Anasayfa » İlan » Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam ediimek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları KanunuYıun 48. maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğeri iği kabul edilen bir sınavdan bu pııan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 44ük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100Tük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.

4- Yabancı dille eğilim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca 2t>runlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlanılın uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

5. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.

MUAFİYET

1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kumullarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

2. Meslek yüksekokullarının, yönetmeliğin 6 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Formu (Başvuru Formuna htTD://pdb.giresnn.edu.tr/ internet adresinde Dokümanlar / Akadcmik/Öğretim Elemanı Kadrosu İlan .Başvuru Formu kısmından ulaşılabilir.)

2. Özgeçmiş.

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi veya E-Devlct üzerinden alınacak mezuniyet belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının

diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

5. Lisans transkripti fotokopisi^ Ön değerlendirme ve değerlendirme adamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin İOO'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.)

6. Bir adet fotoğraf

7. ALES Belgesi. ( Smav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık Merkezi Sınav (ALES) belgesi geçerlidir)

8. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı) (Meslek yüksekokullarının, yönetmeliğin 6 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.)

9. Tezli yüksek lisans diploması fotokopisi veya E-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi

10. Araştırma görevlisi kadro ilanları için yüksek lisans / doktora öğrenci belgesi veya E-Devlet üzerinden alınacak öğrenci belgesi

11. İlatıa göre tecrübe/deneyim şartı isleniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir.

12. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

13. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar.

NOT: Tüm belgelerin asılları smavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuru evrakları iade edilmeyecek olup, belgelerin ağıllarının verilmemesi gerekmektedir. Başvuran adayların koşullanma sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.

Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanunum 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

İlk Başvuru Tarihi: 31.12,2018 Son Başvuru Tarihi: 14.0L2019 Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi: 21.01,2019 Giriş Sınavı Tarihi: 29.01.2019

Sonuç Açıklama Tarihi: 01.02.2019

s.

NO

BİRİMİ

ÜNVANI

DER.

AD,

ALES

PUANI

YA15.

DİL

PUANI

İLAN ŞARTLARI

1

Alucra Turan Bululçu MYO. Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtını Prg.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

6

1

70

İşletme bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve yüksek lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim kurulularında ders verme deneyimine sahip

olmak.

2

Alucra Turan Bululçu MYO. Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Prg.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

6

1

70

Kimya Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup. Kimya anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve yüksek lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.

y

Alucra Turaıı Bulutçu MYO.

Sosval Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosval Hizmetler Prg.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

6

l

70

Sosyal Bilgiler F.ğitimi lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak vc lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim ktırıımlarında ders verme deneyimine sahip olmak-

4

Alucra Turan Bulutçu MYO.

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosval Hizmetler Prg.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

6

1

70

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olup. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim dalında tezli Yüksek lisans yapmış olmak.

5

Alucra Turan Bulutçu MYO.

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler Prg.

Öğretim Görevlisi t Ders Verecek)

6

1

70

Sosyoloji veya Diıı sosyolojisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

6

Sağlık Hizmetleri MYO.

l'ıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Prg.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

6

1

70

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, tıp bilişimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl rccrübe sahibi olmak.

7

Sağlık Hizmetleri MYO.

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Diyaliz Prg..

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

6

1

70

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve lisans mezuniyeli sonrası belgelendirmek kaydıyla en az 2 vıl divaliz ünitesinde deneyime sahip olmak.

S

Sağlık H izmeilc-ri MYO.

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fi/.vrıterapi Prg.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

6

1

70

Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak vc lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kavdıvla planında en sız 2 vıl deneyime salbp olmak.

9

Sağlık Hizmetleri MYO.

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Perliizyon Teknikleri Prg.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

6

1

70

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, Terluz.yon alanında tezli yüksek lisans yapmış olmnkve lisans mezuniyeti sonrası belcelendinpck kaydıyla en az 2 yıl deneyim sahibi olmak.

10

Bulancak Endüstriyel Sanallar MYO.

Fİ Sanatları Bölümü

Mimari Dekoratif Sanatlar Pru.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

5

J

70

Resim-lş öğretmenliği lisans mezunu olup, Kesim ve baskı sanatları anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak

11

Şebinkarahisar 'Teknik Bilimler MYO. Tasarım Bölümü İç Mekan Tasarımı Prg.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

5

1

70

tç Mimarlık bölümü, Mimarlık, bölümü veya Mobilya Dekorasyon Eğitimi bölümü lisans mezunu olup, bu anabil im dallarından birinde tezli Yüksek lisans Yapmış olmak.

