Anasayfa » İlan » Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. ve 50/d maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İLAN TAKVİMİ

Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

İlk Başvuru Tarihi

31.12.2018

Giriş Sınav Tarihi

29.01.2019

Son Başvuru Tarihi

15.01.2019

Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi

01.02.2019

Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi

23.01.2019

Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi

www.osmaniye.edu.tr

Başvuru Tipi

Şahsen veya Posta

GENEL ŞARTL AR:

1- 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

MUAFİYET:

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

KADRO UNVAN ŞARTLARI:

1- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans öğrencisi olmak şartı aranır.

2- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

3- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

4- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

İSTENEN BELGELER:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir, (http://personel.osmaniye.edu.tr/18362_formlar.html)

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Özgeçmiş,

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri

6- Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracaklar için)

7- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi

8- Resmi Transkript (Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi ile ilgili)

9- ALES Belgesi

10- 2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

11- Yabancı Dil Belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)

12- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alman Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

13- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

14- Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen diploma, sertifika ve tecrübe belgeleri (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak belge üzerinde ilgili işyerinin kurumsal logosu, kaşesi, yetkilinin imzası ve belge tarihi bulunacak ve SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir)

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Başvurunun, şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

2- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (www.osmaniye.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

5- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

6- E-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

İLAN NO

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANA BİLİM DALI/ PROGRAM

KADRO

UNVANI

KADRO

DERECE

ADET

ALES

YABANC _niı_

AÇIKLAMALAR

BAŞVURU

YERİ

20181201

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Araştırma

Görevlisi

7

1

70

50

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngiliz Dili Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak. İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngiliz Dili Eğitimi ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

20181202

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı

Araştırma

Görevlisi

7

1

70

50

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak. Türk Halk Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

20181203

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Araştırma

Görevlisi

7

1

70

50

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak. Eski Türk Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

İLAN NO

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANA BİLİM DALI/ PROGRAM

KADRO

UNVANI

KADRO

DERECE

ADET

ALES

YABANCI

DİL

AÇIKLAMALAR

BAŞVURU

YERİ

20181204

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Klinik

Psikoloji

Araştırma

Görevlisi

7

1

70

50

Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak. Klinik Psikoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

20181205

İktisadi ve İdari

Bilimler

Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim

Bilimi

Araştırma

Görevlisi

7

1

70

50

Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak. Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

20181206

Sağlık

Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Araştırma

Görevlisi

7

1

70

50

Beslenme ve Diyetetik Bölümünden lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Sağlık

Yüksekokulu

20181207

Sağlık

Yüksekokulu

Flemşirelik

Flemşirelik

Araştırma

Görevlisi

7

1

70

50

Hemşirelik Bölümünden Lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Sağlık

Yüksekokulu

20181208

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları

Öğretini Görevlisi (Ders Verecek)

6

1

70

50

Türk Din Musikisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

İlahiyat

Fakültesi

20181209

Beden Eğitimi ve Spor

Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

6

1

70

50

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak. Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans eğitimi sonrasında Futbol Atrenörliiğü alanında en az 2 (iki) yıl deneyime ve UEFA B Antrenörlük Belgesine sahip olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

İLAN NO

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANA BİLİM DALI/ PROGRAM

KADRO

UNVANI

KADRO

DERECE

ADET

ALES

YABANCI

DİL

AÇIKLAMALAR

BAŞVURU

YERİ

O

00

o

Beden Eğitimi ve Spor

Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

6

1

70

50

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Atletizm 2. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

20181211

Sağlık

Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

6

1

70

50

Beslenme ve Diyetetik Bölümünden lisans mezunu olmak ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Sağlık

Yüksekokulu

20181212

Rektörlük

Merkezi Araştırma Laboratuvarı (Uygulamalı Birim)

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Vermeyecek)

6

1

70

50

Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak. Gıda Mühendisliği ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla AAS, UV, HPLC ve GC cihazlarının kullanımı konusunda sertifika sahibi olmak. Lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak.

Rektörlük (Personel Daire Başkanlığı)

20181213

Rektörlük

Merkezi Araştırma Laboratuvarı (Uygulamalı Birim)

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Vermeyecek)

6

1

70

50

Kimya bölümü lisans mezunu olmak. Kimya ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla AAS, UV ve HPLC cihazlarının kullanımı konusunda sertifika sahibi olmak. Lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak.

