Anasayfa » Medya Haberleri » Kamuda büyük değişim! 108 maddelik kararname yayımlandı...

Kamuda büyük değişim! 108 maddelik kararname yayımlandı...

Kamuda büyük değişim! 108 maddelik kararname yayımlandı...

108 Maddelik Kararname Yayımlandı

Tarih :
Kamuda büyük değişim! 108 maddelik kararname yayımlandı...

Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde değişiklik! Resmi Gazete’de yayımlandı

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnamede 108 madde yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı teşkilatı ile bazı bakanlıkların teşkilat yapıları ve hizmet birimlerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kararnamede, yeni kurulan hizmet birimleri ile bazı kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanılmasına dair esas ve usuller belirlendi.Bu kapsamda Adalet Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı teşkilatlarında yer alan Hukuk Müşavirlikleri kaldırılarak yerine Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlükleri kuruldu.

Ayrıca çeşitli bakanlıklara bağlı bazı genel müdürlük ve daire başkanlıkları kapatılarak yerlerine yeni genel müdürlük ve daire başkanlıklarının kuruluşu gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU

Kararname ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı bünyesinde Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü kuruldu.

Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı ve aile fertleri ile Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Bakanlar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanının korunması talimatı verdiği kişilerin maddi ve manevi şahsiyetlerine yönelik her türlü saldırıya karşı, Cumhurbaşkanlığı hizmet mahallerinde ve ikametleri ile her türlü ulaşım aracında, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştireceği toplantı, gezi, tören veya açılış gibi faaliyetlerde gerekli koruma tertip ve tedbirlerini almak veya aldırmakla sorumlu olacak.

Koruma Hizmetleri Genel Müdürü hizmet yönünden Cumhurbaşkanına, idari yönden ise İdari İşler Başkanına bağlı olacak. Koruma hizmetlerinin yerine getirilmesinde İçişleri Bakanlığından görevlendirilen personel Emniyet Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı görev ve çalışma mevzuatı ile belirlenen görev, yetki ve sorumluluklarını genel müdürün emri ve gözetiminde yerine getirecek.

Söz konusu birimin personeli ise İdari İşler Başkanlığının talebi üzerine Emniyet, Jandarma veya Sahil Güvenlik hizmetleri sınıflarına mensup olanlar arasından İçişleri Bakanlığınca görevlendirilecek.

KADROLAR CUMHURBAŞKANI KARARIYLA BELİRLENECEK

Kararnamedeki bir başka düzenleme ile Cumhurbaşkanlığı Makamı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları ve Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarından oluşan Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatının kadroları Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.

“BÜYÜKELÇİ” UNVANI GERİ ALINMADIKÇA DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı tarafından atanan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Başdanışmanlar, Danışmanlar ve Genel Müdürlerden “büyükelçi” unvanı verilenlerin bu unvanları Cumhurbaşkanı tarafından geri alınmadığı müddetçe devam edecek.

BAKANLIKLARIN TEŞKİLATLARINDA DÜZENLEME

Adalet Bakanlığının merkez teşkilatına ilişkin düzenlemede Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Teknik İşler Dairesi Başkanlığı kaldırılarak, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Mevzuat Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ve İcra İşleri Dairesi Başkanlığı kuruldu.

Ayrıca Adalet Bakanlığı bünyesindeki Personel Eğitim Merkezlerinde eğitim görenlerden konaklama ve yemek ücreti alınmaması kararlaştırıldı. Bu arada bakanlıkta sözleşmeli bilişim personeli çalıştırılmasına karar verilirken, çalıştırılacak toplam sözleşmeli personel sayısı 150’yi geçemeyecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkez teşkilatında Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün adı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü olarak, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının adı da Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olarak değiştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez teşkilatındaki Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Personel Dairesi Başkanlığı kaldırılarak yerlerine Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğü kuruldu.

Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında ise Çatışmayı Önleme ve Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü, Personel Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kaldırılırken, Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü kuruldu.

Yeni kurulan Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğünün görevi ise “Türkiye’nin dış politikasını ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin olarak analiz, planlama, öngörü, programlama ve eşgüdüm çalışmalarına katkıda bulunmak, uluslararası kuruluşlar bünyesindeki arabuluculuk, çatışmaların önlenmesi ve kriz yönetimi çalışmaları ve bu kapsamdaki diğer projeleri yürütmek” olarak belirlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatına bağlı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı kurulması kararlaştırıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına ise gençlik, spor ve yurt hizmetlerini il düzeyinde koordine etmek ve yürütmek üzere il müdürlüklerine bağlı olarak Yurt Hizmetleri Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kurulabilme yetkisi verilirken, Yurt Hizmetleri Müdürü, Gençlik Hizmetleri Müdürü ve Spor Hizmetleri Müdürünün mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları bakımından Defterdar Yardımcısına denk olması kararlaştırıldı.

