Anasayfa » İlan » Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi

31.12.2018 - Pazartesi

Son Başvuru Tarihi

15.01.2019 - Salı

Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi

22.01.2019 - Salı

Giriş Sınavı Tarihi

29.01.2019 - Salı

Sonuç Açıklama Tarihi

04.02.2019 - Pazartesi

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi

www.selcuk.edu.tr

GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

4) Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

5) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

6) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

7) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kuramlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

8) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

MUAFİYET

1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2) Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Adaylar başvuru için http://sakit.selcuk.edu.tr adresine girip ön kayıtlarını gerçekleştirecek ve sistemden alacakları müracaat formuna aşağıda listelenen belgeleri ekledikten sonra müracaat süresi içerisinde ilanda belirtilen Birimlere şahsen teslim edecek veya posta yolu ile göndereceklerdir.

Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Müracaat Formu,

2. Özgeçmiş,

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4. Mezuniyet Belgeleri ve Transkript. (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

5. Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)

6. Bir adet fotoğraf,

7. ALES Belgesi,

8. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

9. Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen diploma, sertifika ve deneyim belgeleri (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir)

10. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş muadili),

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Adaylar sistemden ön kayıtlarını yapmış olsalar dahi evrakları son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmadığı taktirde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Birimlerimiz adına birimlerin adresleri yerine Rektörlüğümüze gönderilen müracaat evrakları dikkate alınmayacaktır.

DUYURULUR

SIRA NO

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM / ANANASANAT DALI

KADRO

DERECE

ADET

ÖZEL ŞART

STATÜ

MÜRACAAT

ADRESİ

TELEFON

311220181

Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Arş. Gör.

4

1

İşletme veya İktisat bölümü lisans mezunu olmak, Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Selçuk Üniversitesi Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kileci Mah. Çay Kenarı 42550

Akşehir/KONYA

(332) 8128588

311220182

Dilek Sabancı Devlet

Konservatuvarı

Geleneksel Türk Müziği

Türk Sanat Müziği

Arş. Gör.

4

1

Türk Sanat Müziği Lisans mezunu olmak. Türk Sanat Müziği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Selçuk

Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA

(332) 2410189

311220183

Edebiyat

Fakültesi

Psikoloji

Deneysel

Psikoloji

Arş. Gör.

4

1

Psikoloji Bölümü mezunu olmak. Sinir Bilim alanında doktora yapıyor olmak.

ÖNCELİKLİ

ALAN

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA

(332) 2410107

311220184

Fen Fakültesi

Biyokimya

Biyokimya

Arş. Gör.

4

1

Kimya lisans mezunu olmak. Organik Kimya alanında doktora yapıyor olmak.

Selçuk

Üniversitesi Fen Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA

(332) 2412484

311220185

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji

Arş. Gör.

4

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

ÖNCELİKLİ

ALAN

Selçuk

Üniversitesi Fen Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA

(332) 2412484

311220186

Güzel Sanatlar Fakültesi

Geleneksel

Türk

Sanatları

Tezhip

Öğr.Gör.

5

1

Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunu olmak. Geleneksel Türk El Sanatları Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde Ebru Konusunda 2 yıl ders verme deneyimine sahip olmak

Selçuk

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA

(332) 2413057

311220187

Güzel Sanatlar Fakültesi

Geleneksel

Türk

Sanatları

Tezhip

Öğr.Gör.

5

1

Geleneksek Türk Sanatları Bölümü mezunu olmak. Tezhip alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrası 2 yıl iş deneyimi sahibi olmak.

Selçuk

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA

(332) 2413057

311220188

Hemşirelik

Fakültesi

Hemşirelik

Cerrahi

Hastalıkları

Hemşireliği

Arş. Gör.

4

1

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

ÖNCELİKLİ

ALAN

Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA

(332) 2416211

311220189

Hemşirelik

Fakültesi

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları

Hemşireliği

Arş. Gör.

4

1

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

ÖNCELİKLİ

ALAN

Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA

(332) 2416211

3112201810

Hemşirelik

Fakültesi

Hemşirelik

Doğum ve Kadın

Hastalıkları

Hemşireliği

Arş. Gör.

4

1

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

ÖNCELİKLİ

ALAN

Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA

(332) 2416211

3112201811

İktisadi ve İdari

Bilimler

Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Arş. Gör.

4

1

İşletme bölümü lisans mezunu olmak, Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA

(332) 2233026

3112201812

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Arş. Gör.

4

1

İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olmak. Din Bilimleri (Dinler Tarihi) alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

Selçuk

Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA

(332) 2411315

3112201813

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Havacılık

Yönetimi

Havacılık

Yönetimi

Arş. Gör.

4

1

Havacılık Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Selçuk

Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA

(332) 2233210

3112201814

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak

Gövde-

Motor

Bakımı

Uçak Gövde Motor Bakımı

Arş. Gör.

4

1

Uçak Gövde-Motor Bakımı bölümü lisans mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Selçuk

Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA

(332) 2233210

3112201815

Teknoloji

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar

Bilimleri

Arş. Gör.