12

Şebinkarahisar Teknik Bilimler MYO. Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Prg.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

5

1

70

tç Mimarlık bölümü, Mimarlık bölümü , Şehir vc Bölge Planlama bölümü veva Çevre Tasannu bölümü lisans mezunu olup, bu anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

13

Lvnesil Kamil NSalbant MYO.

Büto Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Prg.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

5

1

70

Çalışma Ekonomisi vç Endüstri İlişkileri lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.

14

Tirebolu Mehmet Bayrak MYO-

Seyahat. Turizm ve Eğlence Mi amelleri Bölümü

Turizm ve Seyahat Hizmetleri PTg.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

5

1

70

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik lisans mezunu olup. Seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği alanında tezli yüksek lisans vaomıs olmak-

15

Tirebolu Mehmet Bayrak MYO. Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Prg.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

6

1

70

Endüstri Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli vilksek lisans yapmış olmak.

J6

Tirebolu Mehmet Bayrak MYO-Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Prg.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

6

1

70

İnşaat Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

17

islami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı ABD.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

5

1

70

50

Arap Dili ve Belagatı alanında tezli vüksek lisans yapmış olmak.

IS

Görele UBYO.

Ulaştırma ve Lojistik Bölümü Ulaştırma ve Lojistik ABD.

Öğretim Görevlisi (Dem Verecek)

5

1

70

50

İşletme anabilim dalında tezi i yüksek lisans yapmış olmak ve ytiksek lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim kutumlarında cıı az 1 vıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

19

Tirebolu İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Görsel

İletişim ve Tasarım Anabıhnı Dalı

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

5

1

70

50

İletişim veya Güzel Sanatlar Fakültelerinim Görsel iletişim veya Görsel İletişim Tasarımı veya Görsel İletişim ve Tasarımı bölümlerinden birinden lisans mezunu olup. alanında tezli yüksek lisans vapmı$ olmak.

20

Devlet Kouservatııvarı Müzik Bölümü Piyano ASD.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

5

]

70

50

Devlet Konservatuvan. Müzik ve Şaline Sanatları Fakültesi. Güzel Sanatlar Fakültesi veya Eğitim Fakültesi Müzik alanı lisans mezunu olmak ve Müzik alanında rezli vüksek lisans yapmış olmak.

21

Rektörlük

(Teknoloji Transfer Ofisinde Görev Yapmak Üzere)

Öğrelim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

6

1

70

50

Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisinde görevlendirilmek üzere; işleime bölümü lisans mezunu oiııp, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve yüksek lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla üniversitelerin teknoloji transfer ofislerinde en az 1 yıl çalısına Iccriibesine sahip olmak.

22

Rektörlük

(Bilgi İşlem Daire Başkanlığında Görev Yapmak Üzere)

Öğretim Görevlisi (Uygufam.il] Birim)

6

1

70

50

Rektörlük Bilgi işlem Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere; Yazılım veya bilgisayar mühendisliği Esans mc/uiıu olup, alanında tezli vüksek lisans yapmış olmak.

73

Rektörlük

(Bilgi İşlem Daire Başkanlığında Görev Yapmak Ü/ere)

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

6

I

70

50

Rektörlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere: Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda tezli vüksek lisans yapmış olmak.

24

Keklörltik

(Merkezi Araştırma Laborntuvan Uygulanın ve Araştırma Merkezinde Görev Yapmak Üzere)

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

6

1

70

50

Üniversitemiz Merkezi Araştırma Labonıtuvun Uygulama ve Araşrirma Merkezinde (GRÜMLAB) çalıştırılmak (izere; Kimya Bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapım? almak, ve belgelendirmek, kaydıyla IfpGe Dedektörlii Gama bpektroskopi. Diferansiyel Taramalı Kalorimetre, Atomik Kuvvet Mikroskop i, Fluorcsans Spektroskop! ve Pourier Tmrofarm fnlhırcd Spekiruskopi cihazları kullanıcı sertifikalarına sahip olmak.

7-5

Rektörlnk

CMerkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinde Görev Yapmak Özere)

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı

iJİTİm)

t.