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yurt dışı teşkilatı kurma yetkisi verildi.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ALINACAK RUHSAT VE BELGE ÜCRETLERİNDE ARTIŞ OLMAYACAK

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırmaya ilişkin tüm iş ve işlemler ile ruhsat belgesi, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi, başvuru, kayıt, bildirim ve sertifikalar üzerinden 150 bin Türk Lirasını geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek tarifelere göre ücret alınmasına ilişkin düzenlemede bu tarifelerin her yıl güncellenmesi ve ücretlerin yeniden değerleme oranında artırılması hükmü kaldırıldı.

Kararname ile Ticaret Bakanlığının görevleri arasına şu ifadeler eklendi:

“Ülkemizin ticaret ve gümrük hizmetlerine ilişkin ana politikalarının etkinliğinin artırılması ve ekonomik faaliyetlerin dış ticarete dönük yapılandırılması için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla teknoloji ve girişimcilik odaklı proje, bilimsel çalışma ve eğitim alanında iş birliği faaliyetlerini yürütmek.”

ULAŞIM EMNİYETİ İNCELEME MERKEZİ BAŞKANLIĞI KURULACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı bünyesinde “Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı” kurulması kararlaştırıldı.

Söz konusu merkez ulaştırma türlerinde meydana gelen ve ulaştırma emniyet düzenlemeleri ile emniyet yönetimi bakımından belirgin bir etkiye sahip kaza veya olayları araştırmak, incelemek ve ulaşım emniyetinin iyileştirilmesine yönelik rapor hazırlamakla görevli olacak.

Ayrıca merkez tarafından incelenen ve karara bağlanan raporlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kuruluna sunacak.

Merkezin diğer görev ve yetkileri şunlar olacak:”İncelemesi yapılan kaza veya olaylara ilişkin raporları gerektiğinde taraflara, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek.

Kaza veya olay bölgesinde gerekli incelemelerin tekemmül etmesine kadar, delilleri muhafaza etmekle yükümlü mülki idare amirliği ile koordinasyon halinde olmak.

Gizlilik derecesi bulunan delillerle ilgili usul ve esasları belirlemek. Uluslararası gelişmeleri takip etmek, ilgili uluslararası kuruluşlara üye olmak, katkı veya katılma paylarını ödemek, üyesi olunan uluslararası kuruluşlarca yayımlanan kural ve standartların uygulanmasını temin etmek.”

KAZA VEYA OLAYLARI DEĞERLENDİRME HEYETİ MERCEK ALTINA ALACAK

Başkanlık bünyesinde oluşturulacak “Değerlendirme Heyeti” kara, hava ve deniz ulaşımındaki önemli kaza veya olayları mercek altına alacak.

İncelemesi yapılan kaza veya olaylara ilişkin raporlar Değerlendirme Heyeti tarafından karara bağlanacak. Merkez Başkanı aynı zamanda Değerlendirme Heyeti’nin de başkanı olacak.

Başkan dahil en fazla 7 kişiden oluşacak Değerlendirme Heyeti üyeleri bakan oluru ile üç yıllığına görevlendirilecek. Görev süresi dolan üyelerin görev süresi Bakan oluru ile uzatılabilecek.

Değerlendirme Heyeti üyelerinin hangi hizmet birimi, kuruluş, kurum, üniversite, sivil toplum örgütü temsilcileri veya alanında uzman ve yetkin kişilerden oluşacağı, sahip olmaları gereken özellikler ile Başkanlığın ve Değerlendirme Heyeti’nin çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenecek.

RAPORLARDA HUKUKİ YA DA CEZAİ SORUMLULUK TESPİTİ YER ALMAYACAK

Araştırma ve incelemenin tek amacı benzer kaza veya olayların önlenmesine yönelik olacak ve raporların içeriğinde idari, hukuki ya da cezai sorumluluk tespiti yer almayacak.

İncelemeyi yapan görevli uzmanların kaza veya olay yerine erişimi ile delillerin temini kısıtlanamayacak. İhtiyaç duyulması halinde, özel uzmanlık veya teknik bilgiyi gerektiren kaza araştırma ve incelemelerinde bilirkişi görevlendirilebilecek. Bilirkişi görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek.

Başkanlık tarafından yapılacak harcamalar Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesine konulan ödenekten karşılanacak. Başkanlık, çalışmalarıyla ilgili konularda ihtiyaç oluşması halinde araştırma, inceleme ve danışmanlık hizmetleriyle sınırlı olmak üzere Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi vasıtasıyla hizmet alımı yapabilecek.