4

1

Bilgisayar Mühendisliği mezunu olmak. Bilişim Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA

(332) 2411102

3112201816

Teknoloji

Fakültesi

Biyomedikal

Mühendisliği

Biyoelektronik

Arş. Gör.

4

1

Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans mezunu olmak. Bilişim Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

ÖNCELİKLİ

ALAN

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA

(332) 2411102

3112201817

Teknoloji

Fakültesi

Biyomedikal

Mühendisliği

Biyomedikal

Arş. Gör.

4

1

Genetik ve

Biyomühendislik lisans mezunu olmak. Biyomühendislik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

ÖNCELİKLİ

ALAN

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA

(332) 2411102

3112201818

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Arş. Gör.

4

1

Tıp Fakültesi Mezunu olmak. Tıbbi Farmakoloji alanında doktora yapıyor olmak

ÖNCELİKLİ

ALAN

Selçuk

Üniversitesi Tıp Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA

(332) 2412181

3112201819

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Arş. Gör.

4

1

Tıp Fakültesi Mezunu olmak. Tıbbi Genetik alanında doktora yapıyor olmak

ÖNCELİKLİ

ALAN

Selçuk

Üniversitesi Tıp Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA

(332) 2412181

3112201820

Veteriner

Fakültesi

Klinik

Öncesi

Bilimler

Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi

Arş. Gör.

4

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak. İlgili Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA

(332) 2410059

3112201821

Veteriner

Fakültesi

Temel

Bilimler

Veterinerlik Hekimliği Tarihi ve Deontoloji

Arş. Gör.

4

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak. İlgili Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA

(332) 2410059

3112201822

Veteriner

Fakültesi

Zootekni ve

Hayvan

Besleme

Veterinerlik

Zootekni

Arş. Gör.

4

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak. İlgili Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA

(332) 2410059

3112201823

Ziraat Fakültesi

Bahçe

Bitkileri

Sebze Yetiştirme ve Islahı

Arş. Gör.

4

1

Sebze Yetiştiriciliği ve Islahı alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak

Selçuk

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA

(332) 2410047

Kaynak : SGK Rehberi
Meclis'ten yeni işe alınan sigortalılara 3 aylık destek müjdesi
Öğretmen adaylarına müjde! Marta kalmayacak..
Emekliler dikkat! Tarih yaklaşıyor, ikramiye detayları
Peak Games'te şok! Reklamlarını durdurdu!
Sürücüler dikkat! Son tarih 28 Şubat
Sağlık Bakanı Koca: İlaç zamları vatandaşa yansımaz
Seçim öncesi taksicilere bir kıyak daha
Türkiye'nin ünlü 2. el alışveriş sitesi rekor fiyata satılıyor
Sürpriz gelişme! O madde torba kanundan çıkartıldı!
Türkiye bu aileyi konuşuyor!
3600 ek göstergede 23 TL zam! İşte o kamu personeli...
Hata bulunamayınca yakayı ele verdi! Ev ödevinde sıradışı olay
İnteraktif Vergi Dairesi'ne 5 yeni hizmet
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müd. İşçi Alım İlanı
Yasaklı hap' satan şüpheliye yeniden gözaltı
77 model Torosu paletli kar aracına dönüştürdü
Amerika'ya 'Damat' gidiyor
Banka hesabını kullandırana 5 bin lira ücret
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
İşçiler TİS zammı için seçime odaklandı! Taşeronda listede
AK Parti ve MHP 3'er ilde adaylarını geri çekti
O borçtan kurtulmak için son 10 gün! Fırsatı kaçırmayın
TBMM yeni Başkanını seçecek
İş kuran gence çifte destek! 1 yıl boyunca 10 bin 592 lira!.
Dolar tahmini çok konuşuldu! Atilla Yeşilada’dan yeni uyarı
Kitap'ta KDV'yi sıfırlayan kanun teklifi kabul edildi
THY Web Ön Yüz Geliştirme Uzmanı (Front End Developer) Alım İlanı
1992’deki SSK girişimle 3559 gün primle ne zaman emekli olurum?
Akaryakıt ürünlerine zam geldi!
Yerel seçimlerde 17 milletvekili de yarışacak
Ve o ülkeyle de kimlikle seyahat başlıyor
Cep telefonlarındaki ÖTV oranı ne kadar olacak?
Çeyrek altın ne kadar?
Kardan önce son güzel havalar
Ege Deniz Onarım Destek Kom. Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
İstifa eden işçi ihbar tazminatı isteyebilir mi?
Yerli üretim iken, ithal oldu
Eğitim için 100 bin kişi çevrim içi oldu
Hükümet o ürün için de harekete geçti!
Honda'dan flaş Türkiye açıklaması
Yeni Meclis Başkanı seçim takvimi başladı
Türk askeri S-400 eğitimine başlıyor! İşte tarih
Askerdeyken kurumumu değiştirebilir miyim?
Kamuya sızan kripto 176 FETÖ'cüye gözaltı kararı
Türkiye'de gündeme oturan o reklam durduruldu!
İl Başkanı vaktinde teslim etmedi, görevden alındı

İlgilinizi Çekebilir