1

70

50

Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinde (GRUMJ -AB) çalıştırılmak iizere; Kimya Bölüntü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak vç belgelendirmek kııydıy la lncHiktif Eşleşmiş Fluzma-Kütle b-pekrrometre (ICJ'-MS), İyon Kromatografi. Fluoresans Spektrometre. Atomik Kuvvet Mikroskobu ve Diferansiyel Taramalı K.alı>rİTRiitre eihazlan kullanıcı seTlifıka 1 lhtitia sahip olmak.

26

Fen Edebiyat Fakültesi Türk.J>ili ve Edebiyatı Bölümü Çağdaş Türk Lehçeleri Anabilim Dulı

Araştırma

Görevlisi

6

1

70

50

Çağdaş Türk Lehçeleri vc Edebiyatları böliimü lisans mezunu olup, CaörİHS Türk lehçeleri alanında tezli viiksok lisans vaoivor olmak.

27

İslami İlimler Kak.ililesi Fclsele ve Din Fiilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı

Araştırma

Görevlisi

6

1

70

50

İlahiyat/İslami İlimler fakültesi lisans mezzınıı olup. İslam Felsefesi alanında tezli Yüksek "lisans yapıyor olmak.

28

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı

Araştırma

Görevlisi

6

1

70

50

İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup. Mekanik anabilim dalında tezli Yüksek lisans yapıyor olmak.

29

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim Dalı

Araştırma

6

i

70

50

Makine Mühendisliği lisans mezunu olup. Termodinamik alanında doktora yapıyor olmak.

30

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü "Rehberlik ve Psikolojik "Danışmanlık Anabilim Balı

Araştırma

Görevlisi

6

L

70

50

Rehberlik ve Psikolojik "Danışmanlık lisans mezunu olup. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

BASVLKI ı VKKİ V'K SONU LAHiM YA. VINLAİNAL ACI İN TERNET AI>KLSI : Başvurular. kadro ilamnm yapıldığı ilgili birimlerin aşağıda belirtilen adreslerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır Belgesi eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmelerden Universite-miz serum lu değildir, t>n . Sonucu ve Sınav Sonucu kadro ilanının yapıldığı birimlerin aşağıda belirlilen internet adresinde yayınlanacaktır.

İL.\M)A YER ALAN BİRİM

BAŞVURU ADRESİ

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI INTERNET ADRESİ

Alucra Turan Bulutcıı Meslek Yüksekokulu

Giresun Üniversitesi Alucra Turan BuluLçu Meslek Yüksekokulu Babapınar Malı. Aşağı Yazı Mevki No:57 28700 Alucra/GİRESUN

hıin^/alucranrno.gircsu n.cdu.tr

Sazlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okuiu

Giresun Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Güre Yerlunkvsi Camlık Sosvul "l esisleri Merkez / GİRESUN

http V/sau Hkhiznictierimvo.rirctiLin.cdu.tr

Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar leknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Şebinkarahisar/ GİRESUN

httn:// sebiıımvçı. e. ire sun. e dn.tr

Fynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu

Giresun Üniversitesi tiynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu Sahil Caddesi Derebaşı Mahallesi Eyııesil / GİRESUN

http://evnesilmvo.riresim.edu.tr

Tirebolu Mehmet Bavrak Meslek "Yüksekokulu

Giresun Üniversitesi } jrebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu Körlmıan Mevki Tircbolu/GİRTSUN

hl lp;//lrnvo.piresım.ed u .İr

İslami İlimler Fakültesi

Giresun Üniversitesi İslnmi ilİTmier Fakültesi Güre Yerleskesi B Blok 5. Kat Merkez / GİRESUN

http://iif eiresun.edu.tr

Görele Uvcul amali Dilimlet-Yüksekokulu

Giresun Üniversitesi GötcJc Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yesihepe Mah. Melahat Gürel Sk. Nol 28800 Görele i GİRESUN

http://gorclcubvo.giresun. edu.tr/

Tirebolu iletisini Fakültesi

Giresun Üniversitesi Tirebolu iletişim Fakültesi

Demirci Mnhaltesi Hnlkovalı Caddesi 7.R5O0 Tirebolu / GİRESUN

hlll>://tif. giresim, edn.tr

Devlet Konseri atuvarı

Giresun Üniversitesi Devlet KonscrviitLivan Güre Yerleskesi Merkez / GİRESUN

hLipt'VkonservuUıvar^iresun. cdu.tr/ ]ılli).//pdb.piresuu.edu .tı7

Rektörlük Teknoloji Transfer Ofisi

Giresun Üniversitesi Personel Daire "Başkanlığı

Giirc Yerleşkcsi Rektörlük Hizmet Büıası Meıkez / GİRESLtN

Rektörlük Bilai İşlem Dfliıe Baskurıhaı

Giresun Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Giire Yerleskesi Rektörlük Hizmet Binıı.sı Merkez / GİRESUN

http://pt.lb. airesnn .cdu .lr.;

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (CİRİİMLAB)

Giresim Üniversitesi Merkezi Araştırına Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (GRÜMLAB)

Güre Yerleskesi Merkez / GİRESUN

http://BxiiTTilab.rireRi.in .edu.tT

Fen Ldebivat Fakültesi

Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Güre Yerleskesi Merkez / GİRESUN

http://tef.airesun.edij .tr

Mühendislik Fakültesi

Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Güre Yerleşkesi Merkez / GİRESl.rNI

http://ltiuhcndiilik.airesun.cdu.1r

Erilim Fııkültesi

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güre Yerleskesi Merkez / GİREBIJN

h Un://t# ritim .ırirasun.ed u.Lr

Kaynak : SGK Rehberi
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müd. İşçi Alım İlanı
Devlet çocuk, genç, yaşlı ve engellilere kol kanat gerdi
İlaçta zamlı tarife başladı! İşte yeni fiyatlar
Kars Milli Eğtim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yine aynı görüntü yaşandı,yasak geldi!
Nohut ve fasulye ekerek 3 ayda 50 bin TL kazanın
Bakan Selçuk: Yaşlı Bakım ve Yaşlı Destek Programı oluşturuyoruz
Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarına boğuldu
Turhal Belediyesi 22 İşçi Alacak
Peak Games'te şok! Reklamlarını durdurdu!
Kocamaz, Demokrat Parti'nin Mersin adayı olacak
CHP İzmir İl Başkanlığı karıştı, televizyonu yumrukladılar
1300 askeri personel alınacak! İşte şartlar...
BES’te 300 milyar olsa döviz cirit atamaz
Yerel seçimlerde yarışacak milletvekili sayısı belli oldu!
EPDK'ye personel alınacak
5 yaşındaki çocuğa haciz geldi
Meteoroloji o illeri saydı ve uyardı: Kar geliyor
Burhanettin Kocamaz: Parti içinden vurulduk
Göz doktoru kaçak kazı yaparken yakalandı
'Sahte engelli raporu' operasyonu: 20 gözaltı
Merkez Bankası 50 uzman yardımcısı alacak
İYİ Parti'de Mersin şoku! 'Parti içinden vurulduk'
İyi Parti'nin 'Mersin' formülü belli oldu!
İşverenler en çok güvenlik personeli aradı
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 40 İşçi Alacak
Eğlence kötü bitti! Gece kulübü çıkışı ortalık karıştı
İki kişiyi vurup hastane bahçesinde intihar etti
Kadın öğretmenleri taciz eden motosikletli tutuklandı
Devlet desteğiyle işletme kurdu, ihracata başladı
CHP'nin TBMM Başkan adayı belli oldu
Başkan Erdoğan: Açık ve net söylüyorum...
Sağlık Bakanı Koca'dan kızamık açıklaması
THY Web Ön Yüz Geliştirme Uzmanı (Front End Developer) Alım İlanı
Feci kaza! İşçi servisi devrildi: 4 ölü, 26 yaralı
Engelli rapor oranları değişti! Binlere kişiyi ilgilendiriyor
Anadolu’ya kredi seferberliği
Evciler Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Aday listeleri için süre sona eriyor
En uygun konut kredisi veren banka hangisi?.
Ege Deniz Onarım Destek Kom. Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
O kamu personeli atama beklerken 2 başkan 6 bakan değişti!
Yaşlıya 601 lira maaş ve 7 ayrı destek
Kardan önce son güzel havalar
Erdoğan'dan yaşlılık maaşı açıklaması geldi!
Bahçeli evi alkol imalathanesine çevirmişler
Atandığı görev yerine giden öğretmen kazada hayatını kaybetti
İşverenlere prim, vergi ve ücret desteği müjdesi
Sakarya Kışlası'nda patlama: 5 asker yaralı
Merkez Bankası Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Canlı yayındaki kavuşma anı Türkiye’yi göz yaşlarına boğdu
Yeni atanan öğretmen görev yerine giderken kazada öldü
İşte Madde madde yeni askerlik sistemi
Millet ittifakı 50 ilde işbirliği yapıyor
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İlgilinizi Çekebilir