O kuruma 165 memur alınacak! İşte şartlar

O kuruma 165 memur alınacak! İşte şartlar

O kuruma 165 memur alınacak! İşte şartlar

Tarih :
O kuruma 165 memur alınacak! İşte şartlar

Milli Savunma Bakanlığı 165 memur alımı başvuru şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına 2018 yılı memur alımları için başvuru kılavuzu yayınlandı. Kılavuza göre 165 memur ilgili bölümlerde istihdam edilecek. Peki 28 Aralık tarihinde başlayan başvurular ne zaman sona erecek, başvuru şartları neler?

MSB Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına memur alımı yapılacak. 28 Aralık'ta başlayan başvurular hala devam ediyor. Başvurular 15 Şubat 2019'da sona erecek ve Alım başvuruları https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacak.

BAŞVURU KOŞULLARI

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak;

-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

-18 yaşını tamamlamış olmak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

-Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

-Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

-Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışıyor olmamak, (4B kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışanlar hariç)

-Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,

-11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından "Memur Adayı Olur" kararlı sağlam raporu almış olmak,

-Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

-Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak

-2018 yılında yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından 2018-KPSSP03 (Lisans), 2018-KPSSP93 (Önlisans) ve 2018-KPSSP94 (Ortaöğretim) birine girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmak. 4 NOT: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır. (Anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise ilgili belgeyi bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.)

SINAVLARA GELİRKEN YANINIZDA NELER GETİRECEKSİNİZ?

-Başvurusu uygun görülerek sınavlara çağrılan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri (Aşağıda belirtilen sıraya uygun [1’inci madde üstte] olacak şekilde) mavi plastik dosyaya takılı olarak (kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında) beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların yanlarında olacaktır.

-Sınav Çağrı Belgesi,

-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

-Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi, başvuru aşamasında aday tarafından sisteme yüklenecektir. Ayrıca başvuru esnasında E-Devlet uygulaması üzerinden alınan verilere göre görüntülenen mezuniyet bilgilerinde hata veya eksiklik olması durumunda gerekli düzeltmelerin ilgili kurumlar tarafından yapılması (YÖK vb.) adaylar tarafından sağlanacaktır. (Adaylar belgelerin uygun ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü belge görüntüle butonuna basarak yapacaktır. Belgelerini okunaklı ve eksiksiz yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.)

-Müracaat edeceği unvana ait bonservis, ustalık-kalfalık belgesi, sertifika, ruhsat, ehliyet, KPDS/YDS belgesi vb. belgelerin aslı ve fotokopisi,

Erkek Adaylar İçin;

-Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,

-Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti, Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

- Şehit, malul gazi veya muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (Şehit/Gazi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup ise ilgili belgeyi bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.),

-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 sayfa olan form, adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak şekilde 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) imzalı olarak kayıt kabul aşamasında teslim edilecektir. (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.

-Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları, b. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır? Başvurusunu yapan adaylar KPSS puan türü esas alınarak (en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru) sıralanacak ve sınav çağrısı yapılacaktır.

SINAV İLE İLGİLİ DETAYLAR

Uygulamalı Sınav:

- Sınava çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar olacaktır.

- Sadece TABLO-2’de belirtilen unvanlar için uygulanacaktır.

- Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

- Adaylar ilk gün uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Sınavda başarılı olan adaylar aldıkları nota göre yeniden sıralanacak ve alım kontenjanının 6 katı kadar aday ikinci gün mülakat sınavına girecektir.

Mülakat sınavı:

- Mülakat Sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla altı katına kadar olacaktır.

- Mülakat sınavı, uygulamalı sınav aşamasından sonra uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAKTIR?

Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Uygulamalı sınav veya mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar. Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat sınavı notu toplamının girdikleri sınav sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan sonuca göre yapılacaktır. Sınavı kazanan adayların KPSS puanı, mesleki yeterlilik ve mülakat sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşit olması halinde, mesleki yeterlilik puanı yüksek olan aday, her iki puanın da eşit olması hâlinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Sadece mülakat sınavı yapılması durumunda, kazanan adayların notlarının eşit olması halinde ise KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. KPSS puanlarının da eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana, öncelik tanınır. Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

SAĞLIK MUAYENE İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAKTIR?

Adayların sağlık raporu işlemleri için, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularında muayene işlemleri başlatılacaktır.

Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Ankara garnizonu içinde üç iş günü, Ankara garnizonu dışında beş iş günü) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.

Sağlık raporu işlemini tamamlayan adaylar 2 Ağustos 2019 tarihine kadar sonuçları Personel Temin Dairesi Başkanlığına elden/posta yoluyla ulaştıracaklardır. Belgelerini zamanında ulaştırmayan adayların işlemleri sonlandırılacaktır

ADAY BİLGİLENDİRME NASIL YAPILACAKTIR?

Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken hususlar https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacak, ayrıca adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması sonuçlanan adayların tebligatları yazılı olarak posta yolu ile yapılacaktır. Bu yüzden adaylar iletişim adreslerinin değişmesi halinde bu durmlarını yazılı olarak bildireceklerdir. Gerekli görüldüğü takdirde adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

BAŞVURU KILAVUZU VE KONTENJAN TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

Kaynak : Vatan
Gırtlağına çöktü! Meclis'te su zammı gerginliği
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'memurlar' için kritik anket!
Sapıktan iğrenç sözler! ‘Kısmetim ayağıma geldi...’
Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları bugün...
'İş-Kur ve TYP kapsamında taşeronlar kadroya alınmalı'
Müjdeyi Bakan Selçuk verdi! 55 ilaç daha geri ödeme listesinde
Nişanlısı terk etti, sevgilisi duyunca 'evlenmem' dedi...
18 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
Aman dikkat! Bunları yaparsanız işinizi kaybedebilirsiniz
İstanbullulara güzel haber! TEM kavşağı açılıyor
Mansur Yavaş'a soruşturma şoku! Hakim karşısına çıkacak
İmamoğlu muhtarlarla buluştu
Ordu Valiliği'nden 'VIP' açıklaması
İmamoğlu'nun burs vaadine İBB'den açıklama
İzmir merkezli 48'i muvazzaf 65 şüpheli hakkında FETÖ operasyonu
Yurtlar için yeni düzenleme!
Renault'da haziran ayına özel fırsatlar
Sözleşmede 3+1 krizi! 2 meslekten tepki geldi...
Köprü cezalarına ilişkin başvuru ve iade süreci
Mansur Yavaş’tan EGO’ya atama!
Türkiye'nin en büyük projesinde bayram piyangosu vurdu
Kahveci'den sert uyarı 'Yok saymak sözleşmeli personele yıkım olacak'
Fehmi Koru canlı yayında bakın neye dikkat çekti!
İmamoğlu ilk kez TRT ekranına çıkacak!
Kan donduran olay evden kokular gelince ortaya çıktı
Mursi'nin ölümü ile ilgili BM'ye çağrı!

Benzer Haberler