Rektörlük (Personel Daire Başkanlığı)

20181214

Rektörlük

Enerji Eğitim-Etüt Uygulama ve Araştırma Merkezi (Uygulamalı Birim)

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Vermeyecek)

6

1

70

50

Mühendislik Fakültelerinin Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Enerji Sistemleri Mühendisliği ana bilim dalında Rüzgar Enerjisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Rektörlük (Personel Daire Başkanlığı)

İLAN NO

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANA BİLİM DALI/ PROGRAM

KADRO

UNVANI

KADRO

DERECE

ADET

ALES

YABANCI

DİL

AÇIKLAMALAR

BAŞVURU

YERİ

20181215

Rektörlük

Dış İlişkiler Birimi (Uygulamalı Birim)

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Vermeyecek)

6

1

70

80

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim-Tercümanlık bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Eğitim Programları ve Öğretimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrası Yükseköğretim kurumlarında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak.

Rektörlük (Personel Daire Başkanlığı)

20181216

Osmaniye

Meslek

Yüksekokulu

Sağlık Bakımı Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

6

2

70

MUAF

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Osmaniye

Meslek

Yüksekokulu

20181217

Osmaniye

Meslek

Yüksekokulu

Sağlık Bakımı Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

6

1

70

MUAF

Sosyoloji bölümü lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Osmaniye

Meslek

Yüksekokulu

20181218

Osmaniye

Meslek

Yüksekokulu

Bilgisayar

Teknolojileri

Bilgisayar

Programcılığı

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

6

1

70

MUAF

Bilgisayar mühendisliği, Yazılım mühendisliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Osmaniye

Meslek

Yüksekokulu

20181219

Osmaniye

Meslek

Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi

Muhasebe ve Vergi

Uygulamaları

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

6

1

70

MUAF

İşletme, İktisat veya Maliye bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Osmaniye

Meslek

Yüksekokulu

20181220

Osmaniye

Meslek

Yüksekokulu

Ulaştırma

Hizmetleri

Posta

Hizmetleri

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

6

1

70

MUAF

İşletme, Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Ulaştırma ve Lojistik veya Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Osmaniye

Meslek

Yüksekokulu

Kaynak : SGK Rehberi
O kamu personeli atama beklerken 2 başkan 6 bakan değişti!
Yaşı beklemeden emekli olabilirsiniz! İşte o şartlar...
Nohut ve fasulye ekerek 3 ayda 50 bin TL kazanın
Memurlarla ilgili teklifleri Cumhurbaşkanlığı'na rapor olarak sundu
CHP'nin TBMM Başkan adayı belli oldu
Varank'ın gençlerle buluşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlandı
Kadro alamayan taşeron'u sevindiren karar..
Müjdeyi Erdoğan verdi! 20 bin öğretmen ataması daha yapılacak
Merkez Bankası 10 Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Haksız fiyat artışı sadece gıdada değil!
İçişleri Bakanlığı 1200 personel alacak! İşte şartlar..
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
MEB, yeni öğretmen alımında, takvimi açıkladı
Sürekli iş göremezlik geliri alan çalışırsa maaşı kesilir mi?
'Sandıklarda bunlara en güzel Osmanlı tokadını vuracağız'
Kardan önce son güzel havalar
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bunu yapanın maaşı yükselir...
CHP İzmir İl Başkanlığı karıştı, televizyonu yumrukladılar
Türkiye'nin ünlü 2. el alışveriş sitesi rekor fiyata satılıyor
S-400'ler için tarih belli oldu!
Sakarya Kışlası'nda patlama: 5 asker yaralı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kadro alan taşeronda izin ve tazminatta Bakanlık devreye girdi!
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarına boğuldu
Burhanettin Kocamaz: Parti içinden vurulduk
TOKİ Başkanı'ndan 'acil önlem' açıklaması
Merkez Bankası Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Meral Akşener'den çok sert 'Mersin' açıklaması
Öğretmen adaylarına müjde! Marta kalmayacak..
Hata bulunamayınca yakayı ele verdi! Ev ödevinde sıradışı olay
Diziden etkilenip soyadlarını değiştirdiler."Koçovalı" oldular
İYİ Parti'de Mersin şoku! 'Parti içinden vurulduk'
Erdoğan'dan yaşlılık maaşı açıklaması geldi!
25 yıl 5600 gün ve 53 yaş şartlarına tabisiniz
2019 hemşire maaşları ne kadar oldu?
Cumhur itifakında 51 ilde iş birliği! İşte il il son durum
SON DAKİKA | İstanbul'da patlama: Can kaybı var
Jeneratörle balık avına 10 bin lira ceza
Erbakan anılıyor..Bu yılın teması: Nezaket ve dürüstlük
Göz doktoru kaçak kazı yaparken yakalandı
Canlı yayındaki kavuşma anı Türkiye’yi göz yaşlarına boğdu
EYT'liler açıkladı! Maaşlar böyle düşüyor
5 yaşındaki çocuğa haciz geldi
Akaryakıt ürünlerine zam geldi!
Mecliste görüşüldü! 8 maddede milyonları ilgilendiren yeni düzenleme
Kars Milli Eğtim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı

İlgilinizi Çekebilir