Anasayfa » İlan » Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi

sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda

nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim elemanları alımı yapılacaktır.

A-) GENEL ŞARTLAR

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak.

2. Araştırma Görevlisi Kadroları için ; Atama Yapılacak Programın Lisans/Ön lisans Eğitiminde hang alanda öğrenci alıyorsa o alanda (ALES)'den En Az 70 Puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamalarında (ALES) Puanı 70 olarak kabul edilecektir.

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan almış olmak.

4. Adayların Transkriptlerinin Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında; Transkriptlerde Dörtlük ve Beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun Eş Değerlilik tablosuna göre değerlendirme yapılacaktır.

5. Adaylar sadece bir kadroya başvurabilir.

B-) ÖZEL ŞARTLAR

1. Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adayların; İlana ilk Başvuru Tarihi İtibarıyla Otuzbeş Yaşını Doldurmamış olması gerekmektedir.

2. Araştırma Görevlisi Kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/D maddesine göre atama yapılacaktır.

3. 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan lisans üstü eğitim öğretim yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini doldurarak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami süresi yeniden başlayan öğrenciler ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

4. Lisans üstü eğitim öğretim yönetmeliğinin yayımlandığı 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 güz

dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim süreleri yeniden başladığından ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar. .

C-) SINAV TAKVİMİ

ilan ilk Başvuru Tarihi : İlanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihidir Son Başvuru Tarihi: ilanın Resmi Gazetede yayımlandıği günden itibaren 15 takvim günüdür. Ön Değerlendirme Sonuçlan ilan Tarihi, Giriş Sınavı Tarihi Saati ve Yeri, Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi'ne ait bilgiler https://personel.oau.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.

Sonuçların İlan Edileceği internet Adresi: https://personel.oau.edu.tr

D-) İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

Birim/Bölüm/Anabililm Dalı

Unvanı/Kadro

Adedi

İlan Başvuru Şartı

Hukuk Fakültesi/Özel Hukuk/Medeni Hukuk

Araştırma

Görevlisi/1

Hukuk fakültesi mezunu olup ilgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku/Anayasa Hukuku

Araştırma

Görevlisi/1

Hukuk fakültesi mezunu olup İlgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor oimak.

Hukuk Faküllesi/Kamu Hukuku/idare Hukuku

Araştırma

Görevlisi/1

Hukuk fakültesi mezunu olup ilgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

E-) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER

1. Dilekçe (fotoğraf yapıştırılmış ve İmzalanmış İki adet olacak) (http://basvuru.ogu.edu.tr/ internet adresine giriş yaptığınız takdirde dilekçenizin dökümünü alabilmeniz için doldurmanız gereken form ekrana gelecektir.)

2. Özgeçmiş(herhangi birformatta)

3. Merkezi sınav (ALES) belgesi,

4. Yabancı dil sınavı ( YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi.

5. Lisans Diploması veya geçici mezuniyet belgesi ( E-devletten alınan karekodlu belgeler ile Diploma Fotokopileri ön değerlendirme aşamasında kabul edilir.)

6. istenilen alanla ilgili halen yüksek lisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi.( e- devletten atınacak kare kodlu öğrenci belgesi geçerlidir,)

7. Deneyim şartı aranan ilanlarda İlgili yönetmelik gereği kadrolara ait istenilen atanla ilgili deneyimli olduğunu belgelendirmek) (hizmet resmi kurumda ise hizmet belgesi ve üst yazı, öze! sektörde ise sosyal güvenlik kuruntundan alınacak pirtm dokümanı ve ilgili firma ya da firmalardan alınacak üst yazı)

8. Adli sicil kaydı. (E-devietten alınan kare kodlu belgeler geçerlidir)

9. Başvuru belgelerinin onaysız fotokopileri de kabul edilmektedir.

F- DİĞER AÇIKLAMALAR

1. Başvurular Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı /ESKİŞEHİR adresine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Posta'daki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen sure içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.

2. Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin https://personet.oau.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

3. ilanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır,

4. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

5. Atanmaya hak kazanan adaylardan ilk defa ya da yeniden atanacak olanlar için Kanunun 48 inci maddesi uyarınca Güvenlik Soruşturması yapılacaktır. Söz konusu Güvenlik Soruşturması sonucunun olumlu olması halinde atamaları yapılacaktır.

6. Atanmaya hak kazandığı, halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atama yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.

G-MUAFİYET

1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2. Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı üli şartı aranmaz.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler