Anasayfa » İlan » Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

T.C.

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına personel alımı yapılacaktır.

A-) GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kuramlarının senatoları karar verir.

B-) ÖZEL ŞARTLAR

Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvurabilmek için;İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Yükseköğretim kuramları araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38.madde uyarınca 50.maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır.

*06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini doldurarak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami süresi yeniden başlayan öğrenciler ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

*Lisansüstü eğitim yönetmeliğinin yayımladığı 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvurabilmek için;Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

C-) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER

1- Dilekçe (Başvurdukları Bölüm/Anabilim Dalı/Program Adı, Kadro Unvanı, T.C. No'sunu, yazışma adreslerini telefon ve e-mail belirtilmesi gerekmektedir.

2- Özgeçmiş

3- Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi (sonuç kontrol kodu bulunan)

4- Yabancı dil sınavı ( YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi. (sonuç kontrol kodu bulunan /onaylı ıslak imzalı sureti) (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadroları için yabancı dil şartı aranmamaktadır)

5- Lisans ve tezli yüksek lisans diploma ve geçici mezuniyet belgeleri ( E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır)

6- Onaylı ıslak imzalı/mühürlü lisans ve yüksek lisans not durum belgesi(Transkript)

7- İstenilen alanla ilgili halen yüksek lisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi.( e- devlet kapısında alınacak karekodlu öğrenci belgesi de olabilir.)

8- İlgili yönetmelik gereği kadrolara ait istenilen alanla ilgili deneyimli olduğunu belgelendirmek (hizmet resmi kurumda ise onaylı ıslak imzalı hizmet belgesi, özel sektörde ise sosyal güvenlik kurumundan alınacak pirim dokumanı ve ilgili firma ya da firmalardan alınacak çalıştığı alanı gösterir ıslak imzalı onaylı yazı)

9- İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

10- Askerlik durum belgesi (657 sayılı kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak)

10- Adli sicil kaydı.

11- Kimlik Fotokopisi

D-MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

E- DİĞER AÇIKLAMALAR

1- Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkatte alınmaz.

2- Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizinwww.ahievran.edu.tradresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

3- İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4- Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

6- Atanmaya hak kazanan adaylardan ilk defa ya da yeniden atanacak olanlar için Kanunun 48 inci maddesi uyarınca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılacaktır. Söz konusu Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması halinde atamaları yapılacaktır.

7- Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.

F-) SINAV TAKVİMİ

DUYURU BAŞLAMA TARİHİ

29.12.2018

SON BAŞVURU TARİHİ

15.01.2019

ÖNDEĞERLENDİRME TARİHİ

22.01.2019

SINAV GİRİŞ TARİHİ

25.01.2019

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

01.02.2019

SONUÇ AÇIKLANACIĞI İNTERNET ADRESİ

www. ahievran. edu.tr

BAŞVURU YERİ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

BAŞVURU ŞEKLİ

Şahsen veya Posta

G-) İLAN EDİLEN KADROLARA AİT ARANAN NİTELİKLER

SIRA NO

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

UNVAN

ALES

YDS veya EŞDEĞE Rİ

DRC

ADET

AÇIKLAMA

1.

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi

Öğretim Görevlisi

70

50

5

1

Antrenörlük Eğitimi Alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak ve Spor Teknolojileri ve Veri Analizi Sertifikasına Sahip Olmak.

2.

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi

Öğretim Görevlisi

70

50

5

1

Beden Eğitimi ve Spor Alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak.

3.

Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu

Bitkisel Ve Hayvansal Üretim

Bahçe Tarımı

Öğretim Görevlisi

70

5

1

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak.

4.

Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

Öğretim Görevlisi

70

5

1

İlgili kadro alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

5.

Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu

Veterinerlik

Laborant Ve Veteriner Sağlık

Öğretim Görevlisi

70

5

1

Veterinerlik Alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak ve Sunu Tohumlama Sertifikasına Sahip Olmak.

6.

Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu

Veterinerlik

Laborant Ve Veteriner Sağlık

Öğretim Görevlisi

70

5

1

Veterinerlik Alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak ve Lisans Sonrası Alanında En Az 5 Yıllık Mesleki Tecrübeye Sahip Olmak.

7.

Kaman Meslek Yüksekokulu

Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik

Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı

Öğretim Görevlisi

70

5

1

İktisat Bölümü Lisans Mezunu Olup, Alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak.

8.

Kaman Meslek Yüksekokulu

İnşaat

Yapı Denetimi

Öğretim Görevlisi

70

5

1

İnşaat Mühendisliği Alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu

Olmak.