Değerlendirme Heyetinin Başkan ve üyelerine ayda ikiden fazla olmamak üzere her bir toplantı için 3 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ile yol giderleri ve harcırahları ödenecek. Merkez Başkanı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısına denk olacak.

BAKANLIKLARIN GEÇİCİ YURT DIŞI TEŞKİLATLARINA YÖNELİK DÜZENLEME

Kararname ile tüm bakanlıkların geçici yurt dışı teşkilatlarına yönelik düzenleme de yapıldı. Bu kapsamda geçici özel diplomatik temsilcilikler, geçici ihtisas birimleri ve dış temsilcilik niteliği taşımayan geçici yurt dışı teşkilatı kurulması ile yabancı bir ülkede Türkiye’nin menfaatlerini koruyan bir devletin o ülkedeki temsilciliğinde geçici olarak temsilci görevlendirilmesi Cumhurbaşkanı kararı ile olacak.

Geçici yurt dışı teşkilatı, görev veya hizmet süresi sona erince kaldırılacak. Sürenin uzatılması Cumhurbaşkanı kararı ile yapılacak.


Yurt dışı teşkilatı kurulurken niteliği, kurulacağı yer, görevleri, yer itibarıyla görev alanı, bağlı veya ilgili olacağı misyon, konsolosluk şefliği ve geçici olanların süresi Cumhurbaşkanı kararında belirtilecek.

İptal edilen kadrolarda bulunanların görevleri başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erecek ve haklarında Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin hükümlerine göre işlem tesis edilecek.

Yeni kurulan birimlerin teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar, bu birimlere ait görev ve yetkiler kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli ve yetkili olan birimler tarafından yerine getirilecek.

Kararname ile iptal edilen kadro unvanları hariç olmak üzere kapatılan birimlere tahsisli kadroların mevcutlu olarak ilgili bakanlık merkez teşkilatı bünyesinde yer alan diğer birimlere dağıtılmasında bakanlar yetkili olacak.

TİCARET BAKANLIĞI UZMANLARINA MÜFETTİŞ KADROSU

Ekonomi Bakanlığında mesleğe stajyer kontrolör olarak başlayıp yetiştirilmeleri ve yeterlikleri bu çerçevede gerçekleştirilenlerden kanun veya kanun hükmünde kararnameler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Ortak Hükümler” bölümünde sayılan uzman kadrolarına atanmış olanlardan halen bu kadroda bulunanlar talep etmeleri halinde Ticaret Bakanlığında durumlarına uygun müfettiş kadrolarına atanacak.

Atama için uygun boş kadro bulunmaması halinde söz konusu kadrolar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki ilgili cetvelin bölümüne eklenmiş sayılacak.

(AA)

10 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 27 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, 14 Bakanlığın teşkilat yapısında değişiklikler yapılmıştır.

İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Adalet Bakanlığında teşkilat yapısı düzenlendi. Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü; Hukuk İşleri, Hukuk Hizmetleri ve Mevzuat olmak üzere 3 Genel Müdürlüğe bölündü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında;Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ismi Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın ismi Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olarak değiştirildi. Hukuk Müşavirliği de Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne dönüştürüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına merkez ve taşraya ilave olarak yurt dışında teşkilat kurma imkanı tanındı. Yine aynı Bakanlıkta, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı ve Hukuk Müşavirlikleri Genel Müdürlüğe dönüştürülmüştür.

Dışişleri Bakanlığında; Çatışmayı Önleme ve Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü, Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü'ne dönüştürüldü. Personel Dairesi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Hukuk Müşavirliği de Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne dönüştürüldü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına merkez teşkilatına ilave olarak yurt dışında teşkilat oluşturma imkanı verildi. Ayrıca Bakanlıktaki Hukuk Hizmetleri Başkanlığı Genel Müdürlüğe dönüştürülmüş, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı adında yeni bir daire başkanlığı oluşturulmuştur. Ek olarak, Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri yeniden düzenlenmiştir.

Gençlik ve Spor Bakanlığındaki Hukuk Müşavirliği, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne dönüştürülmüştür. Rehberlik ve Denetim Başkanlığı'nın görevlerini düzenleyen maddede, Başkanlığın "Bakanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar:" ibaresi eklenmiştir.

Bakanlık teşkilatında daha önce ayrı olan birimler birleştirilmişti. Yeni düzenleme ile illerde yurt, gençlik, spor hizmetleri olmak üzere 3 ayrı birim kurulabilecek. Bunların özlük hakları defterdar yardımcısına denk olacaktır.
Bakanlıktaki denetçilere dair madde müfettiş olarak değiştirilmiştir. "Başdenetçi" unvanlı kadrolar "Başmüfettiş" şeklinde, "Denetçi" unvanlı kadrolar "Müfettiş" şeklinde, "Denetçi Yardımcısı" unvanlı kadrolar "Müfettiş Yardımcısı" şeklinde değiştirilmiştir.

İçişleri Bakanlığındaki Hukuk Müşavirliği Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür.

Kültür ve Turizm Bakanlığındaki Hukuk Müşavirliği Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür.

Milli Savunma Bakanlığındaki Hukuk Müşavirliği Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür.

Sağlık Bakanlığındaki Hukuk Müşavirliği Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. Denetim Hizmetleri Başkanlığı'nın ismi Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak değiştirilmiştir. Ayrıca denetçi unvanı müfettişe dönüştürülmüştür.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki Hukuk Müşavirliği Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür.

Tarım ve Orman Bakanlığındaki Hukuk Müşavirliği Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. Beykoz/İstanbul'daki Bitkisel Biyoçeşitlilik, Geofit Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü kaldırılmıştır.

Ticaret Bakanlığında, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ile Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü'ne dönüştürülmüştür. Ayrıca, Personel Daire Bakanlığı ve Hukuk Müşavirliği Genel Müdürlüğe dönüştürülmüştür. Bakanlıktaki tüm ana hizmet birimlerinin görevleri yeni baştan ele alınmıştır.

Bakanlıktaki; "Gümrük ve Ticaret Denetmeni" ile "Ürün Denetmeni" unvanlı kadrolar "Ticaret Denetmeni" şeklinde, "Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı" ile "Ürün Denetmen Yardımcısı" unvanlı kadrolar "Ticaret Denetmen Yardımcısı" şeklinde değiştirilmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığındaki Hukuk Müşavirliği Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. Ayrıca, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı adı altında yeni bir Genel Müdürlük kurulmuştur.

ORTAK HÜKÜMLER

Bakanlıklar Geçici yurtdışı teşkilatı kurabilecek. (Madde 103)

Cumhurbaşkanı onay ile atama yapılacak unvanlar listesine Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanı unvanı eklenmiştir.

Mülga Ekonomi Bakanlığında mesleğe stajyer kontrolör başlayıp uzman kadrosuna atananlar, talep etmeleri halinde Bakanlıktaki müfettiş kadrolarına atanabilecektir.

(Memurlarnet)
Kaynak : Anadolu Ajansı
İmamoğlu muhtarlarla buluştu
Hannover Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
18 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
Bakan Soylu: Aybüke öğretmenimize borcumuz var
Danıştay’dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar!
AK Parti'den yeni torba teklif! Sözleşmeli personeli için önemli düzenleme...
Ordu Valiliği'nden 'VIP' açıklaması
Mursi'nin avukatından açıklama! Naaşın nereye götürüldüğünü bilmiyoruz
Mursi'nin vefatının ardından Erdoğan'dan ilk sözler
Sivas Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Sözleşmelilere erken kadro müjdesi 2 meslek grubuna geldi
Tavsiye üzerine başladılar şimdi siparişlere yetişemiyorlar
Renault'da haziran ayına özel fırsatlar
Bir banka daha harekete geçti! Bugün başladı...
Çalışanlara tuvalet yasağı getirilebilir mi?
Sakarya Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Muhammed Mursi vefat etti!
İzmir merkezli 48'i muvazzaf 65 şüpheli hakkında FETÖ operasyonu
G.Antep Fıstık Arş Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Mursi’nin cenazesi defnedildi
947 projeye 26 milyon 212 bin liralık destek
Halkbank'tan da 'enflasyon endeksli konut kredisi'
İsteğe bağlı sigortalı olan memur nasıl çalışmaya başlayabilir?
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Saldırıya uğrayan AK Parti Meclis Üyesi hayatını kaybetti
E-Devlet'in adı değişiyor...İşte yeni adı
ESK'dan 'Mehmetçiğe hastalıklı et' iddialarına açıklama
Yıldırım: Bütün öğretmenlerimiz bedava yararlanacak
Uzmanlardan telefon ve tablet uyarısı
Sivas Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Fehmi Koru canlı yayında bakın neye dikkat çekti!
'(Çalındı) diyorum, neden üzerinize alınıyorsunuz?'
Sapıktan iğrenç sözler! ‘Kısmetim ayağıma geldi...’
Bakan Kurum açıkladı: 28 il için hazırlıklar başladı
Eski UEFA Başkanı Michel Platini gözaltına alındı
Muratpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Hakkari Valiliğinden 30 günlük yasaklama
Milyonlarca emekliye Temmuz müjdesi: Tabloya bak maaşını öğren
Aydın 'Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nin detaylarını açıkladı
MHP'den İstanbul'a avukatlar ordusu
İşsiz kalana 6.096 TL
Sağlık Bakanlığı iç kontrol uzman danışmanı alacak

Benzer Haberler