Anasayfa » Medya Haberleri » Kadro alamayan taşeron'u sevindiren karar..

Kadro alamayan taşeron'u sevindiren karar..

Kadro alamayan taşeron'u sevindiren karar..

Belediye temizlik görevlisi olarak çalışan taşeronun 375 sayılı KHKnın geçici 24. maddesi kapsamında sürekli işçi olarak istihdam edilme talebiyle, idareye yaptığı başvurusu reddedildi.Kadroya alınmayan taşerona sebep olarak ise,

Tarih :
Kadro alamayan taşeron'u sevindiren karar..

BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Belediye temizlik görevlisi olarak çalışan taşeronun 375 sayılı KHKnın geçici 24. maddesi kapsamında sürekli işçi olarak istihdam edilme talebiyle, idareye yaptığı başvurusu reddedildi.

YASAKLANAN HAKLARI İADE EDİLDİ

Kadroya alınmayan taşerona sebep olarak ise, daha önce hırsızlık suçundan aldığı mahkumiyeti gösterildi. Oysa ki, cezası para cezasına çevrilerek ertelenen ve, erteleme süresini de iyi halli geçiren, başkaca bir suça karışmayan temizlik görevlisi hakkında, yasaklanan hakları iade edildi.

GERÇEKLEŞMEMİŞ MAHKUMİYETE DÖNÜŞTÜ

Yani gerçekleşmememiş mahkumiyet hükmü haline dönüştü.Buna rağmen kadro alamayan taşeron, idareyi Kamu Deneticiliği Kurumuna şikayet ederek, sevindirici bir tavsiye kararı aldı.

KDK SEVİNDİRİCİ HABER VERDİ

2018/5569 numaralı şikâyet başvurusu hakkında verilen 14/9/2018 tarihli Tavsiye Kararından;

KDK tavsiye kararında, '...Başvuran tarafından, Belediyede temizlik görevlisi olarak çalıştığı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24 üncü maddesi kapsamında sürekli işçi kadrosunda istihdam edilme talebiyle anılan idareye başvurduğu, ancak talebinin reddedildiği ifade edilerek mağduriyetinin giderilmesi talep edilmiştir.

YASAKLANMIŞ HAKLARI GERİ VERİLDİ

Başvuran ile idare arasındaki uyuşmazlığın, başvuranın sürekli işçi kadrosuna geçirilme talebinin reddedilmesinden kaynaklandığı, başvuranın "hırsızlık suçundan mahkûm olmamak" şartını taşımadığı gerekçesiyle sürekli işçi kadrosuna geçiş talebinin reddedildiği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının (…) sayılı yazısında başvuranın cezasının ertelendiğinin, kararın 24/05/2000 tarihinde kesinleştiğinin, ertelenen para cezasına mahkûmiyetin deneme süresi sonunda 765 sayılı Kanunun 95 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca esasen vaki olmamış sayılacağının belirtildiği, İstanbul 14. Sulh Ceza Mahkemesinin 03/04/2018 tarihli ek kararında ise başvuranın hırsızlık suçu dışında başka bir mahkûmiyetinin bulunmadığı, yapılan tahkikat neticesinde başka bir olaya karışmayarak hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü gerekçesiyle yasaklanmış hakların geri verilmesine karar verildiği görülmektedir.

BELEDİYEYE TAVSİYE KARARI VERDİ

Kurumumuzca yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, başvuranın 765 sayılı Kanunun 95 inci maddesinin yürürlükte olduğu dönemde hırsızlık suçundan mahkûm olduğu, cezanın para cezasına çevrilerek tecil edildiği, kararın kesinleştiği tarihten itibaren başka bir mahkûmiyetinin bulunmadığı, hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü, dolayısıyla 765 sayılı Kanunun 95 inci maddesi uyarınca esasen vaki olmamış bir mahkûmiyetin söz konusu olduğu anlaşılmış olup vaki olmamış sayılan bir mahkûmiyet hükmü gerekçe gösterilmek suretiyle başvuranın sürekli işçi kadrosuna geçiş talebinin reddedilmesi yönünde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılarak başvurunun kabulüne, başvuranın sürekli işçi kadrosuna geçiş talebinin reddedilmesi yönünde tesis edilen işlemin geri alınması yönünde ilgili Belediyeye Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir...'

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler