Anasayfa » Medya Haberleri » Doğum yapan memurlar dikkat!

Doğum yapan memurlar dikkat!

Doğum yapan memurlar dikkat!

Doğum yapan memurlar dikkat!

Tarih :
Doğum yapan memurlar dikkat!

Doğum yapan memurlar dikkat! Annelik izninde çalışmak mümkün mü? Doğum yaptınız annelik izin süresinde isteğiniz halinde çalışmanız mümkün mü?

SORU: Bir üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Çalışabileceğime dair tabip raporu getirmem halinde doğum sonrası analık izni süresinde çalışmam mümkün mü?

MEVZUAT

04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun "Özlük Hakları" başlıklı 62 nci maddesinde, "Üniversite öğretim elemanları ve üst kuruluşlar ile üniversitelerdeki memur ve diğer görevlilerin özlük hakları için bu kanun, bu kanunda belirtilmeyen hususlar için Üniversite Personel Kanunu, Üniversite Personel Kanununda bulunmayan hususlar için ise genel hükümler uygulanır." hükmü, "İzinler" başlıklı 64 ncü maddesinde, "Öğretim elemanları yıllık izinlerini, normal olarak, öğrenime ara verilen zamanlarda kullanırlar. Bunların diğer izinleri ile Yükseköğretim üst kuruluşları personelinin ve yükseköğretim kurumları memurlarının izin işleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yürütülür." hükmü yer almaktadır. Ayrıca, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun

"Uygulanacak diğer kanun hükümleri" başlıklı 20 nci maddesinde "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Bununla birlikte, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Mazeret izni" başlıklı 104 üncü maddesinin (A) fıkrasında? "Kadın memura? doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir…" hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 13/04/2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6 Seri No'lu Kamu Personeli Genel Tebliğinin "Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler" başlıklı (I). Kısmının "Analık İzni" başlıklı (A) bölümünde analık izninin kullanımına ilişkin usul ve esaslar yer almaktadır. Mezkur bölümün "Analık izninin kullanımı" başlıklı 2 nci fıkrasının (b) bendinde, "b) Analık izninin kesintisiz kullanılması gerektiğinden, bu izin kısım kısım kullanılamaz." hükmü, "Doğum sonrası analık izni süresine eklenebilecek süreler" başlıklı 3 üncü fıkrasının (e) bendinde ise, "Her hal ve şartta memurun beklenen doğum tarihinden önceki üç hafta içinde Kurumunda çalışması mümkün değildir." hükmü yer almaktadır.

SONUÇ

Bu itibarla? analık izninin hem çocuğun hem de annenin bedensel, duygusal ve zihinsel sağlığının korunması için verilmesi, bu iznin kullanımının ilgilinin isteğine bağlı olmaması ve iznin verilmesi konusunda çalıştığınız Kurumun takdir yetkisinin bulunmaması nedeniyle, doğumdan önceki 3 haftalık süre içinde ve doğum sonrası analık izni süresi içinde her hal ve şartta Kurumunuzda çalışmanız mümkün bulunmamakta .

Kaynak : Sabah

Benzer Haberler