9.

Kaman Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi

Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları

Öğretim Görevlisi

70

5

1

İşletme Bölümü Lisans Mezun Olmak ve Kalite Yönetim Sistemi Üzerine Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

10.

Kaman Meslek Yüksekokulu

Mimarlık Ve Şehir Planlama

Harita Ve Kadastro

Öğretim Görevlisi

70

5

1

Harita ve Kadastro alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 5 yıl tecrübeye sahip olmak.

11.

Mucur Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar

Teknolojileri

Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Animasyon

Öğretim Görevlisi

70

5

1

Savunma Teknolojileri Alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak.

12.

Mucur Meslek Yüksekokulu

Ulaştırma Hizmetleri

Posta Hizmetleri

Öğretim Görevlisi

70

5

1

Tezli yüksek lisans yapmış olmak ve lisans mezuniyeti sonrası en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

13.

Mucur Meslek Yüksekokulu

Ulaştırma Hizmetleri

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Öğretim Görevlisi

70

5

1

Yönetim ve Organizasyon Alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak.

14.

Mucur Meslek Yüksekokulu

Görsel-İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı

Basım Ve Yayın Teknolojileri

Öğretim Görevlisi

70

6

1

Radyo Sinema Bölümünde Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak.

15.

Mucur Meslek Yüksekokulu

Tasarım

Grafik Tasarımı

Öğretim Görevlisi

70

6

1

Grafik Tasarımı Alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak.

16.

Mucur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Bakım Hizmetleri

Evde Hasta Bakımı

Öğretim Görevlisi

70

6

1

Tıbbı Biyoloji Alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak.

17.

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik

Müzik

Öğretim Görevlisi

70

50

6

1

Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Lisans Mezunu Olup, Müzik Alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak ve Lisans Mezuniyeti Sonrası Piyano Üzerine Çalışmaları Olmak

18.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler

Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği

Öğretim Görevlisi

70

6

1

Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak ve Tıbbı Görüntüleme Alanında Ön Lisans Eğitimi Almış Olmak. En Az Bir Yıl Lisans Sonrası Mesleki Tecrübeye Sahip Olmak.

19.

Sağlık Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi

Öğretim Görevlisi

70

50

6

1

Çocuk Gelişimi Alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak ve Lisans Mezuniyeti Sonrası Alanında En Az 10 Yıl Eğitim Öğretimde Ders Verme Tecrübesine Sahip Olmak.

20.

Sağlık Yüksekokulu

Ebelik

Ebelik

Öğretim Görevlisi

70

50

6

1

Ebelik Alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak ve Lisans Mezuniyeti Sonrasında En Az 5 Yıl Tecrübeye Sahip Olmak.

21.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Dış Ticaret

Dış Ticaret

Öğretim Görevlisi

70

6

1

Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi Lisans Mezunu Olmak Ve Bankacılık Alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak.

22.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Pazarlama Ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

Öğretim Görevlisi

70

6

1

Sosyal Yapı Ve Sosyal Değişim Alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak.

23.

Mucur Meslek Yüksekokulu

Görsel-İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı

Basım Ve Yayın Teknolojileri

Öğretim Görevlisi

(Uygulamalı

Alanlar)

70

6

1

Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Lisans Mezunu Olup, Alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak Bilgisayar Sertifikasına Sahip Olmak.

24.

Rektörlük

Rektörlük

Rektörlük

Öğretim Görevlisi

(Uygulamalı

Alanlar)

70

50

5

1

Pilot Üniversite Kapsamında Seracılık alanında çalışmalar yapmak üzere ilgili bölümlerden mezun olup, alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak ve Seracılık alanında lisans mezuniyeti sonrasında en az 1 yıl tecrübeye sahip olmak

25.

Rektörlük

Rektörlük

Rektörlük

Öğretim Görevlisi

(Uygulamalı

Alanlar)

70

50

5

2

Pilot Üniversite Kapsamında Seracılık Alanında Çalışmalar Yapmak Üzere, Tarımsal Yapılar Alanında En Az Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak.

26.

Rektörlük

Rektörlük

Rektörlük

Öğretim Görevlisi

(Uygulamalı

Alanlar)

70

50

5

3

Pilot Üniversite Kapsamında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Konulu Projelerde Çalışmalar Yapmak Üzere, Fakülte ya da Yüksekokulların Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans Mezun Olup, Alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak ve Lisans Mezuniyeti Sonrası Alanında En Az 1 Yıl Tecrübeye Sahip Olmak.

27.

Rektörlük

Rektörlük

Rektörlük

Öğretim Görevlisi

(Uygulamalı

Alanlar)

70

50

5

1

Pilot Üniversite Kapsamın Da Kaba Yem Projelerinde Çalışmalar Yapmak Üzere Ziraat Fakültesi Lisans Mezunu Olmak Ve Alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak.

28.

Rektörlük

Rektörlük

Rektörlük

Öğretim Görevlisi

(Uygulamalı

Alanlar)

70

50

5

1

Pilot Üniversite Kapsamın Da Ceviz Konulu Projelerde Çalıştırılmak Üzere Ziraat Fakültesi Lisans Mezunu Olmak Ve Ceviz İle İlgili Alanda Tezli Yüksek Yapmış Olmak.

29.

Rektörlük

Rektörlük

Rektörlük

Öğretim Görevlisi

(Uygulamalı

Alanlar)

70

50

5

1

Pilot Üniversite Kapsamın Da Jeotermal Konulu Projelerde Çalıştırılmak Üzere, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olup, Alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak.

30.

Rektörlük

Rektörlük

Rektörlük

Öğretim Görevlisi

(Uygulamalı

Alanlar)

70

50

5

1

Pilot Üniversite Kapsamında Tamamlayıcı Tıp Konulu Projelerde Çalıştırılmak Üzere, Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak.

31.

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Araştırma

Görevlisi

70

50

6

1

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Lisans Mezunu Olmak ve Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

32.

Mühendislik-Mimarlık

Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon Ve İmalat

Araştırma

Görevlisi

70

50

6

1

Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümünden Lisans Mezunu Olmak Ve Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

33.

Mühendislik-Mimarlık

Fakültesi

Makine Mühendisliği

Enerji

Araştırma

Görevlisi

70

50

6

1

Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümünden Lisans Mezunu Olmak ve Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

34.

Mühendislik-Mimarlık

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Araştırma

Görevlisi

70

50

6

1

Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Lisans Mezunu Olmak ve Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

35.

Mühendislik-Mimarlık

Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Araştırma

Görevlisi

70

50

6

1

Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümünden Lisans Mezunu Olmak ve Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

36.

Mühendislik-Mimarlık

Fakültesi

Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği

Elektrik Makinaları

Araştırma

Görevlisi

70

50

6

1

Mühendislik Fakültelerinin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden Lisans Mezunu Olmak ve Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

37.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Osmanlı Müesseseleri Ve Medeniyeti Tarihi

Araştırma

Görevlisi

70

50

6

1

Fen Edebiyat Fakülteleri, İnsani Ve Sosyal Bilimler Fakülteleri, Edebiyat Fakültelerinin Tarih Bölümünden Veya Eğitim Fakültelerinin Tarih Eğitimi Anabilim Dalından Lisans Mezunu Olup, Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

38.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Cebir Ve Sayılar Teorisi

Araştırma

Görevlisi

70

50

6

1

Fakültelerin Matematik Bölümlerinden veya Matematik Mühendislikleri Bölümlerinden Lisans Mezun Olmak ve Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

39.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Araştırma

Görevlisi

70

50

6

1

Fen Edebiyat Fakülteleri, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, İnsani Ve Sosyal Bilimler Fakülteleri Ve Edebiyat Fakültelerinden Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Lisans Mezunu Olmak Ve Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

40.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Araştırma

Görevlisi

70

50

6

1

Fen Edebiyat Fakülteleri, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakülteleri Ve Edebiyat Fakültelerinden Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

41.

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Felsefe Tarihi

Araştırma

Görevlisi

70

50

6

1

Felsefe, Felsefe ve Din Bilimleri ( İslam Felsefesi, Din Felsefesi Veya Felsefe Tarihi) Alanlarında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

42.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları Ve Öğretim

Araştırma

Görevlisi

70

50

6

1

Eğitim Fakültesi Programlarının Birinden Lisans Mezunu Olmak ve Eğitim Bilimleri Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

43.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık

Araştırma

Görevlisi

70

50

6

1

Eğitim Fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Lisans Mezunu Olmak Ve Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak

44.

Eğitim Fakültesi

Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Araştırma

Görevlisi

70

50

6

1

Eğitim Fakültelerinin Sosyal Bilgiler Eğitimi Programı Lisans Mezunu Olmak ve Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

45.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Araştırma

Görevlisi

70

50

6

1

Eğitim Fakültelerinin Sınıf Eğitimi Programı Lisans Mezunu Olmak ve Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

46.

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Entomoloji

Araştırma

Görevlisi

70

50

6

1

Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

47.

Fizik Tedavi Ve

Rehabilitasyon

Yüksekokulu

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon

Araştırma

Görevlisi

70

50

6

2

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

48.

islami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili Ve Belagati

Araştırma

Görevlisi

70

50

6

1

İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi veya İslam ve Din Bilimleri Fakültelerinden, Lisans Mezunu Olmak ve Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
Açıköğretimde okuyanlar dikkat! Değişti...
Memurlara 5+2 zam geliyor!
3600 ek göstergede sürpriz öneri 'Kadro ve derece sınırları kaldırılsın'
Kılıçdaroğlu'ndan, kendilerine oy vermeyen grupların belirlenmesi talimatı
Erkekler de vefat eden eşten ‘dul aylığı’ alabilir mi?
Maaş haczine dikkat! İşte sınır ve haklarınız...
Hatalı kayıtları düzelttirip erken emekli olmak mümkün!
Fatih Erbakan tabelayı astı! İşte yeni parti
Memuriyet öncesi hizmetler yıllık izinde değerlendirilir mi?
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Binali Yıldırım'dan YSK açıklaması
24 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları
Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişi hakkında karar verildi!
100 bin kişiye emekliliğin yolu açıldı!
Yerlikaya: 126 haneye, hane başı olmak üzere yardım yapılacak
Aydın Koçarlı Menderes Turizm 2 İşçi Alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aile yardımı nedir? Kimler aile yardımı alabilir? | Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği
İmamoğlu cevapladı... Erdoğan, en iyi belediye başkanı mı?
Çikolata vaadi sunan küçük muhtar adayı Çağatay sözünü tuttu
Sri Lanka'daki terör saldırısını o terör örgütü üstlendi!
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Araç sahipleri dikkat! Trafik Sigortasında önemli değişiklik
Erdoğan'dan Ermeni Patrik Vekili Ateşyan'a mektup
İmamoğlu çok sayıda AK Parti'li seçmenin sorduğu soruyu açıkladı!
3 lira borç için elektriği kesildi
Mansur Yavaş'ın gündeminde hangi konular var?
Hasat başladı! Artık stokçular düşünsün
37 yıldır kayıp askerin cansız bedenini seller ülkesine geri getirdi
Kıdem tazminatında gelire endeksli fon
Türkiye'de 500-600 bin üstün zekalı çocuk bulunuyor
Gün sonu döviz fiyatları
Vergi indirimi erken emekli eder! İşte o şartlar...
İçinde 14 kişi vardı! Kabusu yaşadılar
Bunu yaparak erken emekli ola bilirsiniz!
Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması
Erdoğan'ın koltuğunu devrettiği öğrenciden 'yeni kabine' cevabı
Mardin'de askeri aracın geçişi sırasında patlama
Sözleşmeli personel olarak belediyelerde sınavsız işe girmek mümkün!
İzmir İzelman 7 İşçi Alacak
KADEM'den nafaka görüşü: Yargıtay içtihat değiştirsin
Yusuf Güney'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: "Gittiğin yeri hak edeceksin"
Kendisine yer vermeyen kadını defalarca tokatladı!
Kredi kartı sahipleri bu yöntemlere dikkat!
Erdoğan'ın koltuğu devrettiği çocuktan kabine revizyonu sorusuna yanıt
Dolar 2019'un rekorunu kırdı!
3600 ek gösterge için gözler Mecliste!
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
152 milyon çocuk işçilik yapıyor
Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler eylem yaptı
AK Partili Bostancı: Zamanlaması manidar saldırı
Deniz Çakır'a şok! Hapsi istendi
Trump'tan 1915 Olayları'yla ilgili açıklaması
DİSK 'ten EYT uyarısı! Düzenleme çözümünün reddi anlamına gelir
Akar: Amacımız Kılıçdaroğlu'nun sağ salim ayrılmasını sağlamaktı
Tabipler Birliği hacamata karşı çıktı
Muhtardan sonra kaymakam da Kılıçdaroğlu'nu yalanladı
Sektörel Güven Endeksleri Açıklandı
Buket Aydın ile ilgili Kanal D'den flaş açıklama!
Merkez'den mevduat faizinde flaş değişiklik
TMSF milyarlık şirketi satıyor
Soğan tarlada 1 buçuk lira, pazarda 8 lira
Kefalette en büyük pay ticaret ve hizmet sektörünün
Van Bahçesaray Belediyesi 2 İşçi Alacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Erdoğan'dan kabine değişikliği ve YSK sorusuna yanıt
Önce uçtular, sonra ceza yediler
Erdoğan: Gerçeği bilmek isteyenlere arşivimiz açık

Benzer Haberler