomerik Mlpa ve Biyoinformatik Konularında Çalışmaları Olmak En Az 2 Yıl Akademisyenlik Deneyimi Bulunmak.

53.

Ziraat Fakültesi

Tarımsal

Biyoteknoloji

Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji

Doçent

1

1

Gıda Patojenlerinde Antimikrobiyel Dirençlilik Üzerine Çalışmaları Olmak.

54.

Ziraat Fakültesi

Tarla

Bitkileri

Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Doçent

1

1

Mera Islahı ve Yapay Mera Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.

55.

Ziraat Fakültesi

Tarla

Bitkileri

Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller

Doçent

1

1

Yemeklik Tane Baklagil Islahı ve Bu Bitkilere Ait Genetik Kaynaklar Konusunda Çalışmış Olmak.

56.

Ziraat Fakültesi

Tarla

Bitkileri

Tahıllar Ve Yemeklik Baklagiller

Doktor

Öğretim

Üyesi

3

1

Tahıllar Ve Gıdalarda İz Elementleri Tayini İçin Analitik Yöntem Geliştirilmesi Konusunda Çalışmaları Olmak.

57.

Ziraat Fakültesi

Tarla

Bitkileri

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Doktor

Öğretim

Üyesi

3

1

Tıbbi ve Yenilebilir Bitkiler Üzerinde Morfolojik, Anatomik, Mikromorfolojik ve Etnobotanik Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.

58.

Ziraat Fakültesi

Zootekni

Hayvan Yetiştirme ve Islahı

Doçent

1

1

Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Ve Islahı Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.

59.

Ziraat Fakültesi

Zootekni

Hayvan Yetiştirme ve Islahı

Doçent

1

1

Kanatlı Hayvanlarda, Çevresel Zenginleştirme Ve Sperm Dondurma Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.

60.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Doçent

1

1

Tasavvufta Marifet Düşüncesi Konularında Çalışma Yapmış Olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
Millet ittifakı 50 ilde işbirliği yapıyor
Yine aynı görüntü yaşandı,yasak geldi!
İşverenlere prim, vergi ve ücret desteği müjdesi
ABD'de ortalık yangın yerine döndü! Trump'a karşı 16 eyalet ayaklandı
Mecliste görüşüldü! 8 maddede milyonları ilgilendiren yeni düzenleme
Berna Laçin 'Dini değerleri aşağılama' suçundan beraat etti
Türkiye'nin ünlü 2. el alışveriş sitesi rekor fiyata satılıyor
Devlet desteğiyle işletme kurdu, ihracata başladı
Altın yükselişle başladı! İşte çeyreğin fiyatı
İstanbul için yapılan anketten sürpriz sonuçlar
Karadenizli iş adamı Asaf Fettahoğlu vefat etti
Emekli memura işe gelmemekten disiplin cezası verildi iddiası
Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor!KDV iadelerinde detaylar belli oldu!
Emniyet Genel Müdürlüğünden uyarı cezası açıklaması
Avcılar Belediyesi İşçi Alım İlanı
BES’te 300 milyar olsa döviz cirit atamaz
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 24 personel alacak
Uyarı geldi: Gram altın yükselecek!
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müd. İşçi Alım İlanı
İlaçta zamlı tarife başladı! İşte yeni fiyatlar
Peak Games'te şok! Reklamlarını durdurdu!
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Rusya'dan korkutan ABD açıklaması! Yeni 'şoklar' geliyor...
Yeni bir seçmeli ders geliyor!
TÜBİTAK Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Dolar tahmini çok konuşuldu! Atilla Yeşilada’dan yeni uyarı
O borçtan kurtulmak için son 10 gün! Fırsatı kaçırmayın
5 yaşındaki çocuğa haciz geldi
19 Şubat 2019'dan önemli gündem başlıkları
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Cari açığa 'Altın' çözüm
İşte YSK'ya isimleri bildirilen Ankara ve ilçe belediye adayları
İttifakta 50 ilde tek aday
CHP'den AK Parti'ye 'iki bakanının yerini değiştir' önerisi
Emekliler dikkat! Tarih yaklaşıyor, ikramiye detayları
Askerdeyken kurumumu değiştirebilir miyim?
2019 hemşire maaşları ne kadar oldu?
Türkiye'de gündeme oturan o reklam durduruldu!
Bitlis Eren Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Çeyrek altın ne kadar?
Hükümet o ürün için de harekete geçti!
Erdoğan’ın ‘elma tanzimi’ne kamu kurumu önerisi
Altını tahtından eden maden: Rekor fiyata ulaştı
Ak Parti, 3 ilde adaylarını geri çekecek
Emekli müjde bekliyor! 355 liraya varan zam yolu açılacak...
Saadet Partisi'ne büyük katılım
Ankesörcülerin yüzde 46'sı itirafçı oldu
2 aylık bebek yangında öldü
Yaşlıya 601 lira maaş ve 7 ayrı destek
İş kuran gence çifte destek! 1 yıl boyunca 10 bin 592 lira!.
İşçiler TİS zammı için seçime odaklandı! Taşeronda listede
Yerel seçimlerde 17 milletvekili de yarışacak
Ege Deniz Onarım Destek Kom. Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik
Kılıçdaroğlu tepkilerin ardından o adayı geri çekti
Poşet üretimi yüzde 50 azaldı
Amerika'ya 'Damat' gidiyor
Memurlardan 17 talep...Bayram ikramiyesi, sicil affı, mülakatın kaldırılması...
Engellilik durum ve oranını belirleyen yönetmelik değişti
Kardan önce son güzel havalar
TCDD'de sinyalizasyon testleri başladı
Sokak ortasında eşini darp eden adama esnaf dayağı
Kadın öğretmenleri taciz eden motosikletli tutuklandı
TBMM yeni Başkanını seçecek
Dev firma kapatıyor! 3500 kişi işsiz...

İlgilinizi Çekebilir