İşçilere yapılan aile yardımı ödeneği de gelir vergisinden muaf mı?

İşçilere yapılan aile yardımı ödeneği de gelir vergisinden muaf mı?

Sayıştay 6. Dairesi, memurlara yapılan aile yardımı ödeneğinin, 657 sayılı Kanunun 203. maddesi hükmü gereğince gelir vergisinden muaf olduğunu ancak işçilere yapılan aile yardımı ödeneği için bu şekilde bir kanun hükmü olmadığı için gelir vergisi ödemelerinin muaf olmadığına karar verdi.

Tarih :
İşçilere yapılan aile yardımı ödeneği de gelir vergisinden muaf mı?
Sayıştay 6. Dairesi, memurlara yapılan aile yardımı ödeneğinin, 657 sayılı Kanunun 203. maddesi hükmü gereğince gelir vergisinden muaf olduğunu ancak işçilere yapılan aile yardımı ödeneği için bu şekilde bir kanun hükmü olmadığı için gelir vergisi ödemelerinin muaf olmadığına karar verdi.

Sayıştay 6. Dairesi

2017/592 nolu karar

Aile yardımı ödemelerinden Gelir Vergisi kesintisi yapılmaması

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

..... Belediyesinde çalışan işçilere; ..... Sendikası (....) ile 15.07.2016 tarihinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesi uyarınca yapılan aile yardımı ödemelerinden, Gelir Vergisi kesintisi hesaplanıp ilgili vergi dairesine yatırılmadığı görülmüştür.

Mezkur Toplu İş Sözleşmesi'nin 30'uncu maddesinde; "Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan sendika üyesi evli ve eşi çalışmayan işçilere aile yardımı olarak, Devlet Memurlarına ödenen aile yardımı miktarı net olarak ödenir." denilmiştir.

Devlet memurlarına ödenen aile yardımı ödeneği her ne kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 203'üncü maddesi gereği Gelir Vergisinden müstesna tutulmuşsa da işçilere yapılan aile yardımı ödemeleri Gelir Vergisine tabidir. Zira; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 25'inci maddesinde, çeşitli zam ve tazminat adları altında ücretlilere yapılan ödemelerin hangilerinin Gelir Vergisinden müstesna olduğu sayılmış olup, aile yardımı ödemeleri için herhangi bir istisna hükmüne yer verilmemiştir.

Buna göre; mezkur Toplu İş Sözleşmesi'nde işçilere net olarak yapılacağı belirtilen ödemeler dolayısıyla belediye tarafından kesilmesi gereken Gelir Vergisi tutarının brüt tutar üzerinden hesaplanıp, ilgili vergi dairesine yatırılması gerekmektedir. Ancak yapılan incelemede; .... Belediyesi'nde çalışan işçilere yapılan aile yardımı ödemeleri dolayısıyla ....-TL Gelir Vergisi kesintisi yapılmadığı tespit edilmiştir.

Bununla birlikte, sorumlular tarafından gönderilen savunma ve eki belgelerden sorgu konusu edilen .... TL Gelir Vergisi Tevkifatının muhtasar beyanname ekinde .... Vergi Dairesine beyan edildiği ve ... tarih ve ... sayılı Ödeme Emri Belgesi ile ödendiği anlaşıldığından, sorgu konusu husus hakkında ilişilecek husus kalmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 55'inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

 

Kaynak : Memurlar.Net

Benzer Haberler