4/B sözleşmeli personel hakkında, 4483'e göre soruşturma yapılabilir mi?

4/B sözleşmeli personel hakkında, 4483'e göre soruşturma yapılabilir mi?

Tarih :
4/B sözleşmeli personel hakkında, 4483'e göre soruşturma yapılabilir mi?
Soru
SORU: Sözleşmeli personel hakkında, diğer kamu görevlisi olduğu varsayımından yola çıkarak, 4483'e göre soruşturma yapılabilir mi?

Cevap
CEVAP:

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun "Kapsam" başlıklı 2. maddesi aşağıdaki şekildedir.

"Kapsam

Madde 2 - Bu Kanun, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanır.

Görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruşturma ve kovuşturma usullerine tabi olanlara ilişkin kanun hükümleri ile suçun niteliği yönünden kanunlarda gösterilen soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin hükümler saklıdır.

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali genel hükümlere tabidir.

Disiplin hükümleri saklıdır.

765 sayılı Türk Ceza Kanununun 243 ve 245 inci maddeleri ile 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında açılacak soruşturma ve kovuşturmalarda bu Kanun hükümleri uygulanmaz."

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 6. Maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekildedir.

"c) Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi," ......anlaşılır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 27.05.2014 tarihli ve 2014/12-120 E., 2014/291 K. sayılı kararının ilgili bölümleri aşağıdaki şekildedir.

"....4483 sayılı Kanunun 2. maddesinde sözü edilen kamu görevlileri, kamu hizmetine ilişkin asli ve sürekli görevleri yürüten kimselerdir. 4483 sayılı Kanun kapsamında yer almak için, bir kimsenin genel idari usullere göre yürütülen asli ve sürekli işi yapıyor olması yeterli olmayıp, aynı zamanda bu kişilerin memur veya diğer kamu görevlisi olması da gerekmektedir....

...Ceza Kanunu bakımından kamu görevlisi sayılan her kişinin 4483 sayılı Kanun kapsamında

ceza kovuşturmasında da kamu görevlisi (memur) sayılmasına imkan yoktur. Zira Ceza Kanununun kamu görevlisi saydığı kişiler devlet veya kamu kuruluşu çalışanı olabileceği gibi devlete veya böyle bir kuruluşa bağlı olmadan çalışan kimselerde olabilir. Örneğin, 5237 sayılı TCK'nun "kamu görevlisi" kavramının tanımının yapıldığı 6. maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin gerekçesinde belirtildiği üzere tanıklar tanıklık faaliyeti kapsamında kamu görevlisi sayıldıkları halde, bu kişiler hakkındaki ceza soruşturma ve kovuşturması 4483 sayılı Kanuna göre yapılmayacaktır..."

Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 10.07.2017 tarihli ve 2014/9035 E., 2017/3088 K. sayılı kararında sanık olan kamu görevlisinin bir kadro karşılığı gösterilmek suretiyle çalıştırılan sözleşmeli personeli statüsünde olup olmadığının kesin olarak tespit edilmesi, kadro karşılığı çalıştırıldığının anlaşılması halinde 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre hakkında soruşturma izni alınmak üzere durma kararı verilmesi gerektiğine hükmetmiştir.

Değerlendirme: 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 2. maddesinde asli ve sürekli görevleri ifa etmek gerek memurlar gerekse de diğer kamu görevlileri için aranan zorunlu niteliktir, bir nevi ön şarttır. Bir kamu görevlisinin 4483 sayılı kanuna tabi olması için öncelikle asli ve sürekli görev ifa etmesi gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B hükümlerine göre istihdam edilen personel "mali yılla sınırlı" olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. Kadro karşılığı çalıştırılan sözleşmeli personel "geçici" personel olmadığından 4483 sayılı kanuna tabidir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler